فهرس المؤلفين

آ

 • آباد، مرضیة استدعاء شخصیة الإمام الحسین (ع) فی شعر یحیی السماوی [المجلد 9، العدد 27، 1435، الصفحة 1-16]
 • آباد، مرضیه دور الزمخشری فی البلاغة العربیة [المجلد 7، العدد 19، 1432]
 • آباد، مرضیه تحلیل زیبایی‌شناختی تصویرهای هنری و موسیقایی صحیفه سجادیه (مطالعه موردی دعاهای 23، 24، 25) [المجلد 10، العدد 33، 1436، الصفحة 57-76]
 • آبدانان مهدیزاده، محمود الوجدانیّات فی أشعار الشریف الرضی [المجلد 4، العدد 10، 1429، الصفحة 39-56]
 • آبدانان مهدیزاده، محمود واکاوی شخصیت مجنون در نمایشنامه‌ی «مجنون لیلی» اثر احمد شوقی [المجلد 9، العدد 29، 1435، الصفحة 47-67]
 • آبدانان مهدیزاده، محمود بررسی نقش و اهمیت آشنایی‌زدایی در ژانر مقامه با نگاهی تحلیلی ـ تطبیقی به نقش آن در شکل‌گیری مقامات همدانی و حریری [المجلد 14، العدد 47، 2018، الصفحة 39-60]
 • آبگون، آمنه تجلّیات الغربة وظواهرها فی أشعار "عدنان الصائغ" دیوانا "تأبّط منفى" و"تکوینات" نموذجاً [المجلد 11، العدد 36، 1437، الصفحة 1-18]
 • آذرشب، محمدعلی ترابط الصورة الفنِّیة والوحدة العضویة فی الشعر الرومانسیِّ عند فدوى طوقان [المجلد 16، العدد 54، 2020، الصفحة 1-27]
 • آذرنوش، آذرتاش معانی «الآیة» و مفاهیمها فی العصر الجاهلی: دراسة اتیمولوجیة و دلالیة [المجلد 6، العدد 17، 1432]
 • آذرنوش، آذرتاش دراسة مقارنة حول تأثیل اسم آدم فی اللّغتین العربیّة و العبریّة [المجلد 5، العدد 13، 1431، الصفحة 55-81]
 • آذرنوش، آذرتاش التعامل الثقافی بین الفارسیه و العربیه (بحث فی المعربات) [المجلد 2، العدد 5، 1427، الصفحة 163-173]
 • آرمن، سید ابراهیم التطابق بین السارد والمؤلف والشخصیة المرکزیة فی سیرة «حیاتی» الذاتیة لأحمد أمین [المجلد 11، العدد 35، 1436، الصفحة 1-21]
 • آرمن، سید ابراهیم تطبیق پسااستعماری «شخصیت اصلی و رقیب» در رمان روستایی الجزایر و ایران؛ مطالعه «الحریق» دیب و «توپ» ساعدی [المجلد 15، العدد 51، 2019، الصفحة 103-124]
 • آریادوست، سیّدحسن بازخوانی شخصیت‌های قرآنی در رمان «طیور الحذر» ابراهیم نصرالله [المجلد 8، العدد 25، 1434، الصفحة 79-112]
 • آقاعلی پور، یعقوبعلی جمالیِّة بنیة الأسالیب النحویِّة فی قصَّة «النمور فی الیوم العاشر» لزکریا تامر [المجلد 13، العدد 42، 1438، الصفحة 21-42]
 • آقاغلزاده، فردوس دور اللغة العربیة فی انتقال الکلمات الفارسیة الی اللغات الاروبیة [المجلد 6، العدد 15، 1431، الصفحة 63-80]
 • آقاغلزاده، فردوس دراسة فقه الاستعاریّ لِلجِهات (فوق/تحت) فی لُغةِ القرآن الاِتّجاه المعنویّ للکلمات [المجلد 5، العدد 12، 1430، الصفحة 55-82]
 • آقاگلزاده، فردوس تحلیل مفهومی استعاره‌های نهجالبلاغه (رویکرد زبانشناسی شناختی) [المجلد 8، العدد 22، 1433، الصفحة 155-188]
 • آل بویه لنگرودی، عبدالعلی بنیویة التراث و آلیاته فی شعر بلند الحیدری [المجلد 10، العدد 32، 1436، الصفحة 1-23]

ا

 • ابن‌الرسول، سیدمحمدرضا النحو وقضایاه فی شرح النحاس علی المعلقات دراسة وصفیة [المجلد 9، العدد 27، 1435، الصفحة 43-63]
 • ابن الرسول، سیدمحمدرضا الترجمةُ عندَ الأدباء والبلاغیین الفرس القدماء [المجلد 12، العدد 40، 1438، الصفحة 59-78]
 • ابن الرسول، سیدمحمدرضا گامی در اثبات فرضیة وجود فعل مرکب در زبان عربی [المجلد 13، العدد 45، 2018، الصفحة 141-164]
 • ابن الرسول، سیدمحمدرضا مطالعة تطبیقی نگره‌های قدیم و جدید دربارة نظم واژگانی [المجلد 13، العدد 43، 1438، الصفحة 155-178]
 • ابن الرسول، سیدمحمدرضا بررسی نظریۀ‌ «استعاره: تشبیه کوتاه‌شده» و نسبت آن با نظریه‌های جدید استعاره (مطالعۀ موردی: سه نظریه از سکاکی، مکس بلک، و دیویدسون) [المجلد 14، العدد 48، 2018، الصفحة 83-102]
 • ابوعلی، رجاء[ زبان و تحول فرهنگی ـ شناختی بر اساس نظریة فرمالیسم در رویکرد شکل‌دهی جامعه‌شناسی (مطالعه موردی موتیف «بخشش بدون منت» در قرآن و دیوان متنبی) [المجلد 15، العدد 52، 2019، الصفحة 105-124]
 • ابویسانی، حسین فلفل و عناصر القصة [المجلد 3، العدد 8، 1428، الصفحة 27-40]
 • ابویسانی، حسین نقش هنرسازه‌های بدیعی در تعجب‌برانگیزی مخاطب در سوره‌های مکی با تکیه بر نقد فرمالیسم روسی (مطالعة موردی: سوره‌های «بروج» و «غاشیه») [المجلد 11، العدد 36، 1437، الصفحة 53-74]
 • ابویسانی، حسین المفارقة التصویریة فی الشعر السیاسی عند نزار قبانی [المجلد 13، العدد 42، 1438، الصفحة 65-88]
 • ابویسانی، حسین نقد کتاب «عن بناء القصیدة العربیة الحدیثة» (بررسی ساختار و محتوا) [المجلد 13، العدد 44، 2017، الصفحة 203-226]
 • ابویسانی، حسین دراسة مقارنة لمسرحیتی بیجمالیون ("الصراع بین الفن والحیاة" نموذجاً) [المجلد 14، العدد 46، 2018، الصفحة 59-80]
 • اجاقی، محمد نمود هوش‌های چندگانه و سطوح شناختی در کتاب عربی پایة هشتم [المجلد 13، العدد 44، 2017، الصفحة 179-202]
 • اجیه، تقی مقایسه‌ی عنصر عاطفه در داستان"دا"و داستان‌های غسّان کنَفانی [المجلد 10، العدد 31، 1435، الصفحة 117-136]
 • احمدزاده، علی روان‌کاوی شخصیت ابن فارض با تکیه بر انگاره انسان کامل [المجلد 14، العدد 49، 2019، الصفحة 111-130]
 • احمدنیا، سیدمحمد کارکرد انتقادی درون‌مایه‌ در رمان «فرجام‌ها» اثر عبدالرحمن منیف [المجلد 10، العدد 31، 1435، الصفحة 65-88]
 • احمدی، حمید تحلیل استنادی و روابط هم‌نویسندگی مقاله‌های مجله‌ی علمی- پژوهشی انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی (مورد مطالعه: شماره‌ی 1 تا 20) [المجلد 9، العدد 29، 1435، الصفحة 125-148]
 • احمدی، محسن روانشناسی تطبیقی رنگها در دیوان بشار بن برد و شوریدة شیرازی برپایة نظریة ماکس لوشر [المجلد 12، العدد 40، 1438، الصفحة 119-142]
 • احمدی، محمد نبی رؤیة النحویین و البلاغیین إلی اللّغة [المجلد 6، العدد 15، 1431، الصفحة 81-94]
 • احمدی، محمدنبی هراس از زمان و غلبه بر آن در شعر شاعران مقاومت (از دیدگاه روان‌شناسی) (مطالعة موردی: یحیی سماوی، عثمان لوصیف، سمیح قاسم) [المجلد 13، العدد 42، 1438، الصفحة 195-216]
 • احمدی، محمّدنبی رمز و راز واژه¬ی قلب در قرآن کریم (حقیقت یا مجاز) [المجلد 8، العدد 22، 1433، الصفحة 99-120]
 • احمدیان، حمید نقد روانشناختی بدبینی ابوالعلاء معری [المجلد 10، العدد 30، 1435، الصفحة 109-133]
 • احمدیان، حمید الحذف فی التعبیر القرآنی ومکانته فی الترجمة الفارسیة (حذف الفعل نموذجاً) [المجلد 12، العدد 41، 1438، الصفحة 39-60]
 • احمدیان، حمید دراسة مقارنة عن القیم التربویة والاجتماعیة فی نشید الأطفال لدى عبدالقادر السائحی و مصطفى رحماندوست [المجلد 13، العدد 43، 1438، الصفحة 41-64]
 • اختری، طاهره تاثیر راهبردهای یادگیری زبان دوم بر فرآیند یادگیری زبان عربی [المجلد 2، العدد 6، 1427، الصفحة 81-98]
 • اختری، طاهره تجلی تجارب صوفیانه در شعر ادونیس و سهراب سپهری [المجلد 9، العدد 26، 1434، الصفحة 73-101]
 • اختیاری، مریم بررسی سیمای قهرمانان در شعر پایداری محمد فیتوری [المجلد 15، العدد 51، 2019، الصفحة 63-82]
 • اسحاقیان دریچه، مهدی سیمای امام خمینی در شعر معاصر عرب [المجلد 1، العدد 3، 1426، الصفحة 91-105]
 • اسماعیل زاده، حسن یهودی‌سازی در سیستم آموزشی مدارس فلسطین اشغالی [المجلد 12، العدد 41، 1438، الصفحة 197-218]
 • اسماعیل غانمى، محمد جواد الصور الجمالیة لمفردة النِّفط فی الشّعر العبّاسی [المجلد 13، العدد 44، 2017، الصفحة 113-130]
 • اسماعیلی، سجاد آسیب‌شناسی سرفصل‌های رشتة زبان و ادبیات عربی بر اساس شاخص‌های تجاری‌سازی و کارآفرینی [المجلد 11، العدد 35، 1436، الصفحة 171-189]
 • اسماعیلی، سجاد ارزیابی جایگاه مهارت‌های تفکر نقادانه در کتاب‌های آموزشی ادبیات عربی در مقطع کارشناسی رشته زبان و ادبیات عربی [المجلد 12، العدد 39، 1437، الصفحة 181-204]
 • اسماعیلی، مریم نقد روانشناختی بدبینی ابوالعلاء معری [المجلد 10، العدد 30، 1435، الصفحة 109-133]
 • اسمعیل زاده، محمّد المراثی الحسینیّة ومضامینُها فی دیوان الشریف المرتضی [المجلد 5، العدد 12، 1430، الصفحة 83-106]
 • اشکوری، سید عدنان ارزیابی آمادگی و توانایی دانشجویان رشته زبان وادبیات عربی در زمینة ورود به بازار کار مرتبط با این رشته (از دیدگاه دانشجویان و اساتید) [المجلد 11، العدد 35، 1436، الصفحة 151-170]
 • اشکوری، سید عدنان المفارقة التصویریة فی الشعر السیاسی عند نزار قبانی [المجلد 13، العدد 42، 1438، الصفحة 65-88]
 • اشکوری، سید عدنان تقییم العلاقة بین العوامل الحافظة وانخفاض دوافع طلاب اللغة العربیة وآدابها فی مرحلة البکالوریوس على أساس نظریة هرتسبرغ [( المقالات الجاهزة للنشر)]
 • اصغری، بهنوش «إلی» الجارة ولطائفها فی القرآن الکریم [المجلد 6، العدد 16، 1431، الصفحة 1-12]
 • اصغری، جواد الاسالیب السردیة لدی ابراهیم نصرالله؛ رائد الجیل الجدید فی الروایة الفلسطینیة [المجلد 6، العدد 16، 1431، الصفحة 51-72]
 • اصغری، جواد تأثیرپذیری نجیب محفوظ از هزارویک شب [المجلد 8، العدد 25، 1434، الصفحة 177-208]
 • اصغری، محمد جعفر دراسة سیمیائیة فی قَصیدَتی «التنیة الحَمقاء» لإیلیا أبی ماضی و«صنوبرین» لمحمّدجواد محبّت علی ضوء نظریة ریفاتیر [المجلد 15، العدد 52، 2019، الصفحة 63-82]
 • اصلانی، سردار الرمز والأسطورة والصورة الرمزیة فی دیوان أبی ماضی [المجلد 8، العدد 21، 1433، الصفحة 1-20]
 • اصلانی، سردار دراسة اجتماعیة لروایة «حفّار القبور» الشعریة من بدر شاکر السیاب (البنیوی التکوینی) [( المقالات الجاهزة للنشر)]
 • اعتضادی فر، مهناز کار آفرینی برای زبان دانان عربی در حوزه گردشگری [المجلد 11، العدد 36، 1437، الصفحة 135-152]
 • اعتضادی فر، مهناز نقش گروه‌های زبان و ادبیات عربی در شکوفایی صنعت گردشگری با تأکید بر شمال و جنوب خلیج‌فارس [المجلد 15، العدد 51، 2019، الصفحة 143-160]
 • اعتمادی، محمد ابو الاسود دؤلی رائد النهضة الفکریة و العلمیة و مجدد شعری فی الاسلام [المجلد 7، العدد 18، 1432]
 • افخمی عقدا، رضا دراسةٌ نفسیةٌ لشخصیة عنترة فی ضوء نظریة «أدلر» [المجلد 12، العدد 40، 1438، الصفحة 1-22]
 • افضلی، زهرا بررسی و تحلیل عنصر درونمایه در رمان «الطریق الطویل» اثر نجیب الکیلانی [المجلد 8، العدد 23، 1433، الصفحة 149-174]
 • افضلی، زهرا أسالیب استحضار الأفکار فی روایة «الطریق» لنجیب محفوظ وفقاً لنظریة «لیتش» و«شورت» [المجلد 11، العدد 37، 1437، الصفحة 1-20]
 • افضلی، زهراء دور الاستراتیجیات والتقیات التعلیمیة فی تدریس مادة الصرف والنحو [المجلد 6، العدد 16، 1431، الصفحة 73-96]
 • افضلی، علی در جست‌وجوی خویشتن؛ واکاوی بحران هویت در رمان «ساقة بامبو» بر اساس نظریة «اریکسون» [المجلد 14، العدد 47، 2018، الصفحة 97-116]
 • افضلی، علی تحریر الفکر من قید التقلید نحو الإصلاح والتجدید؛ دراسة تحلیلیة للإیدیولوجیة الدینیة فی مقالات الإمام محمد عبده [( المقالات الجاهزة للنشر)]
 • اقبالی، عباس تحلیل الاعتراض النحوی فی ترجمة الشّعر العربی [المجلد 3، العدد 7، 1428، الصفحة 135-157]
 • اقبالی، عباس بررسی ساختار دراماتیک شعر جاهلی (با تکیه بر معلقات سبع و دو قصیده از شاعران صعالیک) [المجلد 10، العدد 32، 1436، الصفحة 65-78]
 • اقبالی، عباس التفات، عنصری انسجام‌بخش در قرآن (مطالعة موردپژوهانه: چهار سورة مکّی و مدنی) [المجلد 14، العدد 48، 2018، الصفحة 59-82]
 • اقبالی، مسعود دراسة التحولات الفکریة و الخلقیة لالیاس ابی شبکة اعتمادا عل‍ی دواوینه [المجلد 4، العدد 9، 1429، الصفحة 83-104]
 • اکبری، سعید دراسة تحلیلیة لمضامین شعر مظفر النواب [المجلد 4، العدد 9، 1429، الصفحة 83-104]
 • اکبری، صاحبعلی تحلیل انتقادی کتاب «الحیاة الأدبیة فی عصر الحروب الصلیبیة بمصر والشام» [المجلد 13، العدد 45، 2018، الصفحة 191-204]
 • اکبری زاده، فاطمه تحلیل انتقادی کتاب سیمیائیة النص السردی اثر عبدالهادی أحمد الفرطوسی [المجلد 13، العدد 42، 1438، الصفحة 239-260]
 • اکبری زاده، فاطمه البولیفونیة فی الروایة النسویة دراسة مقارنة بین روایة «ذاکرة الجسد» وروایة «چراغ‌ها را من خاموش می‌کنم»‏ [المجلد 14، العدد 47، 2018، الصفحة 1-18]
 • اکبری موسی‌آبادی، مریم التطابق بین السارد والمؤلف والشخصیة المرکزیة فی سیرة «حیاتی» الذاتیة لأحمد أمین [المجلد 11، العدد 35، 1436، الصفحة 1-21]
 • اکبری موسی آبادی، مریم مقاربة أسلوبیة لشعر محمود درویش (لاعب النرد) [المجلد 6، العدد 17، 1432]
 • اکیزه خو، طوبی بررسی علل کم علاقگی دانش آموزان دبیرستان به درس عربی از دیدگاه دبیران شهر شیراز [المجلد 2، العدد 5، 1427، الصفحة 89-108]
 • الباشا زانوس، أحمد بررسی رمزهای طبیعی در اشعار ایلیا ابوماضی [المجلد 12، العدد 38، 1437، الصفحة 109-126]
 • البوشهبازی، عزیز الصور الجمالیة لمفردة النِّفط فی الشّعر العبّاسی [المجلد 13، العدد 44، 2017، الصفحة 113-130]
 • البوغبیش، عبدالکریم الصور الجمالیة لمفردة النِّفط فی الشّعر العبّاسی [المجلد 13، العدد 44، 2017، الصفحة 113-130]
 • الدّهنی، نسرین ترجمة شعر فروغ فرّخزاد فی الوطن العربیّ [المجلد 10، العدد 30، 1435، الصفحة 41-59]
 • الدّهنی، نسرین ترجمة شعر أحمد شاملو فی الوطن العربیّ [المجلد 13، العدد 43، 1438، الصفحة 219-238]
 • الرسولی، حجت ابن زریق والقصیدة الفراقیة [المجلد 4، العدد 10، 1429، الصفحة 101-120]
 • العامری، شاکر أسباب انتشار سیرة عنترة فی العصر العباسی الثانی [المجلد 12، العدد 38، 1437، الصفحة 67-88]
 • القضاة، محمد علی قراءة نقدیّة فی أشعار سعدی الشّیرازی العربیّة [المجلد 7، العدد 20، 1432]
 • الهایی سحر، هاجر دراسة مقارنة عن القیم التربویة والاجتماعیة فی نشید الأطفال لدى عبدالقادر السائحی و مصطفى رحماندوست [المجلد 13، العدد 43، 1438، الصفحة 41-64]
 • الیروانی النجفی، مرتضی الجرّ علی الجوتر بین الفرض و القبول [المجلد 2، العدد 6، 1427، الصفحة 1-20]
 • امامی، نصرالله واکاوی شخصیت مجنون در نمایشنامه‌ی «مجنون لیلی» اثر احمد شوقی [المجلد 9، العدد 29، 1435، الصفحة 47-67]
 • امجدی قره کوشن، حمیده بیت الحکمة و تأثیره فی تطور الثقافة العربیة و أدبها فی العصر العباسی الأوّل [المجلد 5، العدد 12، 1430، الصفحة 135-155]
 • امرایی، محمدحسن تداعیات إثبات الذات، والنّرجسیّة فی شخصیّة أبی فراس الحمدانیّ، و رومیاته (فی ضوء نظریة "کوهت" النفسیّة) [المجلد 12، العدد 40، 1438، الصفحة 23-38]
 • امیدعلی، احمد ابن زریق والقصیدة الفراقیة [المجلد 4، العدد 10، 1429، الصفحة 101-120]
 • امیدوار، احمد تأثیر آراء محمد عبده فی أشعار حافظ إبراهیم الاجتماعیة [المجلد 5، العدد 12، 1430، الصفحة 23-40]
 • امیری، جهانگیر دراسة تحلیلیة لمضامین شعر مظفر النواب [المجلد 4، العدد 9، 1429، الصفحة 83-104]
 • امیری، جهانگیر التحامق فی الشعر المملوکی (دراسة وتحلیل) [المجلد 8، العدد 22، 1433، الصفحة 25-46]
 • امیری، جهانگیر تحلیل الخطاب الروائی فی مجموعة «مغرب الشمس» لحسن برطال (مرتکزا علی أهم المفاهیم الروائیة کالتبئیر و المسافة و الصوت لدی «جرار جنیت») [المجلد 12، العدد 38، 1437، الصفحة 43-66]
 • امیری، جهانگیر تداعیات إثبات الذات، والنّرجسیّة فی شخصیّة أبی فراس الحمدانیّ، و رومیاته (فی ضوء نظریة "کوهت" النفسیّة) [المجلد 12، العدد 40، 1438، الصفحة 23-38]
 • امیری، جهانگیر تحلیل روان‌کاوانۀ شخصیّت احمد عاکف در رمان خان الخلیلی بر اساس نظریۀ شخصیّت کارن هورنای [المجلد 16، العدد 54، 2020، الصفحة 93-111]
 • امیری، کریم الشخصیّة السیریّة وعلاقتها بالمکان المتغیّر فی «مقتل بائع الکتب» لسعد محمد رحیم [المجلد 15، العدد 50، 2019، الصفحة 41-60]
 • امیریان، طیبه التقارب اللغوی والأدبی بین العربیة والفارسیة: منصة مفتوحة للدبلوماسیة العلمیة بین إیران ودول الخلیج الفارسی [المجلد 15، العدد 51، 2019، الصفحة 125-142]
 • امین‌مقدسی، ابوالحسن خوانشی انتقادی ـ جامعه‌شناختی از رخداد بینامتنی قرآنی در شعر محمد بن عبدالمطلب [المجلد 12، العدد 40، 1438، الصفحة 143-166]
 • امین مقدسی، ابوالحسن تحلیل منهج النقد النفسی عند احسان عباس [المجلد 6، العدد 17، 1432]
 • امین مقدسی، ابوالحسن ملامح السریالیة فی شعر أدونیس «کتاب التحولات والهجرة فی أقالیم النهار واللیل» نموذجاً [المجلد 9، العدد 28، 1435، الصفحة 1-22]
 • امین مقدسی، ابوالحسن معرفی، نقد و بررسی کتاب «نصوص من الأدب الأندلسی» [المجلد 13، العدد 43، 1438، الصفحة 239-260]
 • امینی، ادریس ملامح السریالیة فی شعر أدونیس «کتاب التحولات والهجرة فی أقالیم النهار واللیل» نموذجاً [المجلد 9، العدد 28، 1435، الصفحة 1-22]
 • اناری بزچلوئی، ابراهیم هنجارگریزی معنایی قرآن در شعر محمد عفیفی‌مطر [المجلد 8، العدد 25، 1434، الصفحة 47-77]
 • اناری بزچلویی، ابراهیم دلالة العنوان وبنیة الاستهلال فی شعر بدر شاکر السیاب (دیوان «شناشیل ابنة الجلبی» أنموذجًا) [المجلد 15، العدد 51، 2019، الصفحة 43-62]
 • انصاری، نرگس نمادپردازی در شعر مقاومت جواد جمیل [المجلد 9، العدد 28، 1435، الصفحة 39-60]
 • انوار، سیدامیرمحمود ولایت محبت ساز و ولی باده عشق انداز، رازی از باده رمز و راز [المجلد 1، العدد 2، 1426، الصفحة 77-95]
 • اونق، سمیه تصویر الشخصیة فی روایات خولة القزوینی (البیت الدافئ و سیّدات و آنسات نموذجاً) [المجلد 8، العدد 23، 1433، الصفحة 21-49]
 • ایراندوست، فاطمة تحلیل محتوی الکتب العربیة للمرحلة الثانویة الأولی فی ضوء نظریة الوصف الوظیفی للاستعمال اللغوی [المجلد 15، العدد 51، 2019، الصفحة 1-24]
 • ایراندوست، فاطمة تحلیل محتوی کتب العربیة للمرحلة الإعدادیة من منظور الانحیاز الجنسانی بناء على تقنیتی "آنتروبی شانون" و"تابسیس" [( المقالات الجاهزة للنشر)]
 • ایروانی زاده، عبدالغنی ابو الاسود دؤلی رائد النهضة الفکریة و العلمیة و مجدد شعری فی الاسلام [المجلد 7، العدد 18، 1432]
 • ایروانی زاده، عبدالغنی المدینة الفاضلة فی المدائح (رؤیة نقدیة إلی مدائح ابن الرومی) [المجلد 6، العدد 17، 1432]
 • ایروانی زاده، عبدالغنی الفکاهة و الهزل فی آثار ابی حیّان التوحیدی [المجلد 7، العدد 20، 1432]
 • ایروانی زاده، عبدالغنی استدعاء الشخصیات القرآنیة فی دیوان بدوی الجبل [المجلد 5، العدد 11، 1430، الصفحة 1-19]
 • ایروانی زاده، عبدالغنی معالم الفکر الدینی فی الشعر الجاهلی [المجلد 5، العدد 11، 1430، الصفحة 35-62]
 • ایروانی زاده، عبدالغنی الإلتزام الدینی فی شعر الشریف الرضی [المجلد 1، العدد 4، 1426، الصفحة 25-44]
 • ایروانی زاده، عبدالغنی السخریة السیاسیة فی شعر دعبل الخزاعی [المجلد 8، العدد 25، 1434، الصفحة 1-22]
 • ایزانلو، امید قهرمان مسئله‌دار در رمان «اللص و الکلاب» اثر نجیب محفوظ [المجلد 12، العدد 41، 1438، الصفحة 177-196]
 • ایشانی، طاهره بررسی انسجام و پیوستگی در سوره‌ی صف با رویکرد زبان‌شناسی نقش‌گرا [المجلد 9، العدد 27، 1435، الصفحة 65-95]
 • ایمانیان، حسین المدینة الفاضلة فی المدائح (رؤیة نقدیة إلی مدائح ابن الرومی) [المجلد 6، العدد 17، 1432]
 • ایمانیان، حسین عاشقانه‌سرایی به هنگامه‌ی حج (با نگاهی به حجازیات عمربن ابی‌ربیعه و شریف رضی) [المجلد 9، العدد 27، 1435، الصفحة 137-160]
 • ایمانیان، حسین دور القصة و المسرحیة فی التخلّص من اللغة المُقیّدة للناطقین باللغة الفارسیة [المجلد 11، العدد 34، 1436، الصفحة 39-58]
 • ایمانیان، حسین تورم خاطرات گذشته (آسیب‌شناسی شیفتگی نویسندگان مسلمان به میراث علمی و ادبیِ اسلامی پس از یورش مغول) [المجلد 12، العدد 39، 1437، الصفحة 205-230]
 • ایورانی زاده، عبدالغنی نگاهی جدید به امثال و حکم [المجلد 1، العدد 2، 1426، الصفحة 47-75]

ب

 • باباپور روشن، علی بررسی رابطه¬ی زمان و جذابیت در روایت «الافق وراء البوّابه» از غسان کنفانی [المجلد 8، العدد 25، 1434، الصفحة 113-145]
 • بابازاده اقدم، عسگر روایة، «ابومسلم الخراسانی» لجرجی زیدان و روایة «سیاه پوشان» لصنعتی زاده کرمانی (دراسة مقارنة) [المجلد 7، العدد 20، 1432]
 • بادینده، هاله سیمیائیة أسماء الشخصیات فی روایة "ذاکرة الجسد" لأحلام مستغانمی (الشخصیتین الرئیسیتین نموذجاً) [المجلد 12، العدد 40، 1438، الصفحة 39-58]
 • باستان، خلیل جمالیة الانسجام الصوتی فی خواتم سورة آل عمران [المجلد 13، العدد 43، 1438، الصفحة 23-40]
 • باش‌قره، لقمان آسیب‌شناسی سرفصل‌های رشتة زبان و ادبیات عربی بر اساس شاخص‌های تجاری‌سازی و کارآفرینی [المجلد 11، العدد 35، 1436، الصفحة 171-189]
 • باقر، علیرضا التعریف بکتاب «التذکرة الصغری» لابن عراق [المجلد 6، العدد 15، 1431، الصفحة 173-200]
 • بالانی، پیوند دراسة مقارنة لمظاهر العشق فی شعر الشابی و إقبال [المجلد 4، العدد 9، 1429، الصفحة 105-126]
 • بحری، خداداد دلالات الصور المتراسلة فی مجموعة «لیل الغرباء» لغادة السمان [المجلد 13، العدد 44، 2017، الصفحة 67-90]
 • بخشش، مقصود التلقی الحکائی فی روایة «رمل المایة» لواسینی الأعرُج [المجلد 14، العدد 46، 2018، الصفحة 21-38]
 • بخشی، مریم تقییم الانتاجات العلمیه لفرع اللغه العربیه و آدابها فی البلاد [المجلد 5، العدد 13، 1431، الصفحة 102-124]
 • بخشی، مریم خلق المشهد و وظیفته الفنیة فی قصة سلیمان(ع) علی أساس سورة «النمل» المبارکة [المجلد 8، العدد 22، 1433، الصفحة 75-98]
 • بخیت، فاطمه دلالة العنوان فی "رسالة من المنفی" لمحمود درویش و"نامه" لأحمد شاملو (دراسة مقارنة) [المجلد 10، العدد 33، 1436، الصفحة 1-16]
 • براتی دهقی، فرزانه خوانش‌پذیری کتاب‌های عربی دورة اول متوسطه بر اساس شاخص خوانایی «کلوز» [المجلد 14، العدد 48، 2018، الصفحة 103-122]
 • براری، مرتضی بررسی رمزهای طبیعی در اشعار ایلیا ابوماضی [المجلد 12، العدد 38، 1437، الصفحة 109-126]
 • بردانیا، سجاد از «قفا نبک» تا «بوی جوی مولیان» بررسی شیوة شاعری «امرؤالقیس» پدر شعر عربی و «رودکی سمرقندی» پدر شعر فارسی [المجلد 11، العدد 34، 1436، الصفحة 129-154]
 • بردانیا، سجاد سه نماد از شهیدان فلسطینی در شعر عمر ابوریشه از سال 1948م. تا 1967م. [المجلد 11، العدد 35، 1436، الصفحة 61-78]
 • بروینی، خلیل نظریة الأدب الإسلامی المقارن [المجلد 6، العدد 14، 1431، الصفحة 55-80]
 • بروینی، خلیل دراسة فنیة لمسرحیة «شیءعن الموت» الإسلامیة لعمادالدین خلیل [المجلد 5، العدد 11، 1430، الصفحة 91-114]
 • بزرک‌نیا، صدیقة صدی القضیة الفلسطینیة فی مسرحیة «فلسطینیات» لعلی عُقلة عُرسان [المجلد 9، العدد 28، 1435، الصفحة 23-38]
 • بزرکی، سهیلا مقارنة بین المسرحیتین مجنون ولیلی و رومیو و جولییت [المجلد 2، العدد 6، 1427، الصفحة 61-80]
 • بزرگ بیگدلی، سعید دلالة العنوان فی "رسالة من المنفی" لمحمود درویش و"نامه" لأحمد شاملو (دراسة مقارنة) [المجلد 10، العدد 33، 1436، الصفحة 1-16]
 • بلاوی، رسول استدعاء شخصیة الإمام الحسین (ع) فی شعر یحیی السماوی [المجلد 9، العدد 27، 1435، الصفحة 1-16]
 • بلاوی، رسول بن‌مایه‌های شهادت در اشعار علامه سیدمحمدحسین فضل‌الله (با تکیه بر شهیدان اندیشمند و رهبران دینی و فکری) [المجلد 10، العدد 33، 1436، الصفحة 119-143]
 • بلاوی، رسول تجلّیات الغربة وظواهرها فی أشعار "عدنان الصائغ" دیوانا "تأبّط منفى" و"تکوینات" نموذجاً [المجلد 11، العدد 36، 1437، الصفحة 1-18]
 • بلاوی، رسول بازنمود کهن‌الگوهای یونگ در قصیدۀ «سرود باران» اثر بدر شاکر السیاب [المجلد 13، العدد 42، 1438، الصفحة 89-108]
 • بلاوی، رسول الظواهر الأسلوبیة وتأثیرها الإیحائی علی قصیدة "أنشودة التحریر" لعبدالرحیم محمود [المجلد 13، العدد 45، 2018، الصفحة 39-56]
 • بلاوی، رسول تجلیات المطر وحقوله الدلالیّة فی شعر عبد الوهاب البیاتی [المجلد 15، العدد 50، 2019، الصفحة 1-20]
 • بلاوی، رسول سیمیائیة العنونة ووظائفها الدلالیة فی دیوان «نوبات شعریة» لصالح الطائی [المجلد 15، العدد 53، 2020، الصفحة 63-80]
 • بلاوی، رسول الوظائف التفاعلیّة لظاهرة الصمت فی شعر طلال سعید الجنیبی [( المقالات الجاهزة للنشر)]
 • بهروزی، زهره البنیة الإیقاعیّة وتأثیرها الدلالیّ فی قصیدة «الموجة الحمراء» لسلیمان العیسی [المجلد 15، العدد 52، 2019، الصفحة 23-40]
 • بهروزی، مجتبی المفارقة التصویریة فی الشعر السیاسی عند نزار قبانی [المجلد 13، العدد 42، 1438، الصفحة 65-88]
 • بهمنی، کبرا بازگشت به مرکز در «التوهم» حارث محاسبی [المجلد 11، العدد 35، 1436، الصفحة 79-100]
 • بورابراهیم، شیرین دراسة فقه الاستعاریّ لِلجِهات (فوق/تحت) فی لُغةِ القرآن الاِتّجاه المعنویّ للکلمات [المجلد 5، العدد 12، 1430، الصفحة 55-82]
 • بورعابد، محمد جواد دور الترجمة ومساهمة الأفلام المدبلجة فی غرس القیم الأخلاقیّة لدى أبناء الدول المطلّة على خلیج فارس [المجلد 14، العدد 46، 2018، الصفحة 183-200]
 • بیات، موسی معرفی، نقد و بررسی کتاب «نصوص من الأدب الأندلسی» [المجلد 13، العدد 43، 1438، الصفحة 239-260]
 • بیانلو، على ضرورت وزن شعری و تأثیر آن بر مذکر و مؤنث در مرکب اسنادی [المجلد 10، العدد 31، 1435، الصفحة 39-64]
 • بیانلو، علی الطابع الدرامی للقصیدة الحرة عند السّیّاب [المجلد 6، العدد 17، 1432]
 • بیدسرخی، ugd تبیین معنای «فتنه» در آیات مشتمل بر مادة فتنه با تأکید بر معنای کفر، شرک و ارتداد [المجلد 11، العدد 37، 1437، الصفحة 115-135]
 • بیرانی شال، علی الذّهول والغموض بین الخیام وإیلیا ابی¬ماضی [المجلد 5، العدد 13، 1431، الصفحة 18-34]
 • بیرانی شال، علی الشکوی من الشقاء و الفقر و الظلم و الدّهر فی شعر حافظ إبراهیم [المجلد 8، العدد 24، 1433، الصفحة 25-53]
 • بیرزادنیا، مینا الظواهر الأسلوبیة فی قصیدة «غریب علی الخلیج» لبدر شاکر السیاب [المجلد 10، العدد 32، 1436، الصفحة 25-43]
 • بیغامی، مینا تحلیل الخطاب السیاسی علی المستوی الصرفی فی أشعار سمیح القاسم (موازنة بین الأشعار قبل حرب 1967 و بعدها) [المجلد 8، العدد 25، 1434، الصفحة 23-45]
 • بیگ زادة، زینب زبان و جنسیت در رمان «أصل و فصل» سحر خلیفه (براساس فرانقش‌های زبانی مایکل هالیدی) [المجلد 13، العدد 44، 2017، الصفحة 155-178]

ت

 • تاجیک، سعید کاربرد شگردهای زمان در تکوین فرایند گفتمان روایی در رمان «رجالٌ فی الشّمس» اثر غسان کنفانی [المجلد 15، العدد 53، 2020، الصفحة 103-122]
 • ترابی، جمیلة دراسة القصة القصیرة جداً فی الأدب العمانی الحدیث مجموعة «موج خارج البحر» نموذجاً [المجلد 15، العدد 51، 2019، الصفحة 25-42]
 • ترکاشوند، فرشید کارکرد نظریه ی میدان های معنایی در تحلیل جهان متن شاعر (مطالعه ی ابیاتی از خمریه ی إبن فارض) [( المقالات الجاهزة للنشر)]
 • تقوایی فر، کوثر تحلیل ساختاری مقاله‌های حوزه داستان مجله انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی [( المقالات الجاهزة للنشر)]
 • تک‌تبار فیروزجائی، حسین تحلیل منهج النقد النفسی عند احسان عباس [المجلد 6، العدد 17، 1432]
 • تک تبار فیروزجائی، حسین دراسة استراتیجیات مراعاة الأدب فی الصحیفة السجادیة [المجلد 14، العدد 49، 2019، الصفحة 1-20]
 • تنها، فاطمه أسلوبیة الحجاج البلاغیة فی قصیدة «ألا قُل لِصَنهاجةَ أجمعینَ» لِأبی إسحاق الإلبیری [( المقالات الجاهزة للنشر)]
 • توکلی محمدی، محمودرضا موازنة بین ابی تمام فی قصیدته «فتح عمو ریة» و شهاب الدین محمود الحلبی فی قصیدته «فتح عکا» [المجلد 8، العدد 21، 1433، الصفحة 139-168]

ج

 • جادری، عبیر جمالیات الفضاء فی« الأیام» (مع الترکیز على البعد النفسی للشخصیة) [المجلد 12، العدد 39، 1437، الصفحة 1-22]
 • جرفی، محمد کاربردهای ناگفتة فعل «مضارع» در دستور زبان عربی و فارسی (نقد تطبیقی) [المجلد 14، العدد 49، 2019، الصفحة 155-178]
 • جرنگیان، جواد گونه‌های حضور اسطوره«اورفئوس» در شعر آدونیس، محمد فیتوری و عبدالوهاب بیاتی [المجلد 11، العدد 36، 1437، الصفحة 111-134]
 • جعفر زاده، جعفر أسالیب استحضار الأفکار فی روایة «الطریق» لنجیب محفوظ وفقاً لنظریة «لیتش» و«شورت» [المجلد 11، العدد 37، 1437، الصفحة 1-20]
 • جعفری، جمیل زبان و جنسیت در رمان «أصل و فصل» سحر خلیفه (براساس فرانقش‌های زبانی مایکل هالیدی) [المجلد 13، العدد 44، 2017، الصفحة 155-178]
 • جعفری، سید محمدمهدی المصادر اللغویة عند ابن أبی الحدید [المجلد 4، العدد 9، 1429، الصفحة 37-60]
 • جعفری ندوشن، مهدیه بررسی ضمایر شأن و قصه در قرآن کریم [المجلد 9، العدد 29، 1435، الصفحة 125-148]
 • جعفری نژاد، صدیقه دراسة توظیف تقنیة الاسترجاع الفنّی فی «نهج‌البلاغه» [المجلد 13، العدد 42، 1438، الصفحة 43-64]
 • جلائی، مریم الأسباب الکامنة وراء نقص الکفاءة اللغویة لطلاب الجامعات الإیرانیة فی کتاباتهم بالعربیة [المجلد 7، العدد 19، 1432]
 • جلائی، مریم مقایسه تأثیر بازخورد اصلاحی مستقیم و غیرمستقیم بر کنش نوشتاری دانشجویان کارشناسی زبان عربی [المجلد 13، العدد 42، 1438، الصفحة 175-194]
 • جلائی، مریم فاعلیة الطریقة التعاونیة فی تنمیة کفاءة الترجمة لدی متعلمی اللغة العربیة فی المدارس الإیرانیة (طلاب المرحلة الثالثة الثانویة بمحافظة فارس نموذجاً) [المجلد 13، العدد 45، 2018، الصفحة 57-78]
 • جلائی، مریم خوانش‌پذیری کتاب‌های عربی دورة اول متوسطه بر اساس شاخص خوانایی «کلوز» [المجلد 14، العدد 48، 2018، الصفحة 103-122]
 • جلائی، مریم تحلیل محتوی الکتب العربیة للمرحلة الثانویة الأولی فی ضوء نظریة الوصف الوظیفی للاستعمال اللغوی [المجلد 15، العدد 51، 2019، الصفحة 1-24]
 • جلائی، مریم تحلیل محتوی کتب العربیة للمرحلة الإعدادیة من منظور الانحیاز الجنسانی بناء على تقنیتی "آنتروبی شانون" و"تابسیس" [( المقالات الجاهزة للنشر)]
 • جلائی پیکانی، مریم «التداخل اللغوی» و تأثیره فی الأخطاء الکتابیة لطلاب اللغة العربیة من الناطقین بالفارسیة [المجلد 4، العدد 10، 1429، الصفحة 77-100]
 • جمشیدی، لیلا پیرنگ در مقامات حریری و حمیدی [المجلد 2، العدد 5، 1427، الصفحة 67-88]
 • جهان بخت لیلی، أمید بازنمود هژمونی و اندیشه‌های ضدهژمونیک در داستان «خلیل کافر» (بر مبنای نظریۀ آنتونیو گرامشی) [المجلد 15، العدد 50، 2019، الصفحة 81-100]
 • جوانرودی، مصطفی نقش گروه‌های زبان و ادبیات عربی در توسعه کارآفرینی [المجلد 11، العدد 35، 1436، الصفحة 191-214]
 • جوانرودی، مصطفی ارزیابی وضعیت آموزش‌های دانشگاهی برای ترویج کارآفرینی در رشتة زبان و ادبیات عربی (با تکیه بر محتوای آموزشی و روش‌های تدریس) [المجلد 14، العدد 47، 2018، الصفحة 117-136]
 • جوکار، حسین دراسة مقارنة لمسرحیتی بیجمالیون ("الصراع بین الفن والحیاة" نموذجاً) [المجلد 14، العدد 46، 2018، الصفحة 59-80]

ح

 • حاج زین العابدینی، عباس رمز و راز واژه¬ی قلب در قرآن کریم (حقیقت یا مجاز) [المجلد 8، العدد 22، 1433، الصفحة 99-120]
 • حاجی‌خانی، علی روش‌شناسی ترجمه‌ی تضمین نحوی در برخی ترجمه‌های معاصر قرآن کریم [المجلد 10، العدد 30، 1435، الصفحة 135-154]
 • حاجی خانی، علی تحلیل نحوی- معنایی ساختار جحد و معادل فارسی آن در ترجمه‌های قرآن کریم ( بررسی موردی ترجمه‌های فولادوند، مکارم و پاینده) [المجلد 13، العدد 42، 1438، الصفحة 109-130]
 • حاجی خانی، علی دراسة استراتیجیات مراعاة الأدب فی الصحیفة السجادیة [المجلد 14، العدد 49، 2019، الصفحة 1-20]
 • حاجی زاده، مهین بررسی ساختار جمله عربی با تکیه بر دو روش توصیفی و گشتاری [المجلد 2، العدد 6، 1427، الصفحة 147-171]
 • حبیبی، علی اصغر بلاغت طنز در داستان‌های کودکانة «نوادر جُحا» [المجلد 15، العدد 50، 2019، الصفحة 101-122]
 • حریرچی، فیروز صورِة الفخر فی شعر ابی فراس الحمدانی [المجلد 7، العدد 18، 1432]
 • حریرچی، فیروز تحلیل العناصر القصصیة فی قصة «مقعد رونالدو» للقاصّ الفلسطینی المعاصر محمود شقیر [المجلد 6، العدد 14، 1431، الصفحة 19-36]
 • حسام پور، سعید بررسی ظرفیت‌های فانتزی کودک و نوجوان در حکایت‌های کلیله‌ودمنه (بر اساس ترجمة ابن مقفع) [المجلد 12، العدد 38، 1437، الصفحة 149-168]
 • حسن شاهی، سعیدة بررسی ظرفیت‌های فانتزی کودک و نوجوان در حکایت‌های کلیله‌ودمنه (بر اساس ترجمة ابن مقفع) [المجلد 12، العدد 38، 1437، الصفحة 149-168]
 • حسنعلیان، سمیه النحو وقضایاه فی شرح النحاس علی المعلقات دراسة وصفیة [المجلد 9، العدد 27، 1435، الصفحة 43-63]
 • حسین‌پناهی، گلاله الصورة الشعریة ‌للتراث الأدبی فی شعر سمیح القاسم [المجلد 12، العدد 41، 1438، الصفحة 61-82]
 • حسین پور، معصومه دراسة توظیف تقنیة الاسترجاع الفنّی فی «نهج‌البلاغه» [المجلد 13، العدد 42، 1438، الصفحة 43-64]
 • حسینی، شکوه السادات شوقی ضیف، نگاهی نو به میراث ادب عربی [المجلد 2، العدد 5، 1427، الصفحة 137-152]
 • حسینی، عبدالله أشکال التناص النصی: نص مقامات الهمذانی أنموذجا [المجلد 6، العدد 17، 1432]
 • حسینی، عبدالله تقییم العلاقة بین العوامل الحافظة وانخفاض دوافع طلاب اللغة العربیة وآدابها فی مرحلة البکالوریوس على أساس نظریة هرتسبرغ [( المقالات الجاهزة للنشر)]
 • حسینی، عبداللّه أسطورة تموز عند رواد الشعر الحدیث فی سوریة و العراق [المجلد 3، العدد 7، 1428، الصفحة 41-62]
 • حسینی اجداد، سید اسماعیل موقعیت متن در دو داستان کوتاه خسرو نوشتة عبدالحسین وجدانی و نخستین جام، اثر مصطفی لطفی منفلوطی با رویکرد فرکلاف [المجلد 10، العدد 33، 1436، الصفحة 33-56]
 • حسینی اجداد، سید اسماعیل انزیاح السطر الشعریّ فی شعر محمّد إبراهیم أبی سنة وأحمد شاملو؛ دراسة مقارنة [المجلد 15، العدد 52، 2019، الصفحة 1-22]
 • حفیدی، هیوا ترجمة میرسید شریف الجرجانی و بیان تآلیفه مع دراسة نقدیة تحلیلیة لـ «المصباح فی شرح المفتاح» [المجلد 7، العدد 19، 1432]
 • حیدری، احمد إشکالیة مستوی تطبیق فنون تدریس الإنشاء فی مرحلة البکالوریوس فرع اللغة العربیة و آدابها، عرض لآراء الأساتذة والطلاب [المجلد 10، العدد 32، 1436، الصفحة 107-126]
 • حیدری، طاهره خوانشی انتقادی ـ جامعه‌شناختی از رخداد بینامتنی قرآنی در شعر محمد بن عبدالمطلب [المجلد 12، العدد 40، 1438، الصفحة 143-166]
 • حیدری، محمود المثاقفة فی خمریات أبی نواس؛ دراسة فی ضوء الأدب المقارن (صورة النار والنور نموذجا) [المجلد 13، العدد 45، 2018، الصفحة 79-98]
 • حیدری، یداله ترسیم انسجام واژگانی در اسلوب تعدد حال مفرد قرآنی (با رویکرد معناشناسی بلاغی) [المجلد 15، العدد 51، 2019، الصفحة 83-102]
 • حیدریان شهری، احمدرضا بررسی سیر سوگواره‌ای شکست ابرمرد در دو چکامه از بیّاتی و اخوان ثالث [المجلد 9، العدد 28، 1435، الصفحة 159-184]
 • حیدریان شهری، احمدرضا بررسی فرصت‏های شغلی مرتبط با رشتة زبان عربی (بررسی موردی شهر مشهد) [المجلد 12، العدد 39، 1437، الصفحة 231-252]
 • حیدریان شهری، احمدرضا فاعلیة الموسیقی فی سیمیائیة الهزیمة عند نزار قبانی [( المقالات الجاهزة للنشر)]
 • حیدری راد، سمیرا دراسة سیمیائیة فی قَصیدَتی «التنیة الحَمقاء» لإیلیا أبی ماضی و«صنوبرین» لمحمّدجواد محبّت علی ضوء نظریة ریفاتیر [المجلد 15، العدد 52، 2019، الصفحة 63-82]

خ

 • خاقانی، محمد بررسی علل کم علاقگی دانش آموزان دبیرستان به درس عربی از دیدگاه دبیران شهر شیراز [المجلد 2، العدد 5، 1427، الصفحة 89-108]
 • خاقانی اصفهانی، محمد مقاربة أسلوبیة لشعر محمود درویش (لاعب النرد) [المجلد 6، العدد 17، 1432]
 • خاقانی اصفهانی، محمد استعاره از منظر بلاغت‌ عربی و زبان‌شناسیِ شناختی [المجلد 11، العدد 35، 1436، الصفحة 101-122]
 • خاقانی اصفهانی، محمد ابن الوردی وموقفه من المجتمع المملوکی فی الشام [المجلد 12، العدد 39، 1437، الصفحة 87-108]
 • خاقانی اصفهانی، محمد نمود هوش‌های چندگانه و سطوح شناختی در کتاب عربی پایة هشتم [المجلد 13، العدد 44، 2017، الصفحة 179-202]
 • خاقانی اصفهانی، محمد بررسی نظریۀ‌ «استعاره: تشبیه کوتاه‌شده» و نسبت آن با نظریه‌های جدید استعاره (مطالعۀ موردی: سه نظریه از سکاکی، مکس بلک، و دیویدسون) [المجلد 14، العدد 48، 2018، الصفحة 83-102]
 • خاکپور، حسام الدین مقاربة شکلانیة لقصیدة "لامیة الکرد" لامرئ القیس الکُردی [المجلد 12، العدد 39، 1437، الصفحة 109-130]
 • خاکی، محمد‌رضا واکاوی عناصر نمایشی در "مقامات" حریری (504 ه.ق) [المجلد 8، العدد 23، 1433، الصفحة 124-148]
 • خالقی، علی بنیویة التراث و آلیاته فی شعر بلند الحیدری [المجلد 10، العدد 32، 1436، الصفحة 1-23]
 • خالقی، علی ملامح التجدید فی تیسیر الصرف عند أبی الفداء؛ شهید الأدب العربی کتاب «الکُنَّاش» نموذجاً [المجلد 14، العدد 49، 2019، الصفحة 61-80]
 • خان آبادی، طاهره دراسة اختیار المفردات المساهمة فی التداخل اللغوی وتدریسها لمتعلّمی اللغة العربیة من الناطقین بالفارسیّة [المجلد 15، العدد 52، 2019، الصفحة 41-62]
 • خرم آبادی، فریده ناکارآمدی آموزش زبان عربی در هنرستان‌های فنی‌حرفه‌ای و چالش‌های یادگیری آن [( المقالات الجاهزة للنشر)]
 • خرمی، مهدی لایه‌های آوایی و ایدئولوژی و تأثیر دلالتی آن‌ها بر صحیفه صادقیه [المجلد 14، العدد 48، 2018، الصفحة 123-148]
 • خرمیان، فاطمه جلوه‌های مکالمه‌گرایی در «اهل الکهف» اثر توفیق الحکیم [المجلد 8، العدد 23، 1433، الصفحة 99-123]
 • خرمیان، فاطمه بررسی شیوه‌های به‌کارگیری واگویه‌ی درونی در پیشبرد روایت رمان «حمار الحکیم» اثر توفیق الحکیم [المجلد 9، العدد 29، 1435، الصفحة 101-123]
 • خزاعل، قیس الرموز الشخصیة و الأقنعة فی شعر بدر شاکر السیاب [المجلد 6، العدد 15، 1431، الصفحة 1-24]
 • خزاعل، قیس دلالة العنوان وبنیة الاستهلال فی شعر بدر شاکر السیاب (دیوان «شناشیل ابنة الجلبی» أنموذجًا) [المجلد 15، العدد 51، 2019، الصفحة 43-62]
 • خزعلی، إنسیه تصویر الشخصیة فی روایات خولة القزوینی (البیت الدافئ و سیّدات و آنسات نموذجاً) [المجلد 8، العدد 23، 1433، الصفحة 21-49]
 • خزعلی، انسیّه اللغة العربیة والجنوسة [المجلد 4، العدد 9، 1429، الصفحة 61-83]
 • خزلی، مسلم کاوشی در معانی ثانوی و داده‌های درونی رمان زقاق المدق بر پایة روش گفتمان‌کاوی انتقادی فرکلاف [المجلد 13، العدد 42، 1438، الصفحة 131-152]
 • خزلی، مسلم تحلیل روان‌کاوانۀ شخصیّت احمد عاکف در رمان خان الخلیلی بر اساس نظریۀ شخصیّت کارن هورنای [المجلد 16، العدد 54، 2020، الصفحة 93-111]
 • خسروی، سمیره تحلیل الخطاب الروائی فی مجموعة «مغرب الشمس» لحسن برطال (مرتکزا علی أهم المفاهیم الروائیة کالتبئیر و المسافة و الصوت لدی «جرار جنیت») [المجلد 12، العدد 38، 1437، الصفحة 43-66]
 • خسروی، سمیره آسیب‌شناسی فمینیسم اگزیستانسیالیستی «سیمون دوبووار» در داستان «عیناک قدری» غادة السمان [المجلد 13، العدد 44، 2017، الصفحة 131-154]
 • خسروی زاده، سودابه زمان‌پریشی در رمان «چراغ‌های آبی» حنا مینه [المجلد 11، العدد 34، 1436، الصفحة 83-104]
 • خشه، عبدالغانی الخطاب الغلافی ومضمرات التصوف فی «أنطق عن الهوى» لعبدالله حمادی [المجلد 11، العدد 35، 1436، الصفحة 23-39]
 • خضری، حیدر التجربة السلافیة والدرس المقارن للأدب [المجلد 4، العدد 10، 1429، الصفحة 19-38]
 • خضری، علی تجلّیات الغربة وظواهرها فی أشعار "عدنان الصائغ" دیوانا "تأبّط منفى" و"تکوینات" نموذجاً [المجلد 11، العدد 36، 1437، الصفحة 1-18]
 • خضری، علی بازنمود کهن‌الگوهای یونگ در قصیدۀ «سرود باران» اثر بدر شاکر السیاب [المجلد 13، العدد 42، 1438، الصفحة 89-108]
 • خضری، علی الظواهر الأسلوبیة وتأثیرها الإیحائی علی قصیدة "أنشودة التحریر" لعبدالرحیم محمود [المجلد 13، العدد 45، 2018، الصفحة 39-56]
 • خضری، علی البنیة الإیقاعیّة وتأثیرها الدلالیّ فی قصیدة «الموجة الحمراء» لسلیمان العیسی [المجلد 15، العدد 52، 2019، الصفحة 23-40]
 • خضری، کاوه ارزیابی میزان موفقیت بخش متونِ عربی عمومی سال سوم دبیرستان از دیدگاه دبیران و دانش‌آموزان (مطالعه‌ی موردی: شهرستان پیرانشهر) [المجلد 9، العدد 26، 1434، الصفحة 151-169]
 • خطی، معصومه واکاوی برجسته‌سازی قصیدة «سَلمَی بِمَاذَا تفکرین؟» به کمک فراهنجاری معنایی [المجلد 13، العدد 43، 1438، الصفحة 199-216]
 • خطیبی، علی ملامح الحرکة ووظیفتها فی الصور الشعریة لدى عبدالعزیز سعود البابطین [المجلد 14، العدد 46، 2018، الصفحة 103-118]
 • خلف، حسن تحلیل زیبایی‌شناختی تصویرهای هنری و موسیقایی صحیفه سجادیه (مطالعه موردی دعاهای 23، 24، 25) [المجلد 10، العدد 33، 1436، الصفحة 57-76]
 • خلیفة الشوشتری، محمد ابراهیم البحث عن الدور الوظیفی لحروف الجر الزائدة فی عشرة الأجزاء الأولی من القرآن المجید [المجلد 8، العدد 21، 1433، الصفحة 61-80]
 • خلیفه الشوشتری، محمدابراهیم أقیسة عقلیة من الدرس النحوی الأصولی [المجلد 1، العدد 4، 1426، الصفحة 1-24]
 • خلیفه شوشتری، محمد ابراهیم علم العروض بین الأصالة و الهُجنة [المجلد 5، العدد 12، 1430، الصفحة 1-22]
 • خلیفه شوشتری، محمد ابراهیم ظواهر عروضیة لطیفة (المراقبة والمعاقبة والمکانفة) [المجلد 3، العدد 7، 1428، الصفحة 1-21]
 • خلیفه شوشتری، محمد ابراهیم نقدی کوتاه بر کتاب «دراسة ونقد فی مسائل بلاغیة هامة» [المجلد 12، العدد 41، 1438، الصفحة 243-246]
 • خلیفه شوشتری، محمدابراهیم أسلوب کل من سیبویه نحویاً وعبد القاهر بلاغیاً فی تعاملهما مع السماع البلیغ المخالف للقیاس [المجلد 13، العدد 45، 2018، الصفحة 1-20]
 • خواجه علی، عبدالحسین التقابلات الجمالیة فی الاستعارات القرآنیة [المجلد 7، العدد 19، 1432]
 • خوبیان بادی، لیلا مقایسه تأثیر بازخورد اصلاحی مستقیم و غیرمستقیم بر کنش نوشتاری دانشجویان کارشناسی زبان عربی [المجلد 13، العدد 42، 1438، الصفحة 175-194]
 • خورسندی، محمود دراسة تحلیلیة و تطبیقیة لأنواع «ما» [المجلد 6، العدد 17، 1432]
 • خورسندی، محمود سیر تحول شعر صوفی از آغاز تا ابن الفارض، شاعر حب الهی [المجلد 1، العدد 1، 1426، الصفحة 73-90]
 • خیری‌زاده، مهری بررسی و تحلیل عنصر درونمایه در رمان «الطریق الطویل» اثر نجیب الکیلانی [المجلد 8، العدد 23، 1433، الصفحة 149-174]
 • خیری فاهم، شیماء منهج المبرد فی روایة الشعر وشرحه فی کتاب الکامل [المجلد 7، العدد 19، 1432]

د

 • دادخواه تهرانی، حسن پیرنگ در مقامات حریری و حمیدی [المجلد 2، العدد 5، 1427، الصفحة 67-88]
 • دادخواه طهرانی، حسن تحلیل گفتمان غالب رمان «اجنحة الفراشة» از محمد سلماوی (بر اساس نظریة تحلیل گفتمان انتقادی نورمن فرکلاف) [المجلد 12، العدد 41، 1438، الصفحة 127-152]
 • داودی مقدم، فریده تجلی تجارب صوفیانه در شعر ادونیس و سهراب سپهری [المجلد 9، العدد 26، 1434، الصفحة 73-101]
 • داوری، حسین دور اللغة العربیة فی انتقال الکلمات الفارسیة الی اللغات الاروبیة [المجلد 6، العدد 15، 1431، الصفحة 63-80]
 • دلشاد، جعفر الجواهری و مهمّة الشّعر [المجلد 5، العدد 13، 1431، الصفحة 1-17]
 • دلشاد، شهرام مقوّمات العالمیة فی روایة «رامة و التنین» لإدوار الخراط فی ضوء نظریة حسام الخطیب «دراسة فی الأدب المقارن» [المجلد 11، العدد 34، 1436، الصفحة 19-38]
 • دلشاد، شهرام الحوار فی شعر أبی‌نواس «صیغه، أنواعه، ووظائفه» (التحلیل الأسلوبی والسردی) [المجلد 12، العدد 38، 1437، الصفحة 1-20]
 • دلشاد، شهرام التلقی الحکائی فی روایة «رمل المایة» لواسینی الأعرُج [المجلد 14، العدد 46، 2018، الصفحة 21-38]
 • دهقان، مهتاب بازنمود کهن‌الگوهای یونگ در قصیدۀ «سرود باران» اثر بدر شاکر السیاب [المجلد 13، العدد 42، 1438، الصفحة 89-108]
 • دهقانی، اعظم فنیة الحوار وأثرها فی الصورة القرآنیة (دراسة تطبیقیة فی السورتین طه ومریم) [المجلد 12، العدد 38، 1437، الصفحة 89-108]
 • دهقانی اشکذری، کمال دراسة سیمیائیة فی قَصیدَتی «التنیة الحَمقاء» لإیلیا أبی ماضی و«صنوبرین» لمحمّدجواد محبّت علی ضوء نظریة ریفاتیر [المجلد 15، العدد 52، 2019، الصفحة 63-82]
 • دهنوی، محمود تحلیل کهن‎الگوی «نقاب» و «سایه» در شعر نازک‌الملائکه [المجلد 10، العدد 31، 1435، الصفحة 89-116]
 • دهنوی، محمود کاوشی در معانی ثانوی و داده‌های درونی رمان زقاق المدق بر پایة روش گفتمان‌کاوی انتقادی فرکلاف [المجلد 13، العدد 42، 1438، الصفحة 131-152]

ذ

 • ذکائی، حسین تحلیل خطاب قائد الثّورة الإسلامیّة فی إیران السیّد علی الخامنئی [المجلد 13، العدد 44، 2017، الصفحة 45-66]
 • ذوالفقاری، اختر مطالعة مدل‌های شناختی زمان در متن قرآن بر اساس نظریة استعارة مفهومی [المجلد 15، العدد 50، 2019، الصفحة 123-144]
 • ذوالفقاری، حسن بازتاب قرآن کریم در ضرب المثلهای فارسی [المجلد 2، العدد 5، 1427، الصفحة 109-136]
 • ذوالقدر، فاطمة التناص الدینی فی أدب المرأة الکویتیة (شعر سعاد الصباح نموذجاً) [المجلد 6، العدد 16، 1431، الصفحة 13-32]

ر

 • رئیسی، لیلا القهوة فی شعر محمود درویش (دراسة دلالیّة) [المجلد 15، العدد 53، 2020، الصفحة 81-102]
 • رجبی، فرهاد بررسی آگاهی آرمانی شعر أمل دنقل و اسماعیل شاهرودی بر مبنای نظریة ساختارگرایی تکوینی لوسین گلدمن [المجلد 11، العدد 34، 1436، الصفحة 59-81]
 • رجبی، فرهاد چالش تجاری‌سازی آموزش زبان عربی در ایران [المجلد 12، العدد 40، 1438، الصفحة 213-234]
 • رجبی، فرهاد التلقی الحکائی فی روایة «رمل المایة» لواسینی الأعرُج [المجلد 14، العدد 46، 2018، الصفحة 21-38]
 • رجبی، فرهاد کارکرد ترجمه در ایجاد تعامل بین ایران و کشورهای عربی با توجه به تجربة تاریخی آن [المجلد 15، العدد 50، 2019، الصفحة 145-162]
 • رجبی نوش آبادی، فرهاد کاربردهای ناگفتة فعل «مضارع» در دستور زبان عربی و فارسی (نقد تطبیقی) [المجلد 14، العدد 49، 2019، الصفحة 155-178]
 • رحماندوست، مجتبی یهودی‌سازی در سیستم آموزشی مدارس فلسطین اشغالی [المجلد 12، العدد 41، 1438، الصفحة 197-218]
 • رحمانی، اسحاق المؤشّرات المؤثّرة فی استشهاد مقالات مجلّة الجمعیّة العلمیّة الإیرانیّة للّغة العربیّة وآدابها [( المقالات الجاهزة للنشر)]
 • رحمتی، مریم حازم القرطاجنی و إبداع المصطلحات الجدیدة فی مجال النقد الأدبی و العروض [المجلد 11، العدد 37، 1437، الصفحة 43-64]
 • رحمتیان، روح‌الله ارزیابی جایگاه مهارت‌های تفکر نقادانه در کتاب‌های آموزشی ادبیات عربی در مقطع کارشناسی رشته زبان و ادبیات عربی [المجلد 12، العدد 39، 1437، الصفحة 181-204]
 • رحمتی ترکاشوند، مریم تولّد خواننده و بلاغت اسلامی [المجلد 8، العدد 24، 1433، الصفحة 55-79]
 • رحمتی ترکاشوند، مریم تمظهرات الحیاة المملوکیة فی روایة «السائرون نیاماً» لسعد مکاوی (دراسة نقدیة) [المجلد 14، العدد 48، 2018، الصفحة 23-42]
 • رحیمی، فروغ بررسی شاخص‌های هم‌تألیفی در مقالات مجله انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) طی سال‌های 2013-2012 [المجلد 10، العدد 33، 1436، الصفحة 97-117]
 • رحیمی پور، سارا تأثیرپذیری رمزگرایی عبدالوهاب بیاتی از مولوی [المجلد 8، العدد 24، 1433، الصفحة 109-139]
 • رحیمی خویگانی، محمد الترجمةُ عندَ الأدباء والبلاغیین الفرس القدماء [المجلد 12، العدد 40، 1438، الصفحة 59-78]
 • رحیمی خویگانی، محمد عملیة الترجمة الشفهیة من الفارسیة إلی العربیة فی وسائل الإعلام؛ اعتماداً علی نظریة تقنیات فینی وداربلنت [المجلد 14، العدد 49، 2019، الصفحة 41-60]
 • رخ، سلاله ظاهرة التناص فی مسرحیة ( الملک هو الملک) [المجلد 8، العدد 24، 1433، الصفحة 1-23]
 • رستم بور، رقیة تحلیل الخطاب السیاسی علی المستوی الصرفی فی أشعار سمیح القاسم (موازنة بین الأشعار قبل حرب 1967 و بعدها) [المجلد 8، العدد 25، 1434، الصفحة 23-45]
 • رستم پور، رقیه کار آفرینی برای زبان دانان عربی در حوزه گردشگری [المجلد 11، العدد 36، 1437، الصفحة 135-152]
 • رستم پور، رقیه انعکاس المفارقة فی الأسالیب البلاغیة [المجلد 13، العدد 44، 2017، الصفحة 25-44]
 • رستم پور ملکی، رقیه قناع امرئ القیس فی شعر عزالدین المناصرة [المجلد 3، العدد 7، 1428، الصفحة 63-85]
 • رستم پورملکی، رقیه نقش گروه‌های زبان و ادبیات عربی در شکوفایی صنعت گردشگری با تأکید بر شمال و جنوب خلیج‌فارس [المجلد 15، العدد 51، 2019، الصفحة 143-160]
 • رستمی، احسان ارزیابی وضعیت آموزش‌های دانشگاهی برای ترویج کارآفرینی در رشتة زبان و ادبیات عربی (با تکیه بر محتوای آموزشی و روش‌های تدریس) [المجلد 14، العدد 47، 2018، الصفحة 117-136]
 • رسول‌نژاد، عبدالله بررسی مضمونی سروده‌های عربی خاقانی و مقایسه‌ی آن‌ها با چکامههای پارسی وی [المجلد 8، العدد 22، 1433، الصفحة 121-153]
 • رسول نژاد، عبد الله زمان‌پریشی در رمان «چراغ‌های آبی» حنا مینه [المجلد 11، العدد 34، 1436، الصفحة 83-104]
 • رسولی، حجت مظاهر الخرافة فی المجتمع العربی: دراسة فی روایات غادة السمان* نموذجاً [المجلد 7، العدد 20، 1432]
 • رسولی، حجت تقریر عن تعلیم اللغه العربیه فی الصین (التقریر) [المجلد 2، العدد 5، 1427، الصفحة 153-162]
 • رسولی، حجت تحلیل درونمایه داستانی حی بن یقظان ابن سینا وابن طفیل [المجلد 10، العدد 33، 1436، الصفحة 77-95]
 • رضائی، رمضان دور ابن درید فی صناعة المعجم [المجلد 6، العدد 15، 1431، الصفحة 49-62]
 • رضائی، رمضان شیوة نقد طه حسین در حدیث الاربعاء [المجلد 12، العدد 40، 1438، الصفحة 167-186]
 • رضایی، پوران کارکرد فعال ادبیات کودک در پی¬ریزی انقلاب (2012) مصر با تکیه بر داستان «انقلاب کودکان» [المجلد 8، العدد 25، 1434، الصفحة 147-176]
 • رضایی، سارا گامی در اثبات فرضیة وجود فعل مرکب در زبان عربی [المجلد 13، العدد 45، 2018، الصفحة 141-164]
 • رضایی هفتادری، غلام عباس ترجمة میرسید شریف الجرجانی و بیان تآلیفه مع دراسة نقدیة تحلیلیة لـ «المصباح فی شرح المفتاح» [المجلد 7، العدد 19، 1432]
 • رضوان، هادی سلیمان و مسح اسبان (نگاهی به زیباییشناسی صنعت لف و نشر در نمونهای از قرآن کریم) [المجلد 8، العدد 23، 1433، الصفحة 50-71]
 • رضوان، هادی حِرز شفا (نقدی بر مقاله‌ی بررسی مضمونی سروده‌های عربی خاقانی) [المجلد 9، العدد 28، 1435، الصفحة 109-126]
 • رضوان، هادی الهجاء و بواعثه النفسیة فی شعر البوصیری [المجلد 11، العدد 37، 1437، الصفحة 65-87]
 • رضوان، هادی زبان و جنسیت در رمان «أصل و فصل» سحر خلیفه (براساس فرانقش‌های زبانی مایکل هالیدی) [المجلد 13، العدد 44، 2017، الصفحة 155-178]
 • رضوان، هادی المنهج التّفسیری للشَّیخ محمد باقر البالکیّ فی حاشیته على تفسیر البیضاویّ (المباحث اللغویة والنَّحویة والبلاغیة فی سورة البقرة أنموذجاً) [المجلد 15، العدد 52، 2019، الصفحة 83-104]
 • رضی مصطفوی نیا، سید محمد أداة التعریف «أل» فی اللغتین العربیة والعبریة [المجلد 8، العدد 21، 1433، الصفحة 41-60]
 • رفیعی، عادل گامی در اثبات فرضیة وجود فعل مرکب در زبان عربی [المجلد 13، العدد 45، 2018، الصفحة 141-164]
 • رفیعی، عادل بررسی نظریۀ‌ «استعاره: تشبیه کوتاه‌شده» و نسبت آن با نظریه‌های جدید استعاره (مطالعۀ موردی: سه نظریه از سکاکی، مکس بلک، و دیویدسون) [المجلد 14، العدد 48، 2018، الصفحة 83-102]
 • رفیعی، علی دلالة الایثار فی القرآن الکریم [المجلد 10، العدد 32، 1436، الصفحة 89-105]
 • رفیعی، یدالله دور ابن درید فی صناعة المعجم [المجلد 6، العدد 15، 1431، الصفحة 49-62]
 • رمضان، شیروان البدایة النصیة فی الخطاب الأدبی: قصیدة «غبار القوافل» لمحمود درویش نموذجاً [المجلد 10، العدد 32، 1436، الصفحة 45-63]
 • رمضانخانی، نرجس جلوه‌های نوآوری در شعر عدی بن‌زید عبادی [المجلد 8، العدد 24، 1433، الصفحة 81-107]
 • رمضانی، ربابة التقنیات الجمالیة بین بردة البوصیری ونظام البردة لباکثیر [المجلد 12، العدد 39، 1437، الصفحة 47-66]
 • رهبرتجارت، محبوبة خشونت سیاسی جمعی و دولتی و پیامدهای آن در رمان «ستارة آگوست» صنع الله ابراهیم [المجلد 14، العدد 46، 2018، الصفحة 119-140]
 • روان شاد، علی اصغر تأثیر استعمار بر ساختار جامعة الجزایر در رمان «غداً یوم جدید» اثر عبدالحمید بن هدوقه با تکیه بر آراء فرانتس فانون [( المقالات الجاهزة للنشر)]
 • روحی برندق، کاوس تأثیر قرائت‌های قرآنی بر شکل‌گیری دیدگاه‌های نحویان [المجلد 12، العدد 39، 1437، الصفحة 131-154]
 • روحی برندق، کاوس تبیین معنای «فتنه» در آیات مشتمل بر مادة فتنه با تأکید بر معنای کفر، شرک و ارتداد [المجلد 11، العدد 37، 1437، الصفحة 115-135]
 • روستایی، حسین قیاس أسلوب الشعر فی أنماطه الثلاثة: العمودی و الشعر الحر و قصیدة النثر، علی أساس معادلة بوزیمان (دراسة مقارنة لنماذج من الشعر العمودی و الشعر الحر للسیاب و قصیدة النثر للماغوط) [المجلد 11، العدد 34، 1436، الصفحة 1-18]
 • روشن چسلی، محمد مهدی سواد اطلاعاتی پیشرفتۀ دانشجویان زبان و ادبیات عربی کشور و رابطۀ آن با برخی متغیرهای جمعیتشناختی و زمینهای [المجلد 13، العدد 43، 1438، الصفحة 131-154]
 • روشن چسلی، محمد مهدی دراسة العلاقة بین الذکاء المتعدد لغاردنر ومهارة الکتابة لدى طلاب اللغة العربیة وآدابها فی الدولةر [( المقالات الجاهزة للنشر)]
 • روشنفکر، اکرم سبک هدی برکات در روایت جنگ (بررسی داستان حجرالضحک) [المجلد 8، العدد 24، 1433، الصفحة 165-196]
 • روشنفکر، کبری «إلی» الجارة ولطائفها فی القرآن الکریم [المجلد 6، العدد 16، 1431، الصفحة 1-12]
 • روشنفکر، کبری أهمّ فروع النثر الصوفی فی العصر العباسی [المجلد 6، العدد 14، 1431، الصفحة 139-173]
 • روشنفکر، کبری دراسة فنیة لمسرحیة «شیءعن الموت» الإسلامیة لعمادالدین خلیل [المجلد 5، العدد 11، 1430، الصفحة 91-114]
 • روشنفکر، کبری واکاوی عناصر نمایشی در "مقامات" حریری (504 ه.ق) [المجلد 8، العدد 23، 1433، الصفحة 124-148]
 • روشنفکر، کبری کارکرد فعال ادبیات کودک در پی¬ریزی انقلاب (2012) مصر با تکیه بر داستان «انقلاب کودکان» [المجلد 8، العدد 25، 1434، الصفحة 147-176]
 • روشنفکر، کبری بررسی نشانه- معناشناختی ساختار روایی داستان کوتاه «حبلٌ کالورید» [المجلد 9، العدد 28، 1435، الصفحة 87-108]
 • روشنفکر، کبری دلالة العنوان فی "رسالة من المنفی" لمحمود درویش و"نامه" لأحمد شاملو (دراسة مقارنة) [المجلد 10، العدد 33، 1436، الصفحة 1-16]
 • روشنفکر، کبری رمزیة المکان الروائی فی روایة «المتشائل» [المجلد 11، العدد 36، 1437، الصفحة 19-36]
 • روشنفکر، کبری الحبّ الوجودی فی روایتی «جیل القدر» و«ثائر محترف» لمطاع صفدی [المجلد 12، العدد 41، 1438، الصفحة 19-38]
 • روشنفکر، کبری موتیف الأشجار فی شعر محمود درویش؛ دراسة إحصائیّة وتحلیلیّة بین النخل، والزیتون، والبرتقال [المجلد 13، العدد 43، 1438، الصفحة 65-86]
 • روشنفکر، کبری روان‌کاوی شخصیت ابن فارض با تکیه بر انگاره انسان کامل [المجلد 14، العدد 49، 2019، الصفحة 111-130]

ز

 • زارع، ساجد فاعلیة الطریقة التعاونیة فی تنمیة کفاءة الترجمة لدی متعلمی اللغة العربیة فی المدارس الإیرانیة (طلاب المرحلة الثالثة الثانویة بمحافظة فارس نموذجاً) [المجلد 13، العدد 45، 2018، الصفحة 57-78]
 • زارع، ساجد تجلّیات النوع الاجتماعی والعمر والطبقة الاجتماعیة فی کتب العربیّة المدرسیّة بالمرحلة الثانویّة الأولی فی إیران (تقییم اجتماعی) [المجلد 15، العدد 50، 2019، الصفحة 21-40]
 • زارع، ساجد الهویّة الإیرانیّة فی کتب العربیّة المدرسیّة بین التشریع والتطبیق (کتب العربیّة للثانویّة الأولی نموذجاً) [( المقالات الجاهزة للنشر)]
 • زارع، ناصر تجلیات المطر وحقوله الدلالیّة فی شعر عبد الوهاب البیاتی [المجلد 15، العدد 50، 2019، الصفحة 1-20]
 • زارع، ناصر سیمیائیة العنونة ووظائفها الدلالیة فی دیوان «نوبات شعریة» لصالح الطائی [المجلد 15، العدد 53، 2020، الصفحة 63-80]
 • زارع برمی، مرتضی کارکرد فعال ادبیات کودک در پی¬ریزی انقلاب (2012) مصر با تکیه بر داستان «انقلاب کودکان» [المجلد 8، العدد 25، 1434، الصفحة 147-176]
 • زارع برمی، مرتضی تحلیل نمادهای شعر اعتراض در ادبیات معاصر عراق، براساس اشعار حسن السنید [المجلد 10، العدد 30، 1435، الصفحة 61-87]
 • زارع برمی، مرتضی زنانه‌نویسی از جنگ 20 مارس 2003م در عراق (اشعار بشری البستانی) [المجلد 14، العدد 49، 2019، الصفحة 131-154]
 • زارع زاده، محسن جمالیة الانسجام الصوتی فی خواتم سورة آل عمران [المجلد 13، العدد 43، 1438، الصفحة 23-40]
 • زارع نجاد، سکینه تجلیات الثقافة فی کتب تعلیم اللغة العربیة للناطقین بغیرها [المجلد 14، العدد 48، 2018، الصفحة 1-22]
 • زارعی، عباس مقایسه تأثیر بازخورد اصلاحی مستقیم و غیرمستقیم بر کنش نوشتاری دانشجویان کارشناسی زبان عربی [المجلد 13، العدد 42، 1438، الصفحة 175-194]
 • زارعی تجره، عباس تحلیل محتوی کتب العربیة للمرحلة الإعدادیة من منظور الانحیاز الجنسانی بناء على تقنیتی "آنتروبی شانون" و"تابسیس" [( المقالات الجاهزة للنشر)]
 • زارعی فر، ابراهیم الموسیقى فی الشعرالاجتماعی عند حافظ ابراهیم [المجلد 3، العدد 7، 1428، الصفحة 23-39]
 • زارعی کفایت، حشمت الله بررسی رمزهای طبیعی در اشعار ایلیا ابوماضی [المجلد 12، العدد 38، 1437، الصفحة 109-126]
 • زرکوب، منصوره المصطلحات الجدیدة وتأثیر علم المصطلحات فی التکافؤ بینها عند الترجمة بین العربیة والفارسیة [المجلد 10، العدد 32، 1436، الصفحة 127-152]
 • زمانی، شهلا مناضلة الاستعمار فی روایات نجیب الکیلانی الاسلامیة [المجلد 7، العدد 20، 1432]
 • زمانی، محسن دراسةٌ نفسیةٌ لشخصیة عنترة فی ضوء نظریة «أدلر» [المجلد 12، العدد 40، 1438، الصفحة 1-22]
 • زمانی، محسن الهویّة الإیرانیّة فی کتب العربیّة المدرسیّة بین التشریع والتطبیق (کتب العربیّة للثانویّة الأولی نموذجاً) [( المقالات الجاهزة للنشر)]
 • زمانی، مهدی فنیة الحوار وأثرها فی الصورة القرآنیة (دراسة تطبیقیة فی السورتین طه ومریم) [المجلد 12، العدد 38، 1437، الصفحة 89-108]
 • زمانی جعفری، صالح البلاغة الادبیة فی کلام الله تعالی و دورها فی ترجمة الآیات القرآنیة [المجلد 5، العدد 12، 1430، الصفحة 155-169]
 • زمانی جعفری، کریم البلاغة الادبیة فی کلام الله تعالی و دورها فی ترجمة الآیات القرآنیة [المجلد 5، العدد 12، 1430، الصفحة 155-169]
 • زود رنج، صدیقه دراسة فنیة لمسرحیة «شیءعن الموت» الإسلامیة لعمادالدین خلیل [المجلد 5، العدد 11، 1430، الصفحة 91-114]
 • زود رنج، صدیقه کارکرد مکان داستان در ارائة عناصر پایداری (بررسی موردی رمان «ذاکرة الجسد» اثر احلام مستغانمی) [المجلد 12، العدد 38، 1437، الصفحة 169-190]
 • زیتون، علی مهدی سیمیائیة أسماء الشخصیات فی روایة "ذاکرة الجسد" لأحلام مستغانمی (الشخصیتین الرئیسیتین نموذجاً) [المجلد 12، العدد 40، 1438، الصفحة 39-58]
 • زینی وند، تورج تطوّر علم الأصوات فی ضوء الدراسات القرآنیة [المجلد 2، العدد 6، 1427، الصفحة 39-60]
 • زینی وند، تورج نشانه‌شناسی پدیدة «کودک جنگ» در شعر محمود درویش [المجلد 11، العدد 37، 1437، الصفحة 89-113]
 • زینی وند، تورج تحلیل سبک شاعرانۀ محمد حسنین هیکل در عرصۀ نثر سیاسی [المجلد 14، العدد 47، 2018، الصفحة 61-78]

س

 • ساقی، حسن جمالیة الانسجام الصوتی فی خواتم سورة آل عمران [المجلد 13، العدد 43، 1438، الصفحة 23-40]
 • سالمی مغانلو، بهروز واکاوی شگردهای رئالیسم جادویی در رمان «الغجریة و یوسف المخزنجی» ادوار خرّاط [المجلد 13، العدد 45، 2018، الصفحة 165-188]
 • سبزیان پور، وحید الصور الخیالیه فی الالقاب الشبیه بالکنیه [المجلد 2، العدد 5، 1427، الصفحة 23-444]
 • سبزیان پور، وحید بازشناسی منابع حکمت های عربی کتاب امثال و حکم دهخدا [المجلد 1، العدد 3، 1426، الصفحة 55-68]
 • سبزیان پور، وحید مقایسه حکمت در شاهنامه و متون عربی قرن سوم تا پنج [المجلد 1، العدد 1، 1426، الصفحة 127-148]
 • سبزیان پور، وحید بررسی تطبیقی عدالت ایرانیان در شاهنامه‌ی فردوسی و منابع عربی [المجلد 8، العدد 23، 1433، الصفحة 175-204]
 • سجادی، سید ابوالفضل معناشناسی اسلوب کنایه در جزء سی‌ام قرآن کریم [المجلد 8، العدد 23، 1433، الصفحة 72-97]
 • سجادی، سید ابوالفضل معناشناسی حذف نون در مضارع مجزوم کَانَ با تکیه بر آیات قرآنی [المجلد 13، العدد 42، 1438، الصفحة 153-174]
 • سجادی، سید ابوالفضل کاربردهای ناگفتة فعل «مضارع» در دستور زبان عربی و فارسی (نقد تطبیقی) [المجلد 14، العدد 49، 2019، الصفحة 155-178]
 • سرباز، حسن بازخوانی شخصیت‌های قرآنی در رمان «طیور الحذر» ابراهیم نصرالله [المجلد 8، العدد 25، 1434، الصفحة 79-112]
 • سرباز، حسن زمان‌پریشی در رمان «چراغ‌های آبی» حنا مینه [المجلد 11، العدد 34، 1436، الصفحة 83-104]
 • سعیدآوی، علی دراسة مقارنة فی ترجمة کتاب الأیام [المجلد 12، العدد 39، 1437، الصفحة 67-86]
 • سعیدآوی، علی بررسی کیفیت ترجمه از زبان واسطه با رویکرد متن‌مدارانه (مطالعة موردی ترجمة موسی بیدج از کتاب Jesus the son of man) [المجلد 13، العدد 42، 1438، الصفحة 219-238]
 • سلمانی مروست، محمد علی بررسی کارکردهای ساختار اشتغال در قرآن کریم [المجلد 12، العدد 39، 1437، الصفحة 155-180]
 • سلمانی مروست، محمد علی القهوة فی شعر محمود درویش (دراسة دلالیّة) [المجلد 15، العدد 53، 2020، الصفحة 81-102]
 • سلمانی مروست، محمدعلی بررسی ضمایر شأن و قصه در قرآن کریم [المجلد 9، العدد 29، 1435، الصفحة 125-148]
 • سلیمان زاده نجفی، سید رضا ترسیم انسجام واژگانی در اسلوب تعدد حال مفرد قرآنی (با رویکرد معناشناسی بلاغی) [المجلد 15، العدد 51، 2019، الصفحة 83-102]
 • سلیمانزاده نجفی، سیدرضا التقابلات الجمالیة فی الاستعارات القرآنیة [المجلد 7، العدد 19، 1432]
 • سلیمانی، أمینة ملامح المقاومة ضد الاستعمار فی شعر الربیع بوشامة [المجلد 10، العدد 31، 1435، الصفحة 19-38]
 • سلیمی، علی رؤیة النحویین و البلاغیین إلی اللّغة [المجلد 6، العدد 15، 1431، الصفحة 81-94]
 • سلیمی، علی خلق دور إیجابی للأقسام اللغة العربیة وآدابها فی تنمیة الجامعة العلمیة [المجلد 6، العدد 14، 1431، الصفحة 119-138]
 • سلیمی، علی تحلیلی گزارش گونه از مقالات چاپ شده مجله ی انجمن ایرانی زبان وادبیات عربی ( شماره یک تا ده) [المجلد 4، العدد 10، 1429، الصفحة 165-181]
 • سلیمی، علی گفتمان عرفان در آثار جبران خلیل جبران [المجلد 1، العدد 4، 1426، الصفحة 119-134]
 • سلیمی، علی اللونُ بینَ الرّومانسیةِ و الواقعیةِ (دراسة فی شعر سهراب سبهری وسعدی یوسف) [المجلد 8، العدد 23، 1433، الصفحة 1-20]
 • سلیمی، علی تحلیل استنادی و روابط هم‌نویسندگی مقاله‌های مجله‌ی علمی- پژوهشی انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی (مورد مطالعه: شماره‌ی 1 تا 20) [المجلد 9، العدد 29، 1435، الصفحة 125-148]
 • سلیمی، علی نشانه‌شناسی پدیدة «کودک جنگ» در شعر محمود درویش [المجلد 11، العدد 37، 1437، الصفحة 89-113]
 • سلیمی، علی کاوشی در معانی ثانوی و داده‌های درونی رمان زقاق المدق بر پایة روش گفتمان‌کاوی انتقادی فرکلاف [المجلد 13، العدد 42، 1438، الصفحة 131-152]
 • سمتی، محمد مهدی الالوان الرمزیه فی اشعار صلاح عبدالصبور [المجلد 7، العدد 20، 1432]
 • سمتی، محمد مهدی عقده حقارت در رمان «ما لا تذروه الریاح» با تکیه بر نظریة «آلفرد آدلر» [المجلد 13، العدد 45، 2018، الصفحة 113-140]
 • سن سبلی، بی بی راحیل خوانش پسااستعماری نقش روشنفکر در رمان «ذاکرة الماء» اثر واسینی أعرج (با تکیه بر دیدگاه ادوارد سعید) [المجلد 14، العدد 46، 2018، الصفحة 141-160]
 • سواری، سعید إشکالیة الفن المسرحی لدى توفیق الحکیم علی ضوء تقنیات المدرسة الواقعیة "مسرحیة إیزیس أنموذجا" [( المقالات الجاهزة للنشر)]
 • سوسونی، جابر الزمن السردی ودوره فی عملیة إنتاج المضمون فی قصة «الخطوبة» القصیرة‎ ‎لبهاء طاهر [المجلد 14، العدد 49، 2019، الصفحة 21-40]
 • سیاحی، صادق تحلیل گفتمان غالب رمان «اجنحة الفراشة» از محمد سلماوی (بر اساس نظریة تحلیل گفتمان انتقادی نورمن فرکلاف) [المجلد 12، العدد 41، 1438، الصفحة 127-152]
 • سیّد، معصومة دراسة تحلیلیة و تطبیقیة لأنواع «ما» [المجلد 6، العدد 17، 1432]
 • سیدی، سید حسین التحلیل النقدی لکتابة تاریخ الأدب [المجلد 6، العدد 14، 1431، الصفحة 103-118]
 • سیدی، سید حسین تحلیل زیبایی‌شناختی تصویرهای هنری و موسیقایی صحیفه سجادیه (مطالعه موردی دعاهای 23، 24، 25) [المجلد 10، العدد 33، 1436، الصفحة 57-76]
 • سیدی، سیدحسین فاعلیة الموسیقی فی سیمیائیة الهزیمة عند نزار قبانی [( المقالات الجاهزة للنشر)]
 • سیّدی، سیّد حسین دلالة الایثار فی القرآن الکریم [المجلد 10، العدد 32، 1436، الصفحة 89-105]
 • سیفی، طیبة السیدة زینب(س) فی مرآة شعرعاشوراء المعاصر (دراسة مقارنة بین الأدبین الفارسی والعربی) [المجلد 10، العدد 31، 1435، الصفحة 1-18]

ش

 • شادمان، یسرا مقایسه‌ی جلوه‌های نوآوری شعر اندلس و مهجر [المجلد 10، العدد 30، 1435، الصفحة 89-107]
 • شاملی، نصرا... معالم الفکر الدینی فی الشعر الجاهلی [المجلد 5، العدد 11، 1430، الصفحة 35-62]
 • شاملی، نصرالله المدینة الفاضلة فی المدائح (رؤیة نقدیة إلی مدائح ابن الرومی) [المجلد 6، العدد 17، 1432]
 • شاملی، نصرالله الفکاهة و الهزل فی آثار ابی حیّان التوحیدی [المجلد 7، العدد 20، 1432]
 • شاملی، نصرالله الرمز والأسطورة والصورة الرمزیة فی دیوان أبی ماضی [المجلد 8، العدد 21، 1433، الصفحة 1-20]
 • شاملی، نصرالله تطوّر علم الأصوات فی ضوء الدراسات القرآنیة [المجلد 2، العدد 6، 1427، الصفحة 39-60]
 • شاملی، نصرالله السخریة السیاسیة فی شعر دعبل الخزاعی [المجلد 8، العدد 25، 1434، الصفحة 1-22]
 • شاهرودی، محمد رضا تحرّی الاشتقاق و التطور عن اللفظة «العتیق» فی القرآن [المجلد 7، العدد 19، 1432]
 • شاه محمدی، خدیجه تحلیل درونمایه داستانی حی بن یقظان ابن سینا وابن طفیل [المجلد 10، العدد 33، 1436، الصفحة 77-95]
 • شایان، شادی دغدغه‌های بودن در شعر ابوالقاسم شابی (تحلیل روان‌شناختی شعر شابی بر مبنای نظریة وجودی) [المجلد 12، العدد 41، 1438، الصفحة 153-176]
 • شجاع پوریان، ولی الله فرایند وام‌گیری و تعامل واژگانی بین زبان فارسی و زبان عربی [المجلد 12، العدد 38، 1437، الصفحة 127-148]
 • شجاعی، سمیه تحلیل درونمایه داستانی حی بن یقظان ابن سینا وابن طفیل [المجلد 10، العدد 33، 1436، الصفحة 77-95]
 • شریف عسکری، محمد صالح التصحیف والتحریف فی معجم الصحاح [المجلد 5، العدد 13، 1431، الصفحة 37-55]
 • شریفی، نسیم نقش گروه‌های زبان و ادبیات عربی در توسعه کارآفرینی [المجلد 11، العدد 35، 1436، الصفحة 191-214]
 • شریفی، نسیم ارزیابی وضعیت آموزش‌های دانشگاهی برای ترویج کارآفرینی در رشتة زبان و ادبیات عربی (با تکیه بر محتوای آموزشی و روش‌های تدریس) [المجلد 14، العدد 47، 2018، الصفحة 117-136]
 • شفق، اسماعیل تولّد خواننده و بلاغت اسلامی [المجلد 8، العدد 24، 1433، الصفحة 55-79]
 • شکری، مسعود رمزیة المکان الروائی فی روایة «المتشائل» [المجلد 11، العدد 36، 1437، الصفحة 19-36]
 • شکوری، طاهره بررسی آگاهی آرمانی شعر أمل دنقل و اسماعیل شاهرودی بر مبنای نظریة ساختارگرایی تکوینی لوسین گلدمن [المجلد 11، العدد 34، 1436، الصفحة 59-81]
 • شکیب، محمود روایة، «ابومسلم الخراسانی» لجرجی زیدان و روایة «سیاه پوشان» لصنعتی زاده کرمانی (دراسة مقارنة) [المجلد 7، العدد 20، 1432]
 • شکیب، محمود المراثی الحسینیّة ومضامینُها فی دیوان الشریف المرتضی [المجلد 5، العدد 12، 1430، الصفحة 83-106]
 • شکیب، محمود غنای زبان عربی و مفهوم انقطاع [المجلد 1، العدد 1، 1426، الصفحة 25-42]
 • شکیب، محمود بررسی واژگان اضداد و نقش تفسیری آنها در قرآن کریم (با محوریت تفاسیر تبیان شیخ طوسی و المیزان علامه طباطبایی) [المجلد 12، العدد 41، 1438، الصفحة 103-126]
 • شکیب انصاری، محمود اشتقاق و واژه سازی در زبان عربی [المجلد 1، العدد 3، 1426، الصفحة 149-162]
 • شمس آبادی، حسین صدی القضیة الفلسطینیة فی مسرحیة «فلسطینیات» لعلی عُقلة عُرسان [المجلد 9، العدد 28، 1435، الصفحة 23-38]
 • شهبازی، اصغر الحذف فی التعبیر القرآنی ومکانته فی الترجمة الفارسیة (حذف الفعل نموذجاً) [المجلد 12، العدد 41، 1438، الصفحة 39-60]
 • شهبازی، محمود گفتمان عرفان در آثار جبران خلیل جبران [المجلد 1، العدد 4، 1426، الصفحة 119-134]
 • شهبازی، محمود کاربردهای ناگفتة فعل «مضارع» در دستور زبان عربی و فارسی (نقد تطبیقی) [المجلد 14، العدد 49، 2019، الصفحة 155-178]
 • شهبازی، محمود دلالة العنوان وبنیة الاستهلال فی شعر بدر شاکر السیاب (دیوان «شناشیل ابنة الجلبی» أنموذجًا) [المجلد 15، العدد 51، 2019، الصفحة 43-62]
 • شهریاری، فاطمه عقده حقارت در رمان «ما لا تذروه الریاح» با تکیه بر نظریة «آلفرد آدلر» [المجلد 13، العدد 45، 2018، الصفحة 113-140]
 • شیخ باقری، محمد امین التقنیات الجمالیة بین بردة البوصیری ونظام البردة لباکثیر [المجلد 12، العدد 39، 1437، الصفحة 47-66]

ص

 • صادقی مزیدی، مجید شعر المنفی والمغتَرَب لدی محمود سامی البارودی [المجلد 8، العدد 21، 1433، الصفحة 21-40]
 • صادقی مزیدی، مجید کارآفرینی سازمانی زبان عربی، ظرفیت‌ها و شاخصه‌ها مطالعة موردی: دانشکدة علوم قرآنی شیراز [المجلد 11، العدد 35، 1436، الصفحة 215-232]
 • صادقی میانرودی، نوشین تحلیل کهن‎الگوی «نقاب» و «سایه» در شعر نازک‌الملائکه [المجلد 10، العدد 31، 1435، الصفحة 89-116]
 • صالح‌بک، مجید مقایسه‌ی جلوه‌های نوآوری شعر اندلس و مهجر [المجلد 10، العدد 30، 1435، الصفحة 89-107]
 • صالح بک، مجید الباثولوجیا الاجتماعیة فی روایة «عمارة یعقوبیان»؛ دراسة استفساریة حداثویة [المجلد 13، العدد 43، 1438، الصفحة 1-22]
 • صالح زاده، مریم نقد روان‌شناسی قهرمان رمان «العطر الفرنسی» با تکیه بر نظریۀ مکانیسم‌های دفاعی فروید [المجلد 16، العدد 54، 2020، الصفحة 113-159]
 • صالحی، اکرم تحرّی الاشتقاق و التطور عن اللفظة «العتیق» فی القرآن [المجلد 7، العدد 19، 1432]
 • صالحی، پیمان بررسی تطبیقی عدالت ایرانیان در شاهنامه‌ی فردوسی و منابع عربی [المجلد 8، العدد 23، 1433، الصفحة 175-204]
 • صالحی، پیمان ساختار و محتوا در دو داستان «ترس» نجیب محفوظ و «بیابانی» محمود دولت‌آبادی [المجلد 11، العدد 34، 1436، الصفحة 105-128]
 • صالحی، جواد الهام گیری از سنت دینی در شعر اعشی [المجلد 11، العدد 36، 1437، الصفحة 95-110]
 • صالحی، جواد دراسة مقارنة عن القیم التربویة والاجتماعیة فی نشید الأطفال لدى عبدالقادر السائحی و مصطفى رحماندوست [المجلد 13، العدد 43، 1438، الصفحة 41-64]
 • صالحی، جواد دراسة عن الألوهیة والقدسیة السلطانیّة فی الشعر الجاهلی [( المقالات الجاهزة للنشر)]
 • صدر قاینی، سید ابوالفضل مظاهر تأثیر ماری هاسکل علی جبران [المجلد 8، العدد 21، 1433، الصفحة 81-102]
 • صدقی، حامد صورِة الفخر فی شعر ابی فراس الحمدانی [المجلد 7، العدد 18، 1432]
 • صدقی، حامد مظاهر تأثیر ماری هاسکل علی جبران [المجلد 8، العدد 21، 1433، الصفحة 81-102]
 • صدقی، حامد تحلیل العناصر القصصیة فی قصة «مقعد رونالدو» للقاصّ الفلسطینی المعاصر محمود شقیر [المجلد 6، العدد 14، 1431، الصفحة 19-36]
 • صدقی، حامد قیاس خاصیة تنوع المفردات فی الاسلوب فی مجال الادب الملتزم: دراسة تطبیقیة لنماذج من اشعار دعبل الخزاعی، الشریف الرضی و مهیار الدیلمی [المجلد 4، العدد 10، 1429، الصفحة 1-18]
 • صدقی، حامد مهمترین عناصر معنایی شعر احمد مطر [المجلد 1، العدد 3، 1426، الصفحة 69-90]
 • صدقی، حامد تحلیل نمادهای شعر اعتراض در ادبیات معاصر عراق، براساس اشعار حسن السنید [المجلد 10، العدد 30، 1435، الصفحة 61-87]
 • صدقی، حامد قیاس أسلوب الشعر فی أنماطه الثلاثة: العمودی و الشعر الحر و قصیدة النثر، علی أساس معادلة بوزیمان (دراسة مقارنة لنماذج من الشعر العمودی و الشعر الحر للسیاب و قصیدة النثر للماغوط) [المجلد 11، العدد 34، 1436، الصفحة 1-18]
 • صدیقی، بهار فاعلیة الموسیقی فی سیمیائیة الهزیمة عند نزار قبانی [( المقالات الجاهزة للنشر)]
 • صدیقی، کلثوم بازخوانی الگو‏های واژه‏سازی یا تولید در زبان عربی [المجلد 11، العدد 37، 1437، الصفحة 175-194]
 • صلاحی مقدم، سهیلا بازگشت به مرکز در «التوهم» حارث محاسبی [المجلد 11، العدد 35، 1436، الصفحة 79-100]
 • صمدی، مجید حرکیة الصور الادبیة فی خطب نهج البلاغة [المجلد 7، العدد 18، 1432]
 • صمدی، مجید الایقاع الموسیقیّ فی معلقة امرئ القیس [المجلد 5، العدد 12، 1430، الصفحة 107-134]
 • صمدی، مجید الانزیاح الشعری فی الخطاب الثوری لشعر فاروق جویدة [المجلد 10، العدد 33، 1436، الصفحة 17-31]
 • صمیمی، محمد مصلح نقد روانشناختی بدبینی ابوالعلاء معری [المجلد 10، العدد 30، 1435، الصفحة 109-133]
 • صیادی نجاد، روح الله ظرفیت‌ها، راهکارها و اصول کارآفرینی و تجاری‌سازی در رشتة زبان و ادبیات عربی [المجلد 12، العدد 38، 1437، الصفحة 231-248]
 • صیادی نجاد، روح الله تحلیل خطاب قائد الثّورة الإسلامیّة فی إیران السیّد علی الخامنئی [المجلد 13، العدد 44، 2017، الصفحة 45-66]
 • صیادی نژاد، روح الله التفات، عنصری انسجام‌بخش در قرآن (مطالعة موردپژوهانه: چهار سورة مکّی و مدنی) [المجلد 14، العدد 48، 2018، الصفحة 59-82]
 • صیادی نژاد، روح الله تحلیل الفلسفة اللّغویّة فی الآیة الرّابعة من سورة «محمّد» (فی ضوء نظریّة الدور الهرمینوطیقیّ لشلایر ماخر) [المجلد 16، العدد 54، 2020، الصفحة 29-45]

ض

 • ضرونی، محمدصادق بررسی نقش و اهمیت آشنایی‌زدایی در ژانر مقامه با نگاهی تحلیلی ـ تطبیقی به نقش آن در شکل‌گیری مقامات همدانی و حریری [المجلد 14، العدد 47، 2018، الصفحة 39-60]
 • ضیغمی، علی النمط الجنوبی فی اللهجة العراقیة: تاریخ وتطوّر [المجلد 3، العدد 8، 1428، الصفحة 41-62]
 • ضیغمی، علی ملامح المقاومة ضد الاستعمار فی شعر الربیع بوشامة [المجلد 10، العدد 31، 1435، الصفحة 19-38]
 • ضیغمی، علی گروه‌های زبان و ادبیات عربی، حلقة مفقودة توسعة صنعت گردشگری ایران با کشورهای عربی [المجلد 14، العدد 47، 2018، الصفحة 137-156]

ط

 • طالبی قره قشلاقی، جمال السخریة السیاسیة فی شعر دعبل الخزاعی [المجلد 8، العدد 25، 1434، الصفحة 1-22]
 • طالبی قره قشلاقی، جمال التحلیل الصوتی والدلالی فی قصیدة بلقیس لـ «نزار قبّانی» «مقاربة فی ضوء منهج النقد الصوتی» [المجلد 12، العدد 40، 1438، الصفحة 79-98]
 • طاهری نیا، علی باقر تقییم الانتاجات العلمیه لفرع اللغه العربیه و آدابها فی البلاد [المجلد 5، العدد 13، 1431، الصفحة 102-124]
 • طاهری نیا، علی باقر الایقاع الموسیقیّ فی معلقة امرئ القیس [المجلد 5، العدد 12، 1430، الصفحة 107-134]
 • طاهری نیا، علی باقر بررسی تصویر طبیعت در شعر منوچهری دامغانی و ابن خفاجه اندلسی [المجلد 1، العدد 2، 1426، الصفحة 143-157]
 • طاهری نیا، علی باقر خلق المشهد و وظیفته الفنیة فی قصة سلیمان(ع) علی أساس سورة «النمل» المبارکة [المجلد 8، العدد 22، 1433، الصفحة 75-98]
 • طاهری نیا، علی باقر حازم القرطاجنی و إبداع المصطلحات الجدیدة فی مجال النقد الأدبی و العروض [المجلد 11، العدد 37، 1437، الصفحة 43-64]
 • طاهری نیا، علی باقر مقاربة شکلانیة لقصیدة "لامیة الکرد" لامرئ القیس الکُردی [المجلد 12، العدد 39، 1437، الصفحة 109-130]
 • طبیبیان، سید حمید دراسة فی الفصل والوصل للجملة الحالیة بین الفارسیة و العربیة [المجلد 4، العدد 10، 1429، الصفحة 147-164]
 • طهماسبی، عدنان دراسة نصیة لظاهرة الانزیاح فی قصیدة «أنشودة المطر» [المجلد 14، العدد 46، 2018، الصفحة 81-102]
 • طهماسبی بلداجی، اصغر بررسی عوامل مؤثر بر میزان یادگیری‌ زبان ‌عربی در بین دانشجویان دانشگاه پیام نور (مطالعه موردی استان چهارمحال و بختیاری) [المجلد 12، العدد 38، 1437، الصفحة 191-214]
 • طهماسبی نگهداری، نرجس الالوان الرمزیه فی اشعار صلاح عبدالصبور [المجلد 7، العدد 20، 1432]

ظ

 • ظهیری، شعله نقش مراکز علمی جزیره در پیشبرد علوم و ادب عربی عصر عباسی (مطالعة موردی «دیار بکر و دیار مضر») [المجلد 12، العدد 40، 1438، الصفحة 187-212]

ع

 • عابدی، حسین نشانه‌شناسی پدیدة «کودک جنگ» در شعر محمود درویش [المجلد 11، العدد 37، 1437، الصفحة 89-113]
 • عابدی، مهدی الفکاهة و الهزل فی آثار ابی حیّان التوحیدی [المجلد 7، العدد 20، 1432]
 • عابدی، مهدی ابن الوردی وموقفه من المجتمع المملوکی فی الشام [المجلد 12، العدد 39، 1437، الصفحة 87-108]
 • عابری، شاکر النمط الجنوبی فی اللهجة العراقیة: تاریخ وتطوّر [المجلد 3، العدد 8، 1428، الصفحة 41-62]
 • عارفی فرد، فاطمه أهمّ فروع النثر الصوفی فی العصر العباسی [المجلد 6، العدد 14، 1431، الصفحة 139-173]
 • عامری، شاکر صیغ العموم والخصوص فی اللغة العربیة (بالنسبة للتذکیر والتأنیث) [المجلد 5، العدد 12، 1430، الصفحة 41-54]
 • عامری، محمد علی أسباب انتشار سیرة عنترة فی العصر العباسی الثانی [المجلد 12، العدد 38، 1437، الصفحة 67-88]
 • عباسی، حبیب اله سورة «الرعد» به‌مثابه متن پنهان مجموعه داستان «الرعد» زکریا تامر [المجلد 11، العدد 37، 1437، الصفحة 137-151]
 • عباسی، صادق تحلیل نحوی- معنایی ساختار جحد و معادل فارسی آن در ترجمه‌های قرآن کریم ( بررسی موردی ترجمه‌های فولادوند، مکارم و پاینده) [المجلد 13، العدد 42، 1438، الصفحة 109-130]
 • عباسیان، سوسن سیمیائیة أسماء الشخصیات فی روایة "ذاکرة الجسد" لأحلام مستغانمی (الشخصیتین الرئیسیتین نموذجاً) [المجلد 12، العدد 40، 1438، الصفحة 39-58]
 • عبدلی، امیر حسین ظرفیت‌ها، راهکارها و اصول کارآفرینی و تجاری‌سازی در رشتة زبان و ادبیات عربی [المجلد 12، العدد 38، 1437، الصفحة 231-248]
 • عبدی، صلاح الدین مناضلة الاستعمار فی روایات نجیب الکیلانی الاسلامیة [المجلد 7، العدد 20، 1432]
 • عبدی، مالک أسلوبیة زهدیات أبی نواس علی ضوء الدراسات البنیویة و اللغویة [المجلد 11، العدد 37، 1437، الصفحة 21-42]
 • عبدی، مالک بررسی مضامین مقاومت و استعمارستیزی در اشعار مفدی زکریا و پابلو نرودا (بر پایة مدرسة تطبیقی اروپای شرقی «مکتب سلافیه») [المجلد 13، العدد 43، 1438، الصفحة 109-130]
 • عچرش، خیریه تحلیل گفتمان غالب رمان «اجنحة الفراشة» از محمد سلماوی (بر اساس نظریة تحلیل گفتمان انتقادی نورمن فرکلاف) [المجلد 12، العدد 41، 1438، الصفحة 127-152]
 • عدالتی نسب، علی تحلیل گفتمان غالب رمان «اجنحة الفراشة» از محمد سلماوی (بر اساس نظریة تحلیل گفتمان انتقادی نورمن فرکلاف) [المجلد 12، العدد 41، 1438، الصفحة 127-152]
 • عرب، عبد الباسط تحلیل کارکرد «زبان و آموزش» استعمارگر در گفتمان پسااستعماری «موسم الهجرة إلی الشمال» بر اساس نظم‌های سه‌گانة لاکان [المجلد 14، العدد 47، 2018، الصفحة 79-96]
 • عربی، موسی ملامح الحرکة ووظیفتها فی الصور الشعریة لدى عبدالعزیز سعود البابطین [المجلد 14، العدد 46، 2018، الصفحة 103-118]
 • عرب یوسف آبادی، عبدالباسط صدی القضیة الفلسطینیة فی مسرحیة «فلسطینیات» لعلی عُقلة عُرسان [المجلد 9، العدد 28، 1435، الصفحة 23-38]
 • عرب یوسف آبادی، عبدالباسط روانشناسی تطبیقی رنگها در دیوان بشار بن برد و شوریدة شیرازی برپایة نظریة ماکس لوشر [المجلد 12، العدد 40، 1438، الصفحة 119-142]
 • عرب یوسف آبادی، عبدالباسط بلاغت طنز در داستان‌های کودکانة «نوادر جُحا» [المجلد 15، العدد 50، 2019، الصفحة 101-122]
 • عرب یوسف آبادی، فائزه روانشناسی تطبیقی رنگها در دیوان بشار بن برد و شوریدة شیرازی برپایة نظریة ماکس لوشر [المجلد 12، العدد 40، 1438، الصفحة 119-142]
 • عرفت‌پور، زینه تصویرپردازی هنری ابرار و جایگاه اخروی آنان در سوره‌ی انسان [المجلد 9، العدد 26، 1434، الصفحة 43-72]
 • عزیزی، نعمت الاحتلال فی شعر العراق الحدیث من الاحتلال 2003م حتی 2010م. [المجلد 6، العدد 16، 1431، الصفحة 137-158]
 • عزیزی‌فر، امیرعباس فضایل امام علی(ع) در شعر ناصرخسرو و کمیت بن زید اسدی [المجلد 11، العدد 35، 1436، الصفحة 123-150]
 • عزیزی مراد، قاسم زبان و تحول فرهنگی ـ شناختی بر اساس نظریة فرمالیسم در رویکرد شکل‌دهی جامعه‌شناسی (مطالعه موردی موتیف «بخشش بدون منت» در قرآن و دیوان متنبی) [المجلد 15، العدد 52، 2019، الصفحة 105-124]
 • عسکری، صادق الدراسة المباحث الفرعیة و العناوین الداخلیه لل مقالات العلیمة الحکمة اللغة العربیة و آدابها [المجلد 7، العدد 18، 1432]
 • عسکری، صادق «گردشگریِ درمانی»، گزینه‌ای برای اشتغال دانش‌آموختگان رشتة زبان عربی [المجلد 12، العدد 38، 1437، الصفحة 249-264]
 • عطاشی، عبدالرضا الموازنة بین ابن السکَّیت وأبی الطِّیب اللغویِّ فی ظاهرة الإبدال (فی میزان التَّنظیر والتَّطبیق) [المجلد 13، العدد 45، 2018، الصفحة 99-112]
 • عظیمی، کاظم تحلیل العناصر القصصیة فی قصة «مقعد رونالدو» للقاصّ الفلسطینی المعاصر محمود شقیر [المجلد 6، العدد 14، 1431، الصفحة 19-36]
 • عظیمی، کاظم قیاس خاصیة تنوع المفردات فی الاسلوب فی مجال الادب الملتزم: دراسة تطبیقیة لنماذج من اشعار دعبل الخزاعی، الشریف الرضی و مهیار الدیلمی [المجلد 4، العدد 10، 1429، الصفحة 1-18]
 • علوی، أختر دراسة حول معنی « ویکأنّ » و« کأنّ ... بـ ... » و إعرابهما فی ضوء القرآن و نهج البلاغة [المجلد 6، العدد 15، 1431، الصفحة 95-112]
 • علی احمد، راضیه بلاغت طنز در داستان‌های کودکانة «نوادر جُحا» [المجلد 15، العدد 50، 2019، الصفحة 101-122]
 • علی القضاه، نور محمد التقلید و التجدید فی النقد الأدبی الفارسی و العربی [المجلد 6، العدد 14، 1431، الصفحة 1-19]
 • علیان، فاطمه «گردشگریِ درمانی»، گزینه‌ای برای اشتغال دانش‌آموختگان رشتة زبان عربی [المجلد 12، العدد 38، 1437، الصفحة 249-264]
 • علیبور خشاب، نورمحمد التعریف بکتاب «التذکرة الصغری» لابن عراق [المجلد 6، العدد 15، 1431، الصفحة 173-200]
 • علی محمدی، علی دراسةٌ نفسیةٌ لشخصیة عنترة فی ضوء نظریة «أدلر» [المجلد 12، العدد 40، 1438، الصفحة 1-22]
 • علی نجاد جمازکتی، فاطمة بررسی شاخص‌های هم‌تألیفی در مقالات مجله انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) طی سال‌های 2013-2012 [المجلد 10، العدد 33، 1436، الصفحة 97-117]
 • علی نجاد جمازکتی، فاطمة المؤشّرات المؤثّرة فی استشهاد مقالات مجلّة الجمعیّة العلمیّة الإیرانیّة للّغة العربیّة وآدابها [( المقالات الجاهزة للنشر)]
 • علی نژاد چمازکتی، فاطمة التناص الدینی فی قصیدة «ثورة فی الجحیم» لجمیل صدقی الزهاوی [المجلد 8، العدد 21، 1433، الصفحة 103-138]
 • عموری، نعیم کاوشی بر بن‌مایه‌های ادبیات پایداری در شعر محمد فیتوری و مهدی اخوان ثالث «بر اساس مکتب سلافی» [المجلد 11، العدد 36، 1437، الصفحة 75-94]
 • عموری، نعیم ناکارآمدی آموزش زبان عربی در هنرستان‌های فنی‌حرفه‌ای و چالش‌های یادگیری آن [( المقالات الجاهزة للنشر)]

غ

 • غانمی اصل عربی، مینا سیمیائیة العنونة ووظائفها الدلالیة فی دیوان «نوبات شعریة» لصالح الطائی [المجلد 15، العدد 53، 2020، الصفحة 63-80]
 • غفوری حسن آباد، عفت سورة «الرعد» به‌مثابه متن پنهان مجموعه داستان «الرعد» زکریا تامر [المجلد 11، العدد 37، 1437، الصفحة 137-151]
 • غلامی، سید سجاد تأثیر قرائت‌های قرآنی بر شکل‌گیری دیدگاه‌های نحویان [المجلد 12، العدد 39، 1437، الصفحة 131-154]
 • غلامی، مریم انعکاس المفارقة فی الأسالیب البلاغیة [المجلد 13، العدد 44، 2017، الصفحة 25-44]
 • غلامی یلقون آقاج، علی حسین الشکوی من الشقاء و الفقر و الظلم و الدّهر فی شعر حافظ إبراهیم [المجلد 8، العدد 24، 1433، الصفحة 25-53]
 • غلفام، ارسلان دراسة فقه الاستعاریّ لِلجِهات (فوق/تحت) فی لُغةِ القرآن الاِتّجاه المعنویّ للکلمات [المجلد 5، العدد 12، 1430، الصفحة 55-82]

ف

 • فاتحی، حسن معالم الفکر الدینی فی الشعر الجاهلی [المجلد 5، العدد 11، 1430، الصفحة 35-62]
 • فاتحی، سید حسن خوانش پسااستعماری نقش روشنفکر در رمان «ذاکرة الماء» اثر واسینی أعرج (با تکیه بر دیدگاه ادوارد سعید) [المجلد 14، العدد 46، 2018، الصفحة 141-160]
 • فارسی، بهنام عقده حقارت در رمان «ما لا تذروه الریاح» با تکیه بر نظریة «آلفرد آدلر» [المجلد 13، العدد 45، 2018، الصفحة 113-140]
 • فارسی، بهنام نقد روان‌شناسی قهرمان رمان «العطر الفرنسی» با تکیه بر نظریۀ مکانیسم‌های دفاعی فروید [المجلد 16، العدد 54، 2020، الصفحة 113-159]
 • فارسی، بهنام تأثیر استعمار بر ساختار جامعة الجزایر در رمان «غداً یوم جدید» اثر عبدالحمید بن هدوقه با تکیه بر آراء فرانتس فانون [( المقالات الجاهزة للنشر)]
 • فاضلی، محمد «إلی» الجارة ولطائفها فی القرآن الکریم [المجلد 6، العدد 16، 1431، الصفحة 1-12]
 • فاضلی، محمد « جواهر البلاغة » فی قراءة جدیدة [المجلد 3، العدد 8، 1428، الصفحة 63-78]
 • فاضلی، محمد حیات فردی و علمی نجم الائمه در آیینه پژوهش و نقد [المجلد 2، العدد 6، 1427، الصفحة 99-121]
 • فاضلی، محمد نقدی بر سُست‌نقد نوشته‌شده بر «الدراسة» [المجلد 12، العدد 41، 1438، الصفحة 221-242]
 • فاضلی، محمد التفات، عنصری انسجام‌بخش در قرآن (مطالعة موردپژوهانه: چهار سورة مکّی و مدنی) [المجلد 14، العدد 48، 2018، الصفحة 59-82]
 • فتحی، کیمیا تحلیل الفلسفة اللّغویّة فی الآیة الرّابعة من سورة «محمّد» (فی ضوء نظریّة الدور الهرمینوطیقیّ لشلایر ماخر) [المجلد 16، العدد 54، 2020، الصفحة 29-45]
 • فتحی، لادن تحلیل استنادی و روابط هم‌نویسندگی مقاله‌های مجله‌ی علمی- پژوهشی انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی (مورد مطالعه: شماره‌ی 1 تا 20) [المجلد 9، العدد 29، 1435، الصفحة 125-148]
 • فتحی مظفّری، رسول زیبایی شناسی مؤلفه‌های برجسته‌ساز در قصیدة «اللامیة الفخریة» ابوالعلاء معرّی با رویکرد سبکشناسی [المجلد 14، العدد 46، 2018، الصفحة 161-182]
 • فراتی، علی‌اکبر المصادر اللغویة عند ابن أبی الحدید [المجلد 4، العدد 9، 1429، الصفحة 37-60]
 • فراتی، علی أکبر مآخذ على الجوانب اللغویة فی شرح ابن أبی الحدید لنهج البلاغة [المجلد 10، العدد 30، 1435، الصفحة 1-18]
 • فرازی، علی رضا الرد علی ادعاءات المستشرقین حول الاخطاء النحویة فی القرآن الکریم [المجلد 6، العدد 16، 1431، الصفحة 97-117]
 • فرامرزی، زین العابدین تحلیل کارکرد «زبان و آموزش» استعمارگر در گفتمان پسااستعماری «موسم الهجرة إلی الشمال» بر اساس نظم‌های سه‌گانة لاکان [المجلد 14، العدد 47، 2018، الصفحة 79-96]
 • فراهانی، سمیرا معناشناسی اسلوب کنایه در جزء سی‌ام قرآن کریم [المجلد 8، العدد 23، 1433، الصفحة 72-97]
 • فراهانی، سمیرا هنجارگریزی معنایی قرآن در شعر محمد عفیفی‌مطر [المجلد 8، العدد 25، 1434، الصفحة 47-77]
 • فرزانه، سید بابک تطبیق پسااستعماری «شخصیت اصلی و رقیب» در رمان روستایی الجزایر و ایران؛ مطالعه «الحریق» دیب و «توپ» ساعدی [المجلد 15، العدد 51، 2019، الصفحة 103-124]
 • فرشته پور، قهرمان کارکرد نظریه ی میدان های معنایی در تحلیل جهان متن شاعر (مطالعه ی ابیاتی از خمریه ی إبن فارض) [( المقالات الجاهزة للنشر)]
 • فرع الشیرازی، سید حیدر المعاییذ المدح دراسة و نقد فی ضوء الأدب الإسلامی الملتزم [المجلد 2، العدد 6، 1427، الصفحة 21-38]
 • فرید، زهرا بررسی واژگان اضداد و نقش تفسیری آنها در قرآن کریم (با محوریت تفاسیر تبیان شیخ طوسی و المیزان علامه طباطبایی) [المجلد 12، العدد 41، 1438، الصفحة 103-126]
 • فسنقری، حجت الله لایه‌های آوایی و ایدئولوژی و تأثیر دلالتی آن‌ها بر صحیفه صادقیه [المجلد 14، العدد 48، 2018، الصفحة 123-148]
 • فصیح، صفورا مقارنة الأسطورة فی آراء شفیعی کدکنی وأدونیس النقدیة [المجلد 14، العدد 48، 2018، الصفحة 43-58]
 • فضیلت جو، سید امیر تأثیر قرائت‌های قرآنی بر شکل‌گیری دیدگاه‌های نحویان [المجلد 12، العدد 39، 1437، الصفحة 131-154]
 • فقهی، عبد الحسین الرد علی ادعاءات المستشرقین حول الاخطاء النحویة فی القرآن الکریم [المجلد 6، العدد 16، 1431، الصفحة 97-117]
 • فقهی، عبدالحسین مقارنة الأسطورة فی آراء شفیعی کدکنی وأدونیس النقدیة [المجلد 14، العدد 48، 2018، الصفحة 43-58]
 • فکری، مسعود مع رزمة تدریبیة متعددة مهارة فی اللغة العربیة: «صدی الحیاة» [المجلد 7، العدد 18، 1432]
 • فکری، مسعود الفرص المهنیة المتاحة لخرّیجی أقسام اللغة العربیة وضرورة الانسیاق التعلیمی لمتطلباتها [المجلد 12، العدد 38، 1437، الصفحة 215-230]
 • فلاح، منال ترابط الصورة الفنِّیة والوحدة العضویة فی الشعر الرومانسیِّ عند فدوى طوقان [المجلد 16، العدد 54، 2020، الصفحة 1-27]
 • فوزی، ناهده هاجس الاغتراب والترحال عند عبدالوهاب البیاتی [المجلد 6، العدد 14، 1431، الصفحة 37-55]
 • فوزی، ناهده دراسة القصة القصیرة جداً فی الأدب العمانی الحدیث مجموعة «موج خارج البحر» نموذجاً [المجلد 15، العدد 51، 2019، الصفحة 25-42]
 • فیض الاسلام، جهاد جمالیات الفضاء فی« الأیام» (مع الترکیز على البعد النفسی للشخصیة) [المجلد 12، العدد 39، 1437، الصفحة 1-22]
 • فیض الله زاده، عبد علی الهام گیری از سنت دینی در شعر اعشی [المجلد 11، العدد 36، 1437، الصفحة 95-110]

ق

 • قائمی، مرتضی حرکیة الصور الادبیة فی خطب نهج البلاغة [المجلد 7، العدد 18، 1432]
 • قائمی، مرتضی الایقاع الموسیقیّ فی معلقة امرئ القیس [المجلد 5، العدد 12، 1430، الصفحة 107-134]
 • قائمی، مرتضی التناص بین دیوان ابی العتاهیه و نهج‌البلاغة [المجلد 4، العدد 9، 1429، الصفحة 157-186]
 • قائمی، مرتضی الانزیاح الشعری فی الخطاب الثوری لشعر فاروق جویدة [المجلد 10، العدد 33، 1436، الصفحة 17-31]
 • قائمی، مرتضی مطالعة مدل‌های شناختی زمان در متن قرآن بر اساس نظریة استعارة مفهومی [المجلد 15، العدد 50، 2019، الصفحة 123-144]
 • قاجانی یزدآبادی، سمیه مظاهر الخرافة فی المجتمع العربی: دراسة فی روایات غادة السمان* نموذجاً [المجلد 7، العدد 20، 1432]
 • قادری، فاطمه الشعر السلامی عند محمد العید [المجلد 7، العدد 18، 1432]
 • قادری، فاطمه ظاهرة التناص فی مسرحیة ( الملک هو الملک) [المجلد 8، العدد 24، 1433، الصفحة 1-23]
 • قادری، فاطمه از «قفا نبک» تا «بوی جوی مولیان» بررسی شیوة شاعری «امرؤالقیس» پدر شعر عربی و «رودکی سمرقندی» پدر شعر فارسی [المجلد 11، العدد 34، 1436، الصفحة 129-154]
 • قادری، فاطمه استعارة بنیادی و کارکرد آن در رمان «ریح الجنوب» [المجلد 15، العدد 50، 2019، الصفحة 61-80]
 • قادری، فاطمه تأثیر استعمار بر ساختار جامعة الجزایر در رمان «غداً یوم جدید» اثر عبدالحمید بن هدوقه با تکیه بر آراء فرانتس فانون [( المقالات الجاهزة للنشر)]
 • قادری، قادر سبک‌شناسی استعاره‌ی تمثیلیه در قرآن کریم [المجلد 9، العدد 29، 1435، الصفحة 21-45]
 • قاسمی، جمشید استعارة بنیادی و کارکرد آن در رمان «ریح الجنوب» [المجلد 15، العدد 50، 2019، الصفحة 61-80]
 • قاسمی، راضیة الظواهر الأسلوبیة فی قصیدة «غریب علی الخلیج» لبدر شاکر السیاب [المجلد 10، العدد 32، 1436، الصفحة 25-43]
 • قاسمی، راضیة أسلوبیة زهدیات أبی نواس علی ضوء الدراسات البنیویة و اللغویة [المجلد 11، العدد 37، 1437، الصفحة 21-42]
 • قاسمی، مجید الباثولوجیا الاجتماعیة فی روایة «عمارة یعقوبیان»؛ دراسة استفساریة حداثویة [المجلد 13، العدد 43، 1438، الصفحة 1-22]
 • قاسمی، مجید اختلاف اللغات فی الکتاب ومنهج سیبویه فی تحکیمها [( المقالات الجاهزة للنشر)]
 • قاسمی¬اصل، زینب تأثیرپذیری نجیب محفوظ از هزارویک شب [المجلد 8، العدد 25، 1434، الصفحة 177-208]
 • قاسمی موسوی، سید اسماعیل مسائل، مشکلات و راهکارهای تدریس ترجمه [المجلد 11، العدد 37، 1437، الصفحة 195-211]
 • قتالی، سید محمود گول نمایی و هنجار گریزی در ادبیات عصر عباسی [المجلد 9، العدد 28، 1435، الصفحة 127-158]
 • قدیمی، مرتضی مهمترین عناصر معنایی شعر احمد مطر [المجلد 1، العدد 3، 1426، الصفحة 69-90]
 • قرئلی، هدا نقش زبان عربی در بهبود گردشگری سلامت در ایران [المجلد 11، العدد 37، 1437، الصفحة 213-228]
 • قربان‌خانی، مرضیه استعاره از منظر بلاغت‌ عربی و زبان‌شناسیِ شناختی [المجلد 11، العدد 35، 1436، الصفحة 101-122]
 • قربان خانی، مرضیه مطالعة تطبیقی نگره‌های قدیم و جدید دربارة نظم واژگانی [المجلد 13، العدد 43، 1438، الصفحة 155-178]
 • قربان زاده، بهروز زیبایی شناسی مؤلفه‌های برجسته‌ساز در قصیدة «اللامیة الفخریة» ابوالعلاء معرّی با رویکرد سبکشناسی [المجلد 14، العدد 46، 2018، الصفحة 161-182]
 • قربانی، فاطمه سبک هدی برکات در روایت جنگ (بررسی داستان حجرالضحک) [المجلد 8، العدد 24، 1433، الصفحة 165-196]
 • قمرانی، امیر نمود هوش‌های چندگانه و سطوح شناختی در کتاب عربی پایة هشتم [المجلد 13، العدد 44، 2017، الصفحة 179-202]
 • قنبری، کاوه تحلیل سبک شاعرانۀ محمد حسنین هیکل در عرصۀ نثر سیاسی [المجلد 14، العدد 47، 2018، الصفحة 61-78]
 • قنبری، لیلا بررسی عوامل مؤثر بر میزان یادگیری‌ زبان ‌عربی در بین دانشجویان دانشگاه پیام نور (مطالعه موردی استان چهارمحال و بختیاری) [المجلد 12، العدد 38، 1437، الصفحة 191-214]
 • قنبری، مجتبی تأثیر استعمار بر ساختار جامعة الجزایر در رمان «غداً یوم جدید» اثر عبدالحمید بن هدوقه با تکیه بر آراء فرانتس فانون [( المقالات الجاهزة للنشر)]
 • قندیل زاده، نرگس توفیق الحکیم: زندگی، آثار [المجلد 1، العدد 4، 1426، الصفحة 91-118]
 • قهرمانی، علی أسلوبیة الحجاج البلاغیة فی قصیدة «ألا قُل لِصَنهاجةَ أجمعینَ» لِأبی إسحاق الإلبیری [( المقالات الجاهزة للنشر)]
 • قهرمانی مقبل، علی اصغر بررسی تاریخی «ض» در زبان عربی و سیر تحول آوایی آن در زبان فارسی [المجلد 13، العدد 43، 1438، الصفحة 87-108]
 • قیومی، سلما نقد روان‌شناسی قهرمان رمان «العطر الفرنسی» با تکیه بر نظریۀ مکانیسم‌های دفاعی فروید [المجلد 16، العدد 54، 2020، الصفحة 113-159]

ک

 • کارگر، علی اصغر تجلّیات النوع الاجتماعی والعمر والطبقة الاجتماعیة فی کتب العربیّة المدرسیّة بالمرحلة الثانویّة الأولی فی إیران (تقییم اجتماعی) [المجلد 15، العدد 50، 2019، الصفحة 21-40]
 • کاظمی سهلوانی، حسن زبان عربی در خدمت صنعت گردشگری [المجلد 11، العدد 36، 1437، الصفحة 153-165]
 • کاکوئی، محمد حسین الإیقاع وأنواعه فی دعاء العرفة [المجلد 13، العدد 42، 1438، الصفحة 1-20]
 • کاکوئی، محمد حسین تقنیة التکرار فی دعاء عرفة ‏ أنماطه ووظائفه الجمالیّة والدلالیّة [المجلد 15، العدد 53، 2020، الصفحة 43-62]
 • کاووسی، سبحان حازم القرطاجنی و إبداع المصطلحات الجدیدة فی مجال النقد الأدبی و العروض [المجلد 11، العدد 37، 1437، الصفحة 43-64]
 • کاویان رئوف، مینا تحلیل روان‌شناختی آثار محمد ماغوط براساس تأثیرات نامطلوب فقر و زندان [المجلد 9، العدد 29، 1435، الصفحة 69-99]
 • کاید عباسی، زینب بررسی عناصر طنز در رمـان «میـرامار» نجیب محفوظ [المجلد 9، العدد 27، 1435، الصفحة 117-135]
 • کثیر، رحیم ملامح المقاومة ضد الاستعمار فی شعر الربیع بوشامة [المجلد 10، العدد 31، 1435، الصفحة 19-38]
 • کردآبادی، سندس جمالیة التکرار لدی المتنبی [المجلد 6، العدد 16، 1431، الصفحة 33-50]
 • کرد زعفرانلو کامبوزیا، عالیه دراسة فقه الاستعاریّ لِلجِهات (فوق/تحت) فی لُغةِ القرآن الاِتّجاه المعنویّ للکلمات [المجلد 5، العدد 12، 1430، الصفحة 55-82]
 • کرمی، عسکر علی الرمز والأسطورة والصورة الرمزیة فی دیوان أبی ماضی [المجلد 8، العدد 21، 1433، الصفحة 1-20]
 • کریم مولود، باوه دین تحریر الفکر من قید التقلید نحو الإصلاح والتجدید؛ دراسة تحلیلیة للإیدیولوجیة الدینیة فی مقالات الإمام محمد عبده [( المقالات الجاهزة للنشر)]
 • کریم مولود، صباح تحریر الفکر من قید التقلید نحو الإصلاح والتجدید؛ دراسة تحلیلیة للإیدیولوجیة الدینیة فی مقالات الإمام محمد عبده [( المقالات الجاهزة للنشر)]
 • کریمی، مجتبی ابن الوردی وموقفه من المجتمع المملوکی فی الشام [المجلد 12، العدد 39، 1437، الصفحة 87-108]
 • کریمی‌فرد، غلامرضا واکاوی شخصیت مجنون در نمایشنامه‌ی «مجنون لیلی» اثر احمد شوقی [المجلد 9، العدد 29، 1435، الصفحة 47-67]
 • کریمی‌فرد، غلامرضا القسم فی اللغة العربیّة و استعماله فی القرآن الکریم [المجلد 3، العدد 8، 1428، الصفحة 141-163]
 • کریمی فرد، غلامرضا المفارقة (البارادوکس) ، منبتها و سابقتها فی البلاغة العربیة [المجلد 7، العدد 19، 1432]
 • کریمی فرد، غلامرضا الرموز الشخصیة و الأقنعة فی شعر بدر شاکر السیاب [المجلد 6، العدد 15، 1431، الصفحة 1-24]
 • کشاورز، حبیب نقش دانش‌آموختگان رشتة زبان و ادبیات عربی در توسعة تجارت الکترونیک با کشورهای عربی (مطالعة موردی کشور عراق) [المجلد 12، العدد 39، 1437، الصفحة 253-272]
 • کشاورز، حبیب إیجاد المکافئ للاستعارات المفهومیة فی الترجمة العربیة لروایة عیناها وفقاً لنظریة آلوارز [( المقالات الجاهزة للنشر)]
 • کشاورزی، کریم القهوة فی شعر محمود درویش (دراسة دلالیّة) [المجلد 15، العدد 53، 2020، الصفحة 81-102]
 • کلاهچیان، فاطمه نشانه‌شناسی پدیدة «کودک جنگ» در شعر محمود درویش [المجلد 11، العدد 37، 1437، الصفحة 89-113]
 • کماسی، احیا أدلجة الاشتراکیة التکاملیة فی روایة «الشراع والعاصفة» لحنّا مینه [المجلد 15، العدد 53، 2020، الصفحة 1-20]
 • کمالجو، مصطفی بررسی عناصر طنز در رمـان «میـرامار» نجیب محفوظ [المجلد 9، العدد 27، 1435، الصفحة 117-135]
 • کمالجو، مصطفی بررسی سیمای قهرمانان در شعر پایداری محمد فیتوری [المجلد 15، العدد 51، 2019، الصفحة 63-82]
 • کنجی، نرجس شعر المنفی والمغتَرَب لدی محمود سامی البارودی [المجلد 8، العدد 21، 1433، الصفحة 21-40]
 • کنجی، نرجس فاعلیة الطریقة التعاونیة فی تنمیة کفاءة الترجمة لدی متعلمی اللغة العربیة فی المدارس الإیرانیة (طلاب المرحلة الثالثة الثانویة بمحافظة فارس نموذجاً) [المجلد 13، العدد 45، 2018، الصفحة 57-78]
 • کهندل جهرمی، مرضیة الکشاف التحلیلی لموضوعات مجلة الجمعیة الإیرانیة للغة العربیة وآدابها [المجلد 10، العدد 31، 1435، الصفحة 139-155]
 • کهندل جهرمی، مرضیة بررسی شاخص‌های هم‌تألیفی در مقالات مجله انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) طی سال‌های 2013-2012 [المجلد 10، العدد 33، 1436، الصفحة 97-117]
 • کواری، علی عملیة الترجمة الشفهیة من الفارسیة إلی العربیة فی وسائل الإعلام؛ اعتماداً علی نظریة تقنیات فینی وداربلنت [المجلد 14، العدد 49، 2019، الصفحة 41-60]
 • کوچکی، مسعوده مظاهر قیام حسینی در اشعار معروف عبدالمجید [المجلد 9، العدد 29، 1435، الصفحة 1-19]
 • کوچکی نیت، زهرا الانزیاح الشعری فی الخطاب الثوری لشعر فاروق جویدة [المجلد 10، العدد 33، 1436، الصفحة 17-31]
 • کودرزی لمراسکی، حسن الواقیعة الاشتراکیة فی شهر صلاح عبدالصبور [المجلد 7، العدد 18، 1432]
 • کیانی، حسین نظریة التلقی فی ضوء الادب القارن [المجلد 7، العدد 18، 1432]
 • کیانی، حسین التناص الدینی فی قصیدة «ثورة فی الجحیم» لجمیل صدقی الزهاوی [المجلد 8، العدد 21، 1433، الصفحة 103-138]
 • کیانی، حسین بررسی ظرفیت‌های فانتزی کودک و نوجوان در حکایت‌های کلیله‌ودمنه (بر اساس ترجمة ابن مقفع) [المجلد 12، العدد 38، 1437، الصفحة 149-168]
 • کیانی، حسین نقش «هستة کارآفرینی» در توسعة کارآفرینی برای رشتة زبان و ادبیات عربی (بررسی هستة کارآفرینی گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه شیراز) [المجلد 12، العدد 40، 1438، الصفحة 235-254]
 • کیانی، حسین تجلّیات النوع الاجتماعی والعمر والطبقة الاجتماعیة فی کتب العربیّة المدرسیّة بالمرحلة الثانویّة الأولی فی إیران (تقییم اجتماعی) [المجلد 15، العدد 50، 2019، الصفحة 21-40]
 • کیانی، حسین ملامح من التجریب المیتاقصیّ فی بناء هندسة الواقعیّة السحریّة (قراءة فی روایة «رآلف رزق الله فی المرآة» لربیع جابر) [المجلد 16، العدد 54، 2020، الصفحة 71-92]
 • کیانی، حسین تحلیل ساختاری مقاله‌های حوزه داستان مجله انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی [( المقالات الجاهزة للنشر)]
 • کیانی، رضا اللونُ بینَ الرّومانسیةِ و الواقعیةِ (دراسة فی شعر سهراب سبهری وسعدی یوسف) [المجلد 8، العدد 23، 1433، الصفحة 1-20]

ل

 • لامعی گیو، احمد بررسی تطبیقی میزان اثر‌بخشی آموزشی کتاب‌های تازه‌تألیف عربی متوسطة اول و دوم از دیدگاه معلمان و دانش‌آموزان شهرستان بیرجند [المجلد 14، العدد 49، 2019، الصفحة 81-110]
 • لیاقت دار، محمد‌جواد بررسی علل کم علاقگی دانش آموزان دبیرستان به درس عربی از دیدگاه دبیران شهر شیراز [المجلد 2، العدد 5، 1427، الصفحة 89-108]

م

 • متقی، امیر مقدم ظاهرة الغاب فی الشعر العربی الرومانسی [المجلد 7، العدد 20، 1432]
 • متقی‌زاده، عیسی ارزیابی میزان موفقیت بخش متونِ عربی عمومی سال سوم دبیرستان از دیدگاه دبیران و دانش‌آموزان (مطالعه‌ی موردی: شهرستان پیرانشهر) [المجلد 9، العدد 26، 1434، الصفحة 151-169]
 • متقی‌زاده، عیسی ارزیابی جایگاه مهارت‌های تفکر نقادانه در کتاب‌های آموزشی ادبیات عربی در مقطع کارشناسی رشته زبان و ادبیات عربی [المجلد 12، العدد 39، 1437، الصفحة 181-204]
 • متقی زاده، عیسی الحاجات اللغویة العملیة لمتعلمی العربیة من الناطقین بغیرها [المجلد 6، العدد 17، 1432]
 • متقی زاده، عیسی دراسة مدی نجاح قسم «ورشة الترجمة» فی الکتب العربیة للمدارس المتوسطة، من وجهة نظر معلمی مدینة « دورود» و تلامیذها [المجلد 6، العدد 15، 1431، الصفحة 113-140]
 • متقی زاده، عیسی البنیة السطحیة و المضمرة فی الترکیب الاضافی و الوصفی وأثرها فی تعلیم اللغة [المجلد 5، العدد 11، 1430، الصفحة 19-34]
 • متقی زاده، عیسی إشکالیة مستوی تطبیق فنون تدریس الإنشاء فی مرحلة البکالوریوس فرع اللغة العربیة و آدابها، عرض لآراء الأساتذة والطلاب [المجلد 10، العدد 32، 1436، الصفحة 107-126]
 • متقی زاده، عیسی جمالیِّة بنیة الأسالیب النحویِّة فی قصَّة «النمور فی الیوم العاشر» لزکریا تامر [المجلد 13، العدد 42، 1438، الصفحة 21-42]
 • متقی زاده، عیسی دراسة اختیار المفردات المساهمة فی التداخل اللغوی وتدریسها لمتعلّمی اللغة العربیة من الناطقین بالفارسیّة [المجلد 15، العدد 52، 2019، الصفحة 41-62]
 • متولیان، رضوان المصطلحات الجدیدة وتأثیر علم المصطلحات فی التکافؤ بینها عند الترجمة بین العربیة والفارسیة [المجلد 10، العدد 32، 1436، الصفحة 127-152]
 • مجاهد، مختار یهودی‌سازی در سیستم آموزشی مدارس فلسطین اشغالی [المجلد 12، العدد 41، 1438، الصفحة 197-218]
 • مجدّم، نوال بررسی مضامین مقاومت و استعمارستیزی در اشعار مفدی زکریا و پابلو نرودا (بر پایة مدرسة تطبیقی اروپای شرقی «مکتب سلافیه») [المجلد 13، العدد 43، 1438، الصفحة 109-130]
 • مجیدی، حسن تحلیل روان‌شناختی آثار محمد ماغوط براساس تأثیرات نامطلوب فقر و زندان [المجلد 9، العدد 29، 1435، الصفحة 69-99]
 • محسنی، بلاسم تحلیل زیبایی‌شناختی تصویرهای هنری و موسیقایی صحیفه سجادیه (مطالعه موردی دعاهای 23، 24، 25) [المجلد 10، العدد 33، 1436، الصفحة 57-76]
 • محسنی، علی اکبر بازتاب ساختار قدرت و شیوه‌های اِعمال آن در کشورهای عربی در شعر احمد مطر [المجلد 11، العدد 34، 1436، الصفحة 155-175]
 • محسنی، علی اکبر آسیب‌شناسی فمینیسم اگزیستانسیالیستی «سیمون دوبووار» در داستان «عیناک قدری» غادة السمان [المجلد 13، العدد 44، 2017، الصفحة 131-154]
 • محسنی نیا، ناصر الادب المقارن : مکانته و ومسائله الهامة [المجلد 6، العدد 14، 1431، الصفحة 81-102]
 • محکی پور، علیرضا دراسة التحولات الفکریة و الخلقیة لالیاس ابی شبکة اعتمادا عل‍ی دواوینه [المجلد 4، العدد 9، 1429، الصفحة 83-104]
 • محکی پور، علیرضا سیمای امام خمینی در شعر معاصر عرب [المجلد 1، العدد 3، 1426، الصفحة 91-105]
 • محمد رضایی، علی رضا رمزیة المکان الروائی فی روایة «المتشائل» [المجلد 11، العدد 36، 1437، الصفحة 19-36]
 • محمد رضایی، علی رضا جمالیات الفضاء فی« الأیام» (مع الترکیز على البعد النفسی للشخصیة) [المجلد 12، العدد 39، 1437، الصفحة 1-22]
 • محمدرضایی، علی رضا تحلیل الخطاب النقدی للامیة العرب [المجلد 8، العدد 21، 1433، الصفحة 169-192]
 • محمدرضایی، علیرضا معانی «که» فی اللغة الفارسیة و ما یعادلها فی العربیة [المجلد 4، العدد 9، 1429، الصفحة 1-14]
 • محمدزاده، جواد زیبایی شناسی مؤلفه‌های برجسته‌ساز در قصیدة «اللامیة الفخریة» ابوالعلاء معرّی با رویکرد سبکشناسی [المجلد 14، العدد 46، 2018، الصفحة 161-182]
 • محمدی، اویس تحلیل کارکرد «زبان و آموزش» استعمارگر در گفتمان پسااستعماری «موسم الهجرة إلی الشمال» بر اساس نظم‌های سه‌گانة لاکان [المجلد 14، العدد 47، 2018، الصفحة 79-96]
 • محمدی، دانش تجلیات الثقافة فی کتب تعلیم اللغة العربیة للناطقین بغیرها [المجلد 14، العدد 48، 2018، الصفحة 1-22]
 • محمدی، دانش تحلیل أنواع الدوافع لدی متعلّمی اللّغة العربیّة لغیر الناطقین بها فی مرکز اللّغات بجامعة الکویت [المجلد 15، العدد 53، 2020، الصفحة 21-42]
 • محمدی، علی سیر تحول اغراق در نقد کهن عربی (بررسی موردی اشعار متنبی) [المجلد 1، العدد 4، 1426، الصفحة 131-154]
 • محمدی، فاطمه الظواهر الأسلوبیة وتأثیرها الإیحائی علی قصیدة "أنشودة التحریر" لعبدالرحیم محمود [المجلد 13، العدد 45، 2018، الصفحة 39-56]
 • محمدی، مجید فضایل امام علی(ع) در شعر ناصرخسرو و کمیت بن زید اسدی [المجلد 11، العدد 35، 1436، الصفحة 123-150]
 • محمدی، یوسف أسلمة الأسطورة لدی باکثیر (مسرحیة مأساة أودیب نموذجا) [المجلد 13، العدد 44، 2017، الصفحة 1-24]
 • محمّدی، رضا تأثیرپذیری أدونیس از نظریّه‌ی به‌هم‌پیوستگی عینی تی.اس الیوت [المجلد 9، العدد 26، 1434، الصفحة 101-123]
 • محمدیان، حسین لایه‌های آوایی و ایدئولوژی و تأثیر دلالتی آن‌ها بر صحیفه صادقیه [المجلد 14، العدد 48، 2018، الصفحة 123-148]
 • محمدیان، عباد معناشناسی حذف نون در مضارع مجزوم کَانَ با تکیه بر آیات قرآنی [المجلد 13، العدد 42، 1438، الصفحة 153-174]
 • محمدی بایزیدی، مجید الحبّ الوجودی فی روایتی «جیل القدر» و«ثائر محترف» لمطاع صفدی [المجلد 12، العدد 41، 1438، الصفحة 19-38]
 • محمدی خانقاه، مسعود تطبیق پسااستعماری «شخصیت اصلی و رقیب» در رمان روستایی الجزایر و ایران؛ مطالعه «الحریق» دیب و «توپ» ساعدی [المجلد 15، العدد 51، 2019، الصفحة 103-124]
 • محمدی رکعتی، دانش دراسة مدی نجاح قسم «ورشة الترجمة» فی الکتب العربیة للمدارس المتوسطة، من وجهة نظر معلمی مدینة « دورود» و تلامیذها [المجلد 6، العدد 15، 1431، الصفحة 113-140]
 • محیایی، نجمه دراسة نصیة لظاهرة الانزیاح فی قصیدة «أنشودة المطر» [المجلد 14، العدد 46، 2018، الصفحة 81-102]
 • مختاری، قاسم کاربردهای ناگفتة فعل «مضارع» در دستور زبان عربی و فارسی (نقد تطبیقی) [المجلد 14، العدد 49، 2019، الصفحة 155-178]
 • مختاری، قاسم دلالة العنوان وبنیة الاستهلال فی شعر بدر شاکر السیاب (دیوان «شناشیل ابنة الجلبی» أنموذجًا) [المجلد 15، العدد 51، 2019، الصفحة 43-62]
 • مخمی، الیاس نقش هنرسازه‌های بدیعی در تعجب‌برانگیزی مخاطب در سوره‌های مکی با تکیه بر نقد فرمالیسم روسی (مطالعة موردی: سوره‌های «بروج» و «غاشیه») [المجلد 11، العدد 36، 1437، الصفحة 53-74]
 • مددی، فیض الله زبان عربی در خدمت صنعت گردشگری [المجلد 11، العدد 36، 1437، الصفحة 153-165]
 • مرادی، فرشاد سبک شناسی هجویات متنبّی [المجلد 3، العدد 7، 1428، الصفحة 159-176]
 • مرادیان، علی اکبر الجواهری و مهمّة الشّعر [المجلد 5، العدد 13، 1431، الصفحة 1-17]
 • مرادیان قبادی، علی اکبر دراسة الوظائف والفوائد الدلالیّة للتجنیس فی شعر صفیّ الدین الحلیّ [المجلد 16، العدد 54، 2020، الصفحة 47-70]
 • مرامی، جلال نقش نهضت عاشورا در انقلاب ایران از نگاه شعر معاصر عربی [المجلد 1، العدد 2، 1426، الصفحة 97-112]
 • مرامی، جلال زبان و تحول فرهنگی ـ شناختی بر اساس نظریة فرمالیسم در رویکرد شکل‌دهی جامعه‌شناسی (مطالعه موردی موتیف «بخشش بدون منت» در قرآن و دیوان متنبی) [المجلد 15، العدد 52، 2019، الصفحة 105-124]
 • مرامی، جلال اختلاف اللغات فی الکتاب ومنهج سیبویه فی تحکیمها [( المقالات الجاهزة للنشر)]
 • مرعشی، سید حسین مُراسلة شعریّة بین الطبیب الأصفهانیّ وهاتف الأصفهانیّ: مناسبتها وموضوعاتها وأسالیبها الشعریّة [المجلد 12، العدد 39، 1437، الصفحة 23-46]
 • مسبوق، سید مهدی الحوار فی شعر أبی‌نواس «صیغه، أنواعه، ووظائفه» (التحلیل الأسلوبی والسردی) [المجلد 12، العدد 38، 1437، الصفحة 1-20]
 • مسبوق، مهدی سیر تحول شعر صوفی از آغاز تا ابن الفارض، شاعر حب الهی [المجلد 1، العدد 1، 1426، الصفحة 73-90]
 • مسبوق، مهدی الزمن السردی ودوره فی عملیة إنتاج المضمون فی قصة «الخطوبة» القصیرة‎ ‎لبهاء طاهر [المجلد 14، العدد 49، 2019، الصفحة 21-40]
 • مشایخی، حمیدرضا تحلیل السُّمان و الخَریف نجیب محفوظ با رویکرد ریخت¬شناسی [المجلد 8، العدد 24، 1433، الصفحة 141-164]
 • مشایخی، حمیدرضا تحلیل کهن‎الگوی «نقاب» و «سایه» در شعر نازک‌الملائکه [المجلد 10، العدد 31، 1435، الصفحة 89-116]
 • مشایخی، حمیدرضا التحلیل المورفولوجی لعبث الأقدار نجیب محفوظ [المجلد 12، العدد 38، 1437، الصفحة 21-42]
 • مشایخی، حمیدرضا التحلیل المورفولوجی لعبث الأقدار نجیب محفوظ [المجلد 12، العدد 38، 1437، الصفحة 21-42]
 • مشایخی، حمیدرضا بررسی سیمای قهرمانان در شعر پایداری محمد فیتوری [المجلد 15، العدد 51، 2019، الصفحة 63-82]
 • مظفر، قراءة فی المدرسة الادبیة لروایة الثلاثیة لنجیب محفوظ [المجلد 5، العدد 11، 1430، الصفحة 115-136]
 • مظفری، علی دراسة تطبیقیّة لروایتین «قصة حبّ مجوسیّة» لعبد الرّحمن منیف و «چشم‌هایش» لبزرک علوی علی ضوء مدرسة البنیویّة اللغویّة [المجلد 14، العدد 46، 2018، الصفحة 39-58]
 • معروف، یحیی القلب فی القرآن و الأدب العربی: حقیقة أم مجاز؟ [المجلد 5، العدد 13، 1431، الصفحة 129-154]
 • معروف، یحیی «أسالیب استعمال الفکاهة فی التصاویر الفکاهیة لدی أحمد مطر» [المجلد 4، العدد 10، 1429، الصفحة 121-146]
 • معروف، یحیی تأثیرپذیری رمزگرایی عبدالوهاب بیاتی از مولوی [المجلد 8، العدد 24، 1433، الصفحة 109-139]
 • معروف، یحیی سمبل‌های «آرمانشهر» در شعر معاصر عربی و فارسی [المجلد 9، العدد 28، 1435، الصفحة 61-86]
 • معروف، یحیی تحلیل روان‌کاوانۀ شخصیّت احمد عاکف در رمان خان الخلیلی بر اساس نظریۀ شخصیّت کارن هورنای [المجلد 16، العدد 54، 2020، الصفحة 93-111]
 • معصومی، امیر صالح أداة التعریف «أل» فی اللغتین العربیة والعبریة [المجلد 8، العدد 21، 1433، الصفحة 41-60]
 • معصومی، امیرصالح بررسی نظریۀ‌ «استعاره: تشبیه کوتاه‌شده» و نسبت آن با نظریه‌های جدید استعاره (مطالعۀ موردی: سه نظریه از سکاکی، مکس بلک، و دیویدسون) [المجلد 14، العدد 48، 2018، الصفحة 83-102]
 • معصومی، محمد حسن تنوع الأسالیب فی الخطاب الإسلامی الأدبی [المجلد 9، العدد 27، 1435، الصفحة 17-41]
 • مقبولی، مریم بررسی تطبیقی میزان اثر‌بخشی آموزشی کتاب‌های تازه‌تألیف عربی متوسطة اول و دوم از دیدگاه معلمان و دانش‌آموزان شهرستان بیرجند [المجلد 14، العدد 49، 2019، الصفحة 81-110]
 • مقدسی نیا، مهدی دراسة استراتیجیات مراعاة الأدب فی الصحیفة السجادیة [المجلد 14، العدد 49، 2019، الصفحة 1-20]
 • مقدم متقی، امیر بازتاب عفت در شعر عنتره بن شداد [المجلد 1، العدد 3، 1426، الصفحة 107-126]
 • مقدم متقی، امیر بررسی تطبیقی دیدگاه‌های ناتورالیستی در داستان «الهاویه» از مصطفی لطفی منفلوطی و «آسوموار» اثر امیل زولا [المجلد 11، العدد 37، 1437، الصفحة 153-173]
 • مقدم متقی، امیر دراسة عن الألوهیة والقدسیة السلطانیّة فی الشعر الجاهلی [( المقالات الجاهزة للنشر)]
 • مقصودى، فاطمه ضرورت وزن شعری و تأثیر آن بر مذکر و مؤنث در مرکب اسنادی [المجلد 10، العدد 31، 1435، الصفحة 39-64]
 • مقیاسی، حسن هنجارگریزی معنایی قرآن در شعر محمد عفیفی‌مطر [المجلد 8، العدد 25، 1434، الصفحة 47-77]
 • ملاّ ابراهیمی، عزّت تأثیر حرب الایام الستة علی الشعر الفلسطینی المعاصر [المجلد 3، العدد 8، 1428، الصفحة 101-116]
 • ملازاده، ریحانه ظاهرة الاغتراب فی شعر سعدی یوسف [المجلد 11، العدد 36، 1437، الصفحة 37-52]
 • ملایی، علی اکبر صورِة الفخر فی شعر ابی فراس الحمدانی [المجلد 7، العدد 18، 1432]
 • ملایی پاشایی، سیف اله دراسة العلاقة بین الذکاء المتعدد لغاردنر ومهارة الکتابة لدى طلاب اللغة العربیة وآدابها فی الدولةر [( المقالات الجاهزة للنشر)]
 • ممتحن، مهدی المضامین المشترکة فی التفکر و الحواس بین المولوی والشعراء العرب [المجلد 5، العدد 11، 1430، الصفحة 155-170]
 • مهتدی، حسین بن‌مایه‌های شهادت در اشعار علامه سیدمحمدحسین فضل‌الله (با تکیه بر شهیدان اندیشمند و رهبران دینی و فکری) [المجلد 10، العدد 33، 1436، الصفحة 119-143]
 • مهدوی آرا، مصطفی بررسی فرصت‏های شغلی مرتبط با رشتة زبان عربی (بررسی موردی شهر مشهد) [المجلد 12، العدد 39، 1437، الصفحة 231-252]
 • مهدوی آرا، مصطفی دغدغه‌های بودن در شعر ابوالقاسم شابی (تحلیل روان‌شناختی شعر شابی بر مبنای نظریة وجودی) [المجلد 12، العدد 41، 1438، الصفحة 153-176]
 • مهدوی آرا، مصطفی مهاجرت اقوام و مسائل زبانی ـ فرهنگی (نمونة موردپژوهانه: مهاجرت عرب‌های جنگ‌زده به مشهد مقدس) [المجلد 14، العدد 48، 2018، الصفحة 149-168]
 • مهدوی مهر، زهرا تقییم العلاقة بین العوامل الحافظة وانخفاض دوافع طلاب اللغة العربیة وآدابها فی مرحلة البکالوریوس على أساس نظریة هرتسبرغ [( المقالات الجاهزة للنشر)]
 • مهدیان طرقبه، روح الله خلق المشهد و وظیفته الفنیة فی قصة سلیمان(ع) علی أساس سورة «النمل» المبارکة [المجلد 8، العدد 22، 1433، الصفحة 75-98]
 • مهدیان طرقبه، روح الله حازم القرطاجنی و إبداع المصطلحات الجدیدة فی مجال النقد الأدبی و العروض [المجلد 11، العدد 37، 1437، الصفحة 43-64]
 • مهرگان، فرزانه المفارقة (البارادوکس) ، منبتها و سابقتها فی البلاغة العربیة [المجلد 7، العدد 19، 1432]
 • موسوی، سید رضا دراسة اختیار المفردات المساهمة فی التداخل اللغوی وتدریسها لمتعلّمی اللغة العربیة من الناطقین بالفارسیّة [المجلد 15، العدد 52، 2019، الصفحة 41-62]
 • موسوی اندرزی، نرجس معانی «الآیة» و مفاهیمها فی العصر الجاهلی: دراسة اتیمولوجیة و دلالیة [المجلد 6، العدد 17، 1432]
 • مولایی نیا، عزت‌الله موازنة بین ابی تمام فی قصیدته «فتح عمو ریة» و شهاب الدین محمود الحلبی فی قصیدته «فتح عکا» [المجلد 8، العدد 21، 1433، الصفحة 139-168]
 • میرحاجی، حمید رضا دراسة و بحث حول الکتب العربیة للمرحلة الثانویة(العامة) [المجلد 6، العدد 15، 1431، الصفحة 141-172]
 • میرحاجی، حمیدرضا عملیة فهم النص علی ضوء آراء علماء النحو والبلاغة ( سیبویه وعبدالقاهر الجرجانی) [المجلد 4، العدد 10، 1429، الصفحة 57-76]
 • میر حسینی، سیّد محمّد ملامح التجدید فی تیسیر الصرف عند أبی الفداء؛ شهید الأدب العربی کتاب «الکُنَّاش» نموذجاً [المجلد 14، العدد 49، 2019، الصفحة 61-80]
 • میرحسینی، الهه السادات بررسی کارکردهای ساختار اشتغال در قرآن کریم [المجلد 12، العدد 39، 1437، الصفحة 155-180]
 • میرحسینی، سیدمحمد التنکیر وجمإلیاته البلاغیة فی نهج البلاغة دراسة «بعض الحکم» نموذجا [المجلد 9، العدد 26، 1434، الصفحة 29-42]
 • میرحق جو لنکرودی، سعیدة بررسی شاخص‌های هم‌تألیفی در مقالات مجله انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) طی سال‌های 2013-2012 [المجلد 10، العدد 33، 1436، الصفحة 97-117]
 • میرزائی، فرامرز جمالیِّة بنیة الأسالیب النحویِّة فی قصَّة «النمور فی الیوم العاشر» لزکریا تامر [المجلد 13، العدد 42، 1438، الصفحة 21-42]
 • میرزائی، فرامرز خشونت سیاسی جمعی و دولتی و پیامدهای آن در رمان «ستارة آگوست» صنع الله ابراهیم [المجلد 14، العدد 46، 2018، الصفحة 119-140]
 • میرزائی، فرامرز التقارب اللغوی والأدبی بین العربیة والفارسیة: منصة مفتوحة للدبلوماسیة العلمیة بین إیران ودول الخلیج الفارسی [المجلد 15، العدد 51، 2019، الصفحة 125-142]
 • میرزائی الحسینی، محمود الاحتلال فی شعر العراق الحدیث من الاحتلال 2003م حتی 2010م. [المجلد 6، العدد 16، 1431، الصفحة 137-158]
 • میرزائی نیا، حسین مقارنة بین المسرحیتین مجنون ولیلی و رومیو و جولییت [المجلد 2، العدد 6، 1427، الصفحة 61-80]
 • میرزائی نیا، حسین الإیقاع وأنواعه فی دعاء العرفة [المجلد 13، العدد 42، 1438، الصفحة 1-20]
 • میرزایی، فرامرز خلق دور إیجابی للأقسام اللغة العربیة وآدابها فی تنمیة الجامعة العلمیة [المجلد 6، العدد 14، 1431، الصفحة 119-138]
 • میرزایی، فرامرز قراءة فی المدرسة الادبیة لروایة الثلاثیة لنجیب محفوظ [المجلد 5، العدد 11، 1430، الصفحة 115-136]
 • میرزایی، فرامرز تحلیلی گزارش گونه از مقالات چاپ شده مجله ی انجمن ایرانی زبان وادبیات عربی ( شماره یک تا ده) [المجلد 4، العدد 10، 1429، الصفحة 165-181]
 • میرزایی، فرامرز روش گفتمان کاوی شعر [المجلد 1، العدد 4، 1426، الصفحة 45-70]
 • میرزایی، فرامرز ارایه یک الگوی آموزشی مناسب جهت کسب مهارت خواندن زبان عربی (برای دانشجویان رشته حقوق) [المجلد 1، العدد 2، 1426، الصفحة 113-141]
 • میرزایی، فرامرز بررسی نشانه- معناشناختی ساختار روایی داستان کوتاه «حبلٌ کالورید» [المجلد 9، العدد 28، 1435، الصفحة 87-108]
 • میرزایی، فرامرز الانزیاح الشعری فی الخطاب الثوری لشعر فاروق جویدة [المجلد 10، العدد 33، 1436، الصفحة 17-31]
 • میرزایی، فرامرز أسالیب استحضار الأفکار فی روایة «الطریق» لنجیب محفوظ وفقاً لنظریة «لیتش» و«شورت» [المجلد 11، العدد 37، 1437، الصفحة 1-20]
 • میرزایی، فرامرز الزمن السردی ودوره فی عملیة إنتاج المضمون فی قصة «الخطوبة» القصیرة‎ ‎لبهاء طاهر [المجلد 14، العدد 49، 2019، الصفحة 21-40]
 • میرزایی الحسینی، سید محمود المصاحبة اللفظیة فی شعر زهیر بن أبی سلمی؛ دراسة دلالیة [المجلد 12، العدد 41، 1438، الصفحة 83-102]
 • میرزایی‌نیا، حسین تأثیرپذیری أدونیس از نظریّه‌ی به‌هم‌پیوستگی عینی تی.اس الیوت [المجلد 9، العدد 26، 1434، الصفحة 101-123]
 • میرزایی نیا، حسین واکاوی شگردهای رئالیسم جادویی در رمان «الغجریة و یوسف المخزنجی» ادوار خرّاط [المجلد 13، العدد 45، 2018، الصفحة 165-188]
 • میرسیدی، سیده هانیه تحلیل السُّمان و الخَریف نجیب محفوظ با رویکرد ریخت¬شناسی [المجلد 8، العدد 24، 1433، الصفحة 141-164]
 • میرسیدی، سیده هانیه التحلیل المورفولوجی لعبث الأقدار نجیب محفوظ [المجلد 12، العدد 38، 1437، الصفحة 21-42]
 • میر قادری، سید فضل الله القهوة فی شعر محمود درویش (دراسة دلالیّة) [المجلد 15، العدد 53، 2020، الصفحة 81-102]
 • میرقادری، سید فضل الله نظریة التلقی فی ضوء الادب القارن [المجلد 7، العدد 18، 1432]
 • میرقادری، سید فضل الله دراسة مقارنة لمظاهر العشق فی شعر الشابی و إقبال [المجلد 4، العدد 9، 1429، الصفحة 105-126]
 • میرقادری، سید فضل الله ملامح الحرکة ووظیفتها فی الصور الشعریة لدى عبدالعزیز سعود البابطین [المجلد 14، العدد 46، 2018، الصفحة 103-118]
 • میرقادری، سیدفضل اله اهل بیت (ع) در دیوان امام شافعی [المجلد 1، العدد 3، 1426، الصفحة 127-148]
 • میرلوح‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ی، سیدعلی التقابلات الجمالیة فی الاستعارات القرآنیة [المجلد 7، العدد 19، 1432]
 • میرلوحی، السیـد علی دراسة حول معنی « ویکأنّ » و« کأنّ ... بـ ... » و إعرابهما فی ضوء القرآن و نهج البلاغة [المجلد 6، العدد 15، 1431، الصفحة 95-112]
 • میرلوحی، سیّد علی مکانة النحویین فی کتاب مغنی اللّبیب لابن هشام الأنصاری « أبوحیّان الغرناطی» نموذجا [المجلد 5، العدد 11، 1430، الصفحة 137-154]
 • میمندی، وصال جیکور دم الحیاة فی عروق شعر السّیّاب [المجلد 6، العدد 15، 1431، الصفحة 25-48]
 • میمندی، وصال حیات فردی و علمی نجم الائمه در آیینه پژوهش و نقد [المجلد 2، العدد 6، 1427، الصفحة 99-121]
 • میمندی، وصال بازنگری تعاریف استخدام بدیعی و کشف نمونه‌ای ناشناخته از آن در قرآن کریم [المجلد 9، العدد 26، 1434، الصفحة 125-149]

ن

 • نادری، روژین هراس از زمان و غلبه بر آن در شعر شاعران مقاومت (از دیدگاه روان‌شناسی) (مطالعة موردی: یحیی سماوی، عثمان لوصیف، سمیح قاسم) [المجلد 13، العدد 42، 1438، الصفحة 195-216]
 • ناظمیان، رضا دراسة تطبیقیّة لروایتین «قصة حبّ مجوسیّة» لعبد الرّحمن منیف و «چشم‌هایش» لبزرک علوی علی ضوء مدرسة البنیویّة اللغویّة [المجلد 14، العدد 46، 2018، الصفحة 39-58]
 • ناظمیان، رضا أدلجة الاشتراکیة التکاملیة فی روایة «الشراع والعاصفة» لحنّا مینه [المجلد 15، العدد 53، 2020، الصفحة 1-20]
 • ناظمیان، رضا إشکالیة الفن المسرحی لدى توفیق الحکیم علی ضوء تقنیات المدرسة الواقعیة "مسرحیة إیزیس أنموذجا" [( المقالات الجاهزة للنشر)]
 • ناظمیان، هومن البنیة القصصیة و الموسیقیة فی «إرادة الحیاة » [المجلد 5، العدد 13، 1431، الصفحة 154-176]
 • ناظمیان، هومن رساله التوابع و الزوابع فی ضوء الفن القصصی المعاصر [المجلد 2، العدد 5، 1427، الصفحة 45-66]
 • ناظمیان، هومن جایگاه جرجی زیدان در داستان نویسی معاصر عربی [المجلد 1، العدد 2، 1426، الصفحة 10-32]
 • ناظمیان، هومن تحلیل خطاب إخوان الصفا فی قصة تداعی الحیوان علی الإنسان [المجلد 8، العدد 22، 1433، الصفحة 1-24]
 • ناظمیان، هومن پیوند فرم و ساختار با محتوا در سوره‌ی مبارکه‌ی تکویر [المجلد 9، العدد 27، 1435، الصفحة 97-115]
 • ناظمیان، هومن المفارقة التصویریة فی الشعر السیاسی عند نزار قبانی [المجلد 13، العدد 42، 1438، الصفحة 65-88]
 • نامداری، ابراهیم نگرشی نو بر کتاب «تاریخ الأدب العربی فی الأندلس» [المجلد 12، العدد 41، 1438، الصفحة 247-266]
 • نبوی، مهدخت در جست‌وجوی خویشتن؛ واکاوی بحران هویت در رمان «ساقة بامبو» بر اساس نظریة «اریکسون» [المجلد 14، العدد 47، 2018، الصفحة 97-116]
 • نجاتی، داود ملامح من التجریب المیتاقصیّ فی بناء هندسة الواقعیّة السحریّة (قراءة فی روایة «رآلف رزق الله فی المرآة» لربیع جابر) [المجلد 16، العدد 54، 2020، الصفحة 71-92]
 • نجاریان، ماجد نقش زبان عربی در بهبود گردشگری سلامت در ایران [المجلد 11، العدد 37، 1437، الصفحة 213-228]
 • نجفی، حسن دراسة اجتماعیة لروایة «حفّار القبور» الشعریة من بدر شاکر السیاب (البنیوی التکوینی) [( المقالات الجاهزة للنشر)]
 • نجفی، سیدرضا نجفی ابو الاسود دؤلی رائد النهضة الفکریة و العلمیة و مجدد شعری فی الاسلام [المجلد 7، العدد 18، 1432]
 • نجفی أسداللهی، سعید «المعجمة» و المعاجم بین العربیة ‌و الفارسیة [المجلد 5، العدد 13، 1431، الصفحة 84-100]
 • نجفی اسداللهی، سعید … فی اللّغة الفارسیة أبلغ ممّا علیه فی العربیة! [المجلد 3، العدد 7، 1428، الصفحة 87-110]
 • نجفی ایوکی، علی گونه‌های حضور اسطوره«اورفئوس» در شعر آدونیس، محمد فیتوری و عبدالوهاب بیاتی [المجلد 11، العدد 36، 1437، الصفحة 111-134]
 • نجفی ایوکی، علی دراسة توظیف تقنیة الاسترجاع الفنّی فی «نهج‌البلاغه» [المجلد 13، العدد 42، 1438، الصفحة 43-64]
 • نجفی ایوکی، علی تحلیل الفلسفة اللّغویّة فی الآیة الرّابعة من سورة «محمّد» (فی ضوء نظریّة الدور الهرمینوطیقیّ لشلایر ماخر) [المجلد 16، العدد 54، 2020، الصفحة 29-45]
 • نصیحت، ناهید روش گفتمان کاوی شعر [المجلد 1، العدد 4، 1426، الصفحة 45-70]
 • نصیحت، ناهید بررسی نشانه- معناشناختی ساختار روایی داستان کوتاه «حبلٌ کالورید» [المجلد 9، العدد 28، 1435، الصفحة 87-108]
 • نصیرپور، منوچهر بیت الحکمة و تأثیره فی تطور الثقافة العربیة و أدبها فی العصر العباسی الأوّل [المجلد 5، العدد 12، 1430، الصفحة 135-155]
 • نصیری، روح‌اله واکاوی عناصر نمایشی در "مقامات" حریری (504 ه.ق) [المجلد 8، العدد 23، 1433، الصفحة 124-148]
 • نصیری، روح‌اله الإیقاع الصوتی فی نهج‌البلاغة: خطبتی «الشِّقشقیة» و«خلقة الطاووس» أنموذجاً [المجلد 11، العدد 35، 1436، الصفحة 41-60]
 • نصیری، روح اله مقایسه‌ی عنصر عاطفه در داستان"دا"و داستان‌های غسّان کنَفانی [المجلد 10، العدد 31، 1435، الصفحة 117-136]
 • نصیری، روح اله دراسة العنوان وأسماء الشخصیات فی روایة «عمالقة الشمال» علی ضوء المنهج السیمیائی [المجلد 13، العدد 45، 2018، الصفحة 21-38]
 • نظری، راضیه بررسی ساختار دراماتیک شعر جاهلی (با تکیه بر معلقات سبع و دو قصیده از شاعران صعالیک) [المجلد 10، العدد 32، 1436، الصفحة 65-78]
 • نظری، علی الاحتلال فی شعر العراق الحدیث من الاحتلال 2003م حتی 2010م. [المجلد 6، العدد 16، 1431، الصفحة 137-158]
 • نظری، علی ارایه یک الگوی آموزشی مناسب جهت کسب مهارت خواندن زبان عربی (برای دانشجویان رشته حقوق) [المجلد 1، العدد 2، 1426، الصفحة 113-141]
 • نظری، علی مسائل، مشکلات و راهکارهای تدریس ترجمه [المجلد 11، العدد 37، 1437، الصفحة 195-211]
 • نظری، علی المصاحبة اللفظیة فی شعر زهیر بن أبی سلمی؛ دراسة دلالیة [المجلد 12، العدد 41، 1438، الصفحة 83-102]
 • نظری، یوسف نقد و تحلیل مقاله‌های حوزة ادبیات معاصر عربی (1380-1393)؛ چالش‌ها و چشم‌انداز [المجلد 13، العدد 43، 1438، الصفحة 179-198]
 • نظری، یوسف نقش «هستة کارآفرینی» در توسعة کارآفرینی برای رشتة زبان و ادبیات عربی (بررسی هستة کارآفرینی گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه شیراز) [المجلد 12، العدد 40، 1438، الصفحة 235-254]
 • نظری، یوسف تحلیل أنواع الدوافع لدی متعلّمی اللّغة العربیّة لغیر الناطقین بها فی مرکز اللّغات بجامعة الکویت [المجلد 15، العدد 53، 2020، الصفحة 21-42]
 • نظری منظم، هادی «الأدب المقارن» لطه ندا فی میزان النقد و الدراسة [المجلد 3، العدد 7، 1428، الصفحة 177-186]
 • نظری منظم، هادی گول نمایی و هنجار گریزی در ادبیات عصر عباسی [المجلد 9، العدد 28، 1435، الصفحة 127-158]
 • نظری منظم، هادی مقوّمات العالمیة فی روایة «رامة و التنین» لإدوار الخراط فی ضوء نظریة حسام الخطیب «دراسة فی الأدب المقارن» [المجلد 11، العدد 34، 1436، الصفحة 19-38]
 • نظری منظم، هادی الآخر الإنکلیزی فی مرایا الأنا الشرقیة المختلفة «کتاب «الجسد حقیبة سفر» لغادة السمان نموذجاً» [المجلد 14، العدد 46، 2018، الصفحة 1-20]
 • نظری منظم، هادی دراسة اختیار المفردات المساهمة فی التداخل اللغوی وتدریسها لمتعلّمی اللغة العربیة من الناطقین بالفارسیّة [المجلد 15، العدد 52، 2019، الصفحة 41-62]
 • نعمتی، فاروق التحامق فی الشعر المملوکی (دراسة وتحلیل) [المجلد 8، العدد 22، 1433، الصفحة 25-46]
 • نعمتی، فاروق سمبل‌های «آرمانشهر» در شعر معاصر عربی و فارسی [المجلد 9، العدد 28، 1435، الصفحة 61-86]
 • نعمتی، فاطمه بررسی تاریخی «ض» در زبان عربی و سیر تحول آوایی آن در زبان فارسی [المجلد 13، العدد 43، 1438، الصفحة 87-108]
 • نعمتی قزوینی، معصومه بررسی انسجام و پیوستگی در سوره‌ی صف با رویکرد زبان‌شناسی نقش‌گرا [المجلد 9، العدد 27، 1435، الصفحة 65-95]
 • نعمتی قزوینی، معصومه انطباعات الواقعیة العقلانیة فی أدب أمین الریحانی [المجلد 12، العدد 41، 1438، الصفحة 1-18]
 • نقی زاده، سید علاء پیشنهاد واحد درسی «کارگاه ترجمة متون مطبوعاتی عربی» در جهت کارآفرینی برای دانشجویان رشته عربی [المجلد 11، العدد 37، 1437، الصفحة 229-244]
 • نهیرات، احمد استدعاء الشخصیات القرآنیة فی دیوان بدوی الجبل [المجلد 5، العدد 11، 1430، الصفحة 1-19]
 • نهیرات، احمد شخصیات إیرانیة فی دیوان عبدالوهاب البیاتی [المجلد 9، العدد 26، 1434، الصفحة 1-28]
 • نهیرات، احمد بصریة الصورة الشعریة فی وصف لحظة الرحیل ودلالاتها الفنیّة فی المعلقات السبع (مختارات الزوزنی نموذجاً) [المجلد 12، العدد 40، 1438، الصفحة 99-118]
 • نوابی قمصر، لیلا البحث عن الدور الوظیفی لحروف الجر الزائدة فی عشرة الأجزاء الأولی من القرآن المجید [المجلد 8، العدد 21، 1433، الصفحة 61-80]
 • نوح نژاد، مژگان مقاربة شکلانیة لقصیدة "لامیة الکرد" لامرئ القیس الکُردی [المجلد 12، العدد 39، 1437، الصفحة 109-130]
 • نودهی، مهدی دراسة فی الدیالکتیک الذاتی والموضوعی فی خطاب أدونیس الفنی [المجلد 14، العدد 47، 2018، الصفحة 19-38]
 • نورسیده، علی اکبر به‌توانی مهارت‌های دانشجویان رشتة‌ زبان و ادبیات عربی از طریق بازتعریف برنامه درسی دورة کارشناسی بر اساس سرفصل‌های رشتة هم‌شاخه، زبان و ادبیات فرانسه [المجلد 11، العدد 36، 1437، الصفحة 167-187]
 • نورمحمدی، مهتاب تحلیل مفهومی استعاره‌های نهجالبلاغه (رویکرد زبانشناسی شناختی) [المجلد 8، العدد 22، 1433، الصفحة 155-188]
 • نویدی، عبدالوحید معرفی، نقد و بررسی کتاب «نصوص من الأدب الأندلسی» [المجلد 13، العدد 43، 1438، الصفحة 239-260]
 • نیازی، شهریار أشکال التناص النصی: نص مقامات الهمذانی أنموذجا [المجلد 6، العدد 17، 1432]
 • نیازی، شهریار أسطورة تموز عند رواد الشعر الحدیث فی سوریة و العراق [المجلد 3، العدد 7، 1428، الصفحة 41-62]
 • نیکو بخت، ناصر دلالة العنوان فی "رسالة من المنفی" لمحمود درویش و"نامه" لأحمد شاملو (دراسة مقارنة) [المجلد 10، العدد 33، 1436، الصفحة 1-16]
 • نیکوبخت، محمد رضا دراسة مدی نجاح قسم «ورشة الترجمة» فی الکتب العربیة للمدارس المتوسطة، من وجهة نظر معلمی مدینة « دورود» و تلامیذها [المجلد 6، العدد 15، 1431، الصفحة 113-140]

و

 • واقف زاده، شمسی کاربرد شگردهای زمان در تکوین فرایند گفتمان روایی در رمان «رجالٌ فی الشّمس» اثر غسان کنفانی [المجلد 15، العدد 53، 2020، الصفحة 103-122]
 • وفایی، کاظم موازنة بین ابی تمام فی قصیدته «فتح عمو ریة» و شهاب الدین محمود الحلبی فی قصیدته «فتح عکا» [المجلد 8، العدد 21، 1433، الصفحة 139-168]
 • ولوی، سیمین مظاهر قیام حسینی در اشعار معروف عبدالمجید [المجلد 9، العدد 29، 1435، الصفحة 1-19]
 • ولیئی، یونس المصاحبة اللفظیة فی شعر زهیر بن أبی سلمی؛ دراسة دلالیة [المجلد 12، العدد 41، 1438، الصفحة 83-102]

ه

 • هاشمی، مریم انطباعات الواقعیة العقلانیة فی أدب أمین الریحانی [المجلد 12، العدد 41، 1438، الصفحة 1-18]
 • هاشمی شیری، حجت القسم فی اللغة العربیّة و استعماله فی القرآن الکریم [المجلد 3، العدد 8، 1428، الصفحة 141-163]
 • هدایتی، نازنین الآخر الإنکلیزی فی مرایا الأنا الشرقیة المختلفة «کتاب «الجسد حقیبة سفر» لغادة السمان نموذجاً» [المجلد 14، العدد 46، 2018، الصفحة 1-20]
 • همایونی، سعدالله دراسة نصیة لظاهرة الانزیاح فی قصیدة «أنشودة المطر» [المجلد 14، العدد 46، 2018، الصفحة 81-102]
 • همایونی، سعدالله واکاوی ویژگیهای ممیز مقولات کاربردشناختی در زبان عربی (مورد مطالعه: کانون، موضوع، مبتدا، دنباله رو) [( المقالات الجاهزة للنشر)]
 • همتی، شهریار الألف و اللام و اختلاف الآراء حولها فی اللغة العربیة [المجلد 7، العدد 20، 1432]
 • همتی، شهریار ابن ابی عتیق وتطوّر نقد [المجلد 3، العدد 7، 1428، الصفحة 111-133]
 • همتی، شهریار نقدی کوتاه بر کتاب «دراسة ونقد فی مسائل بلاغیة هامة» [المجلد 12، العدد 41، 1438، الصفحة 243-246]
 • هنری لطیف پور، یدالله خشونت سیاسی جمعی و دولتی و پیامدهای آن در رمان «ستارة آگوست» صنع الله ابراهیم [المجلد 14، العدد 46، 2018، الصفحة 119-140]