المجلد والعدد: المجلد 14، العدد 49، الشتاء 2019، الصفحة 1-212 
1. دراسة استراتیجیات مراعاة الأدب فی الصحیفة السجادیة

الصفحة 1-20

حسین تک تبار فیروزجائی؛ علی حاجی خانی؛ مهدی مقدسی نیا


6. روان‌کاوی شخصیت ابن فارض با تکیه بر انگاره انسان کامل

الصفحة 111-130

علی احمدزاده؛ خلیل پروینی؛ کبری روشنفکر


8. کاربردهای ناگفتة فعل «مضارع» در دستور زبان عربی و فارسی (نقد تطبیقی)

الصفحة 155-178

فرهاد رجبی نوش آبادی؛ قاسم مختاری؛ محمد جرفی؛ سید ابوالفضل سجادی؛ محمود شهبازی