فهرس المؤلفين

آ

 • آذرنوش، آذرتاش التعامل الثقافی بین الفارسیه و العربیه (بحث فی المعربات) [المجلد 2، العدد 5، 1427، الصفحة 163-173]

ا

 • اختری، طاهره تاثیر راهبردهای یادگیری زبان دوم بر فرآیند یادگیری زبان عربی [المجلد 2، العدد 6، 1427، الصفحة 81-98]
 • اکیزه خو، طوبی بررسی علل کم علاقگی دانش آموزان دبیرستان به درس عربی از دیدگاه دبیران شهر شیراز [المجلد 2، العدد 5، 1427، الصفحة 89-108]
 • الیروانی النجفی، مرتضی الجرّ علی الجوتر بین الفرض و القبول [المجلد 2، العدد 6، 1427، الصفحة 1-20]

ب

 • بزرکی، سهیلا مقارنة بین المسرحیتین مجنون ولیلی و رومیو و جولییت [المجلد 2، العدد 6، 1427، الصفحة 61-80]

ج

 • جمشیدی، لیلا پیرنگ در مقامات حریری و حمیدی [المجلد 2، العدد 5، 1427، الصفحة 67-88]

ح

 • حاجی زاده، مهین بررسی ساختار جمله عربی با تکیه بر دو روش توصیفی و گشتاری [المجلد 2، العدد 6، 1427، الصفحة 147-171]
 • حسینی، شکوه السادات شوقی ضیف، نگاهی نو به میراث ادب عربی [المجلد 2، العدد 5، 1427، الصفحة 137-152]

خ

 • خاقانی، محمد بررسی علل کم علاقگی دانش آموزان دبیرستان به درس عربی از دیدگاه دبیران شهر شیراز [المجلد 2، العدد 5، 1427، الصفحة 89-108]

د

ذ

 • ذوالفقاری، حسن بازتاب قرآن کریم در ضرب المثلهای فارسی [المجلد 2، العدد 5، 1427، الصفحة 109-136]

ر

 • رسولی، حجت تقریر عن تعلیم اللغه العربیه فی الصین (التقریر) [المجلد 2، العدد 5، 1427، الصفحة 153-162]

ز

 • زینی وند، تورج تطوّر علم الأصوات فی ضوء الدراسات القرآنیة [المجلد 2، العدد 6، 1427، الصفحة 39-60]

س

 • سبزیان پور، وحید الصور الخیالیه فی الالقاب الشبیه بالکنیه [المجلد 2، العدد 5، 1427، الصفحة 23-444]

ش

 • شاملی، نصرالله تطوّر علم الأصوات فی ضوء الدراسات القرآنیة [المجلد 2، العدد 6، 1427، الصفحة 39-60]

ف

 • فاضلی، محمد حیات فردی و علمی نجم الائمه در آیینه پژوهش و نقد [المجلد 2، العدد 6، 1427، الصفحة 99-121]
 • فرع الشیرازی، سید حیدر المعاییذ المدح دراسة و نقد فی ضوء الأدب الإسلامی الملتزم [المجلد 2، العدد 6، 1427، الصفحة 21-38]

ل

 • لیاقت دار، محمد‌جواد بررسی علل کم علاقگی دانش آموزان دبیرستان به درس عربی از دیدگاه دبیران شهر شیراز [المجلد 2، العدد 5، 1427، الصفحة 89-108]

م

 • میرزائی نیا، حسین مقارنة بین المسرحیتین مجنون ولیلی و رومیو و جولییت [المجلد 2، العدد 6، 1427، الصفحة 61-80]
 • میمندی، وصال حیات فردی و علمی نجم الائمه در آیینه پژوهش و نقد [المجلد 2، العدد 6، 1427، الصفحة 99-121]

ن

 • ناظمیان، هومن رساله التوابع و الزوابع فی ضوء الفن القصصی المعاصر [المجلد 2، العدد 5، 1427، الصفحة 45-66]