فهرس المؤلفين

آ

 • آبگون، آمنه تجلّیات الغربة وظواهرها فی أشعار "عدنان الصائغ" دیوانا "تأبّط منفى" و"تکوینات" نموذجاً [المجلد 11، العدد 36، 1437، الصفحة 1-18]
 • آرمن، سید ابراهیم التطابق بین السارد والمؤلف والشخصیة المرکزیة فی سیرة «حیاتی» الذاتیة لأحمد أمین [المجلد 11، العدد 35، 1436، الصفحة 1-21]

ا

 • ابویسانی، حسین نقش هنرسازه‌های بدیعی در تعجب‌برانگیزی مخاطب در سوره‌های مکی با تکیه بر نقد فرمالیسم روسی (مطالعة موردی: سوره‌های «بروج» و «غاشیه») [المجلد 11، العدد 36، 1437، الصفحة 53-74]
 • اسماعیلی، سجاد آسیب‌شناسی سرفصل‌های رشتة زبان و ادبیات عربی بر اساس شاخص‌های تجاری‌سازی و کارآفرینی [المجلد 11، العدد 35، 1436، الصفحة 171-189]
 • اشکوری، سید عدنان ارزیابی آمادگی و توانایی دانشجویان رشته زبان وادبیات عربی در زمینة ورود به بازار کار مرتبط با این رشته (از دیدگاه دانشجویان و اساتید) [المجلد 11، العدد 35، 1436، الصفحة 151-170]
 • اعتضادی فر، مهناز کار آفرینی برای زبان دانان عربی در حوزه گردشگری [المجلد 11، العدد 36، 1437، الصفحة 135-152]
 • افضلی، زهرا أسالیب استحضار الأفکار فی روایة «الطریق» لنجیب محفوظ وفقاً لنظریة «لیتش» و«شورت» [المجلد 11، العدد 37، 1437، الصفحة 1-20]
 • اکبری موسی‌آبادی، مریم التطابق بین السارد والمؤلف والشخصیة المرکزیة فی سیرة «حیاتی» الذاتیة لأحمد أمین [المجلد 11، العدد 35، 1436، الصفحة 1-21]
 • ایمانیان، حسین دور القصة و المسرحیة فی التخلّص من اللغة المُقیّدة للناطقین باللغة الفارسیة [المجلد 11، العدد 34، 1436، الصفحة 39-58]

ب

 • باش‌قره، لقمان آسیب‌شناسی سرفصل‌های رشتة زبان و ادبیات عربی بر اساس شاخص‌های تجاری‌سازی و کارآفرینی [المجلد 11، العدد 35، 1436، الصفحة 171-189]
 • بردانیا، سجاد از «قفا نبک» تا «بوی جوی مولیان» بررسی شیوة شاعری «امرؤالقیس» پدر شعر عربی و «رودکی سمرقندی» پدر شعر فارسی [المجلد 11، العدد 34، 1436، الصفحة 129-154]
 • بردانیا، سجاد سه نماد از شهیدان فلسطینی در شعر عمر ابوریشه از سال 1948م. تا 1967م. [المجلد 11، العدد 35، 1436، الصفحة 61-78]
 • بلاوی، رسول تجلّیات الغربة وظواهرها فی أشعار "عدنان الصائغ" دیوانا "تأبّط منفى" و"تکوینات" نموذجاً [المجلد 11، العدد 36، 1437، الصفحة 1-18]
 • بهمنی، کبرا بازگشت به مرکز در «التوهم» حارث محاسبی [المجلد 11، العدد 35، 1436، الصفحة 79-100]
 • بیدسرخی، ugd تبیین معنای «فتنه» در آیات مشتمل بر مادة فتنه با تأکید بر معنای کفر، شرک و ارتداد [المجلد 11، العدد 37، 1437، الصفحة 115-135]

ج

 • جرنگیان، جواد گونه‌های حضور اسطوره«اورفئوس» در شعر آدونیس، محمد فیتوری و عبدالوهاب بیاتی [المجلد 11، العدد 36، 1437، الصفحة 111-134]
 • جعفر زاده، جعفر أسالیب استحضار الأفکار فی روایة «الطریق» لنجیب محفوظ وفقاً لنظریة «لیتش» و«شورت» [المجلد 11، العدد 37، 1437، الصفحة 1-20]
 • جوانرودی، مصطفی نقش گروه‌های زبان و ادبیات عربی در توسعه کارآفرینی [المجلد 11، العدد 35، 1436، الصفحة 191-214]

خ

 • خاقانی اصفهانی، محمد استعاره از منظر بلاغت‌ عربی و زبان‌شناسیِ شناختی [المجلد 11، العدد 35، 1436، الصفحة 101-122]
 • خسروی زاده، سودابه زمان‌پریشی در رمان «چراغ‌های آبی» حنا مینه [المجلد 11، العدد 34، 1436، الصفحة 83-104]
 • خشه، عبدالغانی الخطاب الغلافی ومضمرات التصوف فی «أنطق عن الهوى» لعبدالله حمادی [المجلد 11، العدد 35، 1436، الصفحة 23-39]
 • خضری، علی تجلّیات الغربة وظواهرها فی أشعار "عدنان الصائغ" دیوانا "تأبّط منفى" و"تکوینات" نموذجاً [المجلد 11، العدد 36، 1437، الصفحة 1-18]

د

 • دلشاد، شهرام مقوّمات العالمیة فی روایة «رامة و التنین» لإدوار الخراط فی ضوء نظریة حسام الخطیب «دراسة فی الأدب المقارن» [المجلد 11، العدد 34، 1436، الصفحة 19-38]

ر

 • رجبی، فرهاد بررسی آگاهی آرمانی شعر أمل دنقل و اسماعیل شاهرودی بر مبنای نظریة ساختارگرایی تکوینی لوسین گلدمن [المجلد 11، العدد 34، 1436، الصفحة 59-81]
 • رحمتی، مریم حازم القرطاجنی و إبداع المصطلحات الجدیدة فی مجال النقد الأدبی و العروض [المجلد 11، العدد 37، 1437، الصفحة 43-64]
 • رستم پور، رقیه کار آفرینی برای زبان دانان عربی در حوزه گردشگری [المجلد 11، العدد 36، 1437، الصفحة 135-152]
 • رسول نژاد، عبد الله زمان‌پریشی در رمان «چراغ‌های آبی» حنا مینه [المجلد 11، العدد 34، 1436، الصفحة 83-104]
 • رضوان، هادی الهجاء و بواعثه النفسیة فی شعر البوصیری [المجلد 11، العدد 37، 1437، الصفحة 65-87]
 • روحی برندق، کاوس تبیین معنای «فتنه» در آیات مشتمل بر مادة فتنه با تأکید بر معنای کفر، شرک و ارتداد [المجلد 11، العدد 37، 1437، الصفحة 115-135]
 • روستایی، حسین قیاس أسلوب الشعر فی أنماطه الثلاثة: العمودی و الشعر الحر و قصیدة النثر، علی أساس معادلة بوزیمان (دراسة مقارنة لنماذج من الشعر العمودی و الشعر الحر للسیاب و قصیدة النثر للماغوط) [المجلد 11، العدد 34، 1436، الصفحة 1-18]
 • روشنفکر، کبری رمزیة المکان الروائی فی روایة «المتشائل» [المجلد 11، العدد 36، 1437، الصفحة 19-36]

ز

 • زینی وند، تورج نشانه‌شناسی پدیدة «کودک جنگ» در شعر محمود درویش [المجلد 11، العدد 37، 1437، الصفحة 89-113]

س

 • سرباز، حسن زمان‌پریشی در رمان «چراغ‌های آبی» حنا مینه [المجلد 11، العدد 34، 1436، الصفحة 83-104]
 • سلیمی، علی نشانه‌شناسی پدیدة «کودک جنگ» در شعر محمود درویش [المجلد 11، العدد 37، 1437، الصفحة 89-113]

ش

 • شریفی، نسیم نقش گروه‌های زبان و ادبیات عربی در توسعه کارآفرینی [المجلد 11، العدد 35، 1436، الصفحة 191-214]
 • شکری، مسعود رمزیة المکان الروائی فی روایة «المتشائل» [المجلد 11، العدد 36، 1437، الصفحة 19-36]
 • شکوری، طاهره بررسی آگاهی آرمانی شعر أمل دنقل و اسماعیل شاهرودی بر مبنای نظریة ساختارگرایی تکوینی لوسین گلدمن [المجلد 11، العدد 34، 1436، الصفحة 59-81]

ص

 • صادقی مزیدی، مجید کارآفرینی سازمانی زبان عربی، ظرفیت‌ها و شاخصه‌ها مطالعة موردی: دانشکدة علوم قرآنی شیراز [المجلد 11، العدد 35، 1436، الصفحة 215-232]
 • صالحی، پیمان ساختار و محتوا در دو داستان «ترس» نجیب محفوظ و «بیابانی» محمود دولت‌آبادی [المجلد 11، العدد 34، 1436، الصفحة 105-128]
 • صالحی، جواد الهام گیری از سنت دینی در شعر اعشی [المجلد 11، العدد 36، 1437، الصفحة 95-110]
 • صدقی، حامد قیاس أسلوب الشعر فی أنماطه الثلاثة: العمودی و الشعر الحر و قصیدة النثر، علی أساس معادلة بوزیمان (دراسة مقارنة لنماذج من الشعر العمودی و الشعر الحر للسیاب و قصیدة النثر للماغوط) [المجلد 11، العدد 34، 1436، الصفحة 1-18]
 • صدیقی، کلثوم بازخوانی الگو‏های واژه‏سازی یا تولید در زبان عربی [المجلد 11، العدد 37، 1437، الصفحة 175-194]
 • صلاحی مقدم، سهیلا بازگشت به مرکز در «التوهم» حارث محاسبی [المجلد 11، العدد 35، 1436، الصفحة 79-100]

ط

 • طاهری نیا، علی باقر حازم القرطاجنی و إبداع المصطلحات الجدیدة فی مجال النقد الأدبی و العروض [المجلد 11، العدد 37، 1437، الصفحة 43-64]

ع

 • عابدی، حسین نشانه‌شناسی پدیدة «کودک جنگ» در شعر محمود درویش [المجلد 11، العدد 37، 1437، الصفحة 89-113]
 • عباسی، حبیب اله سورة «الرعد» به‌مثابه متن پنهان مجموعه داستان «الرعد» زکریا تامر [المجلد 11، العدد 37، 1437، الصفحة 137-151]
 • عبدی، مالک أسلوبیة زهدیات أبی نواس علی ضوء الدراسات البنیویة و اللغویة [المجلد 11، العدد 37، 1437، الصفحة 21-42]
 • عزیزی‌فر، امیرعباس فضایل امام علی(ع) در شعر ناصرخسرو و کمیت بن زید اسدی [المجلد 11، العدد 35، 1436، الصفحة 123-150]
 • عموری، نعیم کاوشی بر بن‌مایه‌های ادبیات پایداری در شعر محمد فیتوری و مهدی اخوان ثالث «بر اساس مکتب سلافی» [المجلد 11، العدد 36، 1437، الصفحة 75-94]

غ

 • غفوری حسن آباد، عفت سورة «الرعد» به‌مثابه متن پنهان مجموعه داستان «الرعد» زکریا تامر [المجلد 11، العدد 37، 1437، الصفحة 137-151]

ف

ق

 • قادری، فاطمه از «قفا نبک» تا «بوی جوی مولیان» بررسی شیوة شاعری «امرؤالقیس» پدر شعر عربی و «رودکی سمرقندی» پدر شعر فارسی [المجلد 11، العدد 34، 1436، الصفحة 129-154]
 • قاسمی، راضیة أسلوبیة زهدیات أبی نواس علی ضوء الدراسات البنیویة و اللغویة [المجلد 11، العدد 37، 1437، الصفحة 21-42]
 • قاسمی موسوی، سید اسماعیل مسائل، مشکلات و راهکارهای تدریس ترجمه [المجلد 11، العدد 37، 1437، الصفحة 195-211]
 • قرئلی، هدا نقش زبان عربی در بهبود گردشگری سلامت در ایران [المجلد 11، العدد 37، 1437، الصفحة 213-228]
 • قربان‌خانی، مرضیه استعاره از منظر بلاغت‌ عربی و زبان‌شناسیِ شناختی [المجلد 11، العدد 35، 1436، الصفحة 101-122]

ک

 • کاظمی سهلوانی، حسن زبان عربی در خدمت صنعت گردشگری [المجلد 11، العدد 36، 1437، الصفحة 153-165]
 • کاووسی، سبحان حازم القرطاجنی و إبداع المصطلحات الجدیدة فی مجال النقد الأدبی و العروض [المجلد 11، العدد 37، 1437، الصفحة 43-64]
 • کلاهچیان، فاطمه نشانه‌شناسی پدیدة «کودک جنگ» در شعر محمود درویش [المجلد 11، العدد 37، 1437، الصفحة 89-113]

م

 • محسنی، علی اکبر بازتاب ساختار قدرت و شیوه‌های اِعمال آن در کشورهای عربی در شعر احمد مطر [المجلد 11، العدد 34، 1436، الصفحة 155-175]
 • محمد رضایی، علی رضا رمزیة المکان الروائی فی روایة «المتشائل» [المجلد 11، العدد 36، 1437، الصفحة 19-36]
 • محمدی، مجید فضایل امام علی(ع) در شعر ناصرخسرو و کمیت بن زید اسدی [المجلد 11، العدد 35، 1436، الصفحة 123-150]
 • مخمی، الیاس نقش هنرسازه‌های بدیعی در تعجب‌برانگیزی مخاطب در سوره‌های مکی با تکیه بر نقد فرمالیسم روسی (مطالعة موردی: سوره‌های «بروج» و «غاشیه») [المجلد 11، العدد 36، 1437، الصفحة 53-74]
 • مددی، فیض الله زبان عربی در خدمت صنعت گردشگری [المجلد 11، العدد 36، 1437، الصفحة 153-165]
 • مقدم متقی، امیر بررسی تطبیقی دیدگاه‌های ناتورالیستی در داستان «الهاویه» از مصطفی لطفی منفلوطی و «آسوموار» اثر امیل زولا [المجلد 11، العدد 37، 1437، الصفحة 153-173]
 • ملازاده، ریحانه ظاهرة الاغتراب فی شعر سعدی یوسف [المجلد 11، العدد 36، 1437، الصفحة 37-52]
 • مهدیان طرقبه، روح الله حازم القرطاجنی و إبداع المصطلحات الجدیدة فی مجال النقد الأدبی و العروض [المجلد 11، العدد 37، 1437، الصفحة 43-64]
 • میرزایی، فرامرز أسالیب استحضار الأفکار فی روایة «الطریق» لنجیب محفوظ وفقاً لنظریة «لیتش» و«شورت» [المجلد 11، العدد 37، 1437، الصفحة 1-20]

ن

 • نجاریان، ماجد نقش زبان عربی در بهبود گردشگری سلامت در ایران [المجلد 11، العدد 37، 1437، الصفحة 213-228]
 • نجفی ایوکی، علی گونه‌های حضور اسطوره«اورفئوس» در شعر آدونیس، محمد فیتوری و عبدالوهاب بیاتی [المجلد 11، العدد 36، 1437، الصفحة 111-134]
 • نصیری، روح‌اله الإیقاع الصوتی فی نهج‌البلاغة: خطبتی «الشِّقشقیة» و«خلقة الطاووس» أنموذجاً [المجلد 11، العدد 35، 1436، الصفحة 41-60]
 • نظری، علی مسائل، مشکلات و راهکارهای تدریس ترجمه [المجلد 11، العدد 37، 1437، الصفحة 195-211]
 • نظری منظم، هادی مقوّمات العالمیة فی روایة «رامة و التنین» لإدوار الخراط فی ضوء نظریة حسام الخطیب «دراسة فی الأدب المقارن» [المجلد 11، العدد 34، 1436، الصفحة 19-38]
 • نقی زاده، سید علاء پیشنهاد واحد درسی «کارگاه ترجمة متون مطبوعاتی عربی» در جهت کارآفرینی برای دانشجویان رشته عربی [المجلد 11، العدد 37، 1437، الصفحة 229-244]
 • نورسیده، علی اکبر به‌توانی مهارت‌های دانشجویان رشتة‌ زبان و ادبیات عربی از طریق بازتعریف برنامه درسی دورة کارشناسی بر اساس سرفصل‌های رشتة هم‌شاخه، زبان و ادبیات فرانسه [المجلد 11، العدد 36، 1437، الصفحة 167-187]