المؤلف = روشنفکر، کبری
عدد المقالات: 2
1. دلالة العنوان فی "رسالة من المنفی" لمحمود درویش و"نامه" لأحمد شاملو (دراسة مقارنة)

المجلد 10، العدد 33، الصيف 1436، الصفحة 1-16

فاطمه بخیت؛ سعید بزرگ بیگدلی؛ ناصر نیکو بخت؛ کبری روشنفکر


2. بررسی نشانه- معناشناختی ساختار روایی داستان کوتاه «حبلٌ کالورید»

المجلد 9، العدد 28، الشتاء 1435، الصفحة 87-108

ناهید نصیحت؛ کبری روشنفکر؛ خلیل پروینی؛ فرامرز میرزایی