ارزیابی وضعیت آموزش‌های دانشگاهی برای ترویج کارآفرینی در رشتة زبان و ادبیات عربی (با تکیه بر محتوای آموزشی و روش‌های تدریس)

نوع المستند: علمی - پژوهش

المؤلفون

1 استادیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه پیام نور

2 کارشناس ارشد زبان و ادبیات عربی دانشگاه پیام نور

3 دانشجوی دکترای اقتصاد دانشگاه رازی کرمانشاه

المستخلص

این تحقیق با هدف بررسی وضعیت آموزش‌های دانشگاهی برای ترویج کارآفرینی انجام شده‌است.‌ جامعة آماری تحقیق، دانشجویان تحصیلات تکمیلی رشتة زبان و ادبیات عربی استان کرمانشاه (138 نفر دانشجوی کارشناسی ارشد و 42 نفر دانشجوی دکتری)، در سال تحصیلی 1395-1394 است که بر اساس جدول مورگان تعداد 140 نفر از آن‌ها با روش نمونه‌گیری تصادفی ـ نسبی انتخاب شدند. این تحقیق کاربردی و از لحاظ روش، توصیفی است.‌ ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه محقق است که پایایی آن از طریق ضریب آلفای کرونباخ به دست آمد. تجزیه‌وتحلیل آماری پس از استخراج داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار SPSS18 انجام پذیرفت. نتایج نشان داد به عقیدة دانشجویان، آموزش‌های ارائه‌شده و محتوای آموزشی فعلی دانشگاه، برای ترویج کارآفرینی نامناسب‌اند. همچنین به اعتقاد دانشجویان، از مهم‌ترین خصوصیات آموزش‌های فعلی دانشگاه، استفاده از روش‌های نوین تدریس به جای روش‌های سنتی و مهم‌ترین خصوصیات آموزشگران دانشگاه ایجاد انگیزه و علاقه در دانشجویان برای انجام تحقیق و پژوهش، و مهم‌ترین خصوصیات محتوای آموزشی فعلی دانشگاه، تناسب آن با توانایی‌ها و علایق دانشجویان است.

الكلمات الرئيسية

الموضوعات الرئيسية


کتابنامه

1) عربی

بنت عبدالرحمن، اسماء، (2005)، مستقبل التربیه و التعلیم فی مالیزیا دراسه تطبیقیـه فـی جامعـه العلـوم الاسـلامیه بمالیزیـا، استـشراف ‌المـستقبل، اوراق المـؤتمر ‌العلمـی التاسـع 04 20، عمـان-اردن، چاپ اول، منشورات جامعه فیلادلفیا.

عبدالسلام، مصطفی محمود، 2002، «برنامج الأمم المتحدة الإنمائی و الصندوق العربی للإنماء الاقتصادی و الاجتماعی تقریر التنمیة الإنسانیة العربیة للعام 2002: خلق الفرص للأجیال القادمة»، المستقبل العربی، العدد 286، ص 157-161.

2) فارسی

احمد پورداریانی،محمود، (1383)، کارآفرینی؛ نظریات و الگوها، چاپ پنجم، انتشارات پردیس 57.

3) مقالات

سلیمی، علی. (1386)، «آموزش عربی در مدارس و دانشگاه‌های ایران (نقص‌ها، کاستی‌ها و راهکارها)»، مجموعه مقالات همایش مدیران گروه‌های عربی کشور. دانشگاه بوعلی همدان.

شفیع‌زاده، ح. (1386)، دانشگاه کارآفرین: دانشگاه هزاره سوم. مجموعه مقالات همایش سراسری علمی- پژوهشی آموزش عالی در هزاره سوم. دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن. صفحات111-121

غفاری، (1387)، بررسی قابلیت‌های کارآفرینی دانشجویان دانشگاه پیام نور ارا ک. مجموعه مقالات همایش ملی توسعه کارآفرینی در آموزش‌های علمی- کاربردی کشاورزی، صفحات 394-410.

لامعی، ب. (1382)، توسعه آموزش کارآفرینی در ایران: موانع و راهکارها. تهران: وزارت کار و امور اجتماعی، موسسه کار و تأمین اجتماعی. صفحه 134

میرزایی، فرامرز؛ سلیمی، علی. «نقش‌آفرینی گروه‌های زبان و ادبیات عربی در توسعه علمی دانشگاه‌ها». (1389)، انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی. شماره 14، صص 119-137.

میراسماعیلی، ا.، و رشمه، (1387)، چالش‌های فراروی دانشگاه کارآفرین همایش ملی بهره وری: میثاق راهبردی دولت، صنعت و دانشگاه. دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت. صفحات 370-377.

هزارجریبی، ج. (1384)، کارآفرینی. تهران: پژوهشکده امور اقتصادی. صفحات 85-86.

4) پایان‌نامه‌ها

هزار جریبی، ج. (1383)، بررسی میزان کارآفرینی دانش‌آموختگان علوم انسانی در عرصه نشریات فرهنگی و اجتماعی شهر تهران؛ رساله دکتری، دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه اصفهان.

عزیزی، م. (1382)، بررسی زمینه‌های بروز و پرورش کارآفرینی در دانشجویان سال آخر کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشگاه شهید بهشتی، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید بهشتی

5) منابع انگلیسی

Charney, A,, & Libecap, G, D, (2000), Impact of entrepreneurship education, insights, A Kauffman Research Servies, The Kaffman centre for entrepreneurial education, Missouri, USA.

Gibb, A, (1990), In pursuit of frameworks for the development of growth models of the small business, International small business Journal, 19(1), 15-31.

Luczkiw, Eugene,(2008), "Entrepreneurship Education in an Age of Chaos, Complexityand Disrupti ve Change", OECD Education & skills,No,18,pp,65-93.

Sexton, D, L,, & Bowman.

Upton, N, (1987), Evaluation of an innovative approach to teaching entrepreneurship, Journal of Small Business Management, 25(1), 35—43.

Sharifzadeh, D,, & Zamani, A, (2005), Gender as a determinant of small business performance: Insights from a British Study, Small Business Economics, 8(6), 463- 478.

Smit, A, B, (2004), Changing external conditions require high levels of entrepreneurship in agriculture, Agricultural Economics Research Institute, Wageningen University and Research Institute, The Netherlands.

Verhul, I, (2001), An eclectic theory of entrepreneurship, Tinbergen, Institut discussion paper institute for development strategies, Indiana University.

.