بررسی شاخص‌های هم‌تألیفی در مقالات مجله انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) طی سال‌های 2013-2012

نوع المستند: علمی - پژوهش

المؤلفون

1 مرکز الاستشهاد المرجعی لعلوم العالم الاسلامی

2 پایگاه استنادی علوم جهان اسلام

3 پایگاه استنادی علوم جهان اسلام.

المستخلص

این پژوهش با هدف بررسی شاخص‌های مختلف هم‌تألیفی نویسندگان مجله انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی در سال 2012 تا 2013 صورت گرفته‌است. نتایج نشان می‌دهد که در این دو سال 60 مقاله به چاپ رسیده که 40 مقاله به زبان فارسی و 20 مقاله به زبان عربی نوشته شده‌است. حدود 60 درصد مقالات با مشارکت دو نویسنده انجام شده و نشان‌دهنده آن است که 78 درصد از نویسندگان مجله، روابط هم‌نویسندگی دارند. میانگین ضریب مشارکت در این دو سال کمتر از 5/0 بوده‌است که نشان‌دهنده ضعیف بودن میزان همکاری گروهی بین نویسندگان این مجله است. تعداد 42 مقاله با مشارکت نویسندگان همکار از یک دانشگاه تألیف شده و تنها در تألیف 11 مقاله، نویسندگانی از دانشگاه‌های مختلف با هم همکاری نمودند و این بیانگر نبودِ همکاری گروهی بین‌دانشگاهی نویسندگان است. دانشگاه‌های تربیت مدرس، خوارزمی و رازی هرکدام با 6 مقاله به ‌طور مشترک در جایگاه نخست بیشترین تولید مقاله ایستاده‌اند. کبری روشن‌فکر با 3 مقاله تألیفی به عنوان پرکارترین نویسندة این مجله شناخته می‌شود. میانگین استناد برای هر مقاله 15/24 استناد و برای هر شماره 12/181 استناد است.

الكلمات الرئيسية

الموضوعات الرئيسية