کارکرد انتقادی درون‌مایه‌ در رمان «فرجام‌ها» اثر عبدالرحمن منیف

نوع المستند: علمی - پژوهش

المؤلفون

دانشگاه حکیم سبزواری

المستخلص

رمان «فرجام‌ها» از عبدالرحمن منیف، مانند دیگر رمان‌های وی، به رغم حجم کمش، دارای مضامین بلند انسانی، اجتماعی و سیاسی است. رویدادهای این رمان در صحرایی خشک و در روستای «طیبه» رخ می‌دهد که گرفتار قحطی است.رمان، به شیوة مجازی و با بهره‌گیری ازرمز مشکلات انسان را در جامعه عرب بیان می‌کند. درون‌مایه‌های فرعی این رمان که با طرح پدیده «قحطی» بیان شده، از اندیشه‌ها و جهت‌گیری‌های نویسنده‌ای نشأت می‌گیرد که سرخورده از فعالیت‌های سیاسی و حزبی به رمان‌نویسی روی می‌آورد تا اهداف و آرزوهایی را که در میدان سیاست به‌آن دست نیافته، در عرصه ادبیات و رمان به دست آورد. نویسنده با یهره بردن از اندوخته‌های سیاسی، وعلمی‌اش، درون‌مایه‌هایی داستان را رژف وعمیق مطرح کرده وبه آن کارکردی انتقادی و اصلاح‌طلبانه داده است.این جستار، با توجه به اهمیت درون‌مایه به عنوان اندیشه اصلی هر اثر و نیز نقش بارز آن در رویکرد اصلاح‌طلبانه، مسائل درونی رمان را به منظور پی‌بردن به ارزش درون‌مایه اصلی، با تکیه بر روش تحلیلی، بررسی می‌نماید.

الكلمات الرئيسية