المجلد والعدد: المجلد 15، العدد 51، الصيف 2019، الصفحة 1-173 
3. دلالة العنوان وبنیة الاستهلال فی شعر بدر شاکر السیاب (دیوان «شناشیل ابنة الجلبی» أنموذجًا)

الصفحة 43-62

قیس خزاعل؛ محمود شهبازی؛ قاسم مختاری؛ ابراهیم اناری بزچلویی


4. بررسی سیمای قهرمانان در شعر پایداری محمد فیتوری

الصفحة 63-82

مریم اختیاری؛ حمیدرضا مشایخی؛ مصطفی کمالجو