المؤلف = چراغی وش، حسین
عدد المقالات: 1
1. نگاهی به مراحل و ویژگی های نقد ادبی سید قطب

المجلد 1، العدد 1، الشتاء 1426، الصفحة 43-71

خلیل پروینی؛ حسین چراغی وش