فهرس المؤلفين

آ

 • آباد، مرضیة استدعاء شخصیة الإمام الحسین (ع) فی شعر یحیی السماوی [المجلد 9، العدد 27، 1435، الصفحة 1-16]
 • آبدانان مهدیزاده، محمود واکاوی شخصیت مجنون در نمایشنامه‌ی «مجنون لیلی» اثر احمد شوقی [المجلد 9، العدد 29، 1435، الصفحة 47-67]

ا

 • ابن‌الرسول، سیدمحمدرضا النحو وقضایاه فی شرح النحاس علی المعلقات دراسة وصفیة [المجلد 9، العدد 27، 1435، الصفحة 43-63]
 • احمدی، حمید تحلیل استنادی و روابط هم‌نویسندگی مقاله‌های مجله‌ی علمی- پژوهشی انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی (مورد مطالعه: شماره‌ی 1 تا 20) [المجلد 9، العدد 29، 1435، الصفحة 125-148]
 • اختری، طاهره تجلی تجارب صوفیانه در شعر ادونیس و سهراب سپهری [المجلد 9، العدد 26، 1434، الصفحة 73-101]
 • امامی، نصرالله واکاوی شخصیت مجنون در نمایشنامه‌ی «مجنون لیلی» اثر احمد شوقی [المجلد 9، العدد 29، 1435، الصفحة 47-67]
 • امین مقدسی، ابوالحسن ملامح السریالیة فی شعر أدونیس «کتاب التحولات والهجرة فی أقالیم النهار واللیل» نموذجاً [المجلد 9، العدد 28، 1435، الصفحة 1-22]
 • امینی، ادریس ملامح السریالیة فی شعر أدونیس «کتاب التحولات والهجرة فی أقالیم النهار واللیل» نموذجاً [المجلد 9، العدد 28، 1435، الصفحة 1-22]
 • انصاری، نرگس نمادپردازی در شعر مقاومت جواد جمیل [المجلد 9، العدد 28، 1435، الصفحة 39-60]
 • ایشانی، طاهره بررسی انسجام و پیوستگی در سوره‌ی صف با رویکرد زبان‌شناسی نقش‌گرا [المجلد 9، العدد 27، 1435، الصفحة 65-95]
 • ایمانیان، حسین عاشقانه‌سرایی به هنگامه‌ی حج (با نگاهی به حجازیات عمربن ابی‌ربیعه و شریف رضی) [المجلد 9، العدد 27، 1435، الصفحة 137-160]

ب

 • بزرک‌نیا، صدیقة صدی القضیة الفلسطینیة فی مسرحیة «فلسطینیات» لعلی عُقلة عُرسان [المجلد 9، العدد 28، 1435، الصفحة 23-38]
 • بلاوی، رسول استدعاء شخصیة الإمام الحسین (ع) فی شعر یحیی السماوی [المجلد 9، العدد 27، 1435، الصفحة 1-16]

ج

ح

 • حسنعلیان، سمیه النحو وقضایاه فی شرح النحاس علی المعلقات دراسة وصفیة [المجلد 9، العدد 27، 1435، الصفحة 43-63]
 • حیدریان شهری، احمدرضا بررسی سیر سوگواره‌ای شکست ابرمرد در دو چکامه از بیّاتی و اخوان ثالث [المجلد 9، العدد 28، 1435، الصفحة 159-184]

خ

 • خرمیان، فاطمه بررسی شیوه‌های به‌کارگیری واگویه‌ی درونی در پیشبرد روایت رمان «حمار الحکیم» اثر توفیق الحکیم [المجلد 9، العدد 29، 1435، الصفحة 101-123]
 • خضری، کاوه ارزیابی میزان موفقیت بخش متونِ عربی عمومی سال سوم دبیرستان از دیدگاه دبیران و دانش‌آموزان (مطالعه‌ی موردی: شهرستان پیرانشهر) [المجلد 9، العدد 26، 1434، الصفحة 151-169]

د

 • داودی مقدم، فریده تجلی تجارب صوفیانه در شعر ادونیس و سهراب سپهری [المجلد 9، العدد 26، 1434، الصفحة 73-101]

ر

 • رضوان، هادی حِرز شفا (نقدی بر مقاله‌ی بررسی مضمونی سروده‌های عربی خاقانی) [المجلد 9، العدد 28، 1435، الصفحة 109-126]
 • روشنفکر، کبری بررسی نشانه- معناشناختی ساختار روایی داستان کوتاه «حبلٌ کالورید» [المجلد 9، العدد 28، 1435، الصفحة 87-108]

س

 • سلمانی مروست، محمدعلی بررسی ضمایر شأن و قصه در قرآن کریم [المجلد 9، العدد 29، 1435، الصفحة 125-148]
 • سلیمی، علی تحلیل استنادی و روابط هم‌نویسندگی مقاله‌های مجله‌ی علمی- پژوهشی انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی (مورد مطالعه: شماره‌ی 1 تا 20) [المجلد 9، العدد 29، 1435، الصفحة 125-148]

ش

 • شمس آبادی، حسین صدی القضیة الفلسطینیة فی مسرحیة «فلسطینیات» لعلی عُقلة عُرسان [المجلد 9، العدد 28، 1435، الصفحة 23-38]

ع

 • عرب یوسف آبادی، عبدالباسط صدی القضیة الفلسطینیة فی مسرحیة «فلسطینیات» لعلی عُقلة عُرسان [المجلد 9، العدد 28، 1435، الصفحة 23-38]
 • عرفت‌پور، زینه تصویرپردازی هنری ابرار و جایگاه اخروی آنان در سوره‌ی انسان [المجلد 9، العدد 26، 1434، الصفحة 43-72]

ف

 • فتحی، لادن تحلیل استنادی و روابط هم‌نویسندگی مقاله‌های مجله‌ی علمی- پژوهشی انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی (مورد مطالعه: شماره‌ی 1 تا 20) [المجلد 9، العدد 29، 1435، الصفحة 125-148]

ق

 • قادری، قادر سبک‌شناسی استعاره‌ی تمثیلیه در قرآن کریم [المجلد 9، العدد 29، 1435، الصفحة 21-45]
 • قتالی، سید محمود گول نمایی و هنجار گریزی در ادبیات عصر عباسی [المجلد 9، العدد 28، 1435، الصفحة 127-158]

ک

 • کاویان رئوف، مینا تحلیل روان‌شناختی آثار محمد ماغوط براساس تأثیرات نامطلوب فقر و زندان [المجلد 9، العدد 29، 1435، الصفحة 69-99]
 • کاید عباسی، زینب بررسی عناصر طنز در رمـان «میـرامار» نجیب محفوظ [المجلد 9، العدد 27، 1435، الصفحة 117-135]
 • کریمی‌فرد، غلامرضا واکاوی شخصیت مجنون در نمایشنامه‌ی «مجنون لیلی» اثر احمد شوقی [المجلد 9، العدد 29، 1435، الصفحة 47-67]
 • کمالجو، مصطفی بررسی عناصر طنز در رمـان «میـرامار» نجیب محفوظ [المجلد 9، العدد 27، 1435، الصفحة 117-135]
 • کوچکی، مسعوده مظاهر قیام حسینی در اشعار معروف عبدالمجید [المجلد 9، العدد 29، 1435، الصفحة 1-19]

م

 • متقی‌زاده، عیسی ارزیابی میزان موفقیت بخش متونِ عربی عمومی سال سوم دبیرستان از دیدگاه دبیران و دانش‌آموزان (مطالعه‌ی موردی: شهرستان پیرانشهر) [المجلد 9، العدد 26، 1434، الصفحة 151-169]
 • مجیدی، حسن تحلیل روان‌شناختی آثار محمد ماغوط براساس تأثیرات نامطلوب فقر و زندان [المجلد 9، العدد 29، 1435، الصفحة 69-99]
 • محمّدی، رضا تأثیرپذیری أدونیس از نظریّه‌ی به‌هم‌پیوستگی عینی تی.اس الیوت [المجلد 9، العدد 26، 1434، الصفحة 101-123]
 • معروف، یحیی سمبل‌های «آرمانشهر» در شعر معاصر عربی و فارسی [المجلد 9، العدد 28، 1435، الصفحة 61-86]
 • معصومی، محمد حسن تنوع الأسالیب فی الخطاب الإسلامی الأدبی [المجلد 9، العدد 27، 1435، الصفحة 17-41]
 • میرحسینی، سیدمحمد التنکیر وجمإلیاته البلاغیة فی نهج البلاغة دراسة «بعض الحکم» نموذجا [المجلد 9، العدد 26، 1434، الصفحة 29-42]
 • میرزایی، فرامرز بررسی نشانه- معناشناختی ساختار روایی داستان کوتاه «حبلٌ کالورید» [المجلد 9، العدد 28، 1435، الصفحة 87-108]
 • میرزایی‌نیا، حسین تأثیرپذیری أدونیس از نظریّه‌ی به‌هم‌پیوستگی عینی تی.اس الیوت [المجلد 9، العدد 26، 1434، الصفحة 101-123]
 • میمندی، وصال بازنگری تعاریف استخدام بدیعی و کشف نمونه‌ای ناشناخته از آن در قرآن کریم [المجلد 9، العدد 26، 1434، الصفحة 125-149]

ن

 • ناظمیان، هومن پیوند فرم و ساختار با محتوا در سوره‌ی مبارکه‌ی تکویر [المجلد 9، العدد 27، 1435، الصفحة 97-115]
 • نصیحت، ناهید بررسی نشانه- معناشناختی ساختار روایی داستان کوتاه «حبلٌ کالورید» [المجلد 9، العدد 28، 1435، الصفحة 87-108]
 • نظری منظم، هادی گول نمایی و هنجار گریزی در ادبیات عصر عباسی [المجلد 9، العدد 28، 1435، الصفحة 127-158]
 • نعمتی، فاروق سمبل‌های «آرمانشهر» در شعر معاصر عربی و فارسی [المجلد 9، العدد 28، 1435، الصفحة 61-86]
 • نعمتی قزوینی، معصومه بررسی انسجام و پیوستگی در سوره‌ی صف با رویکرد زبان‌شناسی نقش‌گرا [المجلد 9، العدد 27، 1435، الصفحة 65-95]
 • نهیرات، احمد شخصیات إیرانیة فی دیوان عبدالوهاب البیاتی [المجلد 9، العدد 26، 1434، الصفحة 1-28]

و

 • ولوی، سیمین مظاهر قیام حسینی در اشعار معروف عبدالمجید [المجلد 9، العدد 29، 1435، الصفحة 1-19]