کارکرد فعال ادبیات کودک در پی¬ریزی انقلاب (2012) مصر با تکیه بر داستان «انقلاب کودکان»

نوع المستند: علمی - پژوهش

المؤلفون

1 دانشگاه تربیت مدرس

2 دانشگاه خوارزمی

المستخلص

چکیده
 
ادبیات کودکان به عنوان یکی از ابزارهای تربیتی، علاوه بر تأمین نیازهای جسمی، روحی و عاطفی، نقش انکارناپذیری در افزایش سطح آگاهی و گسترش افق انتظار کودک از جامعه و برنامه‌ریزان نظام‌های حکومتی دارد. بی‌شک، نظام فکری انسان از کودکی بنا می‌شود، لذا توجه به آثاری که در حوزه‌ی ادبیات کودکان خلق می‌شود، می‌تواند در برنامه‌های آینده‌نگر جوامع، سهمی ارزنده داشته باشد. ادبیات کودکان از نیمه‌ی قرن نوزده، حرکت روبه‌رشد خود را در سرزمین‌های عربی با پیشگامی مصر آغاز کرد.
    در این میان «نبیل سلیمان سلیمان خلف»، مشهور به «نبیل خلف»، نویسنده و شاعر معاصر مصری، سهمی ارزنده در بالندگی این نوع ادبی و حرکت فعال و هدف‌دار آن در تربیت و هدایت رفتاری کودکان دارد. یافته‌های پژوهش، نشان می‌دهد داستان‌پرداز موردنظر، با نگارش آثار متعدد در حوزه‌ی ادبیات کودکان و نوجوانان، ازجمله آفرینش داستان ثورةالأطفال (انقلاب کودکان)، به دنبال نهادینه کردن آرمان‌ها و ارزش‌های انسانی‌ای همچون حق تعیین سرنوشت، صلح، آزادی، عدالت، امید به آینده‌ای روشن، مبارزه با بیداد، شجاعت و نوع‌دوستی در نسل نوپای مصر است. بیداری و انقلاب مردم مصر باتوجه به زمان نشر داستان مذکور (2002)، سند به ثمر نشستن تلاش‌های نبیل خلف در رشد فکری و فرهنگی کودکان دیروز و جوانان انقلابی امروز مصر است. شیوه‌ی پژوهش، توصیفی- تحلیلی است که بر اساس تحلیل تصویری شخصیت‌ها و موجودات داستان و طبیعت‌های انسانی آن‌ها پی‌ریزی می‌شود.

الكلمات الرئيسية