حِرز شفا (نقدی بر مقاله‌ی بررسی مضمونی سروده‌های عربی خاقانی)

نوع المستند: علمی - پژوهش

المؤلف

دانشگاه کردستان

المستخلص

چکیده:
سروده‌های عربی خاقانی بیشتر از شعر فارسی وی نیازمند تصحیح و بازنگری است؛ زیرا هرگونه بررسی، تطبیق و مقایسه در شعر عربی خاقانی، خود مستلزم فهم آن است.
این گفتار، نقدی است بر مقاله‌ی (بررسی مضمونی سروده‌های عربی خاقانی و مقایسه‌ی آن‌ها با چکامه‌های پارسی وی). نگارنده پس از تصحیح دوباره‌ی بیت‌هایی از شعر عربی خاقانی که در مقاله‌ی مذکور به آن‌ها اشاره شده است، ابیات را بازخوانی کرده و معنای درست آن‌ها را آورده است.
این پژوهش، نشان می‌دهد که تصحیف، تحریف، زیادت و سقط در سروده‌های عربی خاقانی تا چه اندازه فهم آن‌ها را با اشکال روبه‌رو کرده است.
بر این اساس، ترتیب مطالب در این مقاله، تقریباً موافق عنوان‌های مقاله‌ی نقدشده است و مصادر پژوهش، سه تصحیح رایج از دیوان خاقانی است که نویسندگان آن مقاله استفاده کرده‌اند.

الكلمات الرئيسية