طهران، بهجت آباد، شارع بزشک، شارع الشهيد الدکتور حسن عضدي، البناء رقم 76، الطابق 2، الغرفة رقم 224، الجمعية العلمية الإيرانية للغة العربية وآدابها

نوع المستند : علمی - پژوهش

المؤلفون

1 استاديار گروه زبان و ادبيات عربي دانشگاه پيام نور

2 کارشناس ارشد زبان و ادبيات عربي دانشگاه پيام نور

3 دانشجوي دکتراي اقتصاد دانشگاه رازي کرمانشاه

المستخلص

اين تحقيق با هدف بررسي وضعيت آموزش‌هاي دانشگاهي براي ترويج کارآفريني انجام شده‌است.‌ جامعة آماري تحقيق، دانشجويان تحصيلات تکميلي رشتة زبان و ادبيات عربي استان کرمانشاه (138 نفر دانشجوي کارشناسي ارشد و 42 نفر دانشجوي دکتري)، در سال تحصيلي 1395-1394 است که بر اساس جدول مورگان تعداد 140 نفر از آن‌ها با روش نمونه‌گيري تصادفي ـ نسبي انتخاب شدند. اين تحقيق کاربردي و از لحاظ روش، توصيفي است.‌ ابزار گردآوري اطلاعات، پرسشنامه محقق است که پايايي آن از طريق ضريب آلفاي کرونباخ به دست آمد. تجزيه‌وتحليل آماري پس از استخراج داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار SPSS18 انجام پذيرفت. نتايج نشان داد به عقيدة دانشجويان، آموزش‌هاي ارائه‌شده و محتواي آموزشي فعلي دانشگاه، براي ترويج کارآفريني نامناسب‌اند. همچنين به اعتقاد دانشجويان، از مهم‌ترين خصوصيات آموزش‌هاي فعلي دانشگاه، استفاده از روش‌هاي نوين تدريس به جاي روش‌هاي سنتي و مهم‌ترين خصوصيات آموزشگران دانشگاه ايجاد انگيزه و علاقه در دانشجويان براي انجام تحقيق و پژوهش، و مهم‌ترين خصوصيات محتواي آموزشي فعلي دانشگاه، تناسب آن با توانايي‌ها و علايق دانشجويان است.

الكلمات الرئيسية

الموضوعات الرئيسية

کتابنامه

1) عربی

بنت عبدالرحمن، اسماء، (2005)، مستقبل التربیه و التعلیم فی مالیزیا دراسه تطبیقیـه فـی جامعـه العلـوم الاسـلامیه بمالیزیـا، استـشراف ‌المـستقبل، اوراق المـؤتمر ‌العلمـی التاسـع 04 20، عمـان-اردن، چاپ اول، منشورات جامعه فیلادلفیا.

عبدالسلام، مصطفی محمود، 2002، «برنامج الأمم المتحدة الإنمائی و الصندوق العربی للإنماء الاقتصادی و الاجتماعی تقریر التنمیة الإنسانیة العربیة للعام 2002: خلق الفرص للأجیال القادمة»، المستقبل العربی، العدد 286، ص 157-161.

2) فارسی

احمد پورداریانی،محمود، (1383)، کارآفرینی؛ نظریات و الگوها، چاپ پنجم، انتشارات پردیس 57.

3) مقالات

سلیمی، علی. (1386)، «آموزش عربی در مدارس و دانشگاه‌های ایران (نقص‌ها، کاستی‌ها و راهکارها)»، مجموعه مقالات همایش مدیران گروه‌های عربی کشور. دانشگاه بوعلی همدان.

شفیع‌زاده، ح. (1386)، دانشگاه کارآفرین: دانشگاه هزاره سوم. مجموعه مقالات همایش سراسری علمی- پژوهشی آموزش عالی در هزاره سوم. دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن. صفحات111-121

غفاری، (1387)، بررسی قابلیت‌های کارآفرینی دانشجویان دانشگاه پیام نور ارا ک. مجموعه مقالات همایش ملی توسعه کارآفرینی در آموزش‌های علمی- کاربردی کشاورزی، صفحات 394-410.

لامعی، ب. (1382)، توسعه آموزش کارآفرینی در ایران: موانع و راهکارها. تهران: وزارت کار و امور اجتماعی، موسسه کار و تأمین اجتماعی. صفحه 134

میرزایی، فرامرز؛ سلیمی، علی. «نقش‌آفرینی گروه‌های زبان و ادبیات عربی در توسعه علمی دانشگاه‌ها». (1389)، انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی. شماره 14، صص 119-137.

میراسماعیلی، ا.، و رشمه، (1387)، چالش‌های فراروی دانشگاه کارآفرین همایش ملی بهره وری: میثاق راهبردی دولت، صنعت و دانشگاه. دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت. صفحات 370-377.

هزارجریبی، ج. (1384)، کارآفرینی. تهران: پژوهشکده امور اقتصادی. صفحات 85-86.

4) پایان‌نامه‌ها

هزار جریبی، ج. (1383)، بررسی میزان کارآفرینی دانش‌آموختگان علوم انسانی در عرصه نشریات فرهنگی و اجتماعی شهر تهران؛ رساله دکتری، دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه اصفهان.

عزیزی، م. (1382)، بررسی زمینه‌های بروز و پرورش کارآفرینی در دانشجویان سال آخر کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشگاه شهید بهشتی، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید بهشتی

5) منابع انگلیسی

Charney, A,, & Libecap, G, D, (2000), Impact of entrepreneurship education, insights, A Kauffman Research Servies, The Kaffman centre for entrepreneurial education, Missouri, USA.

Gibb, A, (1990), In pursuit of frameworks for the development of growth models of the small business, International small business Journal, 19(1), 15-31.

Luczkiw, Eugene,(2008), "Entrepreneurship Education in an Age of Chaos, Complexityand Disrupti ve Change", OECD Education & skills,No,18,pp,65-93.

Sexton, D, L,, & Bowman.

Upton, N, (1987), Evaluation of an innovative approach to teaching entrepreneurship, Journal of Small Business Management, 25(1), 35—43.

Sharifzadeh, D,, & Zamani, A, (2005), Gender as a determinant of small business performance: Insights from a British Study, Small Business Economics, 8(6), 463- 478.

Smit, A, B, (2004), Changing external conditions require high levels of entrepreneurship in agriculture, Agricultural Economics Research Institute, Wageningen University and Research Institute, The Netherlands.

Verhul, I, (2001), An eclectic theory of entrepreneurship, Tinbergen, Institut discussion paper institute for development strategies, Indiana University.

.