بررسی انسجام و پیوستگی در سوره‌ی صف با رویکرد زبان‌شناسی نقش‌گرا

نوع المستند: علمی - پژوهش

المؤلفون

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

المستخلص

مقوله‌ی انسجام، یکی از مباحث مورد توجّه زبان‌شناسان ازجمله زبان‌شناسان نقش‌گرا در تحلیل گفتمان است. از نظر آنان تحلیل گفتمان عبارت است از مطالعه و بررسی ارتباط، هم‌بستگی و پیوندهای موجود میان جمله‌ها در گفتمان‌های نوشتاری و کلامی. به دیگر سخن، نکته‌ی مهم در چنین تحلیلی، مفهوم انسجام و چگونگی پیوند معانی جمله‌ها یا گزاره‌ها در یک گفتمان است. با مروری بر پیشینه‌ی پژوهش‌های قرآنی، معلوم می‌شود که مسئله‌ی انسجام در قرآن نیز از دیرباز مورد توجه اندیشمندان و پژوهشگران قرار داشته است؛ به‌عنوان نمونه برخی از آنان، پدیده‌ی انسجام در قرآن را از خلال پژوهش در نظم قرآن، تحلیل و بررسی کرده‌اند که از آن جمله می‌توان به نظریه‌ی نظم عبدالقاهر جرجانی اشاره کرد. در پژوهش حاضر با رویکرد زبان‌شناسیِ نقش‌گرا و به روش توصیفی- تحلیلی و آماری، به بررسی کمّی انسجام و پیوستگی براساس الگوی انسجام و پیوستگی حسن(1984) و همچنین هلیدی و حسن (1985) در سوره‌ی مبارکه‌ی «صف» پرداخته شده و با به‌کارگیری روشی علمی و نه صرفاً نظری، این نتیجه به دست آمده که این سوره، باوجود داشتن تنوع مضمون، از انسجام و پیوستگی بالایی برخوردار است.

الكلمات الرئيسية