المؤلف = شایان، شادی
عدد المقالات: 1
1. دغدغه‌های بودن در شعر ابوالقاسم شابی (تحلیل روان‌شناختی شعر شابی بر مبنای نظریة وجودی)

المجلد 12، العدد 41، الربيع 1438، الصفحة 153-176

مصطفی مهدوی آرا؛ شادی شایان