تطبیق پسااستعماری "شخصیت اصلی و رقیب" در رمان روستایی الجزائر وایران؛ مطالعه"الحریق" دیب و"توپ "ساعدی

نوع المستند: علمی - پژوهش

المؤلف

المستخلص

بررسی رمان‌های معاصر عربی و فارسی از منظر نظریات انتقادی معاصر اهمیت ویژه‌ای دارد وشاید کلید جادویی حل سوء تفاهم‌های سیاسی دو کانون سیاسی عربی- ایرانی، تقویت همین پژوهش‌های انتقادی - فرهنگی باشد. وانگهی بسیاری از سرزمین‌های عربی همچون ایران دیرزمانی زیر سلطه استعمار بوده‌اند. پژوهش حاضر با رویکردی پسااستعماری، شیوه­های فنی دو نویسنده الجزایری وایرانی را به دو استعمارگر فرانسوی و روسی نشان می‌دهد. پس از خلاصه دو رمان، تضاد آن دو در رابطه با وجود شخصیت اصلی یا رقیب را به­روش توصیفی تحلیلی در مکتب آمریکایی ادبیات تطبیقی، بررسی می‌کند. با ارائه تصویری واضح از عنصر  شخصیت اصلی و رقیب در دو رمان، دستاورد این تحقیق این است که "توپ" ساعدی برخلاف "الحریق" دیب، گاه شخصیت اصلی به­عنوان شخصیت برجسته، نقش رقیب را دارد ومحرّک داستان نیست حتی اگر شخصیت مهم آن بشمار نیاید. از سوی دیگر اگر ساعدی در پیش‌برد پیرنگ، خصال اخلاقی شخصیت‌ها را برجسته می‌کند، دیب با پررنگ ساختن نقش زنان و کودکان، در جنسیت شخصیت‌های داستانی تنوع ایجاد می‌کند. ویژگی‌های مشترک نویسندگان عبارتند از پیامد‌های تصویر استعمار در زندگی روستایی ومؤلفه‌هایی مانند: اختلاف طبقاتی ناشی از ظلم استعمار و در پی آن مبارزه و مقاومت جامعه علیه استعمارگر.

الكلمات الرئيسية

الموضوعات الرئيسيةالمقالات الجاهزة للنشر، المقال المقبول
استمارة إلكترونية متاحة 28 January 2019
  • تاريخ الاستلام: 04 يونيو 2018
  • تاريخ المراجعة: 28 يناير 2019
  • تاريخ القبول: 28 يناير 2019