فهرس المؤلفين

ا

 • ابن الرسول، سیدمحمدرضا الترجمةُ عندَ الأدباء والبلاغیین الفرس القدماء [المجلد 12، العدد 40، 1438، الصفحة 59-78]
 • احمدی، محسن روانشناسی تطبیقی رنگها در دیوان بشار بن برد و شوریدة شیرازی برپایة نظریة ماکس لوشر [المجلد 12، العدد 40، 1438، الصفحة 119-142]
 • احمدیان، حمید الحذف فی التعبیر القرآنی ومکانته فی الترجمة الفارسیة (حذف الفعل نموذجاً) [المجلد 12، العدد 41، 1438، الصفحة 39-60]
 • اسماعیل زاده، حسن یهودی‌سازی در سیستم آموزشی مدارس فلسطین اشغالی [المجلد 12، العدد 41، 1438، الصفحة 197-218]
 • اسماعیلی، سجاد ارزیابی جایگاه مهارت‌های تفکر نقادانه در کتاب‌های آموزشی ادبیات عربی در مقطع کارشناسی رشته زبان و ادبیات عربی [المجلد 12، العدد 39، 1437، الصفحة 181-204]
 • افخمی عقدا، رضا دراسةٌ نفسیةٌ لشخصیة عنترة فی ضوء نظریة «أدلر» [المجلد 12، العدد 40، 1438، الصفحة 1-22]
 • الباشا زانوس، أحمد بررسی رمزهای طبیعی در اشعار ایلیا ابوماضی [المجلد 12، العدد 38، 1437، الصفحة 109-126]
 • العامری، شاکر أسباب انتشار سیرة عنترة فی العصر العباسی الثانی [المجلد 12، العدد 38، 1437، الصفحة 67-88]
 • امرایی، محمدحسن تداعیات إثبات الذات، والنّرجسیّة فی شخصیّة أبی فراس الحمدانیّ، و رومیاته (فی ضوء نظریة "کوهت" النفسیّة) [المجلد 12، العدد 40، 1438، الصفحة 23-38]
 • امیری، جهانگیر تحلیل الخطاب الروائی فی مجموعة «مغرب الشمس» لحسن برطال (مرتکزا علی أهم المفاهیم الروائیة کالتبئیر و المسافة و الصوت لدی «جرار جنیت») [المجلد 12، العدد 38، 1437، الصفحة 43-66]
 • امیری، جهانگیر تداعیات إثبات الذات، والنّرجسیّة فی شخصیّة أبی فراس الحمدانیّ، و رومیاته (فی ضوء نظریة "کوهت" النفسیّة) [المجلد 12، العدد 40، 1438، الصفحة 23-38]
 • امین‌مقدسی، ابوالحسن خوانشی انتقادی ـ جامعه‌شناختی از رخداد بینامتنی قرآنی در شعر محمد بن عبدالمطلب [المجلد 12، العدد 40، 1438، الصفحة 143-166]
 • ایزانلو، امید قهرمان مسئله‌دار در رمان «اللص و الکلاب» اثر نجیب محفوظ [المجلد 12، العدد 41، 1438، الصفحة 177-196]
 • ایمانیان، حسین تورم خاطرات گذشته (آسیب‌شناسی شیفتگی نویسندگان مسلمان به میراث علمی و ادبیِ اسلامی پس از یورش مغول) [المجلد 12، العدد 39، 1437، الصفحة 205-230]

ب

 • بادینده، هاله سیمیائیة أسماء الشخصیات فی روایة "ذاکرة الجسد" لأحلام مستغانمی (الشخصیتین الرئیسیتین نموذجاً) [المجلد 12، العدد 40، 1438، الصفحة 39-58]
 • براری، مرتضی بررسی رمزهای طبیعی در اشعار ایلیا ابوماضی [المجلد 12، العدد 38، 1437، الصفحة 109-126]

ج

 • جادری، عبیر جمالیات الفضاء فی« الأیام» (مع الترکیز على البعد النفسی للشخصیة) [المجلد 12، العدد 39، 1437، الصفحة 1-22]

ح

 • حسام پور، سعید بررسی ظرفیت‌های فانتزی کودک و نوجوان در حکایت‌های کلیله‌ودمنه (بر اساس ترجمة ابن مقفع) [المجلد 12، العدد 38، 1437، الصفحة 149-168]
 • حسن شاهی، سعیدة بررسی ظرفیت‌های فانتزی کودک و نوجوان در حکایت‌های کلیله‌ودمنه (بر اساس ترجمة ابن مقفع) [المجلد 12، العدد 38، 1437، الصفحة 149-168]
 • حسین‌پناهی، گلاله الصورة الشعریة ‌للتراث الأدبی فی شعر سمیح القاسم [المجلد 12، العدد 41، 1438، الصفحة 61-82]
 • حیدری، طاهره خوانشی انتقادی ـ جامعه‌شناختی از رخداد بینامتنی قرآنی در شعر محمد بن عبدالمطلب [المجلد 12، العدد 40، 1438، الصفحة 143-166]
 • حیدریان شهری، احمدرضا بررسی فرصت‏های شغلی مرتبط با رشتة زبان عربی (بررسی موردی شهر مشهد) [المجلد 12، العدد 39، 1437، الصفحة 231-252]

خ

 • خاقانی اصفهانی، محمد ابن الوردی وموقفه من المجتمع المملوکی فی الشام [المجلد 12، العدد 39، 1437، الصفحة 87-108]
 • خاکپور، حسام الدین مقاربة شکلانیة لقصیدة "لامیة الکرد" لامرئ القیس الکُردی [المجلد 12، العدد 39، 1437، الصفحة 109-130]
 • خسروی، سمیره تحلیل الخطاب الروائی فی مجموعة «مغرب الشمس» لحسن برطال (مرتکزا علی أهم المفاهیم الروائیة کالتبئیر و المسافة و الصوت لدی «جرار جنیت») [المجلد 12، العدد 38، 1437، الصفحة 43-66]
 • خلیفه شوشتری، محمد ابراهیم نقدی کوتاه بر کتاب «دراسة ونقد فی مسائل بلاغیة هامة» [المجلد 12، العدد 41، 1438، الصفحة 243-246]

د

 • دادخواه طهرانی، حسن تحلیل گفتمان غالب رمان «اجنحة الفراشة» از محمد سلماوی (بر اساس نظریة تحلیل گفتمان انتقادی نورمن فرکلاف) [المجلد 12، العدد 41، 1438، الصفحة 127-152]
 • دلشاد، شهرام الحوار فی شعر أبی‌نواس «صیغه، أنواعه، ووظائفه» (التحلیل الأسلوبی والسردی) [المجلد 12، العدد 38، 1437، الصفحة 1-20]
 • دهقانی، اعظم فنیة الحوار وأثرها فی الصورة القرآنیة (دراسة تطبیقیة فی السورتین طه ومریم) [المجلد 12، العدد 38، 1437، الصفحة 89-108]

ر

 • رجبی، فرهاد چالش تجاری‌سازی آموزش زبان عربی در ایران [المجلد 12، العدد 40، 1438، الصفحة 213-234]
 • رحماندوست، مجتبی یهودی‌سازی در سیستم آموزشی مدارس فلسطین اشغالی [المجلد 12، العدد 41، 1438، الصفحة 197-218]
 • رحمتیان، روح‌الله ارزیابی جایگاه مهارت‌های تفکر نقادانه در کتاب‌های آموزشی ادبیات عربی در مقطع کارشناسی رشته زبان و ادبیات عربی [المجلد 12، العدد 39، 1437، الصفحة 181-204]
 • رحیمی خویگانی، محمد الترجمةُ عندَ الأدباء والبلاغیین الفرس القدماء [المجلد 12، العدد 40، 1438، الصفحة 59-78]
 • رضائی، رمضان شیوة نقد طه حسین در حدیث الاربعاء [المجلد 12، العدد 40، 1438، الصفحة 167-186]
 • رمضانی، ربابة التقنیات الجمالیة بین بردة البوصیری ونظام البردة لباکثیر [المجلد 12، العدد 39، 1437، الصفحة 47-66]
 • روحی برندق، کاوس تأثیر قرائت‌های قرآنی بر شکل‌گیری دیدگاه‌های نحویان [المجلد 12، العدد 39، 1437، الصفحة 131-154]
 • روشنفکر، کبری الحبّ الوجودی فی روایتی «جیل القدر» و«ثائر محترف» لمطاع صفدی [المجلد 12، العدد 41، 1438، الصفحة 19-38]

ز

 • زارعی کفایت، حشمت الله بررسی رمزهای طبیعی در اشعار ایلیا ابوماضی [المجلد 12، العدد 38، 1437، الصفحة 109-126]
 • زمانی، محسن دراسةٌ نفسیةٌ لشخصیة عنترة فی ضوء نظریة «أدلر» [المجلد 12، العدد 40، 1438، الصفحة 1-22]
 • زمانی، مهدی فنیة الحوار وأثرها فی الصورة القرآنیة (دراسة تطبیقیة فی السورتین طه ومریم) [المجلد 12، العدد 38، 1437، الصفحة 89-108]
 • زود رنج، صدیقه کارکرد مکان داستان در ارائة عناصر پایداری (بررسی موردی رمان «ذاکرة الجسد» اثر احلام مستغانمی) [المجلد 12، العدد 38، 1437، الصفحة 169-190]
 • زیتون، علی مهدی سیمیائیة أسماء الشخصیات فی روایة "ذاکرة الجسد" لأحلام مستغانمی (الشخصیتین الرئیسیتین نموذجاً) [المجلد 12، العدد 40، 1438، الصفحة 39-58]

س

 • سعیدآوی، علی دراسة مقارنة فی ترجمة کتاب الأیام [المجلد 12، العدد 39، 1437، الصفحة 67-86]
 • سلمانی مروست، محمد علی بررسی کارکردهای ساختار اشتغال در قرآن کریم [المجلد 12، العدد 39، 1437، الصفحة 155-180]
 • سیاحی، صادق تحلیل گفتمان غالب رمان «اجنحة الفراشة» از محمد سلماوی (بر اساس نظریة تحلیل گفتمان انتقادی نورمن فرکلاف) [المجلد 12، العدد 41، 1438، الصفحة 127-152]

ش

 • شایان، شادی دغدغه‌های بودن در شعر ابوالقاسم شابی (تحلیل روان‌شناختی شعر شابی بر مبنای نظریة وجودی) [المجلد 12، العدد 41، 1438، الصفحة 153-176]
 • شجاع پوریان، ولی الله فرایند وام‌گیری و تعامل واژگانی بین زبان فارسی و زبان عربی [المجلد 12، العدد 38، 1437، الصفحة 127-148]
 • شکیب، محمود بررسی واژگان اضداد و نقش تفسیری آنها در قرآن کریم (با محوریت تفاسیر تبیان شیخ طوسی و المیزان علامه طباطبایی) [المجلد 12، العدد 41، 1438، الصفحة 103-126]
 • شهبازی، اصغر الحذف فی التعبیر القرآنی ومکانته فی الترجمة الفارسیة (حذف الفعل نموذجاً) [المجلد 12، العدد 41، 1438، الصفحة 39-60]
 • شیخ باقری، محمد امین التقنیات الجمالیة بین بردة البوصیری ونظام البردة لباکثیر [المجلد 12، العدد 39، 1437، الصفحة 47-66]

ص

 • صیادی نجاد، روح الله ظرفیت‌ها، راهکارها و اصول کارآفرینی و تجاری‌سازی در رشتة زبان و ادبیات عربی [المجلد 12، العدد 38، 1437، الصفحة 231-248]

ط

 • طالبی قره قشلاقی، جمال التحلیل الصوتی والدلالی فی قصیدة بلقیس لـ «نزار قبّانی» «مقاربة فی ضوء منهج النقد الصوتی» [المجلد 12، العدد 40، 1438، الصفحة 79-98]
 • طاهری نیا، علی باقر مقاربة شکلانیة لقصیدة "لامیة الکرد" لامرئ القیس الکُردی [المجلد 12، العدد 39، 1437، الصفحة 109-130]
 • طهماسبی بلداجی، اصغر بررسی عوامل مؤثر بر میزان یادگیری‌ زبان ‌عربی در بین دانشجویان دانشگاه پیام نور (مطالعه موردی استان چهارمحال و بختیاری) [المجلد 12، العدد 38، 1437، الصفحة 191-214]

ظ

 • ظهیری، شعله نقش مراکز علمی جزیره در پیشبرد علوم و ادب عربی عصر عباسی (مطالعة موردی «دیار بکر و دیار مضر») [المجلد 12، العدد 40، 1438، الصفحة 187-212]

ع

 • عابدی، مهدی ابن الوردی وموقفه من المجتمع المملوکی فی الشام [المجلد 12، العدد 39، 1437، الصفحة 87-108]
 • عامری، محمد علی أسباب انتشار سیرة عنترة فی العصر العباسی الثانی [المجلد 12، العدد 38، 1437، الصفحة 67-88]
 • عباسیان، سوسن سیمیائیة أسماء الشخصیات فی روایة "ذاکرة الجسد" لأحلام مستغانمی (الشخصیتین الرئیسیتین نموذجاً) [المجلد 12، العدد 40، 1438، الصفحة 39-58]
 • عبدلی، امیر حسین ظرفیت‌ها، راهکارها و اصول کارآفرینی و تجاری‌سازی در رشتة زبان و ادبیات عربی [المجلد 12، العدد 38، 1437، الصفحة 231-248]
 • عچرش، خیریه تحلیل گفتمان غالب رمان «اجنحة الفراشة» از محمد سلماوی (بر اساس نظریة تحلیل گفتمان انتقادی نورمن فرکلاف) [المجلد 12، العدد 41، 1438، الصفحة 127-152]
 • عدالتی نسب، علی تحلیل گفتمان غالب رمان «اجنحة الفراشة» از محمد سلماوی (بر اساس نظریة تحلیل گفتمان انتقادی نورمن فرکلاف) [المجلد 12، العدد 41، 1438، الصفحة 127-152]
 • عرب یوسف آبادی، عبدالباسط روانشناسی تطبیقی رنگها در دیوان بشار بن برد و شوریدة شیرازی برپایة نظریة ماکس لوشر [المجلد 12، العدد 40، 1438، الصفحة 119-142]
 • عرب یوسف آبادی، فائزه روانشناسی تطبیقی رنگها در دیوان بشار بن برد و شوریدة شیرازی برپایة نظریة ماکس لوشر [المجلد 12، العدد 40، 1438، الصفحة 119-142]
 • عسکری، صادق «گردشگریِ درمانی»، گزینه‌ای برای اشتغال دانش‌آموختگان رشتة زبان عربی [المجلد 12، العدد 38، 1437، الصفحة 249-264]
 • علیان، فاطمه «گردشگریِ درمانی»، گزینه‌ای برای اشتغال دانش‌آموختگان رشتة زبان عربی [المجلد 12، العدد 38، 1437، الصفحة 249-264]
 • علی محمدی، علی دراسةٌ نفسیةٌ لشخصیة عنترة فی ضوء نظریة «أدلر» [المجلد 12، العدد 40، 1438، الصفحة 1-22]

غ

 • غلامی، سید سجاد تأثیر قرائت‌های قرآنی بر شکل‌گیری دیدگاه‌های نحویان [المجلد 12، العدد 39، 1437، الصفحة 131-154]

ف

 • فاضلی، محمد نقدی بر سُست‌نقد نوشته‌شده بر «الدراسة» [المجلد 12، العدد 41، 1438، الصفحة 221-242]
 • فرید، زهرا بررسی واژگان اضداد و نقش تفسیری آنها در قرآن کریم (با محوریت تفاسیر تبیان شیخ طوسی و المیزان علامه طباطبایی) [المجلد 12، العدد 41، 1438، الصفحة 103-126]
 • فضیلت جو، سید امیر تأثیر قرائت‌های قرآنی بر شکل‌گیری دیدگاه‌های نحویان [المجلد 12، العدد 39، 1437، الصفحة 131-154]
 • فکری، مسعود الفرص المهنیة المتاحة لخرّیجی أقسام اللغة العربیة وضرورة الانسیاق التعلیمی لمتطلباتها [المجلد 12، العدد 38، 1437، الصفحة 215-230]
 • فیض الاسلام، جهاد جمالیات الفضاء فی« الأیام» (مع الترکیز على البعد النفسی للشخصیة) [المجلد 12، العدد 39، 1437، الصفحة 1-22]

ق

 • قنبری، لیلا بررسی عوامل مؤثر بر میزان یادگیری‌ زبان ‌عربی در بین دانشجویان دانشگاه پیام نور (مطالعه موردی استان چهارمحال و بختیاری) [المجلد 12، العدد 38، 1437، الصفحة 191-214]

ک

 • کریمی، مجتبی ابن الوردی وموقفه من المجتمع المملوکی فی الشام [المجلد 12، العدد 39، 1437، الصفحة 87-108]
 • کشاورز، حبیب نقش دانش‌آموختگان رشتة زبان و ادبیات عربی در توسعة تجارت الکترونیک با کشورهای عربی (مطالعة موردی کشور عراق) [المجلد 12، العدد 39، 1437، الصفحة 253-272]
 • کیانی، حسین بررسی ظرفیت‌های فانتزی کودک و نوجوان در حکایت‌های کلیله‌ودمنه (بر اساس ترجمة ابن مقفع) [المجلد 12، العدد 38، 1437، الصفحة 149-168]
 • کیانی، حسین نقش «هستة کارآفرینی» در توسعة کارآفرینی برای رشتة زبان و ادبیات عربی (بررسی هستة کارآفرینی گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه شیراز) [المجلد 12، العدد 40، 1438، الصفحة 235-254]

م

 • متقی‌زاده، عیسی ارزیابی جایگاه مهارت‌های تفکر نقادانه در کتاب‌های آموزشی ادبیات عربی در مقطع کارشناسی رشته زبان و ادبیات عربی [المجلد 12، العدد 39، 1437، الصفحة 181-204]
 • مجاهد، مختار یهودی‌سازی در سیستم آموزشی مدارس فلسطین اشغالی [المجلد 12، العدد 41، 1438، الصفحة 197-218]
 • محمد رضایی، علی رضا جمالیات الفضاء فی« الأیام» (مع الترکیز على البعد النفسی للشخصیة) [المجلد 12، العدد 39، 1437، الصفحة 1-22]
 • محمدی بایزیدی، مجید الحبّ الوجودی فی روایتی «جیل القدر» و«ثائر محترف» لمطاع صفدی [المجلد 12، العدد 41، 1438، الصفحة 19-38]
 • مرعشی، سید حسین مُراسلة شعریّة بین الطبیب الأصفهانیّ وهاتف الأصفهانیّ: مناسبتها وموضوعاتها وأسالیبها الشعریّة [المجلد 12، العدد 39، 1437، الصفحة 23-46]
 • مسبوق، سید مهدی الحوار فی شعر أبی‌نواس «صیغه، أنواعه، ووظائفه» (التحلیل الأسلوبی والسردی) [المجلد 12، العدد 38، 1437، الصفحة 1-20]
 • مشایخی، حمیدرضا التحلیل المورفولوجی لعبث الأقدار نجیب محفوظ [المجلد 12، العدد 38، 1437، الصفحة 21-42]
 • مشایخی، حمیدرضا التحلیل المورفولوجی لعبث الأقدار نجیب محفوظ [المجلد 12، العدد 38، 1437، الصفحة 21-42]
 • مهدوی آرا، مصطفی بررسی فرصت‏های شغلی مرتبط با رشتة زبان عربی (بررسی موردی شهر مشهد) [المجلد 12، العدد 39، 1437، الصفحة 231-252]
 • مهدوی آرا، مصطفی دغدغه‌های بودن در شعر ابوالقاسم شابی (تحلیل روان‌شناختی شعر شابی بر مبنای نظریة وجودی) [المجلد 12، العدد 41، 1438، الصفحة 153-176]
 • میرحسینی، الهه السادات بررسی کارکردهای ساختار اشتغال در قرآن کریم [المجلد 12، العدد 39، 1437، الصفحة 155-180]
 • میرزایی الحسینی، سید محمود المصاحبة اللفظیة فی شعر زهیر بن أبی سلمی؛ دراسة دلالیة [المجلد 12، العدد 41، 1438، الصفحة 83-102]
 • میرسیدی، سیده هانیه التحلیل المورفولوجی لعبث الأقدار نجیب محفوظ [المجلد 12، العدد 38، 1437، الصفحة 21-42]

ن

 • نامداری، ابراهیم نگرشی نو بر کتاب «تاریخ الأدب العربی فی الأندلس» [المجلد 12، العدد 41، 1438، الصفحة 247-266]
 • نظری، علی المصاحبة اللفظیة فی شعر زهیر بن أبی سلمی؛ دراسة دلالیة [المجلد 12، العدد 41، 1438، الصفحة 83-102]
 • نظری، یوسف نقش «هستة کارآفرینی» در توسعة کارآفرینی برای رشتة زبان و ادبیات عربی (بررسی هستة کارآفرینی گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه شیراز) [المجلد 12، العدد 40، 1438، الصفحة 235-254]
 • نعمتی قزوینی، معصومه انطباعات الواقعیة العقلانیة فی أدب أمین الریحانی [المجلد 12، العدد 41، 1438، الصفحة 1-18]
 • نهیرات، احمد بصریة الصورة الشعریة فی وصف لحظة الرحیل ودلالاتها الفنیّة فی المعلقات السبع (مختارات الزوزنی نموذجاً) [المجلد 12، العدد 40، 1438، الصفحة 99-118]
 • نوح نژاد، مژگان مقاربة شکلانیة لقصیدة "لامیة الکرد" لامرئ القیس الکُردی [المجلد 12، العدد 39، 1437، الصفحة 109-130]

و

 • ولیئی، یونس المصاحبة اللفظیة فی شعر زهیر بن أبی سلمی؛ دراسة دلالیة [المجلد 12، العدد 41، 1438، الصفحة 83-102]

ه

 • هاشمی، مریم انطباعات الواقعیة العقلانیة فی أدب أمین الریحانی [المجلد 12، العدد 41، 1438، الصفحة 1-18]
 • همتی، شهریار نقدی کوتاه بر کتاب «دراسة ونقد فی مسائل بلاغیة هامة» [المجلد 12، العدد 41، 1438، الصفحة 243-246]