طهران، بهجت آباد، شارع بزشک، شارع الشهيد الدکتور حسن عضدي، البناء رقم 76، الطابق 2، الغرفة رقم 224، الجمعية العلمية الإيرانية للغة العربية وآدابها
1. غناي زبان عربي و مفهوم انقطاع

محمود شکيب؛ عباس گنج علي

المجلد 1، العدد 1 ، الشتاء 1426، الصفحة 25-42

المستخلص
  با نگاهي در واژگان زبان عربي در مي يابيم که گروهي از واژگان توانسته اند پهنه بسيار وسيعي را از آن خود کرده و دامنه گسترده تري بيابند در حالي که دسته اي ديگر از چنين بالندگي و بسطي برخوردار نشده اند. بنابراين بدون شک عواملي ديگر در اين روند تاثير گذاشته و مجال را براي بروز و گسترش اين واژگان فراهم آورده اند. يک دسته از اين قبيل واژگان که ...  أكثر

2. نگاهي به مراحل و ويژگي هاي نقد ادبي سيد قطب

خليل پرويني؛ حسين چراغي وش

المجلد 1، العدد 1 ، الشتاء 1426، الصفحة 43-71

المستخلص
  سيد قطب يکي از پيشگامان عرصه ادبي معاصر عربي مي باشد که درصف نخستين نسل ناقداني قرار مي گيرد که بعد از نسل پيشگامان (جيل الرواد) ادبيات نوين عربي پاي در عرصه نقد ادبي و ادبيات نهادند، وي داراي سه مرحله نقدي است که هر کدام داراي ويژگي هاي خاص خود مي باشند و داراي اشتراکات و اختلافاتي با هم هستند، اين مراحل عبارتند از: 1- مرحله همراه عقاد ...  أكثر

3. سير تحول شعر صوفي از آغاز تا ابن الفارض، شاعر حب الهي

محمود خورسندي؛ مهدي مسبوق

المجلد 1، العدد 1 ، الشتاء 1426، الصفحة 73-90

المستخلص
  منظور از شعر صوفي اشعاري است که در طريقه متصوفه به تغزل و وصف شراب و جام باده اي مي پردازد که ساقي بر آنان مي گرداند. اين شعرا در اشعار خود اصطلاحات و رموز خاص خود را داشتند. لذا مي توان گفت منظومات صوفي در واقع نوعي شعر سمبليک است که ظاهر آن غزل و باطن آن شور و شوق و غرق شدن در درياي بي کران حب الهي است. ظاهر الفاظ و معانيش تغزل به شراب و ...  أكثر

4. مقايسه حکمت در شاهنامه و متون عربي قرن سوم تا پنج

وحيد سبزيان پور

المجلد 1، العدد 1 ، الشتاء 1426، الصفحة 127-148

المستخلص
  خرد و خردگرايي ازمشخصه هاي مهم شاهنامه است، اين کتاب ارجمند با خرد و انديشه شروع مي شود، اين براعت استهلال در ابتداي اين کتاب گوياي توجه فردوسي به خرد و انديشه است. عنصر خرد چون قلبي تپنده خون را در پيکر شاهنامه جاري مي کند، در ريشه يابي اين پديده، از يک سو قول مشهور اين است که فردوسي يک حکيم مسلمان و آگاه به انديشه هاي قرآني و اسلامي ...  أكثر