المجلد والعدد: المجلد 9، العدد 29، الربيع 1435، الصفحة 1-177 
3. واکاوی شخصیت مجنون در نمایشنامه‌ی «مجنون لیلی» اثر احمد شوقی

الصفحة 47-67

حمیدرضا پیرمرادیان؛ محمود آبدانان مهدیزاده؛ غلامرضا کریمی‌فرد؛ نصرالله امامی


6. بررسی ضمایر شأن و قصه در قرآن کریم

الصفحة 125-148

محمدعلی سلمانی مروست؛ مهدیه جعفری ندوشن