مقایسه تأثیر بازخورد اصلاحی مستقیم و غیرمستقیم بر کنش نوشتاری دانشجویان کارشناسی زبان عربی

نوع المستند: علمی - پژوهش

المؤلفون

1 دانشیار گروه آموزش زبان انگلیسی دانشگاه کاشان

2 استادیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه کاشان

3 کارشناسی ارشد زبان و ادبیات عربی دانشگاه کاشان

المستخلص

در این پژوهش تأثیر دو نوع بازخورد اصلاحی مستقیم و غیرمستقیم بر کنش نوشتاری فراگیران زبان عربی بررسی شده‌است. هدف اصلی این جستار مشخص‌کردن اثر ارائة بازخورد مستقیم و غیرمستقیم مدرّس بر بهبود کنش نگارش دانشجویان کارشناسی است و تفاوت احتمالی بین اثر انواع بازخورد بر کیفیت نگارش مطالعه و بررسی شده‌است. به همین منظور 27 دانشجوی سال دوم دورة کارشناسی زبان عربی دانشگاه کاشان با روش نمونه‌گیری آسان انتخاب شدند و در دو گروه مجزا در طول یک نیم‌سال کامل مورد بررسی قرار گرفتند. در ابتدای نیم‌سال، سطح کنش نوشتاری از طریق پیش‌آزمون محقق‌ساخته سنجیده شد. سپس در هفته‌های نیم‌سال تحصیلی، اعضای یک گروه نسبت به نوشتار خود بازخورد مستقیم و اعضای گروه دیگر بازخورد غیرمستقیم دریافت کردند. میزان ارتقای نمرات از پیش‌آزمون تا پس‌آزمون به عنوان شاخص بهبود کیفیت نگارشی با استفاده از نرم‌افزار SPSS در هر گروه مورد تجزیه‌وتحلیل آماری قرار گرفت. نتایج حاصل از آزمون T نشان داد که: 1) در اثر هر دو نوع بازخورد، تفاوت معنی‌داری در میانگین نمرات نگارش در پیش‌آزمون و پس‌آزمون ایجاد شد و 2) بازخورد مستقیم با تفاوت معناداری نسبت به بازخورد غیرمستقیم در بهبود نگارش دانشجویان تأثیر داشت.

الكلمات الرئيسية


کتابنامه

الف) عربی

أبو زینة، فرید، وإیمان الزغل (1985 م)، «أثر إستراتیجیة العلاج التشکیلی فی تدریس الریاضیات علی تعلم الطلبة فی المرحلة الإعدادیة»، مجلة دراسات، المجلد الحادی عشر، العدد الحادی عشر، صص 60-43.

الحسن، مرادحسن صالح (2003 م)، أثر التغذیة الراجعة المقدمة بعد أداء الاختبارات الصفیة علی التحصیل فیالریاضیات لطلاب الصف السابع الأساسیفیمحافظة قلقلیة، رسالة ماجستیر، جامعة النجاح الوطنیة، کلیة الدراسات العلیا، نابلس ـ فلسطین.

الحیلة، محمد محمود (1999م)، التصمیم التعلیمی نظریة وممارسة، عمان: دار المسیرة للنشر والتوزیع.

شکیب انصاری، محمود (1384 ش)، إصلاح المنهج الدراسی لفرع اللغة العربیة ضرورة تعلیمیة اقتصادیة، المؤتمر الثانی لمدیری أقسام اللغة العربیة وآدابها فی الجامعات الإیرانیة، جامعة أصفهان: قسم اللغة العربیة وآدابها، صص 31-44.

صبر، قاسم لزام (2005 م)، موضوعات فیالتعلم الحرکی، جامعة بغداد: کلیة التربیة الریاضیة.

طعیمة، رشدی أحمد (2004 م)، المهارات اللغویة، مستویاتها، تدریسها، صعوباتها، القاهرة: دار الفکر العربی.

طعیمة، رشدی أحمد؛ ومحمود کامل الناقة (2006 م)، تعلیم اللغة اتصالیاً بین المناهج والإستراتیجیات، الرباط: المنظّمة الإسلامیة للتربیة والعلوم والثقافة، إیسیسکو.

القرینی، حصة عبدالله محمد (1434 ق)، أثر التغذیة الراجعة فی تعلم المفردات لدی متعلمات اللغة العربیة لغة ثانیة، رسالة ماجستیر، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامیة.

نشواتی، عبد المجید (1984 م)، علم النفس التربوی، عمان: دارالفرقان.

ـ پاکیزه‌خو، طوبی (1381هـ،ش)، دراسة علل ضعف رغبة طلاب المدارس الثانویة فی العربیة فی مدینة شیراز، رسالة ماجستیر، جامعة أصفهان، کلیة اللغات الأجنبیة.

ب) فارسی

احمدی شیرازی، معصومه (1390)، «تأثیر بازخورد بر روند اصلاح نگارش ژاپنی زبان‌آموزان فارسی‌زبان»، مجلة پژوهش‌های زبان‌شناختی در زبان‌های خارجی، دورة 1، شمارة 2، صص 18-5.

علوی، سید محمد؛ کیوان‌پناه، شیوا (1382)، «انتظار بازخورد و میزان موفقیت دانش‌آموزان ایرانی در درس زبان انگلیسی»، مجلة پژوهش‌های زبان‌های خارجی، شمارة 14، صص 82-67.

متقی‌زاده، عیسی؛ دانش‌محمدی رکعتی، شیری‌زاده، محسن(1389ش)، «تحلیل و بررسی عوامل ضعف دانشجویان رشتة زبان و ادبیات عربی در مهارت‌های زبانی از دیدگاه استادان و دانشجویان این رشته»، فصلنامه پژوهش‌های زبان و ادبیات تطبیقی، دورة 1، شمارة 1، صص 115-137.

متقی‌زاده، عیسی، حیدری، احمد؛ پروین، نورالدین (1393)، «آسیب‌شناسی میزان اجرای فنون تدریس نگارش در مقطع کارشناسی رشتة زبان و ادبیات عربی از نظر اساتید و دانشجویان»، مجلة انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی، شمارة 32، صص 107-126.

نوشی کوچکسرایی، موسی؛ جبارپور، شاداب (1392)، «تأثیر ناپایدار و پایدار بازخورد اصلاحی بر خطاهای واژگانی و دستوری در نوشتار دانشجویان ایرانی؛ پیشنهادهایی برای بهبود دقت نگارش»، مجلة پژوهش و نگارش کتب دانشگاهی، شمارة30، صص 49-22.

پ) انگلیسی

Bitchener, J,Young, S, D, Comerson (2005), “The Effect Of Different Types Of Corrective Feedback On ESL Student Writing”, Journal of Second Language Writing, N ,14- pp, 191-205.

Birjandi, parviz ,(2005), A Study on the Effect of Corrective Feedback on EFL Learners Speaking, Islamic azad university Reserch and Science Campus, M,A thesis.

Kulhavy, Orowo (1977) Feedback in Written Instruction, Review of Education Research 47 (1) pp 211-232.

Gipps C (1994), Beyond Testing: Towards a Theory of Educational assessment, London: The Falmer Press.

Mirhassani, Seyed Akbar (2001), The Impact of Teachers Linguistic and Affective Feedback on Iranian EFL Students Writing Skill, Islamic azad university of Tehran research and science campus, M,A Thesis.

Pica, T, Lincoln- porter, F, Panion, D, Linnell, J, Language learners interaction: How does it address the input, output, and feedback needs of L2 learners? Tesol Quarterly, 1996, vol 30 (1), pp: 59-69.

Richards J C Platt J g platt H  (1992), Dictionary of Language Teaching and Applied Linguistics (2 ed), Essex: Longman.

Ur P (1996), A course in Language Teaching: Practice and Theory, Cambridge: Cambridge University Press.

منبع اینترنتی

دیکشنری تخصصی ویستا، مدخل بازخورد:

http://vista.ir/dictionaries/Feedback/%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B4%D8%AA