نگرشی نو بر کتاب «تاریخ الأدب العربی فی الأندلس»

نوع المستند: علمی - پژوهش

المؤلف

استادیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه پیام نور

المستخلص

تاریخ ادبیات اندلس (اسپانیای کنونی)، تاریخ مردمانی پرتلاش و جهادگر است که توانستند سنگ بنای اسلام و آداب‌ورسوم شرقی را در اروپا و سرزمین غرب بگذارند و اثبات کنند که اسلام توانایی رخنه در دل‌های نامسلمانان را دارد؛ بنابراین ضروری است حوادث این دورة درخشان تاریخی و آثار سرآمدان شعر و ادب آن را بررسی و تحلیل نماییم. این مقاله با تکیه بر روش نقدگونه، کتاب تاریخ الأدب العربی فی الأندلس را بررسی و نکات قوّت و ضعف آن را چنین ارزیابی می‌کند: نقد علمی و بی‌طرف، استناد و استشهاد به اشعار برای اثبات ادعای خویش، و انسجام مطالب و نظم منطقی آن ازجمله نقاط قوت؛ و نداشتن وحدت رویه در ثبت ارجاعات، کم‌دقتی در پاره‌ای نقل‌قول‌ها، بی‌قاعدگی نحوی، فقدان شرح کافی برخی مطالب یا اصطلاحات از نقاط ضعف آنهاست؛ نهایت اینکه اثر حاضر در برنامة آموزشی رشتة زبان و ادبیات عربی، کتابی کاربردی است و می‌توان آن را اثری جامع در تاریخ ادبیات دورة اندلس به حساب آورد.

الكلمات الرئيسية


کتابنامه

البرازی، مجد محمد الباکیر (1987)، فقه اللغة، الطبعة الأولی، عمان ـ الاردن: دار مجدلاوی للنشر والتوزیع.

الربیعی، أحمد حاجم (2013)، الغُربة والحنین فی الشعر الأندلسی، الطبعة الأولی، بیروت: الدار العربیة للموسوعات.

شلبی، أحمد (1432)، کیف تکتب بحثا أو رسالة؟، الطبعة الثالثة، قم: ذوی القربی.

الصالح، صبحی (1960)، دراسات فی فقه اللغة، الطبعة العاشرة، بیروت ـ لبنان: دار العلم للملایین.

طاهری‌نیا، علی‌باقر؛ مسبوق، سید مهدی (1390)، تاریخ الأدب العربی فی الأندلس، چاپ دوم، تهران: پیام نور.

العزابی، أبوالقاسم؛ الأسدی فوزی وأبوقیلة بشیر (1987)، دلیل الباحث، الطبعة الثانیة، طرابلس: المنشأة العامة للنشر والتوزیع والاعلان.

العقِیلیّ، بهاءالدین عبدالله بن عقیل (د. ت)، شرح بن عقیل علی ألفیة بن مالک، قم: منشورات سید الشهداء.

عیسی، فوزی (2007)، الشعر الأندلسی فی عصر الموحّدین، الطبعة الأولی، الإسکندریة: دار الوفاء لدنیا الطباعة والنشر.

المراکشی، محیی الدین أبی محمد عبد الواحد ابن علی التمیمی (1881)، المعجب فی تلخیص أخبار المغرب، لیدن: مطبعة بریل.

معلوف، لویس (1379)، المنجد فی اللغة، تهران: فرحان

موسوعة الشعر العربی