تهران، خیابان ولی عصر(عج)، خیابان توانیر، محله نظامی گنجوی، کوچه هفت پیکر(8)، خیابان نظامی گنجوی، پلاک33، موسسه آموزش عالی بیمه اکو دانشگاه علامه طباطبایی، طبقه6، اتاق 607، انجمن ایرانی زبان وادبیات عربی، کدپستی: 1434863111

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری زبان و ادبیات عربی دانشگاه خلیج فارس، بوشهر

2 استادیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه خلیج فارس، بوشهر

3 دانشیار زبان و ادبیات عربی دانشگاه خلیج فارس، بوشهر

چکیده

شاعران معاصر عرب تنها به جنبة دیداری پدیده‌هایی که در طبیعت و در اطراف خود می‌بینند بسنده نکرده بلکه از این مظاهر طبیعی، موضوعات مهمی را خلق می‌کنند که در ایجاد تصویر فنی و ادبی آثار شعری‌شان به آن‌ها کمک می‌کند. عبدالوهاب البیاتی شاعر ‏معاصر عرب تجربه‌ای خاص در این زمینه دارد؛ به همین خاطر پدیده‌های طبیعی به‌ویژه باران در شعر او دارای جایگاه ویژه‌ و معانی متعددی است. بر همین اساس، شاعر به منظور نوگرایی در خلق تصاویر شعری خود و غنی‌سازی آن، واژه باران را به کار می‌گیرد. باران ازجمله ابزار بیانی است که شاعر با توجه به کاربرد بسیار این واژه در تعداد قابل‌توجهی از اشعارش، بدان توجه داشته است. در این پژوهش که بر پایه روش تحلیلی ـ آماری استوار است، سعی شده است با توجه به نقش باران در دیوان بیاتی، دلالت‌های متعدد منفی و مثبت آن، بررسی و تبیین گردد. باران در شعر بیاتی دارای دلالت‌های مثبت و منفی بسیاری است؛ ازاین‌رو در این مقاله به بررسی مهم‌ترین نمادهای مثبت یعنی سرسبزی، انقلاب، زندگی و روشنایی و دلالت‌های منفی یعنی تنهایی، غم، ویرانی و مرگ پرداخته شده‌است. از بررسی واژه باران در شعر بیاتی، این نتیجه به دست آمد که شاعر در کل، 119 بار این کلمه را به کار برده‌است که 58 بار معنای مثبت و 49 بار معنای منفی داشته و 12 بار نیز در معنای حقیقی آن به کار رفته‌است. این میزان از کاربرد واژۀ باران در شعر بیاتی، ناشی از دیدگاه شاعر نسبت به مرگ و زندگی و به دنبال آن، ناامیدی و امیدواری هم‌زمانی است که در وجود شاعر نهادینه شده‌است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

المصادر
أ) عربی
کتب
القرآن الکریم
ابن منظور المصری، أبی الفضل جمال الدین (1410 هـ)، لسان العرب، ط1، بیروت: دار صادر.
أنس وجود، ثناء (1986م)، رمز الماء فی الأدب الجاهلی، الطبعة الأولى، عمان: مکتبة الشباب.
البیاتی، عبد الوهاب (2008م)، الأعمال الشعریّة الکاملة، ج1و2، بیروت: دار العودة.
الجاحظ، أبی عثمان عمرو بن بحر (1967م)، الحیوان، ج6، تحقیق وشرح: عبد السلام محمد هارون، الطبعة الثانیة، القاهرة: مطبعة مصطفى البابی الحلبی وأولاده.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (1367هـ/1948م)، البیان والتبیین، ج1، تحقیق عبد السلام محمد هارون، القاهرة: مؤسسة الخانجی.
شمسی، حسن جبار محمد (2008م)، ملامح الرمز فی الغزل العربی القدیم، ط 1، لندن: دار السیا.
شوالیه، ژان؛ آلن، گربران، (1379ش)، فرهنگ نمادها، ترجمه وتحقیق سودابه فضایلی، ج2، چاپ اول، تهران: جیحون.
عجینة، محمد، (1994م)، موسوعة أساطیر العرب عن الجاهلیّة ودلالاتها، ج1، ط1، بیروت: دار الفارابی.
العربی، حسن درویش، (1989م)، الشعراء المحدّثون فی العصر العباسی، القاهرة: الهیئة المصریّة العامّة للکتاب.
الفراهیدی، خلیل بن أحمد، (1409هـ)، کتاب العین، ج7، ط2، قم: هجرت.
قیسومة، منصور، (1997م)، عبد الوهاب البیاتی خمسون قصیدة حبّ، ط1، تونس: دار سحر للنشر.
محمد، عبد الناصر حسن، (2002م)، سمیوطیقا العنوان فی شعر عبد الوهاب البیاتی، القاهرة: دار النهضة العربیّة.
الدوریات
استیتی، رأفت محمد سعد، (2007)، ألفاظ البیئة الطبیعیّة فی شعر ابن حمدیس، رسالة الماجستیر فی اللغة العربیّة وآدابها، فلسطین: جامعة النجاح الوطنیّة فی نابلس.
بودیار، عادل، (2015م)، دلالة المطر فی الشعر الجاهلی: دراسة نسقیة سیاقیة، رسالة دکتوراه، الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، جامعة الحاج لخضر، باتنة.
حسام، بسام اسماعیل عبد القادر، (1438هـ/2017م)، التشکیل الحسّی فی شعر الطبیعة العباسیفی القرن الثالث الهجری، أطروحة دکتوراه، فلسطین: الجامعة الإسلامیّة بغزّة.
حفّاد، صبرینة، (2012م)، الشعر النسائی فی قریة رافور (البویرة): مقاربة أنتروبولوجیّة رمزیّة، رسالة ماجستیر فی اللغة العربیّة وآدابها، الجمهوریّة الجزائریّة، جامعة مولود معمری تیزی وزو.
حمّادة الکوسا، عبیر فایز، (2007م)، اللون فی الشعر الأندلسی، رسالة ماجستیر فی اللغة العربیّة وآدابها، السعودیّة، جامعة البعث.
حمیدی الخاقانی، حسن عبد عودة، (2006م)، الترمیز فی شعر عبد الوهاب البیاتی، أطروحة دکتوراه فی اللغة العربیّة وآدابها، العراق: جامعة الکوفة.
عوض، ریتا، (1974م)، أسطورة الموت والانبعاث فی الشعر العربی الحدیث، رسالة الماجیستر مقدّمة إلى دائرة اللغة العربیّة ولغات الشرق الأدنى، بغداد: الجامعة الإمریکیّة.
صدقی، حامد؛ عبد الله زاده، فؤاد، (2009م)، «"القناع" والدلالات الرمزیّة لـ "عائشة" عند عبد الوهاب البیاتی»، مجلّة العلوم الإنسانیّة الدولیّة، العدد 16 (3)، صص 45-55.
لازم رمضان، رجاء، (1433هـ/2012م)، «صورة المطر فی المقدمات الطللیّة: الشعر الجاهلی أنموذجاً»، مجلّة الأستاذ، العدد (202)، صص 647-664.
یسیر، خالد عمر،(2014م)، «الأسطورة ووظائفها فی دیوان عبد الوهّاب البیاتی»، مجلّة دراسات فی اللغة العربیّة وآدابها، العدد 16، صص 127-144
ب) فارسی
محسنی نیا، ناصر؛ اخوان ماسوله، سپیده، (2014م)، «بازتاب فرهنگ وادب ایران درشعر عبدالوهّاب البیاتی»، کاوش‌نامه ادبیات تطبیقی مطالعات تطبیقی عربی ـ فارسی (دانشگاه رازی کرمانشاه)، سال 3، العدد 21، صص 95-119.