نقد کتاب «عن بناء القصیدة العربیة الحدیثة» (بررسی ساختار و محتوا)

نوع المستند: علمی - پژوهش

المؤلف

دانشیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه خوارزمی

المستخلص

کتاب «عن بناء القصیدة العربیة الحدیثة» اثر علی عَشری زاید ازجمله آثار نقادانه‌ای است که به بازخوانی ساختار جدید شعر معاصر عربی پرداخته‌است. عَشری زاید در این کتاب تحولات به‌وجود‌آمده در شعر معاصر عربی را بررسی کرده و کوشیده تا با استناد به آثار برخی شاعران معاصر عرب، تکنیک‌های شعری تازه را در شعر معاصر عربی بیابد و آنها را بررسی و تحلیل نماید.
جستار پیشِ رو به شیوة توصیفی ـ تحلیلی می‌کوشد کتاب عشری زاید را معرفی کند و به بیان نقاط ضعف و قوّت آن بپردازد تا بتواند به این پرسش پاسخ دهد که: تحولات رصدشده در «عن بناء القصیدة العربیة الحدیثة» چیستند و آیا عشری زاید توانسته به گونه‌ای صحیح و مفید آنها را واکاوی و بیان نماید؟ نتیجة به‌دست‌آمده نیز نشان می‌دهد ضمن در نظر گرفتن برخی نقاط ضعف کتاب، می‌توان آن را مبیّن برخی تحولات و تکنیک‌های جدید شعر معاصر عربی دانست و از آن به عنوان یک منبع اصلی در تدوین سرفصل‌های مختلف آموزشی بهره‌مند شد.

الكلمات الرئيسية

الموضوعات الرئيسية


کتابنامه

1) عربی

کتب

أدونیس، احمد سعید، علی (1988م) المسرح و المرایا، بیروت: دارالآداب.

اسماعیل، عزالدین (1966م)، الشعر العربی المعاصر؛ قضایاه و ظواهره الفنیة و المعنویة، بیروت: دارالثقافة.

أفرام البستانی، فؤاد و دیگران (1993م)، المجانی الحدیثة، چاپ چهارم، بیروت: دار الشروق.

البیاتی، عبد الوهاب (1995م)، الأعمال الکاملة، بیروت: دار القلم.

خورشا، صادق (1381ش)، مجانی الشعر العربی الحدیث و مدارسه، چاپ اول، تهران: انتشارات سمت.

دنقل، أمل (بی تا)، الأعمال الشعریة الکاملة، بیروت: دار العودة.

طوقان، فدوی (1993م)، الأعمال الشعریة الکاملة، چاپ اول، بیروت: المؤسسة العربیة للدراسات و النشر.

عبد الصبور، صلاح (1972م)، دیوان صلاح عبدالصبور، چاپ اول، بیروت: دار العودة.

عشری زاید، علی (2008م)، عن بناء القصیدة العربیة الحدیثة، چاپ پنجم، قاهره: مکتبة الآداب.

قبانی، نزار (1966م)، الأعمال الشعریة الکاملة، بیروت: منشورات نزار قبانی.

الملائکه، نازک، (1986م)، دیوان نازک الملائکة، بیروت: دار العودة.

2) فارسی

کتاب‌ها

آریانپور کاشانی، عباس (1376ش)، فرهنگ کامل انگلیسی فارسی، تهران: امیرکبیر.

داد، سیما (1383ش)، فرهنگ اصطلاحات ادبی، چاپ دوم، بی‌جا: مروارید.

سپهری، سهراب (1360ش)، هشت کتاب، چاپ سوم، تهران: طهوری.

شفیعی کدکنی، محمدرضا (1391ش)، رستاخیز کلمات، چاپ اول، تهران: سخن.

......................................... (1381ش)، موسیقی شعر، چاپ هفتم، تهران: آگاه.

عرب، عباس (1383ش)، آدونیس در عرصة شعر و نقد معاصر عرب، چاپ اول، مشهد: دانشگاه فردوسی.

معین، محمد (1375ش)، فرهنگ فارسی، چاپ دهم، تهران: امیرکبیر.

میرصادقی، جمال (1367ش)، عناصر داستان، چاپ دوم، تهران: شفا.

................، جمال و میمنت (1388ش)، واژه‌نامة هنر داستان‌نویسی، چاپ دوم، بی‌جا: کتاب مهناز.

................، میمنت (1385ش)، واژه‌نامة هنر شاعری، چاپ سوم، تهران: کتاب مهناز.

مجلات

ابویسانی، حسین (1389ش)، «غموض و شعر سوررئالسیتی و سمبولیک عربی»، مجلة زبان و ادبیات عربی، دانشگاه فردوسی مشهد، سال اول، شمارة 2/2/165، بهار و تابستان، از ص 1 تا 26.

موسوی و تواضعی، سید رضا و رضا (1391ش) «ناسازواری در شعر امل دنقل»، مجلة انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی، دانشگاه تربیت مدرس، شمارة 22، از ص 189 تا 218.