بررسی ساختار دراماتیک شعر جاهلی (با تکیه بر معلقات سبع و دو قصیده از شاعران صعالیک)

نوع المستند: علمی - پژوهش

المؤلفون

دانشگاه کاشان

المستخلص

مونودرام جاهلی هنری است که واقعه‌ی مرگ و زندگی را به‌شکلی پویا مجسم کرده و در این مسیر از عناصر درام به‌طرز منسجم و هماهنگ بهره برده است. "قهرمان"برای رسیدن به هدف خود و شکست "رقیب" از یاری "همسرایان" بهره می‌برد. شاعران دوره‌ی جاهلی در کسوت خالق درام توانسته‌اند با استفاده از تصاویر دیداری و شنیداری و... افزون بر ملموس‌کردن عنصر ترس در "زمان" و "مکان" درام جاهلی، زمینه را برای بروز اصلی‌ترین رخداد، که همانا "ستیز" است آماده کنند. هدف از این پژوهش، بررسی ساختار دراماتیک شعر جاهلی و تبیین عناصر سازنده‌ی این هنر در اشعار آن دوره براساس جدول اکتانسیل است؛ از این‌رو نمونه‌هایی از سروده‌های جاهلی با بهره‌گیری از روش توصیفی- استنتاجی واکاوی شده‌اند و معلوم شده است که شعر جاهلی به مثابه آیینه‌ی فرهنگ عصر جاهلی، یکی از اصیل‌ترین گونه‌های ادب دراماتیک محسوب می‌شود.

الكلمات الرئيسية

الموضوعات الرئيسية