المجلد والعدد: المجلد 11، العدد 36، الشتاء 1437، الصفحة 1-198 
2. رمزیة المکان الروائی فی روایة «المتشائل»

الصفحة 19-36

کبری روشنفکر؛ علی رضا محمد رضایی؛ مسعود شکری


6. الهام گیری از سنت دینی در شعر اعشی

الصفحة 95-110

جواد صالحی؛ عبد علی فیض الله زاده


8. کار آفرینی برای زبان دانان عربی در حوزه گردشگری

الصفحة 135-152

رقیه رستم پور؛ مهناز اعتضادی فر


9. زبان عربی در خدمت صنعت گردشگری

الصفحة 153-165

حسن کاظمی سهلوانی؛ فیض الله مددی