طهران، بهجت آباد، شارع بزشک، شارع الشهيد الدکتور حسن عضدي، البناء رقم 76، الطابق 2، الغرفة رقم 224، الجمعية العلمية الإيرانية للغة العربية وآدابها

نوع المستند : علمی - پژوهش

المؤلف

استاديار گروه زبان و ادبيات عربي پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي

المستخلص

هر کدام از منتقدان ادبي عرب از يک شيوه در نقد ادبي پيروي مي‌کنند. اما از اين ميان، طه حسين در کتاب حديث الاربعاء که در زمينة نقد است، شيوه‌اي تلفيقي در پيش گرفته و از تحليل گفتمان نيز در اين شيوه بهره برده و با توجه به شخصيت و عصر شاعر و نيز هنر شاعري به تحليل اثر ادبي پرداخته‌است.
اين پژوهش با هدف تبيين تلاش‌‌هاي نقدي طه حسين و تشريح روش نقد وي در کتاب حديث الاربعاء صورت گرفته‌است و سعي دارد با استفاده از روش تحليلي ـ توصيفي به اين هدف دست يابد.
نتايج بررسي‌‌ها بيانگر آن است که طه حسين در نقد خويش براي مخاطب اهميت زيادي قائل بود و براي جلب توجه وي از اسلوب‌‌هاي متعددي از قبيل اسلوب تقريري و نحوة خطاب و مخاطب خيالي استفاده کرده‌است. او پيش از تحليل شعر يک شاعر به زمينه‌‌هاي تاريخي و اجتماعي زمان شاعر پرداخته، سپس به جنبه‌‌هاي هنري شعر توجه نموده‌است. اساس همة اينها بر محور گفت‌وگو است.

الكلمات الرئيسية

الموضوعات الرئيسية

کتابنامه

الف) عربی

جمعه، حسین (1993)، طه حسین القامة و الظل، ط. الاولی، دمشق: دار هانی.

حاجی خلیفه، مصطفی بن عبدالله (بی‌تا)، کشف الظنون فی اسامی الکتب والفنون، بغداد: منشورات مکتبة المثنی.

حسین، طه (بی‌تا)، ادیب، القاهره: سلسلة کتب للجمیع.

حسین، طه (بی‌تا)، فی الشعر الجاهلی، تونس: دار معارف لطباعة و النشر.

حسین، طه  (بی‌تا)، حدیث الاربعاء، ج1و 2، ط. الرابعة عشر، قاهره: دار المعارف.

حسین، طه  (1358)، آن روزها، مترجم: حسین خدیو جم، چاپ سوم، تهران: سروش.

حسین، طه  (1963)، تجدید ذکری ابی العلاء، ط. السادسة، مصر: دار المعارف.

حسین، طه  (1966)، حافظ و شوقی، قاهره: مکتبة الخانجی.

حسین، طه  (2012)، فصول فی الادب و النقد، مصر: دار هنداوی.

حسین، طه  (1933)، فی الادب الجاهلی، ط. الثالثة، قاهره: مطبعة فاروق.

الحطیئة، جرول (1961)، شعر الحطیئة، عیسی سابا، بیروت: مکتبة صادر.

حمدی السکوت و جونز (1975)، طه حسین، القاهره: الجامعة الامریکیة.

زهیر بن ابی سلمی (1988)، دیوان، علی حسن فاعور، ط. الاولی، بیروت: دار الکتب العلمیه.

سامح، کُریّم (2004)، طه حسین فکر متجدد، دار المصریة اللبنانیة: ط. الاولی.

صادق الرافعی، مصطفی (2002)، تحت رایة القرآن، بیروت: مکتبة العصریة.

طرفة بن العبد (2002)، دیوان، شرحه و قدم له محمدمهدی ناصرالدین، ط. الثانیة، بیروت: دار الکتب العلمیة.

عصفور، جابر (1983)، المرایا المتجاوره، قاهره: الهیئة المصریة العامة للکتاب.

العلبی، احمد (1990)، سیرة طه حسین مکافح عنید، بیروت: دار فارابی.

عویضة، کامل محمد محمد (1994)، طه حسین بین الشک و الاعتقاد، ط. الاولی، بیروت: دار الکتب العلمیة.

عید، عبد الرزاق (1995)، طه حسین «العقل و الدین»، ط. الاولی، حلب: مرکز الانماء الحضاری.

قلماوی، سهیر (1974)، ذکری طه حسین، قاهره: دار المعارف.

مندور، محمد (2004)، فی المیزان الجدید، قاهره: دارالنهضة للطباعة و النشر.

ب) فارسی

آقاگل‌زاده، فردوس (1390)، تحلیل گفتمان انتقادی، چاپ دوم، تهران: انتشارات علمی فرهنگی.

مقالات

آقاگل‌زاده، فردوس (1386)، «تحلیل گفتمان انتقادی»، مجله ادب‌پژوهی، شماره اول، صص17-28.