المؤلف = بیدسرخی، ugd
عدد المقالات: 1
1. تبیین معنای «فتنه» در آیات مشتمل بر مادة فتنه با تأکید بر معنای کفر، شرک و ارتداد

المجلد 11، العدد 37، الربيع 1437، الصفحة 115-135

کاوس روحی برندق؛ ugd بیدسرخی