طهران، بهجت آباد، شارع بزشک، شارع الشهيد الدکتور حسن عضدي، البناء رقم 76، الطابق 2، الغرفة رقم 224، الجمعية العلمية الإيرانية للغة العربية وآدابها

نوع المستند : علمی - پژوهش

المؤلفون

1 کارشناسي ارشد زبان وادبيات عربي دانشگاه مازندران

2 دانشيار گروه زبان و ادبيات عربي دانشگاه مازندران

3 استاديار گروه زبان وادبيات عربي دانشگاه مازندران

المستخلص

قهرمان و قهرمان‌سرايي ازجمله ويژگي‌هاي بارز ادبيات معاصر عربي است که شاعران زيادي کم‌وبيش به آن روي آورده‌اند. «محمد فيتوري» ازجمله سرايندگاني است که در حوزۀ پايداري به ترسيم سيماي قهرمانان و گرايش‌هاي ميهن‌پرستانة آنان پرداخته‌است. ازآنجاکه قارۀ آفريقا سال‌ها ميدان تاخت‌وتاز استعمارگران اروپايي بود، در اين خطه همواره قهرماناني ظهور کردند که رويکردي استعمارستيز داشته‌اند. نوشتار حاضر مي‌کوشد با روش توصيفي ـ تحليلي سروده‌هايي را بررسي کند که فيتوري در آن‌ها، جفاي استعمارگران نسبت به سرزمين آفريقا به‌ويژه سودان را ترسيم نموده‌است. نتايج نشان مي‌دهد که سه گونه قهرمان در شعر فيتوري برجستگي دارند: 1) قهرمانان تاريخي؛ 2) قهرمانان اسطوره‌اي؛ 3) قهرمانان معاصر. مخاطب درمي‌يابد که قهرمان مورد تمجيد فيتوري فقط از سودان نيست، بلکه متعلق به تمام قارۀ آفريقا و جامعۀ عرب است که ازنظر شاعر در قهقرا و سراشيبي قرارگرفته‌اند.

الكلمات الرئيسية

الموضوعات الرئيسية

کتابنامه
الف) عربی
قرآنکریم (1388)، مترجم: ابوالفضل بهرام‌پور، تهران: آوای قرآن.
أمطانیوس، میخاییل (1968)، دراسات فی الشعر العربی الحدیث، الطبعة الاولی، بیروت.
التونجی، محمد (1993)، المعجم المفصّل فی الادب، ج1، بیروت: دارالکتب العلمیة.
الحوفی، احمد (1967). البطوله والابطال، القاهره: المجلس الاعلی للشؤن الاسلامیه.
دانیال، روبس (1970)، یسوع فی زمانه، تحبیب باشا البولسی، لبنان: منشورات العربیة.
الشعار، سلطان عسی (2003)، التراث فی الشعر، محمد الفیتوری، جامعة مؤته.
الشیخ، غرید  (2001)، أیام مع محمد الفیتوری، بیروت: دارالکنوزالأدبیة.
صالح، نجیب (1984)، محمدالفیتوری والمرایا الدائریة، بیروت: الدارالعربیه.
ضیف، شوقی (1970)، البطوله فی الشعر العربی، الطبعة الثانیة، مصر: دارالمعارف.
عبدالوهاب، احمد (1970)، نبوة الأنبیاء فی الیهودیة و المسیحیة و الاسلام.
الفاخوری، عمر (1944)، الحقیقة اللبنانیة، الطبعة الاولی، بیروت: دارالمکشوف.
فالح، جلیل (1981)، البطل فی شعر الحماسه، موصل: آداب الرافدین.
فخری، ابوالسعود (1983)، البطوله فی الشعر العربی و الإنکلیزی. القاهره.
الفیتوری، محمد، «لیس المجان یموتون»، مجلة الدیار، منقول من منیف موسی.
الفیتوری، محمد (1979)، دیوان ج اول و دوم، بیروت: دارالعودة.
قوشاچی، بواس (1967)، الدلیل فی انسجام الاناجیل، اردن: مطبعة الضاد.
الکرکی، خالد (1989)، الرموز التراثیه العربیه فی الشعر العربی الحدیث، بیروت.
المجذوب، محمد (1958)، البطولة فی الادب العربی، الدورة الرابعة، مطعبه کویت.
محجوب، محمد احمد (1973)، الدیمقراتیة فی المیزان، بیروت: دارالنهار.
منصور، ابراهیم محمد (1999)، الشعر و التصوف، الطبعة الاولی، القاهره: دار الامین.
موسی، منیف (2001)، محمدالفیتوری شاعرالحس و الوطنیة و الحّب، بیروت: دار الفکر.
الهواری، أحمد ابراهیم (1968)، البطل المعاصر فی الروایه المصریه، القاهره: دارالمعارف.
ب) فارسی
کتاب
اسوار، موسی (1381)، از سرود یاران تا مزامیر گل سرخ، تهران: سخن.
برنارد شو (1363)، محاکمه ژاندارک، مترجم: لادن فصیحی، تهران: گام.
بنی‌طرف، موسی (1356)، برگزیده شعر معاصر عرب، تهران: سپیده.
شفیعی کدکنی، محمدرضا (1380)، شعر معاصر عرب، چاپ اول، تهران: سخن.
گوهرین، سیّد صادق (1367)، شرح اصطلاحات تصوف، تهران: زوّار.
نویری، احمدبن عبدالوهاب (1364)، نهایة الارب فی فنون الادب، مترجم: محمود مهدوی دامغانی، تهران: امیرکبیر.
مجلات
لک، منوچهر (1384)، «درآمدی بر شناخت اسطوره و تبیین کارکردهای هویت‌بخش آن در شعر جنگ»، فصلنامه مطالعات ملی، شماره 3.