المؤلف = خزلی، مسلم
عدد المقالات: 1
1. کاوشی در معانی ثانوی و داده‌های درونی رمان زقاق المدق بر پایة روش گفتمان‌کاوی انتقادی فرکلاف

المجلد 13، العدد 42، الصيف 1438، الصفحة 131-152

مسلم خزلی؛ محمود دهنوی؛ علی سلیمی