طهران، بهجت آباد، شارع بزشک، شارع الشهيد الدکتور حسن عضدي، البناء رقم 76، الطابق 2، الغرفة رقم 224، الجمعية العلمية الإيرانية للغة العربية وآدابها

نوع المستند : علمی - پژوهش

المؤلفون

1 استاديار گروه زبان و ادبيات عربي دانشگاه تهران

2 دانش‌آموختة کارشناسي ارشد زبان و ادبيات عربي دانشگاه آزاد اسلامي دزفول

3 دانش‌آموختة کارشناسي ارشد مشاوره و راهنمايي دانشگاه آزاد اسلامي اهواز

المستخلص

هويت هر فرد مجموعه عناصري از شخصيت اوست که به او اين امکان را مي‌دهد تا موضع خود را نسبت به جهان و ديگران مشخص کند. هويت، پديده‌اي ساکن نيست، بلکه سيال و چندلايه‌ است و همين سيال بودن است که درعين‌حال که سبب پويايي آن مي‌شود، آن را در معرض خطر نيز قرار مي‌دهد؛ خطري که مي‌تواند سبب بحران هويت شود. اين بحران با نوعي بي‌ثباتي، گسيختگي ساختي و اختلال در کارکردها يا اجزاي موجود در نظام منِ فردي و اجتماعي شخص ديده مي‌شود. پژوهش حاضر با روش تحليلي ـ توصيفي و خوانش متن‌گراي رمان «ساقة بامبو» اثر «سعود سنعوسي»، ابتدا به بررسي تعريف بحران هويت فردي و اجتماعي و نشانه‌هاي آن بر اساس نظرية «اريک اريکسون» مي‌پردازد. سپس با ذکر نمونه‌هايي عيني، بحران هويت شخصيت اصلي رمان (خوزه = عيسي) در رويارويي با عوامل فراواقعي و نيز نقش بيگانگي و تنش‌هاي اجتماعي در دو جامعة «فيليپين» و «کويت» را بيان مي‌دارد. بنيان رمان بر اين حقيقت اساسي مبتني است که فرد به‌ناچار در کنترل و پيشبرد اختلالات شخصيتي‌اي که در به‌وجودآمدن آن‌ها به‌هيچ‌وجه سهيم نيست، تصميم‌گيرندة واحد است.

الكلمات الرئيسية

الموضوعات الرئيسية

کتابنامه

1) کتاب

دوران، بهزاد (1387)، هویت اجتماعی: رویکردها و نظریه‌ها، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی.

سنعوسی، سعود (2012)، ساق البامبو، بیروت: الدار العربیة للعلوم.

شاملو، سعید (1382)، مکتب‌ها و نظریه‌ها در روان‌شناسی شخصیت، تهران: رشد.

الطائی، علی (1378)، بحران هویت قومی در ایران، تهران: شادگان.

عاملی، سعیدرضا (1384)، دوجهانی‌شدن‌ها و آینده هویت‌های همزمان؛ به کوشش عباس‌زاده و عباسی، تهران: مؤسسه تحقیقات و توسعه علوم انسانی.

فکوهی، ناصر (1380)، بررسی مسائل اجتماعی ایران. تهران: پیام‌نور.

گل محمدی، احمد (1380)، جهانی‌شدن فرهنگ: هویت، تهران: نی

گولد، جولیس؛ کولب، ویلیام (1376)، فرهنگ عمومی اجتماعی، ترجمه گروهی: مازیار.

نوچه فلاح، رستم (1383)، هویت، واقعیت ثابت یا سیال، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و اجتماعی.

2) مقالات

اخترشهر، علی (1386)، «ابعاد هویت اجتماعی – دینی دانشجو»، فصلنامه مطالعات معرفتی دانشگاه اسلامی، شماره 35، صص 124-96.

ادیب راد، نسترن (1383)، «ابعاد روان‌شناختی هویت فرهنگی»، مبانی نظری هویت و بحران هویت؛ به کوشش علی‌اکبر علیخانی: تهران: جهاد دانشگاهی.

اکبری، مریم (1394)، «مصاحبه روزنامه الشرق الأوسط با سعود سنعوسی»، مد و مه، صص 1-5.

باستانی، محمدحسین (1372)، «بحران هویت، مسئله‌ای جهانی»، فصلنامه علوم اجتماعی: نامه فرهنگ، شماره 9، صص43-40.

برکت، بهزاد (1387)، «هویت و بازتاب آن در رمان»، مجله ادب‌پژوهی، شماره 5، صص90-61.

جمشیدی، احمد (1382)، «بحران هویت 2»، مجله علوم تربیتی: اصلاح و تربیت، شماره 14 و13، صص7-3.

حاجی حسینی، حسن (1381)، «بحران هویت و انحراف اجتماعی»، مجله علوم اجتماعی، مطالعات راهبردی زنان، شماره 17، صص49-39.

حیدرقزوینی، پیام (1394)، «صداهای دیگری به گوش می‌‌رسند»، سرمقالة روزنامه شرق، شماره 2451، چهارشنبه 27 آبان.

دوران، بهزاد (1389)، «هویت‌‌یابی در عصر بحران هویت: چالش‌‌های سیاست‌‌گذاری فرهنگی»، فصلنامة مطالعات فرهنگی دانشگاه تهران، شماره 21، صص162-157.

رضوی، اقدس‌‌سادات (1388): «نوجوانی و هویت‌‌یابی»، مجله مشاور مدرسه، دوره پنجم، شماره 1، صص16-20.

طالبیان، یحیی؛ حسینی سروری، نجمه (1385)، «شیوه‌‌های روایتگری در قصة مرغان شیخ اشراق»، مجلة دانشکدة ادبیات و علوم انسانی دانشکده فردوسی مشهد، سال39، شماره 3، صص104-84.

3) منابع انگلیسی

وطفة، أسعد (1396)، «إشکالیة الهویة و الإنتماء فی المجتمعات العربیة المعاصرة» مجله نقد و تنویر

https://Edusocio.net/index

شحادة، یوسف (1396)، الهویة والاشتباک فی روایة ساقة بامبو لسعود السنعوسی:

https://ar.wikipedia.org/wiki/.