طهران، بهجت آباد، شارع بزشک، شارع الشهيد الدکتور حسن عضدي، البناء رقم 76، الطابق 2، الغرفة رقم 224، الجمعية العلمية الإيرانية للغة العربية وآدابها

نوع المستند : علمی - پژوهش

المؤلف

دانشگاه پيام نور

المستخلص

چکيده:
قرآن کريم در سطح بسيار بالايي از سبک‌هاي بياني گوناگون بهره جسته است؛ طوري‌که در ادبيات عرب پيش از نزول قرآن، چنين چيزي وجود نداشته است. همين امر، سبب شده است که اين کتاب آسماني از نظر اسلوب و بيان، معجزه باشد و کسي نتواند با آن رقابت کند. ازجمله سبک‌هاي مذکور، مي‌توان از صورت‌هاي ترکيبي و تمثيل و استعاره‌هايي ياد کرد که قرآن کريم به‌صورت وافر در راستاي تبيين معاني و رسالت خود و نيز به‌منظور نزديک‌ساختن موضوع به ذهن و ادراک مخاطب از آن‌ها استفاده کرده است. در اين پژوهش، جايگاه استعاره‌ي تمثيليه و سبک‌هاي به‌کارگيري آن در قرآن و نيز نقش آن در تفهيم مطالب و تقريب موضوعات مهم و حياتي به ذهن مخاطب، مورد کنکاش و مباحثه قرار گرفته و اين نتيجه، حاصل شده که استعاره‌ي تمثيليه در قرآن به سبک‌هاي مختلفي ازجمله تقديم و تأخير، تعريف و تنکير، تأکيد، تکرار، استفهام و امر، به‌کار رفته و به‌کارگيري اين سبک‌ها، تصويري بسيار شفاف از معناي مورد نظر را به مخاطب ارائه داده است.

الكلمات الرئيسية