روش‌شناسی ترجمه‌ی تضمین نحوی در برخی ترجمه‌های معاصر قرآن کریم

نوع المستند: علمی - پژوهش

المؤلفون

دانشگاه تربیت مدرس

المستخلص

قرآن کریم به زبان عربی و برای هدایت جن و انس نازل شد. لازمه‌ی هدایت، فهم آیات است. بی‌تردید در ترجمه‌ی آیات قرآن به‌دلیل وجود ظرایف و دقایق مختلف صرفی و نحوی و بلاغی و... دشواری‌های متعددی پیش‌روی مترجمان زبان وحی هست؛ ازجمله‌ی این موضوعات، رعایت مقوله‌ی «تضمین» است که در قرآن، فراوان به‌کار رفته است. البته این واژه، اطلاقات گوناگونی دارد که منظور در این مجال، تضمین نحوی است. فایده‌ی عمده‌ی تضمین، اداکردن یک لفظ، در معنای دو کلمه است. این جستار درصدد بررسی معنای دقیق تضمین و مسائل مربوط به آن و نیز بررسی آن در شاخص‌ترین ترجمه‌های معاصر و بایسته‌های ترجمه‌ی آن در قرآن کریم است. افزون بر این، پژوهش حاضر درصدد شناسایی موفق‌ترین روش ترجمه‌ی تضمین نحوی نیز است.

الكلمات الرئيسية