المؤلف = نبوی، مهدخت
عدد المقالات: 1
1. در جست‌وجوی خویشتن؛ واکاوی بحران هویت در رمان «ساقة بامبو» بر اساس نظریة «اریکسون»

المجلد 14، العدد 47، الصيف 2018، الصفحة 97-116

علی افضلی؛ نسترن گندمی؛ مهدخت نبوی