المجلد والعدد: المجلد 14، العدد 48، الخريف 2018، الصفحة 1-178 
7. لایه‌های آوایی و ایدئولوژی و تأثیر دلالتی آن‌ها بر صحیفه صادقیه

الصفحة 123-148

حسین محمدیان؛ حجت الله فسنقری؛ مهدی خرمی