بررسی سیمای قهرمانان در شعر پایداری محمد الفیتوری

نوع المستند: علمی - پژوهش

المؤلفون

1 کارشناسی ارشد زبان وادبیات عربی دانشگاه مازندران

2 دانشیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه مازندران

3 استادیار گروه زبان وادبیات عربی دانشگاه مازندران

المستخلص

قهرمان و قهرمان سرایی ازجمله ویژگی‌های بارز ادبیات معاصر عربی است که بیش و کم شاعران زیادی به آن روی آوردند. محمد الفیتوری ازجمله سرایندگانی است که در حوزۀ پایداری به ترسیم سیمای قهرمانان و گرایش‌های میهن‌پرستانه آنان پرداخته است. ازآنجاکه قارۀ آفریقا سال‌ها میدان تاخت تاز استعمارگران اروپایی بود، در این خطه همواره قهرمانانی ظهور ‌کردند که رویکردی استعمارستیز داشته‌اند. نوشتار حاضر بر آن است با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی به بررسی سروده‌هایی بپردازد که فیتوری در متن آن جفای استعمارگران نسبت به سرزمین‌آفریقا به‌ویژه سودان را ترسیم می‌نماید. دستاورد پژوهش به مخاطب می‌نمایاند که سه گونه قهرمان در شعر فیتوری برجستگی دارند: 1- قهرمانان تاریخی 2- قهرمانان اسطوری 3- قهرمانان معاصر. مخاطب درمی‌یابد که قهرمان مورد تمجید فیتوری تنها سودانی نیست، بلکه متعلق به تمام قارۀ سیاه و جامعۀ عربی است که ازنظر شاعر در قهقرا و سراشیبی قرارگرفته‌اند.

الكلمات الرئيسية

الموضوعات الرئيسيةالمقالات الجاهزة للنشر، المقال المقبول
استمارة إلكترونية متاحة 20 April 2019
  • تاريخ الاستلام: 23 أكتوبر 2016
  • تاريخ المراجعة: 16 إبريل 2019
  • تاريخ القبول: 20 إبريل 2019