بررسی ساختار دراماتیک شعر جاهلی (با تکیه بر معلقات سبع و دو قصیده از شاعران صعالیک)

نوع المستند: علمی - پژوهش

المؤلفون

دانشگاه کاشان

المستخلص

مونودرام جاهلی هنری است که واقعه‌ی مرگ و زندگی را به‌شکلی پویا مجسم کرده و در این مسیر از عناصر درام به‌طرز منسجم و هماهنگ بهره برده است. "قهرمان"برای رسیدن به هدف خود و شکست "رقیب" از یاری "همسرایان" بهره می‌برد. شاعران دوره‌ی جاهلی در کسوت خالق درام توانسته‌اند با استفاده از تصاویر دیداری و شنیداری و... افزون بر ملموس‌کردن عنصر ترس در "زمان" و "مکان" درام جاهلی، زمینه را برای بروز اصلی‌ترین رخداد، که همانا "ستیز" است آماده کنند. هدف از این پژوهش، بررسی ساختار دراماتیک شعر جاهلی و تبیین عناصر سازنده‌ی این هنر در اشعار آن دوره براساس جدول اکتانسیل است؛ از این‌رو نمونه‌هایی از سروده‌های جاهلی با بهره‌گیری از روش توصیفی- استنتاجی واکاوی شده‌اند و معلوم شده است که شعر جاهلی به مثابه آیینه‌ی فرهنگ عصر جاهلی، یکی از اصیل‌ترین گونه‌های ادب دراماتیک محسوب می‌شود.

الكلمات الرئيسية

الموضوعات الرئيسيةالمجلد 10، العدد 32
الشتاء 1436
الصفحة 65-78
  • تاريخ الاستلام: 28 ديسمبر 2013
  • تاريخ المراجعة: 20 سبتمبر 2014
  • تاريخ القبول: 14 أكتوبر 2014