نمود هوش‌های چندگانه و سطوح شناختی در کتاب عربی پایة هشتم

نوع المستند: علمی - پژوهش

المؤلفون

1 دانشجوی دکتری زبان و ادبیات عربی دانشگاه اصفهان

2 استاد گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه اصفهان

3 استادیار گروه آموزش کودکان با نیازهای خاص دانشگاه اصفهان

المستخلص

از آنجایی نظریة‌ هوش‌های چندگانه نظریه‌ای محتوامحور است و بر تنوع محتوا تأکید دارد؛ و حیطة شناختی اهداف شناختی را سطح‌بندی می‌کند، آرمسترانگ (1984) پیشنهاد کرد محتوای آموزشی طبق این دو نظریه تهیه و تنظیم شود. کتاب درسی به عنوان متداول‌ترین محتوای آموزشی بهترین مجال برای به‌کارگیری این الگوی تلفیقی است. به همین روی، پژوهش پیش رو، محتوای کتاب‌ عربی پایة هشتم را براساس این الگو تحلیل کرده‌است تا چگونگی توزیع هوش‌های چندگانه و سطوح شناختی در این کتاب را بسنجد و ارزیابی کند. نتایج نشان می‌دهد که هوش‌های زبانی، ریاضی، فضایی و میان‌فردی به ترتیب هوش‌های رایج، و سطوح پایین شناختی (یادآوردن، فهمیدن و کار بستن) سطوح درگیر در این کتاب هستند. دیگر هوش‌ها و سطوح در این کتاب پوشش داده نشده‌اند.

الكلمات الرئيسية


کتابنامه

1) فارسی

کتاب‌ها

اشکبوس، عادل و همکاران (أ1394ش)، عربی پایه هشتم (125)، چاپ دوم، تهران: شرکت چاپ و نشر کتاب‌های درسی ایران.

اشکبوس، عادل و همکاران (بـ1393ش)، کتاب معلم (راهنمای تدریس و ارزشیابی) عربی پایه هشتم، چاپ دوم، تهران: شرکت چاپ و نشر کتاب‌های درسی ایران.

آرمسترانگ، توماس (1392ش)، هوش‌های چندگانه در کلاس‌های درس، مترجم: مهشید صفری، چاپ هشتم، تهران: مدرسه.

بلوم، بنجامین و همکاران (1368ش)، طبقه‌بندی هدف‌های پرورشی، کتاب اول: حوزة شناختی، مترجم: علی‌اکبر سیف و خدیجه علی‌آبادی، تهران: رشد.

دژگاهی، صغری، و حاجی‌مرادی، فرخنده (1392ش) تحلیل یادگیری بر اساس مقایسه سبک‌های شناختی و هوش‌ چندگانه هوارد گاردنر، تهران: علم.

ریچاردز، جک‌سی و راجرز، تئودور اس (2010م)، رویکردها و روش‌ها در آموزش زبان، مترجم: علی بهرامی، ویراست دوم، تهران: رهنما.

ساروخانی، باقر (1387ش)، روش‌های تحقیق در علوم اجتماعی: اصول و مبانی، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.

سیان سیلو، آنا و استرنبرگ، رابرت (1390ش)، هوش (نظریه‌ها، اندازه‌گیری و آموزش)، مترجم: مجتبی امیری مجد و سالار فرامرزی، چاپ دوم، اصفهان: جهاد دانشگاهی واحد اصفهان.

محمدی‌مهر، غلام‌رضا (1387ش)، روش تحلیل محتوا (راهنمای عملی تحقیق)، تهران: گنجینه علوم انسانی ـ دانش‌نگار.

مک‌کنزی، والتر (1391ش)، هوش‌های چندگانه و تکنولوژی آموزش، مترجم: حسین زنگنه، مصطفی شیری‌پور، تهران: آییژ.

پایان‌نامه

اجاقی، محمد (1389 ش)، نقد و بررسی کتاب‌های عربی دوره راهنمایی بر اساس روش دستور ـ ترجمه، پایان‌نامة کارشناسی ارشد، استاد راهنما: محمد خاقانی اصفهانی، دانشگاه اصفهان.

مجلات

احمدی، علی‌اکبر؛ عبدی، علی و چوبتاشانی، میسرا (1394ش)، «ارزشیابی و تحلیل محتوای کتاب‌های درسی عربی دوره متوسطه بر اساس نظریه هوش‌های چندگانه گاردنر»، همایش ملی مدیریت و آموزش: دانشگاه ملایر.

رضوانی، رضا و طیبه امیری (1392ش)، «تحلیل محتوای کتب آموزش زبان انگلیسی منتخب دانشگاهی از نظر میزان توجه به هوش‌های چندگانه»، فصلنامه علمی ـ پژوهشی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت، شیراز، سال چهارم، ش4، صص 189-200.

شریفی، ویدا؛ فرامرزی سالار؛ و آقابابایی، سارا (1393 ش)، «بررسی مؤلفه‌های هوش‌های چندگانه گاردنر در کتاب‌های درسی دوره پیش‌حرفه‌ای دانش‌آموزان کم‌توان ذهنی»، فصلنامه افراد استثنائی، سال سوم، شماره 14، صص 1-24.

متقی‌زاده، عیسی و خضری، کاوه (1392ش)، «ارزیابی میزان موفقیت بخشِ متون عربی عمومی سال سوم دبیرستان از دیدگاه دبیران و دانش‌آموزان»، مجله‌ انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی، ش 26، بهار 1392، صص 151-169.

متقی‌زاده، عیسی؛ حاجی‌زاده، مهین و خضری، کاوه (1393ش)، «نگاهی به کتاب عربی اول دبیرستان بر اساس الگوها و ملاک‌های تحلیل و سازماندهی محتوا»، جستارهای زبانی، د5، ش2 (پیاپی 18)، تابستان 1393، صص: 237-260.

میرحاجی، حمیدرضا (1389ش)، «بررسی و نقد کتاب‌های عربی مقطع دبیرستان (عمومی)» انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی، ش15، تابستان 1389، صص 141-169.

2) انگلیسی

David R, Krathwohl. (2002). a Revision of Bloom's Taxonomy: An Overview. THEORY INTO PRACTICE.Volume 41, Number 4, pp.212-218.

Estaji, Masoomeh and Nafisi, Mahdieh. (2014). Multiple intelligences and their representation in the EFL young learners’ textbooks.International Journal of Research Studies in Language Learning. Volume 3, Number 6, pp 61-72.

Roohani Ali, Farzaneh Taheri & Marziyeh Poorzangeneh (2013).Evaluating Four Corners Textbooks in Terms of Cognitive Processes Using Bloom’s Revised Taxonomy. RALs, 4(2), 51-67