المؤلف = سلیمی، علی
عدد المقالات: 7
1. کاوشی در معانی ثانوی و داده‌های درونی رمان زقاق المدق بر پایة روش گفتمان‌کاوی انتقادی فرکلاف

المجلد 13، العدد 42، الصيف 1438، الصفحة 131-152

مسلم خزلی؛ محمود دهنوی؛ علی سلیمی


2. نشانه‌شناسی پدیدة «کودک جنگ» در شعر محمود درویش

المجلد 11، العدد 37، الربيع 1437، الصفحة 89-113

حسین عابدی؛ تورج زینی وند؛ علی سلیمی؛ فاطمه کلاهچیان


3. اللونُ بینَ الرّومانسیةِ و الواقعیةِ (دراسة فی شعر سهراب سبهری وسعدی یوسف)

المجلد 8، العدد 23، الصيف 1433، الصفحة 1-20

علی سلیمی؛ رضا کیانی


4. رؤیة النحویین و البلاغیین إلی اللّغة

المجلد 6، العدد 15، الصيف 1431، الصفحة 81-94

علی سلیمی؛ محمد نبی احمدی


5. خلق دور إیجابی للأقسام اللغة العربیة وآدابها فی تنمیة الجامعة العلمیة

المجلد 6، العدد 14، الربيع 1431، الصفحة 119-138

فرامرز میرزایی؛ علی سلیمی


6. تحلیلی گزارش گونه از مقالات چاپ شده مجله ی انجمن ایرانی زبان وادبیات عربی ( شماره یک تا ده)

المجلد 4، العدد 10، الخريف 1429، الصفحة 165-181

فرامرز میرزایی؛ خلیل پروینی؛ علی سلیمی


7. گفتمان عرفان در آثار جبران خلیل جبران

المجلد 1، العدد 4، الخريف 1426، الصفحة 119-134

علی سلیمی؛ محمود شهبازی