المؤلف = اختری، طاهره
عدد المقالات: 2
1. تجلی تجارب صوفیانه در شعر ادونیس و سهراب سپهری

المجلد 9، العدد 26، الصيف 1434، الصفحة 73-101

فریده داودی مقدم؛ طاهره اختری


2. تاثیر راهبردهای یادگیری زبان دوم بر فرآیند یادگیری زبان عربی

المجلد 2، العدد 6، الصيف 1427، الصفحة 81-98

طاهره اختری