فهرس الكلمات الرئيسية

آ

 • آثار علمی حیات فردی و علمی نجم الائمه در آیینه پژوهش و نقد [المجلد 2، العدد 6، 1427، الصفحة 99-121]
 • آدم دراسة مقارنة حول تأثیل اسم آدم فی اللّغتین العربیّة و العبریّة [المجلد 5، العدد 13، 1430، الصفحة 55-81]
 • آرمان جاودانگی بررسی سیر سوگواره‌ای شکست ابرمرد در دو چکامه از بیّاتی و اخوان ثالث [المجلد 9، العدد 28، 1434، الصفحة 159-184]
 • آرمانشهر سمبل‌های «آرمانشهر» در شعر معاصر عربی و فارسی [المجلد 9، العدد 28، 1434، الصفحة 61-86]
 • آرمان‌گرایی بررسی آگاهی آرمانی شعر أمل دنقل و اسماعیل شاهرودی بر مبنای نظریة ساختارگرایی تکوینی لوسین گلدمن [المجلد 11، العدد 34، 1436، الصفحة 59-81]
 • آسوموار بررسی تطبیقی دیدگاه‌های ناتورالیستی در داستان «الهاویه» از مصطفی لطفی منفلوطی و «آسوموار» اثر امیل زولا [المجلد 11، العدد 37، 1436، الصفحة 153-173]
 • آسیب‌های ترجمه نقش زبان عربی در بهبود گردشگری سلامت در ایران [المجلد 11، العدد 37، 1436، الصفحة 213-228]
 • آشنایی‌زدایی بررسی نقش و اهمیت آشنایی‌زدایی در ژانر مقامه با نگاهی تحلیلی ـ تطبیقی به نقش آن در شکل‌گیری مقامات همدانی و حریری [المجلد 14، العدد 47، 2018، الصفحة 39-60]
 • آگاهی جمعی بررسی آگاهی آرمانی شعر أمل دنقل و اسماعیل شاهرودی بر مبنای نظریة ساختارگرایی تکوینی لوسین گلدمن [المجلد 11، العدد 34، 1436، الصفحة 59-81]
 • آلتأثیر قراءة نقدیّة فی أشعار سعدی الشّیرازی العربیّة [المجلد 7، العدد 20، 1432]
 • آلفرد آدلر عقده حقارت در رمان «ما لا تذروه الریاح» با تکیه بر نظریة «آلفرد آدلر» [المجلد 13، العدد 45، 1438، الصفحة 113-140]
 • آمریکا زنانه‌نویسی از جنگ 20 مارس 2003م در عراق (اشعار بشری البستانی) [المجلد 14، العدد 49، 2018، الصفحة 131-154]
 • آموزش چالش تجاری‌سازی آموزش زبان عربی در ایران [المجلد 12، العدد 40، 1437، الصفحة 213-234]
 • آموزش تحلیل انتقادی کتاب سیمیائیة النص السردی اثر عبدالهادی أحمد الفرطوسی [المجلد 13، العدد 42، 1438، الصفحة 239-260]
 • آموزش ناکارآمدی آموزش زبان عربی در هنرستان‌های فنی‌حرفه‌ای و چالش‌های یادگیری آن [( المقالات الجاهزة للنشر)]
 • آموزش زبان عربی ارزیابی میزان موفقیت بخش متونِ عربی عمومی سال سوم دبیرستان از دیدگاه دبیران و دانش‌آموزان (مطالعه‌ی موردی: شهرستان پیرانشهر) [المجلد 9، العدد 26، 1434، الصفحة 151-169]
 • آموزش زبان عربی ارزیابی جایگاه مهارت‌های تفکر نقادانه در کتاب‌های آموزشی ادبیات عربی در مقطع کارشناسی رشته زبان و ادبیات عربی [المجلد 12، العدد 39، 1437، الصفحة 181-204]
 • آموزش زبان عربی مقایسه تأثیر بازخورد اصلاحی مستقیم و غیرمستقیم بر کنش نوشتاری دانشجویان کارشناسی زبان عربی [المجلد 13، العدد 42، 1438، الصفحة 175-194]
 • آموزش زبان عربی بررسی تطبیقی میزان اثر‌بخشی آموزشی کتاب‌های تازه‌تألیف عربی متوسطة اول و دوم از دیدگاه معلمان و دانش‌آموزان شهرستان بیرجند [المجلد 14، العدد 49، 2018، الصفحة 81-110]
 • آموزش زبان و ادبیات عربی آسیب‌شناسی سرفصل‌های رشتة زبان و ادبیات عربی بر اساس شاخص‌های تجاری‌سازی و کارآفرینی [المجلد 11، العدد 35، 1436، الصفحة 171-189]
 • آموزش عالی نقش گروه‌های زبان و ادبیات عربی در توسعه کارآفرینی [المجلد 11، العدد 35، 1436، الصفحة 191-214]
 • آموزش کتاب‌های درسی عربی بررسی تطبیقی میزان اثر‌بخشی آموزشی کتاب‌های تازه‌تألیف عربی متوسطة اول و دوم از دیدگاه معلمان و دانش‌آموزان شهرستان بیرجند [المجلد 14، العدد 49، 2018، الصفحة 81-110]
 • آموزش نگارش مقایسه تأثیر بازخورد اصلاحی مستقیم و غیرمستقیم بر کنش نوشتاری دانشجویان کارشناسی زبان عربی [المجلد 13، العدد 42، 1438، الصفحة 175-194]
 • آموزش‌های دانشگاهی ارزیابی وضعیت آموزش‌های دانشگاهی برای ترویج کارآفرینی در رشتة زبان و ادبیات عربی (با تکیه بر محتوای آموزشی و روش‌های تدریس) [المجلد 14، العدد 47، 2018، الصفحة 117-136]
 • آموزش و پرورش بررسی علل کم علاقگی دانش آموزان دبیرستان به درس عربی از دیدگاه دبیران شهر شیراز [المجلد 2، العدد 5، 1427، الصفحة 89-108]
 • آنتونیا آلوارز إیجاد المکافئ للاستعارات المفهومیة فی الترجمة العربیة لروایة عیناها وفقاً لنظریة آلوارز [( المقالات الجاهزة للنشر)]
 • آنتونیو گرامشی بازنمود هژمونی و اندیشه‌های ضدهژمونیک در داستان «خلیل کافر» (بر مبنای نظریۀ آنتونیو گرامشی) [المجلد 15، العدد 50، 2019، الصفحة 81-100]
 • آواشناسی تطبیقی بررسی تاریخی «ض» در زبان عربی و سیر تحول آوایی آن در زبان فارسی [المجلد 13، العدد 43، 1438، الصفحة 87-108]
 • آوای «ضاد» بررسی تاریخی «ض» در زبان عربی و سیر تحول آوایی آن در زبان فارسی [المجلد 13، العدد 43، 1438، الصفحة 87-108]
 • آیة الله الخامنئی تحلیل خطاب قائد الثّورة الإسلامیّة فی إیران السیّد علی الخامنئی [المجلد 13، العدد 44، 1438، الصفحة 45-66]
 • آینده استمراری کاربردهای ناگفتة فعل «مضارع» در دستور زبان عربی و فارسی (نقد تطبیقی) [المجلد 14، العدد 49، 2018، الصفحة 155-178]
 • آینده نقلی کاربردهای ناگفتة فعل «مضارع» در دستور زبان عربی و فارسی (نقد تطبیقی) [المجلد 14، العدد 49، 2018، الصفحة 155-178]
 • آینده‌نگری زمان‌پریشی در رمان «چراغ‌های آبی» حنا مینه [المجلد 11، العدد 34، 1436، الصفحة 83-104]

ا

 • ابراهیم نصرالله الاسالیب السردیة لدی ابراهیم نصرالله؛ رائد الجیل الجدید فی الروایة الفلسطینیة [المجلد 6، العدد 16، 1431، الصفحة 51-72]
 • ابراهیم نصرالله بازخوانی شخصیت‌های قرآنی در رمان «طیور الحذر» ابراهیم نصرالله [المجلد 8، العدد 25، 1433، الصفحة 79-112]
 • ابرمرد بررسی سیر سوگواره‌ای شکست ابرمرد در دو چکامه از بیّاتی و اخوان ثالث [المجلد 9، العدد 28، 1434، الصفحة 159-184]
 • ابن أبی الحدید مآخذ على الجوانب اللغویة فی شرح ابن أبی الحدید لنهج البلاغة [المجلد 10، العدد 30، 1435، الصفحة 1-18]
 • ابن ابی عتیق ابن ابی عتیق وتطوّر نقد [المجلد 3، العدد 7، 1428، الصفحة 111-133]
 • ابن الرومی المدینة الفاضلة فی المدائح (رؤیة نقدیة إلی مدائح ابن الرومی) [المجلد 6، العدد 17، 1431]
 • ابن السِّکیت الموازنة بین ابن السکَّیت وأبی الطِّیب اللغویِّ فی ظاهرة الإبدال (فی میزان التَّنظیر والتَّطبیق) [المجلد 13، العدد 45، 1438، الصفحة 99-112]
 • ابن الوردی ابن الوردی وموقفه من المجتمع المملوکی فی الشام [المجلد 12، العدد 39، 1437، الصفحة 87-108]
 • ابن درید دور ابن درید فی صناعة المعجم [المجلد 6، العدد 15، 1431، الصفحة 49-62]
 • ابن سینا تحلیل درونمایه داستانی حی بن یقظان ابن سینا وابن طفیل [المجلد 10، العدد 33، 1435، الصفحة 77-95]
 • ابن طفیل تحلیل درونمایه داستانی حی بن یقظان ابن سینا وابن طفیل [المجلد 10، العدد 33، 1435، الصفحة 77-95]
 • ابن عراق التعریف بکتاب «التذکرة الصغری» لابن عراق [المجلد 6، العدد 15، 1431، الصفحة 173-200]
 • ابن فارض روان‌کاوی شخصیت ابن فارض با تکیه بر انگاره انسان کامل [المجلد 14، العدد 49، 2018، الصفحة 111-130]
 • ابن فارض کارکرد نظریه ی میدان های معنایی در تحلیل جهان متن شاعر (مطالعه ی ابیاتی از خمریه ی إبن فارض) [( المقالات الجاهزة للنشر)]
 • ابن مقفع بررسی ظرفیت‌های فانتزی کودک و نوجوان در حکایت‌های کلیله‌ودمنه (بر اساس ترجمة ابن مقفع) [المجلد 12، العدد 38، 1437، الصفحة 149-168]
 • ابن هشام الانصاری مکانة النحویین فی کتاب مغنی اللّبیب لابن هشام الأنصاری « أبوحیّان الغرناطی» نموذجا [المجلد 5، العدد 11، 1430، الصفحة 137-154]
 • ابو الاسود الدؤلی ابو الاسود دؤلی رائد النهضة الفکریة و العلمیة و مجدد شعری فی الاسلام [المجلد 7، العدد 18، 1432]
 • ابوالعلاء معری نقد روانشناختی بدبینی ابوالعلاء معری [المجلد 10، العدد 30، 1435، الصفحة 109-133]
 • ابوالعلا معری زیبایی شناسی مؤلفه‌های برجسته‌ساز در قصیدة «اللامیة الفخریة» ابوالعلاء معرّی با رویکرد سبکشناسی [المجلد 14، العدد 46، 2018، الصفحة 161-182]
 • ابوالقاسم الشابی دراسة مقارنة لمظاهر العشق فی شعر الشابی و إقبال [المجلد 4، العدد 9، 1429، الصفحة 105-126]
 • ابوالقاسم شابی دغدغه‌های بودن در شعر ابوالقاسم شابی (تحلیل روان‌شناختی شعر شابی بر مبنای نظریة وجودی) [المجلد 12، العدد 41، 1437، الصفحة 153-176]
 • ابوالقاشم الشابی ظاهرة الغاب فی الشعر العربی الرومانسی [المجلد 7، العدد 20، 1432]
 • ابوحیان التوحیدى الفکاهة و الهزل فی آثار ابی حیّان التوحیدی [المجلد 7، العدد 20، 1432]
 • ابوفراس الحمدانی صورِة الفخر فی شعر ابی فراس الحمدانی [المجلد 7، العدد 18، 1432]
 • اتیمولوجیة معانی «الآیة» و مفاهیمها فی العصر الجاهلی: دراسة اتیمولوجیة و دلالیة [المجلد 6، العدد 17، 1431]
 • احسان عباس تحلیل منهج النقد النفسی عند احسان عباس [المجلد 6، العدد 17، 1431]
 • احلام مستغانمی کارکرد مکان داستان در ارائة عناصر پایداری (بررسی موردی رمان «ذاکرة الجسد» اثر احلام مستغانمی) [المجلد 12، العدد 38، 1437، الصفحة 169-190]
 • احمد الهاشمی « جواهر البلاغة » فی قراءة جدیدة [المجلد 3، العدد 8، 1428، الصفحة 63-78]
 • احمد بدوی تحلیل انتقادی کتاب «الحیاة الأدبیة فی عصر الحروب الصلیبیة بمصر والشام» [المجلد 13، العدد 45، 1438، الصفحة 191-204]
 • احمد شوقی واکاوی شخصیت مجنون در نمایشنامه‌ی «مجنون لیلی» اثر احمد شوقی [المجلد 9، العدد 29، 1434، الصفحة 47-67]
 • احمد مطر بازتاب ساختار قدرت و شیوه‌های اِعمال آن در کشورهای عربی در شعر احمد مطر [المجلد 11، العدد 34، 1436، الصفحة 155-175]
 • اختصار­المختصر أقیسة عقلیة من الدرس النحوی الأصولی [المجلد 1، العدد 4، 1426، الصفحة 1-24]
 • اختلال استرس پس از ضربه تحلیل روان‌شناختی آثار محمد ماغوط براساس تأثیرات نامطلوب فقر و زندان [المجلد 9، العدد 29، 1434، الصفحة 69-99]
 • اختیار المفردات وتدریسها دراسة اختیار المفردات المساهمة فی التداخل اللغوی وتدریسها لمتعلّمی اللغة العربیة من الناطقین بالفارسیّة [المجلد 15، العدد 52، 2019، الصفحة 41-62]
 • ادب اندلس معرفی، نقد و بررسی کتاب «نصوص من الأدب الأندلسی» [المجلد 13، العدد 43، 1438، الصفحة 239-260]
 • ادب پایداری ناسازواری، هنری در شعر امل دنقل [المجلد 8، العدد 22، 1433، الصفحة 189-218]
 • ادب جاهلی بررسی ساختار دراماتیک شعر جاهلی (با تکیه بر معلقات سبع و دو قصیده از شاعران صعالیک) [المجلد 10، العدد 32، 1435، الصفحة 65-78]
 • ادبیات اندلس مقایسه‌ی جلوه‌های نوآوری شعر اندلس و مهجر [المجلد 10، العدد 30، 1435، الصفحة 89-107]
 • ادبیات پایداری کاوشی بر بن‌مایه‌های ادبیات پایداری در شعر محمد فیتوری و مهدی اخوان ثالث «بر اساس مکتب سلافی» [المجلد 11، العدد 36، 1436، الصفحة 75-94]
 • ادبیات تطبیقی فضایل امام علی(ع) در شعر ناصرخسرو و کمیت بن زید اسدی [المجلد 11، العدد 35، 1436، الصفحة 123-150]
 • ادبیات جنگ سبک هدی برکات در روایت جنگ (بررسی داستان حجرالضحک) [المجلد 8، العدد 24، 1433، الصفحة 165-196]
 • ادبیات عربی کارکرد فعال ادبیات کودک در پی¬ریزی انقلاب (2012) مصر با تکیه بر داستان «انقلاب کودکان» [المجلد 8، العدد 25، 1433، الصفحة 147-176]
 • ادبیات عربی نقد کتاب «عن بناء القصیدة العربیة الحدیثة» (بررسی ساختار و محتوا) [المجلد 13، العدد 44، 1438، الصفحة 203-226]
 • ادبیات غنایی سبک شناسی هجویات متنبّی [المجلد 3، العدد 7، 1428، الصفحة 159-176]
 • ادبیات کودک بررسی ظرفیت‌های فانتزی کودک و نوجوان در حکایت‌های کلیله‌ودمنه (بر اساس ترجمة ابن مقفع) [المجلد 12، العدد 38، 1437، الصفحة 149-168]
 • ادبیات کودک بلاغت طنز در داستان‌های کودکانة «نوادر جُحا» [المجلد 15، العدد 50، 2019، الصفحة 101-122]
 • ادبیات مردمی گول نمایی و هنجار گریزی در ادبیات عصر عباسی [المجلد 9، العدد 28، 1434، الصفحة 127-158]
 • ادبیات معاصر نقد کتاب «عن بناء القصیدة العربیة الحدیثة» (بررسی ساختار و محتوا) [المجلد 13، العدد 44، 1438، الصفحة 203-226]
 • ادبیات معاصر عربی تحلیل روان‌شناختی آثار محمد ماغوط براساس تأثیرات نامطلوب فقر و زندان [المجلد 9، العدد 29، 1434، الصفحة 69-99]
 • ادبیات معاصر عربی نقد و تحلیل مقاله‌های حوزة ادبیات معاصر عربی (1380-1393)؛ چالش‌ها و چشم‌انداز [المجلد 13، العدد 43، 1438، الصفحة 179-198]
 • ادبیات مقاومت سه نماد از شهیدان فلسطینی در شعر عمر ابوریشه از سال 1948م. تا 1967م. [المجلد 11، العدد 35، 1436، الصفحة 61-78]
 • ادبیات مهجر مقایسه‌ی جلوه‌های نوآوری شعر اندلس و مهجر [المجلد 10، العدد 30، 1435، الصفحة 89-107]
 • ادوار خرّاط واکاوی شگردهای رئالیسم جادویی در رمان «الغجریة و یوسف المخزنجی» ادوار خرّاط [المجلد 13، العدد 45، 1438، الصفحة 165-188]
 • ادوارد سعید خوانش پسااستعماری نقش روشنفکر در رمان «ذاکرة الماء» اثر واسینی أعرج (با تکیه بر دیدگاه ادوارد سعید) [المجلد 14، العدد 46، 2018، الصفحة 141-160]
 • ادونیس تجلی تجارب صوفیانه در شعر ادونیس و سهراب سپهری [المجلد 9، العدد 26، 1434، الصفحة 73-101]
 • ادونیس تأثیرپذیری أدونیس از نظریّه‌ی به‌هم‌پیوستگی عینی تی.اس الیوت [المجلد 9، العدد 26، 1434، الصفحة 101-123]
 • ارتباط دغدغه‌های بودن در شعر ابوالقاسم شابی (تحلیل روان‌شناختی شعر شابی بر مبنای نظریة وجودی) [المجلد 12، العدد 41، 1437، الصفحة 153-176]
 • ارجاعات نقدی بر سُست‌نقد نوشته‌شده بر «الدراسة» [المجلد 12، العدد 41، 1437، الصفحة 221-242]
 • ارزیابی تحلیل ساختاری مقاله‌های حوزه داستان مجله انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی [( المقالات الجاهزة للنشر)]
 • اریک اریکسون در جست‌وجوی خویشتن؛ واکاوی بحران هویت در رمان «ساقة بامبو» بر اساس نظریة «اریکسون» [المجلد 14، العدد 47، 2018، الصفحة 97-116]
 • استان چهارمحال و بختیاری بررسی عوامل مؤثر بر میزان یادگیری‌ زبان ‌عربی در بین دانشجویان دانشگاه پیام نور (مطالعه موردی استان چهارمحال و بختیاری) [المجلد 12، العدد 38، 1437، الصفحة 191-214]
 • استحضار التّاریخ تمظهرات الحیاة المملوکیة فی روایة «السائرون نیاماً» لسعد مکاوی (دراسة نقدیة) [المجلد 14، العدد 48، 2018، الصفحة 23-42]
 • استخدام بازنگری تعاریف استخدام بدیعی و کشف نمونه‌ای ناشناخته از آن در قرآن کریم [المجلد 9، العدد 26، 1434، الصفحة 125-149]
 • استراتیجیات الأدب دراسة استراتیجیات مراعاة الأدب فی الصحیفة السجادیة [المجلد 14، العدد 49، 2018، الصفحة 1-20]
 • استعارة بنیادی استعارة بنیادی و کارکرد آن در رمان «ریح الجنوب» [المجلد 15، العدد 50، 2019، الصفحة 61-80]
 • استعارة مفهومی مطالعة مدل‌های شناختی زمان در متن قرآن بر اساس نظریة استعارة مفهومی [المجلد 15، العدد 50، 2019، الصفحة 123-144]
 • استعاره تحلیل مفهومی استعاره‌های نهجالبلاغه (رویکرد زبانشناسی شناختی) [المجلد 8، العدد 22، 1433، الصفحة 155-188]
 • استعاره استعاره از منظر بلاغت‌ عربی و زبان‌شناسیِ شناختی [المجلد 11، العدد 35، 1436، الصفحة 101-122]
 • استعاره بررسی نظریۀ‌ «استعاره: تشبیه کوتاه‌شده» و نسبت آن با نظریه‌های جدید استعاره (مطالعۀ موردی: سه نظریه از سکاکی، مکس بلک، و دیویدسون) [المجلد 14، العدد 48، 2018، الصفحة 83-102]
 • استعاره مفهومی استعاره از منظر بلاغت‌ عربی و زبان‌شناسیِ شناختی [المجلد 11، العدد 35، 1436، الصفحة 101-122]
 • استعاره¬ی تمثیلیه سبک‌شناسی استعاره‌ی تمثیلیه در قرآن کریم [المجلد 9، العدد 29، 1434، الصفحة 21-45]
 • استعمارستیزی بررسی مضامین مقاومت و استعمارستیزی در اشعار مفدی زکریا و پابلو نرودا (بر پایة مدرسة تطبیقی اروپای شرقی «مکتب سلافیه») [المجلد 13، العدد 43، 1438، الصفحة 109-130]
 • استعمارستیزی کاوشی در معانی ثانوی و داده‌های درونی رمان زقاق المدق بر پایة روش گفتمان‌کاوی انتقادی فرکلاف [المجلد 13، العدد 42، 1438، الصفحة 131-152]
 • استعمارستیزی بررسی سیمای قهرمانان در شعر پایداری محمد فیتوری [المجلد 15، العدد 51، 2019، الصفحة 63-82]
 • استعمار فرانسه تأثیر استعمار بر ساختار جامعة الجزایر در رمان «غداً یوم جدید» اثر عبدالحمید بن هدوقه با تکیه بر آراء فرانتس فانون [( المقالات الجاهزة للنشر)]
 • استهزاء النفس «أسالیب استعمال الفکاهة فی التصاویر الفکاهیة لدی أحمد مطر» [المجلد 4، العدد 10، 1429، الصفحة 121-146]
 • اسطوره گونه‌های حضور اسطوره«اورفئوس» در شعر آدونیس، محمد فیتوری و عبدالوهاب بیاتی [المجلد 11، العدد 36، 1436، الصفحة 111-134]
 • اسطوره و سمبولیسم در تئاتر مصری توفیق الحکیم: زندگی، آثار [المجلد 1، العدد 4، 1426، الصفحة 91-118]
 • اسلوب شعری‌ از «قفا نبک» تا «بوی جوی مولیان» بررسی شیوة شاعری «امرؤالقیس» پدر شعر عربی و «رودکی سمرقندی» پدر شعر فارسی [المجلد 11، العدد 34، 1436، الصفحة 129-154]
 • اسلوب کنایه معناشناسی اسلوب کنایه در جزء سی‌ام قرآن کریم [المجلد 8، العدد 23، 1433، الصفحة 72-97]
 • اسماعیل شاهرودی بررسی آگاهی آرمانی شعر أمل دنقل و اسماعیل شاهرودی بر مبنای نظریة ساختارگرایی تکوینی لوسین گلدمن [المجلد 11، العدد 34، 1436، الصفحة 59-81]
 • اشتغال «گردشگریِ درمانی»، گزینه‌ای برای اشتغال دانش‌آموختگان رشتة زبان عربی [المجلد 12، العدد 38، 1437، الصفحة 249-264]
 • اشتقاق بازخوانی الگو‏های واژه‏سازی یا تولید در زبان عربی [المجلد 11، العدد 37، 1436، الصفحة 175-194]
 • اشعار تحلیل روان‌شناختی آثار محمد ماغوط براساس تأثیرات نامطلوب فقر و زندان [المجلد 9، العدد 29، 1434، الصفحة 69-99]
 • اصطلاحات تخصصی نقدی بر سُست‌نقد نوشته‌شده بر «الدراسة» [المجلد 12، العدد 41، 1437، الصفحة 221-242]
 • اضداد بررسی واژگان اضداد و نقش تفسیری آنها در قرآن کریم (با محوریت تفاسیر تبیان شیخ طوسی و المیزان علامه طباطبایی) [المجلد 12، العدد 41، 1437، الصفحة 103-126]
 • اعتذاریات جلوه‌های نوآوری در شعر عدی بن‌زید عبادی [المجلد 8، العدد 24، 1433، الصفحة 81-107]
 • اعشی" الهام گیری از سنت دینی در شعر اعشی [المجلد 11، العدد 36، 1436، الصفحة 95-110]
 • اغراق سیر تحول اغراق در نقد کهن عربی (بررسی موردی اشعار متنبی) [المجلد 1، العدد 4، 1426، الصفحة 131-154]
 • افسردگی نقد روانشناختی بدبینی ابوالعلاء معری [المجلد 10، العدد 30، 1435، الصفحة 109-133]
 • اقبال لاهوری دراسة مقارنة لمظاهر العشق فی شعر الشابی و إقبال [المجلد 4، العدد 9، 1429، الصفحة 105-126]
 • الآخر الحبّ الوجودی فی روایتی «جیل القدر» و«ثائر محترف» لمطاع صفدی [المجلد 12، العدد 41، 1437، الصفحة 19-38]
 • الآخر الآخر الإنکلیزی فی مرایا الأنا الشرقیة المختلفة «کتاب «الجسد حقیبة سفر» لغادة السمان نموذجاً» [المجلد 14، العدد 46، 2018، الصفحة 1-20]
 • الآیة معانی «الآیة» و مفاهیمها فی العصر الجاهلی: دراسة اتیمولوجیة و دلالیة [المجلد 6، العدد 17، 1431]
 • الأخطاء اللغویة مآخذ على الجوانب اللغویة فی شرح ابن أبی الحدید لنهج البلاغة [المجلد 10، العدد 30، 1435، الصفحة 1-18]
 • الأدب التحلیل النقدی لکتابة تاریخ الأدب [المجلد 6، العدد 14، 1431، الصفحة 103-118]
 • الأدباء القدماء الترجمةُ عندَ الأدباء والبلاغیین الفرس القدماء [المجلد 12، العدد 40، 1437، الصفحة 59-78]
 • الأدب الإسلامی دراسة فنیة لمسرحیة «شیءعن الموت» الإسلامیة لعمادالدین خلیل [المجلد 5، العدد 11، 1430، الصفحة 91-114]
 • الأدب الجزائری ملامح المقاومة ضد الاستعمار فی شعر الربیع بوشامة [المجلد 10، العدد 31، 1435، الصفحة 19-38]
 • الأدب العربی أهمّ فروع النثر الصوفی فی العصر العباسی [المجلد 6، العدد 14، 1431، الصفحة 139-173]
 • الأدب العربی انطباعات الواقعیة العقلانیة فی أدب أمین الریحانی [المجلد 12، العدد 41، 1437، الصفحة 1-18]
 • الأدب العربی الصور الجمالیة لمفردة النِّفط فی الشّعر العبّاسی [المجلد 13، العدد 44، 1438، الصفحة 113-130]
 • الأدب العربی مقارنة الأسطورة فی آراء شفیعی کدکنی وأدونیس النقدیة [المجلد 14، العدد 48، 2018، الصفحة 43-58]
 • الأدب العربی المقارن الادب المقارن : مکانته و ومسائله الهامة [المجلد 6، العدد 14، 1431، الصفحة 81-102]
 • الأدب العمانی دراسة القصة القصیرة جداً فی الأدب العمانی الحدیث مجموعة «موج خارج البحر» نموذجاً [المجلد 15، العدد 51، 2019، الصفحة 25-42]
 • الأدب الفارسی قراءة نقدیّة فی أشعار سعدی الشّیرازی العربیّة [المجلد 7، العدد 20، 1432]
 • الأدب الفارسی مقارنة الأسطورة فی آراء شفیعی کدکنی وأدونیس النقدیة [المجلد 14، العدد 48، 2018، الصفحة 43-58]
 • الأدب الفارسی المقارن الادب المقارن : مکانته و ومسائله الهامة [المجلد 6، العدد 14، 1431، الصفحة 81-102]
 • الأدب المعاصر مظاهر تأثیر ماری هاسکل علی جبران [المجلد 8، العدد 21، 1433، الصفحة 81-102]
 • الأدب المعاصر دلالات الصور المتراسلة فی مجموعة «لیل الغرباء» لغادة السمان [المجلد 13، العدد 44، 1438، الصفحة 67-90]
 • الأدب المعاصر دلالة العنوان وبنیة الاستهلال فی شعر بدر شاکر السیاب (دیوان «شناشیل ابنة الجلبی» أنموذجًا) [المجلد 15، العدد 51، 2019، الصفحة 43-62]
 • الأدب المقارن نظریة التلقی فی ضوء الادب القارن [المجلد 7، العدد 18، 1432]
 • الأدب المقارن الادب المقارن : مکانته و ومسائله الهامة [المجلد 6، العدد 14، 1431، الصفحة 81-102]
 • الأدب المقارن التجربة السلافیة والدرس المقارن للأدب [المجلد 4، العدد 10، 1429، الصفحة 19-38]
 • الأدب المقارن السیدة زینب(س) فی مرآة شعرعاشوراء المعاصر (دراسة مقارنة بین الأدبین الفارسی والعربی) [المجلد 10، العدد 31، 1435، الصفحة 1-18]
 • الأدب المقارن مقوّمات العالمیة فی روایة «رامة و التنین» لإدوار الخراط فی ضوء نظریة حسام الخطیب «دراسة فی الأدب المقارن» [المجلد 11، العدد 34، 1436، الصفحة 19-38]
 • الأدب المقارن دراسة مقارنة لمسرحیتی بیجمالیون ("الصراع بین الفن والحیاة" نموذجاً) [المجلد 14، العدد 46، 2018، الصفحة 59-80]
 • الأدب المقارن المثاقفة فی خمریات أبی نواس؛ دراسة فی ضوء الأدب المقارن (صورة النار والنور نموذجا) [المجلد 13، العدد 45، 1438، الصفحة 79-98]
 • الأدب المقارن دراسة تطبیقیّة لروایتین «قصة حبّ مجوسیّة» لعبد الرّحمن منیف و «چشم‌هایش» لبزرک علوی علی ضوء مدرسة البنیویّة اللغویّة [المجلد 14، العدد 46، 2018، الصفحة 39-58]
 • الأدب المقارن - الأدب الإسلامی المقارن - المدارس الأدبیة نظریة الأدب الإسلامی المقارن [المجلد 6، العدد 14، 1431، الصفحة 55-80]
 • الأسالیب النحویّة جمالیِّة بنیة الأسالیب النحویِّة فی قصَّة «النمور فی الیوم العاشر» لزکریا تامر [المجلد 13، العدد 42، 1438، الصفحة 21-42]
 • الأسطورة أسطورة تموز عند رواد الشعر الحدیث فی سوریة و العراق [المجلد 3، العدد 7، 1428، الصفحة 41-62]
 • الأسطورة مقارنة بین المسرحیتین مجنون ولیلی و رومیو و جولییت [المجلد 2، العدد 6، 1427، الصفحة 61-80]
 • الأسطورة أسلمة الأسطورة لدی باکثیر (مسرحیة مأساة أودیب نموذجا) [المجلد 13، العدد 44، 1438، الصفحة 1-24]
 • الأسطورة مقارنة الأسطورة فی آراء شفیعی کدکنی وأدونیس النقدیة [المجلد 14، العدد 48، 2018، الصفحة 43-58]
 • الأسطوره الرمز والأسطورة والصورة الرمزیة فی دیوان أبی ماضی [المجلد 8، العدد 21، 1433، الصفحة 1-20]
 • الأسلمة أسلمة الأسطورة لدی باکثیر (مسرحیة مأساة أودیب نموذجا) [المجلد 13، العدد 44، 1438، الصفحة 1-24]
 • الأسلوب قیاس خاصیة تنوع المفردات فی الاسلوب فی مجال الادب الملتزم: دراسة تطبیقیة لنماذج من اشعار دعبل الخزاعی، الشریف الرضی و مهیار الدیلمی [المجلد 4، العدد 10، 1429، الصفحة 1-18]
 • الأسلوب قیاس أسلوب الشعر فی أنماطه الثلاثة: العمودی و الشعر الحر و قصیدة النثر، علی أساس معادلة بوزیمان (دراسة مقارنة لنماذج من الشعر العمودی و الشعر الحر للسیاب و قصیدة النثر للماغوط) [المجلد 11، العدد 34، 1436، الصفحة 1-18]
 • الأسلوب البلاغیّ أسلوبیة الحجاج البلاغیة فی قصیدة «ألا قُل لِصَنهاجةَ أجمعینَ» لِأبی إسحاق الإلبیری [( المقالات الجاهزة للنشر)]
 • الأسلوب القصصی الحوار فی شعر أبی‌نواس «صیغه، أنواعه، ووظائفه» (التحلیل الأسلوبی والسردی) [المجلد 12، العدد 38، 1437، الصفحة 1-20]
 • الأسلوبیة الظواهر الأسلوبیة فی قصیدة «غریب علی الخلیج» لبدر شاکر السیاب [المجلد 10، العدد 32، 1435، الصفحة 25-43]
 • الأسلوبیة جمالیِّة بنیة الأسالیب النحویِّة فی قصَّة «النمور فی الیوم العاشر» لزکریا تامر [المجلد 13، العدد 42، 1438، الصفحة 21-42]
 • الأسلوبیة الظواهر الأسلوبیة وتأثیرها الإیحائی علی قصیدة "أنشودة التحریر" لعبدالرحیم محمود [المجلد 13، العدد 45، 1438، الصفحة 39-56]
 • الأسلوبیة الصوتیة التحلیل الصوتی والدلالی فی قصیدة بلقیس لـ «نزار قبّانی» «مقاربة فی ضوء منهج النقد الصوتی» [المجلد 12، العدد 40، 1437، الصفحة 79-98]
 • الأشجار موتیف الأشجار فی شعر محمود درویش؛ دراسة إحصائیّة وتحلیلیّة بین النخل، والزیتون، والبرتقال [المجلد 13، العدد 43، 1438، الصفحة 65-86]
 • الأشعار العربیة قراءة نقدیّة فی أشعار سعدی الشّیرازی العربیّة [المجلد 7، العدد 20، 1432]
 • الأعجاز الکلامی البلاغة الادبیة فی کلام الله تعالی و دورها فی ترجمة الآیات القرآنیة [المجلد 5، العدد 12، 1430، الصفحة 155-169]
 • الأقصوصة فلفل و عناصر القصة [المجلد 3، العدد 8، 1428، الصفحة 27-40]
 • الألفاظ الغریبة المصادر اللغویة عند ابن أبی الحدید [المجلد 4، العدد 9، 1429، الصفحة 37-60]
 • الأهرام تحلیل سبک شاعرانۀ محمد حسنین هیکل در عرصۀ نثر سیاسی [المجلد 14، العدد 47، 2018، الصفحة 61-78]
 • الأوضاع الاقتصادیة أسباب انتشار سیرة عنترة فی العصر العباسی الثانی [المجلد 12، العدد 38، 1437، الصفحة 67-88]
 • الأوضاع السیاسیة أسباب انتشار سیرة عنترة فی العصر العباسی الثانی [المجلد 12، العدد 38، 1437، الصفحة 67-88]
 • الأیام جمالیات الفضاء فی« الأیام» (مع الترکیز على البعد النفسی للشخصیة) [المجلد 12، العدد 39، 1437، الصفحة 1-22]
 • الأیام دراسة مقارنة فی ترجمة کتاب الأیام [المجلد 12، العدد 39، 1437، الصفحة 67-86]
 • الإبدال الموازنة بین ابن السکَّیت وأبی الطِّیب اللغویِّ فی ظاهرة الإبدال (فی میزان التَّنظیر والتَّطبیق) [المجلد 13، العدد 45، 1438، الصفحة 99-112]
 • الإتّصال تحلیل خطاب قائد الثّورة الإسلامیّة فی إیران السیّد علی الخامنئی [المجلد 13، العدد 44، 1438، الصفحة 45-66]
 • الإخوانیّات مُراسلة شعریّة بین الطبیب الأصفهانیّ وهاتف الأصفهانیّ: مناسبتها وموضوعاتها وأسالیبها الشعریّة [المجلد 12، العدد 39، 1437، الصفحة 23-46]
 • الإدراک بلا کیف التقابلات الجمالیة فی الاستعارات القرآنیة [المجلد 7، العدد 19، 1432]
 • الإرشاد المهنی تقییم العلاقة بین العوامل الحافظة وانخفاض دوافع طلاب اللغة العربیة وآدابها فی مرحلة البکالوریوس على أساس نظریة هرتسبرغ [( المقالات الجاهزة للنشر)]
 • الإستغناء أقیسة عقلیة من الدرس النحوی الأصولی [المجلد 1، العدد 4، 1426، الصفحة 1-24]
 • الإسم دراسة تحلیلیة و تطبیقیة لأنواع «ما» [المجلد 6، العدد 17، 1431]
 • الإشتقاق المصطلحات الجدیدة وتأثیر علم المصطلحات فی التکافؤ بینها عند الترجمة بین العربیة والفارسیة [المجلد 10، العدد 32، 1435، الصفحة 127-152]
 • الإصلاح والتجدید تحریر الفکر من قید التقلید نحو الإصلاح والتجدید؛ دراسة تحلیلیة للإیدیولوجیة الدینیة فی مقالات الإمام محمد عبده [( المقالات الجاهزة للنشر)]
 • الإعجاز القلب فی القرآن و الأدب العربی: حقیقة أم مجاز؟ [المجلد 5، العدد 13، 1430، الصفحة 129-154]
 • الإقتراض المصطلحات الجدیدة وتأثیر علم المصطلحات فی التکافؤ بینها عند الترجمة بین العربیة والفارسیة [المجلد 10، العدد 32، 1435، الصفحة 127-152]
 • الإقناع أسلوبیة الحجاج البلاغیة فی قصیدة «ألا قُل لِصَنهاجةَ أجمعینَ» لِأبی إسحاق الإلبیری [( المقالات الجاهزة للنشر)]
 • الإلبیری أسلوبیة الحجاج البلاغیة فی قصیدة «ألا قُل لِصَنهاجةَ أجمعینَ» لِأبی إسحاق الإلبیری [( المقالات الجاهزة للنشر)]
 • الإلتزام الدینی الإلتزام الدینی فی شعر الشریف الرضی [المجلد 1، العدد 4، 1426، الصفحة 25-44]
 • الإمام الحسین (ع) استدعاء شخصیة الإمام الحسین (ع) فی شعر یحیی السماوی [المجلد 9، العدد 27، 1434، الصفحة 1-16]
 • الإمام السجاد (ع) دراسة استراتیجیات مراعاة الأدب فی الصحیفة السجادیة [المجلد 14، العدد 49، 2018، الصفحة 1-20]
 • الإمکانیات الأکادیمیة تقییم العلاقة بین العوامل الحافظة وانخفاض دوافع طلاب اللغة العربیة وآدابها فی مرحلة البکالوریوس على أساس نظریة هرتسبرغ [( المقالات الجاهزة للنشر)]
 • الإنشاء إشکالیة مستوی تطبیق فنون تدریس الإنشاء فی مرحلة البکالوریوس فرع اللغة العربیة و آدابها، عرض لآراء الأساتذة والطلاب [المجلد 10، العدد 32، 1435، الصفحة 107-126]
 • الإیحاء التقابلات الجمالیة فی الاستعارات القرآنیة [المجلد 7، العدد 19، 1432]
 • الإیدیولوجیا أدلجة الاشتراکیة التکاملیة فی روایة «الشراع والعاصفة» لحنّا مینه [المجلد 15، العدد 53، 2019، الصفحة 1-20]
 • الإیدیولوجیة الدینیة تحریر الفکر من قید التقلید نحو الإصلاح والتجدید؛ دراسة تحلیلیة للإیدیولوجیة الدینیة فی مقالات الإمام محمد عبده [( المقالات الجاهزة للنشر)]
 • الإیقاع الإیقاع وأنواعه فی دعاء العرفة [المجلد 13، العدد 42، 1438، الصفحة 1-20]
 • الإیقاع الصوتی الإیقاع الصوتی فی نهج‌البلاغة: خطبتی «الشِّقشقیة» و«خلقة الطاووس» أنموذجاً [المجلد 11، العدد 35، 1436، الصفحة 41-60]
 • الاتجاه العقلی تحریر الفکر من قید التقلید نحو الإصلاح والتجدید؛ دراسة تحلیلیة للإیدیولوجیة الدینیة فی مقالات الإمام محمد عبده [( المقالات الجاهزة للنشر)]
 • الاتساق الحذف فی التعبیر القرآنی ومکانته فی الترجمة الفارسیة (حذف الفعل نموذجاً) [المجلد 12، العدد 41، 1437، الصفحة 39-60]
 • الاختصار المعاییذ المدح دراسة و نقد فی ضوء الأدب الإسلامی الملتزم [المجلد 2، العدد 6، 1427، الصفحة 21-38]
 • الاخطاء النحویة الرد علی ادعاءات المستشرقین حول الاخطاء النحویة فی القرآن الکریم [المجلد 6، العدد 16، 1431، الصفحة 97-117]
 • الادب العربی دراسة تقدیّة لبدیعیّة العلامة الحائری المازندرانی و مقارنة بینها و بین أشهر البدیعیّات. [المجلد 3، العدد 8، 1428، الصفحة 79-100]
 • الادب المقارن «الأدب المقارن» لطه ندا فی میزان النقد و الدراسة [المجلد 3، العدد 7، 1428، الصفحة 177-186]
 • الادب المقارن اللغة الفارسیّة و آدابها من منظور شعراء العراق (الزهاوی، والرصافی، والنجفی، والجواهری نموذجاً) [المجلد 8، العدد 22، 1433، الصفحة 47-74]
 • الادب الملتزم المدیح النبوی وبواعثه فی الشعر المهجری [المجلد 4، العدد 9، 1429، الصفحة 15-36]
 • الادراک دور الاستراتیجیات والتقیات التعلیمیة فی تدریس مادة الصرف والنحو [المجلد 6، العدد 16، 1431، الصفحة 73-96]
 • الاستخدام دور الاستراتیجیات والتقیات التعلیمیة فی تدریس مادة الصرف والنحو [المجلد 6، العدد 16، 1431، الصفحة 73-96]
 • الاسترجاع دراسة توظیف تقنیة الاسترجاع الفنّی فی «نهج‌البلاغه» [المجلد 13، العدد 42، 1438، الصفحة 43-64]
 • الاستشهاد المؤشّرات المؤثّرة فی استشهاد مقالات مجلّة الجمعیّة العلمیّة الإیرانیّة للّغة العربیّة وآدابها [( المقالات الجاهزة للنشر)]
 • الاسطورة تأثیر حرب الایام الستة علی الشعر الفلسطینی المعاصر [المجلد 3، العدد 8، 1428، الصفحة 101-116]
 • الاشتراک اللفظی معانی «که» فی اللغة الفارسیة و ما یعادلها فی العربیة [المجلد 4، العدد 9، 1429، الصفحة 1-14]
 • الاشتقاق دراسة مقارنة حول تأثیل اسم آدم فی اللّغتین العربیّة و العبریّة [المجلد 5، العدد 13، 1430، الصفحة 55-81]
 • الاضافة معانی «که» فی اللغة الفارسیة و ما یعادلها فی العربیة [المجلد 4، العدد 9، 1429، الصفحة 1-14]
 • الاعتراض تحلیل الاعتراض النحوی فی ترجمة الشّعر العربی [المجلد 3، العدد 7، 1428، الصفحة 135-157]
 • الاغتراب شعر المنفی والمغتَرَب لدی محمود سامی البارودی [المجلد 8، العدد 21، 1433، الصفحة 21-40]
 • الاغتراب ظاهرة الاغتراب فی شعر سعدی یوسف [المجلد 11، العدد 36، 1436، الصفحة 37-52]
 • الاغلاط الکتابیة «التداخل اللغوی» و تأثیره فی الأخطاء الکتابیة لطلاب اللغة العربیة من الناطقین بالفارسیة [المجلد 4، العدد 10، 1429، الصفحة 77-100]
 • الافق وراء البوّابه بررسی رابطه¬ی زمان و جذابیت در روایت «الافق وراء البوّابه» از غسان کنفانی [المجلد 8، العدد 25، 1433، الصفحة 113-145]
 • الالتزام ابو الاسود دؤلی رائد النهضة الفکریة و العلمیة و مجدد شعری فی الاسلام [المجلد 7، العدد 18، 1432]
 • الالف واللام الألف و اللام و اختلاف الآراء حولها فی اللغة العربیة [المجلد 7، العدد 20، 1432]
 • الالوان الرمزیه الالوان الرمزیه فی اشعار صلاح عبدالصبور [المجلد 7، العدد 20، 1432]
 • الانتقال دور اللغة العربیة فی انتقال الکلمات الفارسیة الی اللغات الاروبیة [المجلد 6، العدد 15، 1431، الصفحة 63-80]
 • الانزیاح الظواهر الأسلوبیة فی قصیدة «غریب علی الخلیج» لبدر شاکر السیاب [المجلد 10، العدد 32، 1435، الصفحة 25-43]
 • الانزیاح الانزیاح الشعری فی الخطاب الثوری لشعر فاروق جویدة [المجلد 10، العدد 33، 1435، الصفحة 17-31]
 • الانزیاح انزیاح السطر الشعریّ فی شعر محمّد إبراهیم أبی سنة وأحمد شاملو؛ دراسة مقارنة [المجلد 15، العدد 52، 2019، الصفحة 1-22]
 • الانزیاح الاستبدالی دراسة نصیة لظاهرة الانزیاح فی قصیدة «أنشودة المطر» [المجلد 14، العدد 46، 2018، الصفحة 81-102]
 • الانزیاح الترکیبی دراسة نصیة لظاهرة الانزیاح فی قصیدة «أنشودة المطر» [المجلد 14، العدد 46، 2018، الصفحة 81-102]
 • الانسجام جمالیة الانسجام الصوتی فی خواتم سورة آل عمران [المجلد 13، العدد 43، 1438، الصفحة 23-40]
 • الانسجام العمودی والأفقی دراسة الوظائف والفوائد الدلالیّة للتجنیس فی شعر صفیّ الدین الحلیّ [المجلد 16، العدد 54، 2020، الصفحة 47-70]
 • الانسیاق التعلیمی الفرص المهنیة المتاحة لخرّیجی أقسام اللغة العربیة وضرورة الانسیاق التعلیمی لمتطلباتها [المجلد 12، العدد 38، 1437، الصفحة 215-230]
 • الایثار دلالة الایثار فی القرآن الکریم [المجلد 10، العدد 32، 1435، الصفحة 89-105]
 • الباب المفتوح النموذج فی روایة سووشون و روایة الباب المفتوح (دراسة مقارنة) [المجلد 10، العدد 30، 1435، الصفحة 19-40]
 • الباثولوجیا الاجتماعیة الباثولوجیا الاجتماعیة فی روایة «عمارة یعقوبیان»؛ دراسة استفساریة حداثویة [المجلد 13، العدد 43، 1438، الصفحة 1-22]
 • البارادوکس المفارقة (البارادوکس) ، منبتها و سابقتها فی البلاغة العربیة [المجلد 7، العدد 19، 1432]
 • البالکیّ المنهج التّفسیری للشَّیخ محمد باقر البالکیّ فی حاشیته على تفسیر البیضاویّ (المباحث اللغویة والنَّحویة والبلاغیة فی سورة البقرة أنموذجاً) [المجلد 15، العدد 52، 2019، الصفحة 83-104]
 • البحث عن المثالیة تداعیات إثبات الذات، والنّرجسیّة فی شخصیّة أبی فراس الحمدانیّ، و رومیاته (فی ضوء نظریة "کوهت" النفسیّة) [المجلد 12، العدد 40، 1437، الصفحة 23-38]
 • البحر علم العروض بین الأصالة و الهُجنة [المجلد 5، العدد 12، 1430، الصفحة 1-22]
 • البدایة الطقسیة دلالة العنوان وبنیة الاستهلال فی شعر بدر شاکر السیاب (دیوان «شناشیل ابنة الجلبی» أنموذجًا) [المجلد 15، العدد 51، 2019، الصفحة 43-62]
 • البدایة النصیة البدایة النصیة فی الخطاب الأدبی: قصیدة «غبار القوافل» لمحمود درویش نموذجاً [المجلد 10، العدد 32، 1435، الصفحة 45-63]
 • البدیعیّة دراسة تقدیّة لبدیعیّة العلامة الحائری المازندرانی و مقارنة بینها و بین أشهر البدیعیّات. [المجلد 3، العدد 8، 1428، الصفحة 79-100]
 • البلاغة المفارقة (البارادوکس) ، منبتها و سابقتها فی البلاغة العربیة [المجلد 7، العدد 19، 1432]
 • البلاغة الصور الجمالیة لمفردة النِّفط فی الشّعر العبّاسی [المجلد 13، العدد 44، 1438، الصفحة 113-130]
 • البلاغة المنهج التّفسیری للشَّیخ محمد باقر البالکیّ فی حاشیته على تفسیر البیضاویّ (المباحث اللغویة والنَّحویة والبلاغیة فی سورة البقرة أنموذجاً) [المجلد 15، العدد 52، 2019، الصفحة 83-104]
 • البلاغة الأدبیة البلاغة الادبیة فی کلام الله تعالی و دورها فی ترجمة الآیات القرآنیة [المجلد 5، العدد 12، 1430، الصفحة 155-169]
 • البلاغة العربیة انعکاس المفارقة فی الأسالیب البلاغیة [المجلد 13، العدد 44، 1438، الصفحة 25-44]
 • البلاغة العربیّة دراسة تقدیّة لبدیعیّة العلامة الحائری المازندرانی و مقارنة بینها و بین أشهر البدیعیّات. [المجلد 3، العدد 8، 1428، الصفحة 79-100]
 • البلاغة الفارسیة الترجمةُ عندَ الأدباء والبلاغیین الفرس القدماء [المجلد 12، العدد 40، 1437، الصفحة 59-78]
 • البلاغیّون رؤیة النحویین و البلاغیین إلی اللّغة [المجلد 6، العدد 15، 1431، الصفحة 81-94]
 • البنیة الإیقاعیّة البنیة الإیقاعیّة وتأثیرها الدلالیّ فی قصیدة «الموجة الحمراء» لسلیمان العیسی [المجلد 15، العدد 52، 2019، الصفحة 23-40]
 • البنیة السطحیة و المضمرة البنیة السطحیة و المضمرة فی الترکیب الاضافی و الوصفی وأثرها فی تعلیم اللغة [المجلد 5، العدد 11، 1430، الصفحة 19-34]
 • البنیة القصصیة البنیة القصصیة و الموسیقیة فی «إرادة الحیاة » [المجلد 5، العدد 13، 1430، الصفحة 154-176]
 • البنیة الموسیقیة البنیة القصصیة و الموسیقیة فی «إرادة الحیاة » [المجلد 5، العدد 13، 1430، الصفحة 154-176]
 • البنیویة التکوینیة دراسة اجتماعیة لروایة «حفّار القبور» الشعریة من بدر شاکر السیاب (البنیوی التکوینی) [( المقالات الجاهزة للنشر)]
 • البنیویّة اللغویّة دراسة تطبیقیّة لروایتین «قصة حبّ مجوسیّة» لعبد الرّحمن منیف و «چشم‌هایش» لبزرک علوی علی ضوء مدرسة البنیویّة اللغویّة [المجلد 14، العدد 46، 2018، الصفحة 39-58]
 • البواعث النفسیة الهجاء و بواعثه النفسیة فی شعر البوصیری [المجلد 11، العدد 37، 1436، الصفحة 65-87]
 • البوصیری الهجاء و بواعثه النفسیة فی شعر البوصیری [المجلد 11، العدد 37، 1436، الصفحة 65-87]
 • البولیفونیة البولیفونیة فی الروایة النسویة دراسة مقارنة بین روایة «ذاکرة الجسد» وروایة «چراغ‌ها را من خاموش می‌کنم»‏ [المجلد 14، العدد 47، 2018، الصفحة 1-18]
 • البیاتی ؛ الاغتراب؛ الوطن هاجس الاغتراب والترحال عند عبدالوهاب البیاتی [المجلد 6، العدد 14، 1431، الصفحة 37-55]
 • البیت الدافیء تصویر الشخصیة فی روایات خولة القزوینی (البیت الدافئ و سیّدات و آنسات نموذجاً) [المجلد 8، العدد 23، 1433، الصفحة 21-49]
 • البیت العتیق تحرّی الاشتقاق و التطور عن اللفظة «العتیق» فی القرآن [المجلد 7، العدد 19، 1432]
 • التأثر قراءة نقدیّة فی أشعار سعدی الشّیرازی العربیّة [المجلد 7، العدد 20، 1432]
 • التأثیل المقارن دراسة مقارنة حول تأثیل اسم آدم فی اللّغتین العربیّة و العبریّة [المجلد 5، العدد 13، 1430، الصفحة 55-81]
 • التأشیرة و طریق واحد » أنموذجا فاعلیة الموسیقی فی سیمیائیة الهزیمة عند نزار قبانی [( المقالات الجاهزة للنشر)]
 • التأکید البحث عن الدور الوظیفی لحروف الجر الزائدة فی عشرة الأجزاء الأولی من القرآن المجید [المجلد 8، العدد 21، 1433، الصفحة 61-80]
 • التأنیث صیغ العموم والخصوص فی اللغة العربیة (بالنسبة للتذکیر والتأنیث) [المجلد 5، العدد 12، 1430، الصفحة 41-54]
 • التاثیر و التاثّر اللغة الفارسیّة و آدابها من منظور شعراء العراق (الزهاوی، والرصافی، والنجفی، والجواهری نموذجاً) [المجلد 8، العدد 22، 1433، الصفحة 47-74]
 • التاریخ التحلیل النقدی لکتابة تاریخ الأدب [المجلد 6، العدد 14، 1431، الصفحة 103-118]
 • التاریخ الدینی التناص الدینی فی أدب المرأة الکویتیة (شعر سعاد الصباح نموذجاً) [المجلد 6، العدد 16، 1431، الصفحة 13-32]
 • التانیث – الجنوسة – القواعد النحویة – الاستعمال اللغوی اللغة العربیة والجنوسة [المجلد 4، العدد 9، 1429، الصفحة 61-83]
 • التجربة الجمالیة التقابلات الجمالیة فی الاستعارات القرآنیة [المجلد 7، العدد 19، 1432]
 • التجربة السلافیة التجربة السلافیة والدرس المقارن للأدب [المجلد 4، العدد 10، 1429، الصفحة 19-38]
 • التجوید جمالیة الانسجام الصوتی فی خواتم سورة آل عمران [المجلد 13، العدد 43، 1438، الصفحة 23-40]
 • التحامق التحامق فی الشعر المملوکی (دراسة وتحلیل) [المجلد 8، العدد 22، 1433، الصفحة 25-46]
 • التحریف والتصحیف التصحیف والتحریف فی معجم الصحاح [المجلد 5، العدد 13، 1430، الصفحة 37-55]
 • التحلیل اللغوی أسلوبیة زهدیات أبی نواس علی ضوء الدراسات البنیویة و اللغویة [المجلد 11، العدد 37، 1436، الصفحة 21-42]
 • التحولات الفکریة دراسة التحولات الفکریة و الخلقیة لالیاس ابی شبکة اعتمادا عل‍ی دواوینه [المجلد 4، العدد 9، 1429، الصفحة 83-104]
 • التداخل اللغوی «التداخل اللغوی» و تأثیره فی الأخطاء الکتابیة لطلاب اللغة العربیة من الناطقین بالفارسیة [المجلد 4، العدد 10، 1429، الصفحة 77-100]
 • التداولیّة تحلیل خطاب قائد الثّورة الإسلامیّة فی إیران السیّد علی الخامنئی [المجلد 13، العدد 44، 1438، الصفحة 45-66]
 • التذکار دور الاستراتیجیات والتقیات التعلیمیة فی تدریس مادة الصرف والنحو [المجلد 6، العدد 16، 1431، الصفحة 73-96]
 • التذکرة الصغری التعریف بکتاب «التذکرة الصغری» لابن عراق [المجلد 6، العدد 15، 1431، الصفحة 173-200]
 • التذکیر صیغ العموم والخصوص فی اللغة العربیة (بالنسبة للتذکیر والتأنیث) [المجلد 5، العدد 12، 1430، الصفحة 41-54]
 • التراث الفکر الفارسی و الثقافة الإسلامیة علی ضوء حرکة الترجمة [المجلد 3، العدد 8، 1428، الصفحة 1-26]
 • التراث شخصیات إیرانیة فی دیوان عبدالوهاب البیاتی [المجلد 9، العدد 26، 1434، الصفحة 1-28]
 • التراث استدعاء شخصیة الإمام الحسین (ع) فی شعر یحیی السماوی [المجلد 9، العدد 27، 1434، الصفحة 1-16]
 • التراث المفارقة التصویریة فی الشعر السیاسی عند نزار قبانی [المجلد 13، العدد 42، 1438، الصفحة 65-88]
 • التراث الأدبی الصورة الشعریة ‌للتراث الأدبی فی شعر سمیح القاسم [المجلد 12، العدد 41، 1437، الصفحة 61-82]
 • التربیة والأخلاق دراسة مقارنة عن القیم التربویة والاجتماعیة فی نشید الأطفال لدى عبدالقادر السائحی و مصطفى رحماندوست [المجلد 13، العدد 43، 1438، الصفحة 41-64]
 • التربیة و التعلیم تأثیر آراء محمد عبده فی أشعار حافظ إبراهیم الاجتماعیة [المجلد 5، العدد 12، 1430، الصفحة 23-40]
 • الترجمات الفارسیة الحذف فی التعبیر القرآنی ومکانته فی الترجمة الفارسیة (حذف الفعل نموذجاً) [المجلد 12، العدد 41، 1437، الصفحة 39-60]
 • الترجمة ترجمة شعر فروغ فرّخزاد فی الوطن العربیّ [المجلد 10، العدد 30، 1435، الصفحة 41-59]
 • الترجمة الترجمةُ عندَ الأدباء والبلاغیین الفرس القدماء [المجلد 12، العدد 40، 1437، الصفحة 59-78]
 • الترجمة دور الترجمة ومساهمة الأفلام المدبلجة فی غرس القیم الأخلاقیّة لدى أبناء الدول المطلّة على خلیج فارس [المجلد 14، العدد 46، 2018، الصفحة 183-200]
 • الترجمة الشفویة عملیة الترجمة الشفهیة من الفارسیة إلی العربیة فی وسائل الإعلام؛ اعتماداً علی نظریة تقنیات فینی وداربلنت [المجلد 14، العدد 49، 2018، الصفحة 41-60]
 • الترجمة من الفارسیة إلی العربیة عملیة الترجمة الشفهیة من الفارسیة إلی العربیة فی وسائل الإعلام؛ اعتماداً علی نظریة تقنیات فینی وداربلنت [المجلد 14، العدد 49، 2018، الصفحة 41-60]
 • الترحال هاجس الاغتراب والترحال عند عبدالوهاب البیاتی [المجلد 6، العدد 14، 1431، الصفحة 37-55]
 • الترکیب المصطلحات الجدیدة وتأثیر علم المصطلحات فی التکافؤ بینها عند الترجمة بین العربیة والفارسیة [المجلد 10، العدد 32، 1435، الصفحة 127-152]
 • التشاکل التقابلات الجمالیة فی الاستعارات القرآنیة [المجلد 7، العدد 19، 1432]
 • التصوف الخطاب الغلافی ومضمرات التصوف فی «أنطق عن الهوى» لعبدالله حمادی [المجلد 11، العدد 35، 1436، الصفحة 23-39]
 • التضاد المفارقة (البارادوکس) ، منبتها و سابقتها فی البلاغة العربیة [المجلد 7، العدد 19، 1432]
 • التعابیر الیومیة دور القصة و المسرحیة فی التخلّص من اللغة المُقیّدة للناطقین باللغة الفارسیة [المجلد 11، العدد 34، 1436، الصفحة 39-58]
 • التّعاون بین المؤسّسات المؤشّرات المؤثّرة فی استشهاد مقالات مجلّة الجمعیّة العلمیّة الإیرانیّة للّغة العربیّة وآدابها [( المقالات الجاهزة للنشر)]
 • التعبیر التحریری الأسباب الکامنة وراء نقص الکفاءة اللغویة لطلاب الجامعات الإیرانیة فی کتاباتهم بالعربیة [المجلد 7، العدد 19، 1432]
 • التعریب ترجمة شعر فروغ فرّخزاد فی الوطن العربیّ [المجلد 10، العدد 30، 1435، الصفحة 41-59]
 • التعظیم التنکیر وجمإلیاته البلاغیة فی نهج البلاغة دراسة «بعض الحکم» نموذجا [المجلد 9، العدد 26، 1434، الصفحة 29-42]
 • التعلیل النحو وقضایاه فی شرح النحاس علی المعلقات دراسة وصفیة [المجلد 9، العدد 27، 1434، الصفحة 43-63]
 • التعمیم المعاییذ المدح دراسة و نقد فی ضوء الأدب الإسلامی الملتزم [المجلد 2، العدد 6، 1427، الصفحة 21-38]
 • التفات التفات، عنصری انسجام‌بخش در قرآن (مطالعة موردپژوهانه: چهار سورة مکّی و مدنی) [المجلد 14، العدد 48، 2018، الصفحة 59-82]
 • التفعیلة علم العروض بین الأصالة و الهُجنة [المجلد 5، العدد 12، 1430، الصفحة 1-22]
 • التقابل التقابلات الجمالیة فی الاستعارات القرآنیة [المجلد 7، العدد 19، 1432]
 • التقارب الثقافی التقارب اللغوی والأدبی بین العربیة والفارسیة: منصة مفتوحة للدبلوماسیة العلمیة بین إیران ودول الخلیج الفارسی [المجلد 15، العدد 51، 2019، الصفحة 125-142]
 • التقدّم العلمی خلق دور إیجابی للأقسام اللغة العربیة وآدابها فی تنمیة الجامعة العلمیة [المجلد 6، العدد 14، 1431، الصفحة 119-138]
 • التقدیر الحذف فی التعبیر القرآنی ومکانته فی الترجمة الفارسیة (حذف الفعل نموذجاً) [المجلد 12، العدد 41، 1437، الصفحة 39-60]
 • التقریب والتسامح تحریر الفکر من قید التقلید نحو الإصلاح والتجدید؛ دراسة تحلیلیة للإیدیولوجیة الدینیة فی مقالات الإمام محمد عبده [( المقالات الجاهزة للنشر)]
 • التقنیات إشکالیة الفن المسرحی لدى توفیق الحکیم علی ضوء تقنیات المدرسة الواقعیة "مسرحیة إیزیس أنموذجا" [( المقالات الجاهزة للنشر)]
 • التقنیات الجمالیة التقنیات الجمالیة بین بردة البوصیری ونظام البردة لباکثیر [المجلد 12، العدد 39، 1437، الصفحة 47-66]
 • التقیید المعاییذ المدح دراسة و نقد فی ضوء الأدب الإسلامی الملتزم [المجلد 2، العدد 6، 1427، الصفحة 21-38]
 • التکثیر التنکیر وجمإلیاته البلاغیة فی نهج البلاغة دراسة «بعض الحکم» نموذجا [المجلد 9، العدد 26، 1434، الصفحة 29-42]
 • التکرار جمالیة التکرار لدی المتنبی [المجلد 6، العدد 16، 1431، الصفحة 33-50]
 • التناص أشکال التناص النصی: نص مقامات الهمذانی أنموذجا [المجلد 6، العدد 17، 1431]
 • التناص التناص الدینی فی أدب المرأة الکویتیة (شعر سعاد الصباح نموذجاً) [المجلد 6، العدد 16، 1431، الصفحة 13-32]
 • التناص التناص بین دیوان ابی العتاهیه و نهج‌البلاغة [المجلد 4، العدد 9، 1429، الصفحة 157-186]
 • التناص ظاهرة التناص فی مسرحیة ( الملک هو الملک) [المجلد 8، العدد 24، 1433، الصفحة 1-23]
 • التناص دراسة القصة القصیرة جداً فی الأدب العمانی الحدیث مجموعة «موج خارج البحر» نموذجاً [المجلد 15، العدد 51، 2019، الصفحة 25-42]
 • التناص الدینی التناص الدینی فی قصیدة «ثورة فی الجحیم» لجمیل صدقی الزهاوی [المجلد 8، العدد 21، 1433، الصفحة 103-138]
 • التناص القرآنی التناص الدینی فی قصیدة «ثورة فی الجحیم» لجمیل صدقی الزهاوی [المجلد 8، العدد 21، 1433، الصفحة 103-138]
 • التنکیر التنکیر وجمإلیاته البلاغیة فی نهج البلاغة دراسة «بعض الحکم» نموذجا [المجلد 9، العدد 26، 1434، الصفحة 29-42]
 • التنمیة الثقافیة خلق دور إیجابی للأقسام اللغة العربیة وآدابها فی تنمیة الجامعة العلمیة [المجلد 6، العدد 14، 1431، الصفحة 119-138]
 • التنوین التنکیر وجمإلیاته البلاغیة فی نهج البلاغة دراسة «بعض الحکم» نموذجا [المجلد 9، العدد 26، 1434، الصفحة 29-42]
 • التّوعیة الجواهری و مهمّة الشّعر [المجلد 5، العدد 13، 1430، الصفحة 1-17]
 • التوقیف و الوضع – القرینة اللفظیة و المعنویة … فی اللّغة الفارسیة أبلغ ممّا علیه فی العربیة! [المجلد 3، العدد 7، 1428، الصفحة 87-110]
 • التوهم بازگشت به مرکز در «التوهم» حارث محاسبی [المجلد 11، العدد 35، 1436، الصفحة 79-100]
 • التیسیر ملامح التجدید فی تیسیر الصرف عند أبی الفداء؛ شهید الأدب العربی کتاب «الکُنَّاش» نموذجاً [المجلد 14، العدد 49، 2018، الصفحة 61-80]
 • الثقافة ابو الاسود دؤلی رائد النهضة الفکریة و العلمیة و مجدد شعری فی الاسلام [المجلد 7، العدد 18، 1432]
 • الثقافة دور الترجمة ومساهمة الأفلام المدبلجة فی غرس القیم الأخلاقیّة لدى أبناء الدول المطلّة على خلیج فارس [المجلد 14، العدد 46، 2018، الصفحة 183-200]
 • الثقافة الإسلامیة الفکر الفارسی و الثقافة الإسلامیة علی ضوء حرکة الترجمة [المجلد 3، العدد 8، 1428، الصفحة 1-26]
 • الثلاثیة قراءة فی المدرسة الادبیة لروایة الثلاثیة لنجیب محفوظ [المجلد 5، العدد 11، 1430، الصفحة 115-136]
 • الثنائیات الضدیّة الوظائف التفاعلیّة لظاهرة الصمت فی شعر طلال سعید الجنیبی [( المقالات الجاهزة للنشر)]
 • الثورة الانزیاح الشعری فی الخطاب الثوری لشعر فاروق جویدة [المجلد 10، العدد 33، 1435، الصفحة 17-31]
 • الجر علی الجوار الجرّ علی الجوتر بین الفرض و القبول [المجلد 2، العدد 6، 1427، الصفحة 1-20]
 • الجزائر ملامح المقاومة ضد الاستعمار فی شعر الربیع بوشامة [المجلد 10، العدد 31، 1435، الصفحة 19-38]
 • الجزایر بررسی مضامین مقاومت و استعمارستیزی در اشعار مفدی زکریا و پابلو نرودا (بر پایة مدرسة تطبیقی اروپای شرقی «مکتب سلافیه») [المجلد 13، العدد 43، 1438، الصفحة 109-130]
 • الجسد حقیبة سفر الآخر الإنکلیزی فی مرایا الأنا الشرقیة المختلفة «کتاب «الجسد حقیبة سفر» لغادة السمان نموذجاً» [المجلد 14، العدد 46، 2018، الصفحة 1-20]
 • الجملة الاسمیّة و الفعلیّة رؤیة النحویین و البلاغیین إلی اللّغة [المجلد 6، العدد 15، 1431، الصفحة 81-94]
 • الجناس دراسة الوظائف والفوائد الدلالیّة للتجنیس فی شعر صفیّ الدین الحلیّ [المجلد 16، العدد 54، 2020، الصفحة 47-70]
 • الجنسانیة تحلیل محتوی کتب العربیة للمرحلة الإعدادیة من منظور الانحیاز الجنسانی بناء على تقنیتی "آنتروبی شانون" و"تابسیس" [( المقالات الجاهزة للنشر)]
 • الجنسیة صیغ العموم والخصوص فی اللغة العربیة (بالنسبة للتذکیر والتأنیث) [المجلد 5، العدد 12، 1430، الصفحة 41-54]
 • الجوهری التصحیف والتحریف فی معجم الصحاح [المجلد 5، العدد 13، 1430، الصفحة 37-55]
 • الحاجات اللغویة الحاجات اللغویة العملیة لمتعلمی العربیة من الناطقین بغیرها [المجلد 6، العدد 17، 1431]
 • الحب مظاهر تأثیر ماری هاسکل علی جبران [المجلد 8، العدد 21، 1433، الصفحة 81-102]
 • الحب مقارنة بین المسرحیتین مجنون ولیلی و رومیو و جولییت [المجلد 2، العدد 6، 1427، الصفحة 61-80]
 • الحبّ الوجودی الحبّ الوجودی فی روایتی «جیل القدر» و«ثائر محترف» لمطاع صفدی [المجلد 12، العدد 41، 1437، الصفحة 19-38]
 • الحِجاج أسلوبیة الحجاج البلاغیة فی قصیدة «ألا قُل لِصَنهاجةَ أجمعینَ» لِأبی إسحاق الإلبیری [( المقالات الجاهزة للنشر)]
 • الحداثة الباثولوجیا الاجتماعیة فی روایة «عمارة یعقوبیان»؛ دراسة استفساریة حداثویة [المجلد 13، العدد 43، 1438، الصفحة 1-22]
 • الحدیث تنوع الأسالیب فی الخطاب الإسلامی الأدبی [المجلد 9، العدد 27، 1434، الصفحة 17-41]
 • الحذف والإضمار دراسة القصة القصیرة جداً فی الأدب العمانی الحدیث مجموعة «موج خارج البحر» نموذجاً [المجلد 15، العدد 51، 2019، الصفحة 25-42]
 • الحرف دراسة تحلیلیة و تطبیقیة لأنواع «ما» [المجلد 6، العدد 17، 1431]
 • الحرف جمالیة التکرار لدی المتنبی [المجلد 6، العدد 16، 1431، الصفحة 33-50]
 • الحرکة حرکیة الصور الادبیة فی خطب نهج البلاغة [المجلد 7، العدد 18، 1432]
 • الحرکة ملامح الحرکة ووظیفتها فی الصور الشعریة لدى عبدالعزیز سعود البابطین [المجلد 14، العدد 46، 2018، الصفحة 103-118]
 • الحروف الجارة «إلی» الجارة ولطائفها فی القرآن الکریم [المجلد 6، العدد 16، 1431، الصفحة 1-12]
 • الحریریّ الشخصیة و طرق رسمها فی مقامات الحریری [المجلد 5، العدد 11، 1430، الصفحة 63-90]
 • الحریق تطبیق پسااستعماری «شخصیت اصلی و رقیب» در رمان روستایی الجزایر و ایران؛ مطالعه «الحریق» دیب و «توپ» ساعدی [المجلد 15، العدد 51، 2019، الصفحة 103-124]
 • الحسین لغة ثانیة نمادپردازی در شعر مقاومت جواد جمیل [المجلد 9، العدد 28، 1434، الصفحة 39-60]
 • الحضارة الفکر الفارسی و الثقافة الإسلامیة علی ضوء حرکة الترجمة [المجلد 3، العدد 8، 1428، الصفحة 1-26]
 • الحقول الدلالیّة تجلیات المطر وحقوله الدلالیّة فی شعر عبد الوهاب البیاتی [المجلد 15، العدد 50، 2019، الصفحة 1-20]
 • الحقیقة القلب فی القرآن و الأدب العربی: حقیقة أم مجاز؟ [المجلد 5، العدد 13، 1430، الصفحة 129-154]
 • الحکایات الشعریة الرمز والأسطورة والصورة الرمزیة فی دیوان أبی ماضی [المجلد 8، العدد 21، 1433، الصفحة 1-20]
 • الحکمة التعریف بکتاب «التذکرة الصغری» لابن عراق [المجلد 6، العدد 15، 1431، الصفحة 173-200]
 • الحلم ملامح السریالیة فی شعر أدونیس «کتاب التحولات والهجرة فی أقالیم النهار واللیل» نموذجاً [المجلد 9، العدد 28، 1434، الصفحة 1-22]
 • الحنین تجلّیات الغربة وظواهرها فی أشعار "عدنان الصائغ" دیوانا "تأبّط منفى" و"تکوینات" نموذجاً [المجلد 11، العدد 36، 1436، الصفحة 1-18]
 • الحوار تحلیل الخطاب الروائی فی مجموعة «مغرب الشمس» لحسن برطال (مرتکزا علی أهم المفاهیم الروائیة کالتبئیر و المسافة و الصوت لدی «جرار جنیت») [المجلد 12، العدد 38، 1437، الصفحة 43-66]
 • الحوار الحوار فی شعر أبی‌نواس «صیغه، أنواعه، ووظائفه» (التحلیل الأسلوبی والسردی) [المجلد 12، العدد 38، 1437، الصفحة 1-20]
 • الحوار فنیة الحوار وأثرها فی الصورة القرآنیة (دراسة تطبیقیة فی السورتین طه ومریم) [المجلد 12، العدد 38، 1437، الصفحة 89-108]
 • الحواریة البولیفونیة فی الروایة النسویة دراسة مقارنة بین روایة «ذاکرة الجسد» وروایة «چراغ‌ها را من خاموش می‌کنم»‏ [المجلد 14، العدد 47، 2018، الصفحة 1-18]
 • الحواس الخمس دلالات الصور المتراسلة فی مجموعة «لیل الغرباء» لغادة السمان [المجلد 13، العدد 44، 1438، الصفحة 67-90]
 • الحواس الظاهریة و الباطنیة المضامین المشترکة فی التفکر و الحواس بین المولوی والشعراء العرب [المجلد 5، العدد 11، 1430، الصفحة 155-170]
 • الحیاة الأدبیة تحلیل انتقادی کتاب «الحیاة الأدبیة فی عصر الحروب الصلیبیة بمصر والشام» [المجلد 13، العدد 45، 1438، الصفحة 191-204]
 • الخرافة مظاهر الخرافة فی المجتمع العربی: دراسة فی روایات غادة السمان* نموذجاً [المجلد 7، العدد 20، 1432]
 • الخطأ اللغوی الأسباب الکامنة وراء نقص الکفاءة اللغویة لطلاب الجامعات الإیرانیة فی کتاباتهم بالعربیة [المجلد 7، العدد 19، 1432]
 • الخطاب تحلیل خطاب قائد الثّورة الإسلامیّة فی إیران السیّد علی الخامنئی [المجلد 13، العدد 44، 1438، الصفحة 45-66]
 • الخطاب النقدی تحلیل الخطاب النقدی للامیة العرب [المجلد 8، العدد 21، 1433، الصفحة 169-192]
 • الخلوص المعاییذ المدح دراسة و نقد فی ضوء الأدب الإسلامی الملتزم [المجلد 2، العدد 6، 1427، الصفحة 21-38]
 • الخلیج الفارسی التقارب اللغوی والأدبی بین العربیة والفارسیة: منصة مفتوحة للدبلوماسیة العلمیة بین إیران ودول الخلیج الفارسی [المجلد 15، العدد 51، 2019، الصفحة 125-142]
 • الخمریات المثاقفة فی خمریات أبی نواس؛ دراسة فی ضوء الأدب المقارن (صورة النار والنور نموذجا) [المجلد 13، العدد 45، 1438، الصفحة 79-98]
 • الخواتم (الخاتمة) جمالیة الانسجام الصوتی فی خواتم سورة آل عمران [المجلد 13، العدد 43، 1438، الصفحة 23-40]
 • الخوف ساختار و محتوا در دو داستان «ترس» نجیب محفوظ و «بیابانی» محمود دولت‌آبادی [المجلد 11، العدد 34، 1436، الصفحة 105-128]
 • الخیال حرکیة الصور الادبیة فی خطب نهج البلاغة [المجلد 7، العدد 18، 1432]
 • الدّافعیّة الخارجیّة تحلیل أنواع الدوافع لدی متعلّمی اللّغة العربیّة لغیر الناطقین بها فی مرکز اللّغات بجامعة الکویت [المجلد 15، العدد 53، 2019، الصفحة 21-42]
 • الدّافعیّة الداخلیّة تحلیل أنواع الدوافع لدی متعلّمی اللّغة العربیّة لغیر الناطقین بها فی مرکز اللّغات بجامعة الکویت [المجلد 15، العدد 53، 2019، الصفحة 21-42]
 • الدبلوماسیة العلمیة التقارب اللغوی والأدبی بین العربیة والفارسیة: منصة مفتوحة للدبلوماسیة العلمیة بین إیران ودول الخلیج الفارسی [المجلد 15، العدد 51، 2019، الصفحة 125-142]
 • الدراسات اللغویة المصادر اللغویة عند ابن أبی الحدید [المجلد 4، العدد 9، 1429، الصفحة 37-60]
 • الدعاء الإیقاع وأنواعه فی دعاء العرفة [المجلد 13، العدد 42، 1438، الصفحة 1-20]
 • الدعاء دراسة استراتیجیات مراعاة الأدب فی الصحیفة السجادیة [المجلد 14، العدد 49، 2018، الصفحة 1-20]
 • الدلالات سیمیائیة العنونة ووظائفها الدلالیة فی دیوان «نوبات شعریة» لصالح الطائی [المجلد 15، العدد 53، 2019، الصفحة 63-80]
 • الدلالات الفنیة بصریة الصورة الشعریة فی وصف لحظة الرحیل ودلالاتها الفنیّة فی المعلقات السبع (مختارات الزوزنی نموذجاً) [المجلد 12، العدد 40، 1437، الصفحة 99-118]
 • الدلالات المعنویّة القهوة فی شعر محمود درویش (دراسة دلالیّة) [المجلد 15، العدد 53، 2019، الصفحة 81-102]
 • الدلالات الهامشیة التقابلات الجمالیة فی الاستعارات القرآنیة [المجلد 7، العدد 19، 1432]
 • الدلالة جمالیة الانسجام الصوتی فی خواتم سورة آل عمران [المجلد 13، العدد 43، 1438، الصفحة 23-40]
 • الدلالة تقنیة التکرار فی دعاء عرفة ‏ أنماطه ووظائفه الجمالیّة والدلالیّة [المجلد 15، العدد 53، 2019، الصفحة 43-62]
 • الدّلالة التّاریخیّة دلالة الایثار فی القرآن الکریم [المجلد 10، العدد 32، 1435، الصفحة 89-105]
 • الدلالة التّوصیفیّة؛ المجال الدّلالی دلالة الایثار فی القرآن الکریم [المجلد 10، العدد 32، 1435، الصفحة 89-105]
 • الدماغ القلب فی القرآن و الأدب العربی: حقیقة أم مجاز؟ [المجلد 5، العدد 13، 1430، الصفحة 129-154]
 • الدّهر الشکوی من الشقاء و الفقر و الظلم و الدّهر فی شعر حافظ إبراهیم [المجلد 8، العدد 24، 1433، الصفحة 25-53]
 • الدوافع الذاتیة التحامق فی الشعر المملوکی (دراسة وتحلیل) [المجلد 8، العدد 22، 1433، الصفحة 25-46]
 • الدور الهرمینوطیقی تحلیل الفلسفة اللّغویّة فی الآیة الرّابعة من سورة «محمّد» (فی ضوء نظریّة الدور الهرمینوطیقیّ لشلایر ماخر) [المجلد 16، العدد 54، 2020، الصفحة 29-45]
 • الدیالکتیک‎ ‎الذاتی دراسة فی الدیالکتیک الذاتی والموضوعی فی خطاب أدونیس الفنی [المجلد 14، العدد 47، 2018، الصفحة 19-38]
 • الدیالکتیک الموضوعی دراسة فی الدیالکتیک الذاتی والموضوعی فی خطاب أدونیس الفنی [المجلد 14، العدد 47، 2018، الصفحة 19-38]
 • الدین معالم الفکر الدینی فی الشعر الجاهلی [المجلد 5، العدد 11، 1430، الصفحة 35-62]
 • الدین دراسة عن الألوهیة والقدسیة السلطانیّة فی الشعر الجاهلی [( المقالات الجاهزة للنشر)]
 • الذاکرة القلب فی القرآن و الأدب العربی: حقیقة أم مجاز؟ [المجلد 5، العدد 13، 1430، الصفحة 129-154]
 • الذهول الذّهول والغموض بین الخیام وإیلیا ابی¬ماضی [المجلد 5، العدد 13، 1430، الصفحة 18-34]
 • الرؤیا ملامح السریالیة فی شعر أدونیس «کتاب التحولات والهجرة فی أقالیم النهار واللیل» نموذجاً [المجلد 9، العدد 28، 1434، الصفحة 1-22]
 • الربط و الوصل معانی «که» فی اللغة الفارسیة و ما یعادلها فی العربیة [المجلد 4، العدد 9، 1429، الصفحة 1-14]
 • الربیع بوشامة ملامح المقاومة ضد الاستعمار فی شعر الربیع بوشامة [المجلد 10، العدد 31، 1435، الصفحة 19-38]
 • الرثاء المراثی الحسینیّة ومضامینُها فی دیوان الشریف المرتضی [المجلد 5، العدد 12، 1430، الصفحة 83-106]
 • الرثاء الإلتزام الدینی فی شعر الشریف الرضی [المجلد 1، العدد 4، 1426، الصفحة 25-44]
 • الرمز الرمز والأسطورة والصورة الرمزیة فی دیوان أبی ماضی [المجلد 8، العدد 21، 1433، الصفحة 1-20]
 • الرمز تأثیر حرب الایام الستة علی الشعر الفلسطینی المعاصر [المجلد 3، العدد 8، 1428، الصفحة 101-116]
 • الرمز أسطورة تموز عند رواد الشعر الحدیث فی سوریة و العراق [المجلد 3، العدد 7، 1428، الصفحة 41-62]
 • الرمز استدعاء شخصیة الإمام الحسین (ع) فی شعر یحیی السماوی [المجلد 9، العدد 27، 1434، الصفحة 1-16]
 • الرّمز جیکور دم الحیاة فی عروق شعر السّیّاب [المجلد 6، العدد 15، 1431، الصفحة 25-48]
 • الرمز الشخصی الرموز الشخصیة و الأقنعة فی شعر بدر شاکر السیاب [المجلد 6، العدد 15، 1431، الصفحة 1-24]
 • الروایات العربیة أدلجة الاشتراکیة التکاملیة فی روایة «الشراع والعاصفة» لحنّا مینه [المجلد 15، العدد 53، 2019، الصفحة 1-20]
 • الروایة تصویر الشخصیة فی روایات خولة القزوینی (البیت الدافئ و سیّدات و آنسات نموذجاً) [المجلد 8، العدد 23، 1433، الصفحة 21-49]
 • الروایة النموذج فی روایة سووشون و روایة الباب المفتوح (دراسة مقارنة) [المجلد 10، العدد 30، 1435، الصفحة 19-40]
 • الروایة السیرة الذاتیة المتخیّلة وعناصرها فی روایة "ألواح" لرشید الضعیف [المجلد 13، العدد 44، 1438، الصفحة 91-112]
 • الروایة البولیفونیة فی الروایة النسویة دراسة مقارنة بین روایة «ذاکرة الجسد» وروایة «چراغ‌ها را من خاموش می‌کنم»‏ [المجلد 14، العدد 47، 2018، الصفحة 1-18]
 • الروایة التاریخیة تمظهرات الحیاة المملوکیة فی روایة «السائرون نیاماً» لسعد مکاوی (دراسة نقدیة) [المجلد 14، العدد 48، 2018، الصفحة 23-42]
 • الروایة التاریخیّة روایة، «ابومسلم الخراسانی» لجرجی زیدان و روایة «سیاه پوشان» لصنعتی زاده کرمانی (دراسة مقارنة) [المجلد 7، العدد 20، 1432]
 • الرّوایة العربیة مظاهر الخرافة فی المجتمع العربی: دراسة فی روایات غادة السمان* نموذجاً [المجلد 7، العدد 20، 1432]
 • الروایة الفلسطینیة الاسالیب السردیة لدی ابراهیم نصرالله؛ رائد الجیل الجدید فی الروایة الفلسطینیة [المجلد 6، العدد 16، 1431، الصفحة 51-72]
 • الرومانسیة ترابط الصورة الفنِّیة والوحدة العضویة فی الشعر الرومانسیِّ عند فدوى طوقان [المجلد 16، العدد 54، 2020، الصفحة 1-27]
 • الرومانسیّة ظاهرة الغاب فی الشعر العربی الرومانسی [المجلد 7، العدد 20، 1432]
 • الرّومنسیة اللونُ بینَ الرّومانسیةِ و الواقعیةِ (دراسة فی شعر سهراب سبهری وسعدی یوسف) [المجلد 8، العدد 23، 1433، الصفحة 1-20]
 • الرّومیات تداعیات إثبات الذات، والنّرجسیّة فی شخصیّة أبی فراس الحمدانیّ، و رومیاته (فی ضوء نظریة "کوهت" النفسیّة) [المجلد 12، العدد 40، 1437، الصفحة 23-38]
 • الزمان جمالیات الفضاء فی« الأیام» (مع الترکیز على البعد النفسی للشخصیة) [المجلد 12، العدد 39، 1437، الصفحة 1-22]
 • الزمخشری دور الزمخشری فی البلاغة العربیة [المجلد 7، العدد 19، 1432]
 • الزمن السردی الزمن السردی ودوره فی عملیة إنتاج المضمون فی قصة «الخطوبة» القصیرة‎ ‎لبهاء طاهر [المجلد 14، العدد 49، 2018، الصفحة 21-40]
 • الزهاوی اللغة الفارسیّة و آدابها من منظور شعراء العراق (الزهاوی، والرصافی، والنجفی، والجواهری نموذجاً) [المجلد 8، العدد 22، 1433، الصفحة 47-74]
 • السائحی دراسة مقارنة عن القیم التربویة والاجتماعیة فی نشید الأطفال لدى عبدالقادر السائحی و مصطفى رحماندوست [المجلد 13، العدد 43، 1438، الصفحة 41-64]
 • السارد التطابق بین السارد والمؤلف والشخصیة المرکزیة فی سیرة «حیاتی» الذاتیة لأحمد أمین [المجلد 11، العدد 35، 1436، الصفحة 1-21]
 • الساسانی الفکر الفارسی و الثقافة الإسلامیة علی ضوء حرکة الترجمة [المجلد 3، العدد 8، 1428، الصفحة 1-26]
 • السالم السنندجی مقاربة شکلانیة لقصیدة "لامیة الکرد" لامرئ القیس الکُردی [المجلد 12، العدد 39، 1437، الصفحة 109-130]
 • السخریة السخریة السیاسیة فی شعر دعبل الخزاعی [المجلد 8، العدد 25، 1433، الصفحة 1-22]
 • السّرد دراسة توظیف تقنیة الاسترجاع الفنّی فی «نهج‌البلاغه» [المجلد 13، العدد 42، 1438، الصفحة 43-64]
 • السریالیة ملامح السریالیة فی شعر أدونیس «کتاب التحولات والهجرة فی أقالیم النهار واللیل» نموذجاً [المجلد 9، العدد 28، 1434، الصفحة 1-22]
 • السطر الشعریّ انزیاح السطر الشعریّ فی شعر محمّد إبراهیم أبی سنة وأحمد شاملو؛ دراسة مقارنة [المجلد 15، العدد 52، 2019، الصفحة 1-22]
 • السعادة و الفلاح دراسة مقارنة لمظاهر العشق فی شعر الشابی و إقبال [المجلد 4، العدد 9، 1429، الصفحة 105-126]
 • السلطان دراسة عن الألوهیة والقدسیة السلطانیّة فی الشعر الجاهلی [( المقالات الجاهزة للنشر)]
 • السمات الأسلوبیة مقاربة أسلوبیة لشعر محمود درویش (لاعب النرد) [المجلد 6، العدد 17، 1431]
 • السماع أسلوب کل من سیبویه نحویاً وعبد القاهر بلاغیاً فی تعاملهما مع السماع البلیغ المخالف للقیاس [المجلد 13، العدد 45، 1438، الصفحة 1-20]
 • السنید تحلیل نمادهای شعر اعتراض در ادبیات معاصر عراق، براساس اشعار حسن السنید [المجلد 10، العدد 30، 1435، الصفحة 61-87]
 • السیّاب الطابع الدرامی للقصیدة الحرة عند السّیّاب [المجلد 6، العدد 17، 1431]
 • السیّاب الرموز الشخصیة و الأقنعة فی شعر بدر شاکر السیاب [المجلد 6، العدد 15، 1431، الصفحة 1-24]
 • السّیّاب جیکور دم الحیاة فی عروق شعر السّیّاب [المجلد 6، العدد 15، 1431، الصفحة 25-48]
 • السیاسة تأثیر آراء محمد عبده فی أشعار حافظ إبراهیم الاجتماعیة [المجلد 5، العدد 12، 1430، الصفحة 23-40]
 • السیاسة دراسة تحلیلیة لمضامین شعر مظفر النواب [المجلد 4، العدد 9، 1429، الصفحة 83-104]
 • السیدة زینب السیدة زینب(س) فی مرآة شعرعاشوراء المعاصر (دراسة مقارنة بین الأدبین الفارسی والعربی) [المجلد 10، العدد 31، 1435، الصفحة 1-18]
 • السیرة الذاتیة التطابق بین السارد والمؤلف والشخصیة المرکزیة فی سیرة «حیاتی» الذاتیة لأحمد أمین [المجلد 11، العدد 35، 1436، الصفحة 1-21]
 • السیرة الذاتیة المتخیّلة السیرة الذاتیة المتخیّلة وعناصرها فی روایة "ألواح" لرشید الضعیف [المجلد 13، العدد 44، 1438، الصفحة 91-112]
 • السیمیائیة دلالة العنوان فی "رسالة من المنفی" لمحمود درویش و"نامه" لأحمد شاملو (دراسة مقارنة) [المجلد 10، العدد 33، 1435، الصفحة 1-16]
 • السیمیائیة سیمیائیة أسماء الشخصیات فی روایة "ذاکرة الجسد" لأحلام مستغانمی (الشخصیتین الرئیسیتین نموذجاً) [المجلد 12، العدد 40، 1437، الصفحة 39-58]
 • السیمیائیة دراسة العنوان وأسماء الشخصیات فی روایة «عمالقة الشمال» علی ضوء المنهج السیمیائی [المجلد 13، العدد 45، 1438، الصفحة 21-38]
 • السیمیائیة دراسة سیمیائیة فی قَصیدَتی «التنیة الحَمقاء» لإیلیا أبی ماضی و«صنوبرین» لمحمّدجواد محبّت علی ضوء نظریة ریفاتیر [المجلد 15، العدد 52، 2019، الصفحة 63-82]
 • السیمیائیة سیمیائیة العنونة ووظائفها الدلالیة فی دیوان «نوبات شعریة» لصالح الطائی [المجلد 15، العدد 53، 2019، الصفحة 63-80]
 • الشخصیات الإیرانیة شخصیات إیرانیة فی دیوان عبدالوهاب البیاتی [المجلد 9، العدد 26، 1434، الصفحة 1-28]
 • الشخصیّات التراثیة والحدیثة بنیویة التراث و آلیاته فی شعر بلند الحیدری [المجلد 10، العدد 32، 1435، الصفحة 1-23]
 • الشخصیة جمالیات الفضاء فی« الأیام» (مع الترکیز على البعد النفسی للشخصیة) [المجلد 12، العدد 39، 1437، الصفحة 1-22]
 • الشّخصیَّة الشخصیة و طرق رسمها فی مقامات الحریری [المجلد 5، العدد 11، 1430، الصفحة 63-90]
 • الشخصیّة السیریّة الشخصیّة السیریّة وعلاقتها بالمکان المتغیّر فی «مقتل بائع الکتب» لسعد محمد رحیم [المجلد 15، العدد 50، 2019، الصفحة 41-60]
 • الشخصیة المرکزیة التطابق بین السارد والمؤلف والشخصیة المرکزیة فی سیرة «حیاتی» الذاتیة لأحمد أمین [المجلد 11، العدد 35، 1436، الصفحة 1-21]
 • الشر الواقیعة الاشتراکیة فی شهر صلاح عبدالصبور [المجلد 7، العدد 18، 1432]
 • الشراع والعاصفة أدلجة الاشتراکیة التکاملیة فی روایة «الشراع والعاصفة» لحنّا مینه [المجلد 15، العدد 53، 2019، الصفحة 1-20]
 • الشرح اللغوی المصادر اللغویة عند ابن أبی الحدید [المجلد 4، العدد 9، 1429، الصفحة 37-60]
 • الشرح اللغوی مآخذ على الجوانب اللغویة فی شرح ابن أبی الحدید لنهج البلاغة [المجلد 10، العدد 30، 1435، الصفحة 1-18]
 • الشریف الرضی قیاس خاصیة تنوع المفردات فی الاسلوب فی مجال الادب الملتزم: دراسة تطبیقیة لنماذج من اشعار دعبل الخزاعی، الشریف الرضی و مهیار الدیلمی [المجلد 4، العدد 10، 1429، الصفحة 1-18]
 • الشریف الرضی الوجدانیّات فی أشعار الشریف الرضی [المجلد 4، العدد 10، 1429، الصفحة 39-56]
 • الشریف الرضی الإلتزام الدینی فی شعر الشریف الرضی [المجلد 1، العدد 4، 1426، الصفحة 25-44]
 • الشریف المرتضی المراثی الحسینیّة ومضامینُها فی دیوان الشریف المرتضی [المجلد 5، العدد 12، 1430، الصفحة 83-106]
 • الشعر ابو الاسود دؤلی رائد النهضة الفکریة و العلمیة و مجدد شعری فی الاسلام [المجلد 7، العدد 18، 1432]
 • الشعر الحوار فی شعر أبی‌نواس «صیغه، أنواعه، ووظائفه» (التحلیل الأسلوبی والسردی) [المجلد 12، العدد 38، 1437، الصفحة 1-20]
 • الشعراء أسطورة تموز عند رواد الشعر الحدیث فی سوریة و العراق [المجلد 3، العدد 7، 1428، الصفحة 41-62]
 • الشعرالاسلامی الشعر السلامی عند محمد العید [المجلد 7، العدد 18، 1432]
 • الشعر الجاهلی معانی «الآیة» و مفاهیمها فی العصر الجاهلی: دراسة اتیمولوجیة و دلالیة [المجلد 6، العدد 17، 1431]
 • الشعر الجاهلی تحلیل الخطاب النقدی للامیة العرب [المجلد 8، العدد 21، 1433، الصفحة 169-192]
 • الشعر الجاهلی معالم الفکر الدینی فی الشعر الجاهلی [المجلد 5، العدد 11، 1430، الصفحة 35-62]
 • الشعر الجاهلی المصاحبة اللفظیة فی شعر زهیر بن أبی سلمی؛ دراسة دلالیة [المجلد 12، العدد 41، 1437، الصفحة 83-102]
 • الشعر الجاهلی دراسة عن الألوهیة والقدسیة السلطانیّة فی الشعر الجاهلی [( المقالات الجاهزة للنشر)]
 • الشعر الجزائری الشعر السلامی عند محمد العید [المجلد 7، العدد 18، 1432]
 • الشعر الحدیث استدعاء الشخصیات القرآنیة فی دیوان بدوی الجبل [المجلد 5، العدد 11، 1430، الصفحة 1-19]
 • الشعر الحر قیاس أسلوب الشعر فی أنماطه الثلاثة: العمودی و الشعر الحر و قصیدة النثر، علی أساس معادلة بوزیمان (دراسة مقارنة لنماذج من الشعر العمودی و الشعر الحر للسیاب و قصیدة النثر للماغوط) [المجلد 11، العدد 34، 1436، الصفحة 1-18]
 • الشعر السیاسی السخریة السیاسیة فی شعر دعبل الخزاعی [المجلد 8، العدد 25، 1433، الصفحة 1-22]
 • الشعر السیاسی الانزیاح الشعری فی الخطاب الثوری لشعر فاروق جویدة [المجلد 10، العدد 33، 1435، الصفحة 17-31]
 • الشعر السیاسی المفارقة التصویریة فی الشعر السیاسی عند نزار قبانی [المجلد 13، العدد 42، 1438، الصفحة 65-88]
 • الشعر العباسی الصور الجمالیة لمفردة النِّفط فی الشّعر العبّاسی [المجلد 13، العدد 44، 1438، الصفحة 113-130]
 • الشعر العربی السیدة زینب(س) فی مرآة شعرعاشوراء المعاصر (دراسة مقارنة بین الأدبین الفارسی والعربی) [المجلد 10، العدد 31، 1435، الصفحة 1-18]
 • الشعر العربی الحدیث شعر المنفی والمغتَرَب لدی محمود سامی البارودی [المجلد 8، العدد 21، 1433، الصفحة 21-40]
 • الشعر العربی الحدیث بنیویة التراث و آلیاته فی شعر بلند الحیدری [المجلد 10، العدد 32، 1435، الصفحة 1-23]
 • الشعر العربی الحدیث القهوة فی شعر محمود درویش (دراسة دلالیّة) [المجلد 15، العدد 53، 2019، الصفحة 81-102]
 • الشّعر العربیّ الحدیث ترابط الصورة الفنِّیة والوحدة العضویة فی الشعر الرومانسیِّ عند فدوى طوقان [المجلد 16، العدد 54، 2020، الصفحة 1-27]
 • الشعر العربی المعاصر ظاهرة الغاب فی الشعر العربی الرومانسی [المجلد 7، العدد 20، 1432]
 • الشعر العربی المعاصر تجلّیات الغربة وظواهرها فی أشعار "عدنان الصائغ" دیوانا "تأبّط منفى" و"تکوینات" نموذجاً [المجلد 11، العدد 36، 1436، الصفحة 1-18]
 • الشعر العربی المعاصر ظاهرة الاغتراب فی شعر سعدی یوسف [المجلد 11، العدد 36، 1436، الصفحة 37-52]
 • الشعر العربی المعاصر الصورة الشعریة ‌للتراث الأدبی فی شعر سمیح القاسم [المجلد 12، العدد 41، 1437، الصفحة 61-82]
 • الشعر العربی المعاصر تجلیات المطر وحقوله الدلالیّة فی شعر عبد الوهاب البیاتی [المجلد 15، العدد 50، 2019، الصفحة 1-20]
 • الشعرالعربی المعاصر الالوان الرمزیه فی اشعار صلاح عبدالصبور [المجلد 7، العدد 20، 1432]
 • الشعر العربیّ المعاصر البنیة الإیقاعیّة وتأثیرها الدلالیّ فی قصیدة «الموجة الحمراء» لسلیمان العیسی [المجلد 15، العدد 52، 2019، الصفحة 23-40]
 • الشعر العمودی قیاس أسلوب الشعر فی أنماطه الثلاثة: العمودی و الشعر الحر و قصیدة النثر، علی أساس معادلة بوزیمان (دراسة مقارنة لنماذج من الشعر العمودی و الشعر الحر للسیاب و قصیدة النثر للماغوط) [المجلد 11، العدد 34، 1436، الصفحة 1-18]
 • الشعر الفارسی ترجمة شعر فروغ فرّخزاد فی الوطن العربیّ [المجلد 10، العدد 30، 1435، الصفحة 41-59]
 • الشعر الفارسی السیدة زینب(س) فی مرآة شعرعاشوراء المعاصر (دراسة مقارنة بین الأدبین الفارسی والعربی) [المجلد 10، العدد 31، 1435، الصفحة 1-18]
 • الشعر الفلسطینی قناع امرئ القیس فی شعر عزالدین المناصرة [المجلد 3، العدد 7، 1428، الصفحة 63-85]
 • الشعر الفلسطینی المعاصر تحلیل الخطاب السیاسی علی المستوی الصرفی فی أشعار سمیح القاسم (موازنة بین الأشعار قبل حرب 1967 و بعدها) [المجلد 8، العدد 25، 1433، الصفحة 23-45]
 • الشعر الفلسطینیّ المعاصر موتیف الأشجار فی شعر محمود درویش؛ دراسة إحصائیّة وتحلیلیّة بین النخل، والزیتون، والبرتقال [المجلد 13، العدد 43، 1438، الصفحة 65-86]
 • الشعر الفلسطینی المقاوم الظواهر الأسلوبیة وتأثیرها الإیحائی علی قصیدة "أنشودة التحریر" لعبدالرحیم محمود [المجلد 13، العدد 45، 1438، الصفحة 39-56]
 • الشعر المعاصر دراسة التحولات الفکریة و الخلقیة لالیاس ابی شبکة اعتمادا عل‍ی دواوینه [المجلد 4، العدد 9، 1429، الصفحة 83-104]
 • الشعر المعاصر تأثیر حرب الایام الستة علی الشعر الفلسطینی المعاصر [المجلد 3، العدد 8، 1428، الصفحة 101-116]
 • الشعر المعاصر التحلیل الصوتی والدلالی فی قصیدة بلقیس لـ «نزار قبّانی» «مقاربة فی ضوء منهج النقد الصوتی» [المجلد 12، العدد 40، 1437، الصفحة 79-98]
 • الشعر الملتزم الجواهری و مهمّة الشّعر [المجلد 5، العدد 13، 1430، الصفحة 1-17]
 • الشعر المملوکی التحامق فی الشعر المملوکی (دراسة وتحلیل) [المجلد 8، العدد 22، 1433، الصفحة 25-46]
 • الشعر النسوی التناص الدینی فی أدب المرأة الکویتیة (شعر سعاد الصباح نموذجاً) [المجلد 6، العدد 16، 1431، الصفحة 13-32]
 • الشعر الوجدانی الوجدانیّات فی أشعار الشریف الرضی [المجلد 4، العدد 10، 1429، الصفحة 39-56]
 • الشعور بالنقص دراسةٌ نفسیةٌ لشخصیة عنترة فی ضوء نظریة «أدلر» [المجلد 12، العدد 40، 1437، الصفحة 1-22]
 • الشکلانیة البنیة القصصیة و الموسیقیة فی «إرادة الحیاة » [المجلد 5، العدد 13، 1430، الصفحة 154-176]
 • الشکلانیة مقاربة شکلانیة لقصیدة "لامیة الکرد" لامرئ القیس الکُردی [المجلد 12، العدد 39، 1437، الصفحة 109-130]
 • الشّنفری تحلیل الخطاب النقدی للامیة العرب [المجلد 8، العدد 21، 1433، الصفحة 169-192]
 • الشواهد النحو وقضایاه فی شرح النحاس علی المعلقات دراسة وصفیة [المجلد 9، العدد 27، 1434، الصفحة 43-63]
 • الشواهد الشعریة « جواهر البلاغة » فی قراءة جدیدة [المجلد 3، العدد 8، 1428، الصفحة 63-78]
 • الشیخ محمدعبده تأثیر آراء محمد عبده فی أشعار حافظ إبراهیم الاجتماعیة [المجلد 5، العدد 12، 1430، الصفحة 23-40]
 • الصحاح التصحیف والتحریف فی معجم الصحاح [المجلد 5، العدد 13، 1430، الصفحة 37-55]
 • الصحیفة السجادیة دراسة استراتیجیات مراعاة الأدب فی الصحیفة السجادیة [المجلد 14، العدد 49، 2018، الصفحة 1-20]
 • الصدر ظواهر عروضیة لطیفة (المراقبة والمعاقبة والمکانفة) [المجلد 3، العدد 7، 1428، الصفحة 1-21]
 • الصرف ملامح التجدید فی تیسیر الصرف عند أبی الفداء؛ شهید الأدب العربی کتاب «الکُنَّاش» نموذجاً [المجلد 14، العدد 49، 2018، الصفحة 61-80]
 • الصرف والنحو دور الاستراتیجیات والتقیات التعلیمیة فی تدریس مادة الصرف والنحو [المجلد 6، العدد 16، 1431، الصفحة 73-96]
 • الصمت الوظائف التفاعلیّة لظاهرة الصمت فی شعر طلال سعید الجنیبی [( المقالات الجاهزة للنشر)]
 • الصوت الوظائف التفاعلیّة لظاهرة الصمت فی شعر طلال سعید الجنیبی [( المقالات الجاهزة للنشر)]
 • الصور التهکمیة «أسالیب استعمال الفکاهة فی التصاویر الفکاهیة لدی أحمد مطر» [المجلد 4، العدد 10، 1429، الصفحة 121-146]
 • الصور المتراسلة دلالات الصور المتراسلة فی مجموعة «لیل الغرباء» لغادة السمان [المجلد 13، العدد 44، 1438، الصفحة 67-90]
 • الصورة الرمزیة الرمز والأسطورة والصورة الرمزیة فی دیوان أبی ماضی [المجلد 8، العدد 21، 1433، الصفحة 1-20]
 • الصورة الشریّة قراءة نقدیّة فی أشعار سعدی الشّیرازی العربیّة [المجلد 7، العدد 20، 1432]
 • الصورة الشعریة بصریة الصورة الشعریة فی وصف لحظة الرحیل ودلالاتها الفنیّة فی المعلقات السبع (مختارات الزوزنی نموذجاً) [المجلد 12، العدد 40، 1437، الصفحة 99-118]
 • الصورة الشعریة الصورة الشعریة ‌للتراث الأدبی فی شعر سمیح القاسم [المجلد 12، العدد 41، 1437، الصفحة 61-82]
 • الصورة الشعریة ملامح الحرکة ووظیفتها فی الصور الشعریة لدى عبدالعزیز سعود البابطین [المجلد 14، العدد 46، 2018، الصفحة 103-118]
 • الصورة الفنیة حرکیة الصور الادبیة فی خطب نهج البلاغة [المجلد 7، العدد 18، 1432]
 • الصورة الفنیة التناص بین دیوان ابی العتاهیه و نهج‌البلاغة [المجلد 4، العدد 9، 1429، الصفحة 157-186]
 • الصورة الفنّیة ترابط الصورة الفنِّیة والوحدة العضویة فی الشعر الرومانسیِّ عند فدوى طوقان [المجلد 16، العدد 54، 2020، الصفحة 1-27]
 • الصورة القرآنیة فنیة الحوار وأثرها فی الصورة القرآنیة (دراسة تطبیقیة فی السورتین طه ومریم) [المجلد 12، العدد 38، 1437، الصفحة 89-108]
 • الضرورة الجرّ علی الجوتر بین الفرض و القبول [المجلد 2، العدد 6، 1427، الصفحة 1-20]
 • الضّرورة الشّعریّة تحلیل الاعتراض النحوی فی ترجمة الشّعر العربی [المجلد 3، العدد 7، 1428، الصفحة 135-157]
 • الطابع الدرامی الطابع الدرامی للقصیدة الحرة عند السّیّاب [المجلد 6، العدد 17، 1431]
 • الطباق المفارقة (البارادوکس) ، منبتها و سابقتها فی البلاغة العربیة [المجلد 7، العدد 19، 1432]
 • الطبقة الاجتماعیة تجلّیات النوع الاجتماعی والعمر والطبقة الاجتماعیة فی کتب العربیّة المدرسیّة بالمرحلة الثانویّة الأولی فی إیران (تقییم اجتماعی) [المجلد 15، العدد 50، 2019، الصفحة 21-40]
 • الطبیب الأصفهانی مُراسلة شعریّة بین الطبیب الأصفهانیّ وهاتف الأصفهانیّ: مناسبتها وموضوعاتها وأسالیبها الشعریّة [المجلد 12، العدد 39، 1437، الصفحة 23-46]
 • الطرفان ظواهر عروضیة لطیفة (المراقبة والمعاقبة والمکانفة) [المجلد 3، العدد 7، 1428، الصفحة 1-21]
 • الطریق الطویل بررسی و تحلیل عنصر درونمایه در رمان «الطریق الطویل» اثر نجیب الکیلانی [المجلد 8، العدد 23، 1433، الصفحة 149-174]
 • الطریقة التعاونیة فاعلیة الطریقة التعاونیة فی تنمیة کفاءة الترجمة لدی متعلمی اللغة العربیة فی المدارس الإیرانیة (طلاب المرحلة الثالثة الثانویة بمحافظة فارس نموذجاً) [المجلد 13، العدد 45، 1438، الصفحة 57-78]
 • الظلم الشکوی من الشقاء و الفقر و الظلم و الدّهر فی شعر حافظ إبراهیم [المجلد 8، العدد 24، 1433، الصفحة 25-53]
 • العاطفة ابن زریق والقصیدة الفراقیة [المجلد 4، العدد 10، 1429، الصفحة 101-120]
 • العالمیة مقوّمات العالمیة فی روایة «رامة و التنین» لإدوار الخراط فی ضوء نظریة حسام الخطیب «دراسة فی الأدب المقارن» [المجلد 11، العدد 34، 1436، الصفحة 19-38]
 • العامل والمعمول أقیسة عقلیة من الدرس النحوی الأصولی [المجلد 1، العدد 4، 1426، الصفحة 1-24]
 • العبارة (الجملة) جمالیة التکرار لدی المتنبی [المجلد 6، العدد 16، 1431، الصفحة 33-50]
 • العبریة أداة التعریف «أل» فی اللغتین العربیة والعبریة [المجلد 8، العدد 21، 1433، الصفحة 41-60]
 • العتیق تحرّی الاشتقاق و التطور عن اللفظة «العتیق» فی القرآن [المجلد 7، العدد 19، 1432]
 • العجز ظواهر عروضیة لطیفة (المراقبة والمعاقبة والمکانفة) [المجلد 3، العدد 7، 1428، الصفحة 1-21]
 • العراق ظاهرة الاغتراب فی شعر سعدی یوسف [المجلد 11، العدد 36، 1436، الصفحة 37-52]
 • العربیة أداة التعریف «أل» فی اللغتین العربیة والعبریة [المجلد 8، العدد 21، 1433، الصفحة 41-60]
 • العربیة المصطلحات الجدیدة وتأثیر علم المصطلحات فی التکافؤ بینها عند الترجمة بین العربیة والفارسیة [المجلد 10، العدد 32، 1435، الصفحة 127-152]
 • العربیة الترجمةُ عندَ الأدباء والبلاغیین الفرس القدماء [المجلد 12، العدد 40، 1437، الصفحة 59-78]
 • العربیّة دراسة اختیار المفردات المساهمة فی التداخل اللغوی وتدریسها لمتعلّمی اللغة العربیة من الناطقین بالفارسیّة [المجلد 15، العدد 52، 2019، الصفحة 41-62]
 • العربیة العامة للثانویة دراسة و بحث حول الکتب العربیة للمرحلة الثانویة(العامة) [المجلد 6، العدد 15، 1431، الصفحة 141-172]
 • العروض علم العروض بین الأصالة و الهُجنة [المجلد 5، العدد 12، 1430، الصفحة 1-22]
 • العروض ظواهر عروضیة لطیفة (المراقبة والمعاقبة والمکانفة) [المجلد 3، العدد 7، 1428، الصفحة 1-21]
 • العشق دراسة مقارنة لمظاهر العشق فی شعر الشابی و إقبال [المجلد 4، العدد 9، 1429، الصفحة 105-126]
 • العَصر الزندی مُراسلة شعریّة بین الطبیب الأصفهانیّ وهاتف الأصفهانیّ: مناسبتها وموضوعاتها وأسالیبها الشعریّة [المجلد 12، العدد 39، 1437، الصفحة 23-46]
 • العصر العباسی أهمّ فروع النثر الصوفی فی العصر العباسی [المجلد 6، العدد 14، 1431، الصفحة 139-173]
 • العصر العباسی السخریة السیاسیة فی شعر دعبل الخزاعی [المجلد 8، العدد 25، 1433، الصفحة 1-22]
 • العصر العباسی الثانی أسباب انتشار سیرة عنترة فی العصر العباسی الثانی [المجلد 12، العدد 38، 1437، الصفحة 67-88]
 • العصر المملوکی فی مصر تمظهرات الحیاة المملوکیة فی روایة «السائرون نیاماً» لسعد مکاوی (دراسة نقدیة) [المجلد 14، العدد 48، 2018، الصفحة 23-42]
 • العطر الفرنسی نقد روان‌شناسی قهرمان رمان «العطر الفرنسی» با تکیه بر نظریۀ مکانیسم‌های دفاعی فروید [المجلد 16، العدد 54، 2020، الصفحة 113-159]
 • العقلانیة انطباعات الواقعیة العقلانیة فی أدب أمین الریحانی [المجلد 12، العدد 41، 1437، الصفحة 1-18]
 • العقل و الإدراک المضامین المشترکة فی التفکر و الحواس بین المولوی والشعراء العرب [المجلد 5، العدد 11، 1430، الصفحة 155-170]
 • العقل والنقل اختلاف اللغات فی الکتاب ومنهج سیبویه فی تحکیمها [( المقالات الجاهزة للنشر)]
 • العلامة الحائری المازندرانی دراسة تقدیّة لبدیعیّة العلامة الحائری المازندرانی و مقارنة بینها و بین أشهر البدیعیّات. [المجلد 3، العدد 8، 1428، الصفحة 79-100]
 • العمر تجلّیات النوع الاجتماعی والعمر والطبقة الاجتماعیة فی کتب العربیّة المدرسیّة بالمرحلة الثانویّة الأولی فی إیران (تقییم اجتماعی) [المجلد 15، العدد 50، 2019، الصفحة 21-40]
 • العناصر الثقافیة تجلیات الثقافة فی کتب تعلیم اللغة العربیة للناطقین بغیرها [المجلد 14، العدد 48، 2018، الصفحة 1-22]
 • العناصر اللغویة تحلیل الخطاب النقدی للامیة العرب [المجلد 8، العدد 21، 1433، الصفحة 169-192]
 • العناوین الداخلیّة الدراسة المباحث الفرعیة و العناوین الداخلیه لل مقالات العلیمة الحکمة اللغة العربیة و آدابها [المجلد 7، العدد 18، 1432]
 • العنوان دلالة العنوان فی "رسالة من المنفی" لمحمود درویش و"نامه" لأحمد شاملو (دراسة مقارنة) [المجلد 10، العدد 33، 1435، الصفحة 1-16]
 • العنوان الخطاب الغلافی ومضمرات التصوف فی «أنطق عن الهوى» لعبدالله حمادی [المجلد 11، العدد 35، 1436، الصفحة 23-39]
 • العنوان سیمیائیة العنونة ووظائفها الدلالیة فی دیوان «نوبات شعریة» لصالح الطائی [المجلد 15، العدد 53، 2019، الصفحة 63-80]
 • العوامل الاجتماعیة التحامق فی الشعر المملوکی (دراسة وتحلیل) [المجلد 8، العدد 22، 1433، الصفحة 25-46]
 • الغایة دراسة و بحث حول الکتب العربیة للمرحلة الثانویة(العامة) [المجلد 6، العدد 15، 1431، الصفحة 141-172]
 • الغجریّة و یوسف المخزنجی واکاوی شگردهای رئالیسم جادویی در رمان «الغجریة و یوسف المخزنجی» ادوار خرّاط [المجلد 13، العدد 45، 1438، الصفحة 165-188]
 • الغربة تجلّیات الغربة وظواهرها فی أشعار "عدنان الصائغ" دیوانا "تأبّط منفى" و"تکوینات" نموذجاً [المجلد 11، العدد 36، 1436، الصفحة 1-18]
 • الغزل الإلتزام الدینی فی شعر الشریف الرضی [المجلد 1، العدد 4، 1426، الصفحة 25-44]
 • الغلاف الخطاب الغلافی ومضمرات التصوف فی «أنطق عن الهوى» لعبدالله حمادی [المجلد 11، العدد 35، 1436، الصفحة 23-39]
 • الغموض الذّهول والغموض بین الخیام وإیلیا ابی¬ماضی [المجلد 5، العدد 13، 1430، الصفحة 18-34]
 • الغو المعاییذ المدح دراسة و نقد فی ضوء الأدب الإسلامی الملتزم [المجلد 2، العدد 6، 1427، الصفحة 21-38]
 • الفارسیة المصطلحات الجدیدة وتأثیر علم المصطلحات فی التکافؤ بینها عند الترجمة بین العربیة والفارسیة [المجلد 10، العدد 32، 1435، الصفحة 127-152]
 • الفارسیة الترجمةُ عندَ الأدباء والبلاغیین الفرس القدماء [المجلد 12، العدد 40، 1437، الصفحة 59-78]
 • الفخر صورِة الفخر فی شعر ابی فراس الحمدانی [المجلد 7، العدد 18، 1432]
 • الفخر الإلتزام الدینی فی شعر الشریف الرضی [المجلد 1، العدد 4، 1426، الصفحة 25-44]
 • الفخر تداعیات إثبات الذات، والنّرجسیّة فی شخصیّة أبی فراس الحمدانیّ، و رومیاته (فی ضوء نظریة "کوهت" النفسیّة) [المجلد 12، العدد 40، 1437، الصفحة 23-38]
 • الفخر الشخصیّ صورِة الفخر فی شعر ابی فراس الحمدانی [المجلد 7، العدد 18، 1432]
 • الفخر القبلیّ صورِة الفخر فی شعر ابی فراس الحمدانی [المجلد 7، العدد 18، 1432]
 • الفراقیة ابن زریق والقصیدة الفراقیة [المجلد 4، العدد 10، 1429، الصفحة 101-120]
 • الفرص المهنیة الفرص المهنیة المتاحة لخرّیجی أقسام اللغة العربیة وضرورة الانسیاق التعلیمی لمتطلباتها [المجلد 12، العدد 38، 1437، الصفحة 215-230]
 • الفرطوسی تحلیل انتقادی کتاب سیمیائیة النص السردی اثر عبدالهادی أحمد الفرطوسی [المجلد 13، العدد 42، 1438، الصفحة 239-260]
 • الفساد.   ابن الوردی وموقفه من المجتمع المملوکی فی الشام [المجلد 12، العدد 39، 1437، الصفحة 87-108]
 • الفصل تحلیل الاعتراض النحوی فی ترجمة الشّعر العربی [المجلد 3، العدد 7، 1428، الصفحة 135-157]
 • الفضاء جمالیات الفضاء فی« الأیام» (مع الترکیز على البعد النفسی للشخصیة) [المجلد 12، العدد 39، 1437، الصفحة 1-22]
 • الفقر الواقیعة الاشتراکیة فی شهر صلاح عبدالصبور [المجلد 7، العدد 18، 1432]
 • الفقر الشکوی من الشقاء و الفقر و الظلم و الدّهر فی شعر حافظ إبراهیم [المجلد 8، العدد 24، 1433، الصفحة 25-53]
 • الفقه الاستعارﻲ- ﺇستعارة الجهات- ﺇستعارة فوق/تحت- اللغة القرآنیة دراسة فقه الاستعاریّ لِلجِهات (فوق/تحت) فی لُغةِ القرآن الاِتّجاه المعنویّ للکلمات [المجلد 5، العدد 12، 1430، الصفحة 55-82]
 • الفکاهة الفکاهة و الهزل فی آثار ابی حیّان التوحیدی [المجلد 7، العدد 20، 1432]
 • الفکاهة «أسالیب استعمال الفکاهة فی التصاویر الفکاهیة لدی أحمد مطر» [المجلد 4، العدد 10، 1429، الصفحة 121-146]
 • الفکر الدینی معالم الفکر الدینی فی الشعر الجاهلی [المجلد 5، العدد 11، 1430، الصفحة 35-62]
 • الفکر الفارسی الفکر الفارسی و الثقافة الإسلامیة علی ضوء حرکة الترجمة [المجلد 3، العدد 8، 1428، الصفحة 1-26]
 • الفلسفة اللغویّة تحلیل الفلسفة اللّغویّة فی الآیة الرّابعة من سورة «محمّد» (فی ضوء نظریّة الدور الهرمینوطیقیّ لشلایر ماخر) [المجلد 16، العدد 54، 2020، الصفحة 29-45]
 • الفنون الأدبیة تنوع الأسالیب فی الخطاب الإسلامی الأدبی [المجلد 9، العدد 27، 1434، الصفحة 17-41]
 • الفوائد الدلالیّة دراسة الوظائف والفوائد الدلالیّة للتجنیس فی شعر صفیّ الدین الحلیّ [المجلد 16، العدد 54، 2020، الصفحة 47-70]
 • القافیة أسباب نجاح المزدوِج فی الأدب الفارسی وفشله فی الأدب العربی [المجلد 6، العدد 16، 1431، الصفحة 119-135]
 • القافیة علم العروض بین الأصالة و الهُجنة [المجلد 5، العدد 12، 1430، الصفحة 1-22]
 • القرآن البحث عن الدور الوظیفی لحروف الجر الزائدة فی عشرة الأجزاء الأولی من القرآن المجید [المجلد 8، العدد 21، 1433، الصفحة 61-80]
 • القرآن دراسة حول معنی « ویکأنّ » و« کأنّ ... بـ ... » و إعرابهما فی ضوء القرآن و نهج البلاغة [المجلد 6، العدد 15، 1431، الصفحة 95-112]
 • القرآن استدعاء الشخصیات القرآنیة فی دیوان بدوی الجبل [المجلد 5، العدد 11، 1430، الصفحة 1-19]
 • القرآن تنوع الأسالیب فی الخطاب الإسلامی الأدبی [المجلد 9، العدد 27، 1434، الصفحة 17-41]
 • القرآن الکریم «إلی» الجارة ولطائفها فی القرآن الکریم [المجلد 6، العدد 16، 1431، الصفحة 1-12]
 • القرآن الکریم الرد علی ادعاءات المستشرقین حول الاخطاء النحویة فی القرآن الکریم [المجلد 6، العدد 16، 1431، الصفحة 97-117]
 • القرآن الکریم القلب فی القرآن و الأدب العربی: حقیقة أم مجاز؟ [المجلد 5، العدد 13، 1430، الصفحة 129-154]
 • القرآن الکریم البلاغة الادبیة فی کلام الله تعالی و دورها فی ترجمة الآیات القرآنیة [المجلد 5، العدد 12، 1430، الصفحة 155-169]
 • القرآن الکریم القسم فی اللغة العربیّة و استعماله فی القرآن الکریم [المجلد 3، العدد 8، 1428، الصفحة 141-163]
 • القرآن الکریم خلق المشهد و وظیفته الفنیة فی قصة سلیمان(ع) علی أساس سورة «النمل» المبارکة [المجلد 8، العدد 22، 1433، الصفحة 75-98]
 • القرآن الکریم دلالة الایثار فی القرآن الکریم [المجلد 10، العدد 32، 1435، الصفحة 89-105]
 • القرآن الکریم الحذف فی التعبیر القرآنی ومکانته فی الترجمة الفارسیة (حذف الفعل نموذجاً) [المجلد 12، العدد 41، 1437، الصفحة 39-60]
 • القرآن – علم الأصوات تطوّر علم الأصوات فی ضوء الدراسات القرآنیة [المجلد 2، العدد 6، 1427، الصفحة 39-60]
 • القسم القسم فی اللغة العربیّة و استعماله فی القرآن الکریم [المجلد 3، العدد 8، 1428، الصفحة 141-163]
 • القصائد الحرة الطابع الدرامی للقصیدة الحرة عند السّیّاب [المجلد 6، العدد 17، 1431]
 • القصة استدعاء الشخصیات القرآنیة فی دیوان بدوی الجبل [المجلد 5، العدد 11، 1430، الصفحة 1-19]
 • القصة خلق المشهد و وظیفته الفنیة فی قصة سلیمان(ع) علی أساس سورة «النمل» المبارکة [المجلد 8، العدد 22، 1433، الصفحة 75-98]
 • القصة دور القصة و المسرحیة فی التخلّص من اللغة المُقیّدة للناطقین باللغة الفارسیة [المجلد 11، العدد 34، 1436، الصفحة 39-58]
 • القصّة جمالیِّة بنیة الأسالیب النحویِّة فی قصَّة «النمور فی الیوم العاشر» لزکریا تامر [المجلد 13، العدد 42، 1438، الصفحة 21-42]
 • القصة القصیرة تحلیل العناصر القصصیة فی قصة «مقعد رونالدو» للقاصّ الفلسطینی المعاصر محمود شقیر [المجلد 6، العدد 14، 1431، الصفحة 19-36]
 • القصة القصیرة جدا تحلیل الخطاب الروائی فی مجموعة «مغرب الشمس» لحسن برطال (مرتکزا علی أهم المفاهیم الروائیة کالتبئیر و المسافة و الصوت لدی «جرار جنیت») [المجلد 12، العدد 38، 1437، الصفحة 43-66]
 • القصة القصیرة جداً دراسة القصة القصیرة جداً فی الأدب العمانی الحدیث مجموعة «موج خارج البحر» نموذجاً [المجلد 15، العدد 51، 2019، الصفحة 25-42]
 • القصص العجیبة التحلیل المورفولوجی لعبث الأقدار نجیب محفوظ [المجلد 12، العدد 38، 1437، الصفحة 21-42]
 • القصیدة ابن زریق والقصیدة الفراقیة [المجلد 4، العدد 10، 1429، الصفحة 101-120]
 • القلب القلب فی القرآن و الأدب العربی: حقیقة أم مجاز؟ [المجلد 5، العدد 13، 1430، الصفحة 129-154]
 • القناع الرموز الشخصیة و الأقنعة فی شعر بدر شاکر السیاب [المجلد 6، العدد 15، 1431، الصفحة 1-24]
 • القناع قناع امرئ القیس فی شعر عزالدین المناصرة [المجلد 3، العدد 7، 1428، الصفحة 63-85]
 • القهوة العربیّة القهوة فی شعر محمود درویش (دراسة دلالیّة) [المجلد 15، العدد 53، 2019، الصفحة 81-102]
 • القیاس أقیسة عقلیة من الدرس النحوی الأصولی [المجلد 1، العدد 4، 1426، الصفحة 1-24]
 • القیاس النحو وقضایاه فی شرح النحاس علی المعلقات دراسة وصفیة [المجلد 9، العدد 27، 1434، الصفحة 43-63]
 • القیاس أسلوب کل من سیبویه نحویاً وعبد القاهر بلاغیاً فی تعاملهما مع السماع البلیغ المخالف للقیاس [المجلد 13، العدد 45، 1438، الصفحة 1-20]
 • القیم دور الترجمة ومساهمة الأفلام المدبلجة فی غرس القیم الأخلاقیّة لدى أبناء الدول المطلّة على خلیج فارس [المجلد 14، العدد 46، 2018، الصفحة 183-200]
 • الکامل فی اللغة و الأدب منهج المبرد فی روایة الشعر وشرحه فی کتاب الکامل [المجلد 7، العدد 19، 1432]
 • الکتاب اختلاف اللغات فی الکتاب ومنهج سیبویه فی تحکیمها [( المقالات الجاهزة للنشر)]
 • الکتاب المدرسی تجلّیات النوع الاجتماعی والعمر والطبقة الاجتماعیة فی کتب العربیّة المدرسیّة بالمرحلة الثانویّة الأولی فی إیران (تقییم اجتماعی) [المجلد 15، العدد 50، 2019، الصفحة 21-40]
 • الکتاب المقدّس معانی «الآیة» و مفاهیمها فی العصر الجاهلی: دراسة اتیمولوجیة و دلالیة [المجلد 6، العدد 17، 1431]
 • الکتب العربیة للمتوسطة دراسة مدی نجاح قسم «ورشة الترجمة» فی الکتب العربیة للمدارس المتوسطة، من وجهة نظر معلمی مدینة « دورود» و تلامیذها [المجلد 6، العدد 15، 1431، الصفحة 113-140]
 • الکتب العربیة للمرحلة المتوسطة الأولی تحلیل محتوی الکتب العربیة للمرحلة الثانویة الأولی فی ضوء نظریة الوصف الوظیفی للاستعمال اللغوی [المجلد 15، العدد 51، 2019، الصفحة 1-24]
 • الکشاف الکشاف التحلیلی لموضوعات مجلة الجمعیة الإیرانیة للغة العربیة وآدابها [المجلد 10، العدد 31، 1435، الصفحة 139-155]
 • الکفاءة اللغویة الأسباب الکامنة وراء نقص الکفاءة اللغویة لطلاب الجامعات الإیرانیة فی کتاباتهم بالعربیة [المجلد 7، العدد 19، 1432]
 • الکلمات الرئیسة: الأدب الشیعی السخریة السیاسیة فی شعر دعبل الخزاعی [المجلد 8، العدد 25، 1433، الصفحة 1-22]
 • الکلمات‌الرئیسة: البیاتی شخصیات إیرانیة فی دیوان عبدالوهاب البیاتی [المجلد 9، العدد 26، 1434، الصفحة 1-28]
 • الکلمات‌الرئیسة: الخطاب الأدبی الإسلامی تنوع الأسالیب فی الخطاب الإسلامی الأدبی [المجلد 9، العدد 27، 1434، الصفحة 17-41]
 • الکلمات‌الرئیسة: الشعر العراقی الحدیث استدعاء شخصیة الإمام الحسین (ع) فی شعر یحیی السماوی [المجلد 9، العدد 27، 1434، الصفحة 1-16]
 • الکلمات‌الرئیسة: المعلقات النحو وقضایاه فی شرح النحاس علی المعلقات دراسة وصفیة [المجلد 9، العدد 27، 1434، الصفحة 43-63]
 • الکلمات الرئیسة: سمیح القاسم تحلیل الخطاب السیاسی علی المستوی الصرفی فی أشعار سمیح القاسم (موازنة بین الأشعار قبل حرب 1967 و بعدها) [المجلد 8، العدد 25، 1433، الصفحة 23-45]
 • الکلمات‌الرئیسة: نهج البلاغة التنکیر وجمإلیاته البلاغیة فی نهج البلاغة دراسة «بعض الحکم» نموذجا [المجلد 9، العدد 26، 1434، الصفحة 29-42]
 • الکلمات‌الرئیسیّة: أدونیس ملامح السریالیة فی شعر أدونیس «کتاب التحولات والهجرة فی أقالیم النهار واللیل» نموذجاً [المجلد 9، العدد 28، 1434، الصفحة 1-22]
 • الکلمات الرئیسیة: خولة القزوینی تصویر الشخصیة فی روایات خولة القزوینی (البیت الدافئ و سیّدات و آنسات نموذجاً) [المجلد 8، العدد 23، 1433، الصفحة 21-49]
 • الکلمات‌الرئیسیّة: فلسطین صدی القضیة الفلسطینیة فی مسرحیة «فلسطینیات» لعلی عُقلة عُرسان [المجلد 9، العدد 28، 1434، الصفحة 23-38]
 • الکُنَّاش ملامح التجدید فی تیسیر الصرف عند أبی الفداء؛ شهید الأدب العربی کتاب «الکُنَّاش» نموذجاً [المجلد 14، العدد 49، 2018، الصفحة 61-80]
 • الکویت التناص الدینی فی أدب المرأة الکویتیة (شعر سعاد الصباح نموذجاً) [المجلد 6، العدد 16، 1431، الصفحة 13-32]
 • اللاشعور تحلیل منهج النقد النفسی عند احسان عباس [المجلد 6، العدد 17، 1431]
 • اللغات الاروبیة دور اللغة العربیة فی انتقال الکلمات الفارسیة الی اللغات الاروبیة [المجلد 6، العدد 15، 1431، الصفحة 63-80]
 • اللغة النمط الجنوبی فی اللهجة العراقیة: تاریخ وتطوّر [المجلد 3، العدد 8، 1428، الصفحة 41-62]
 • اللغة السردیة جمالیات اللغة السردیة عند میسلون هادی (دراسة الوصف فی «حلم وردی فاتح اللون» نموذجاً) [المجلد 7، العدد 19، 1432]
 • اللّغة العبریّة دراسة مقارنة حول تأثیل اسم آدم فی اللّغتین العربیّة و العبریّة [المجلد 5، العدد 13، 1430، الصفحة 55-81]
 • اللغة العربیة دور اللغة العربیة فی انتقال الکلمات الفارسیة الی اللغات الاروبیة [المجلد 6، العدد 15، 1431، الصفحة 63-80]
 • اللغة العربیة خلق دور إیجابی للأقسام اللغة العربیة وآدابها فی تنمیة الجامعة العلمیة [المجلد 6، العدد 14، 1431، الصفحة 119-138]
 • اللغة العربیة «التداخل اللغوی» و تأثیره فی الأخطاء الکتابیة لطلاب اللغة العربیة من الناطقین بالفارسیة [المجلد 4، العدد 10، 1429، الصفحة 77-100]
 • اللغة العربیة معانی «که» فی اللغة الفارسیة و ما یعادلها فی العربیة [المجلد 4، العدد 9، 1429، الصفحة 1-14]
 • اللغة العربیة القسم فی اللغة العربیّة و استعماله فی القرآن الکریم [المجلد 3، العدد 8، 1428، الصفحة 141-163]
 • اللغة العربیة دور القصة و المسرحیة فی التخلّص من اللغة المُقیّدة للناطقین باللغة الفارسیة [المجلد 11، العدد 34، 1436، الصفحة 39-58]
 • اللّغة العربیّة دراسة مقارنة حول تأثیل اسم آدم فی اللّغتین العربیّة و العبریّة [المجلد 5، العدد 13، 1430، الصفحة 55-81]
 • اللّغة العربیّة دور الترجمة ومساهمة الأفلام المدبلجة فی غرس القیم الأخلاقیّة لدى أبناء الدول المطلّة على خلیج فارس [المجلد 14، العدد 46، 2018، الصفحة 183-200]
 • اللغة العربیّة وآدابها الدراسة المباحث الفرعیة و العناوین الداخلیه لل مقالات العلیمة الحکمة اللغة العربیة و آدابها [المجلد 7، العدد 18، 1432]
 • اللغة العریبه تقییم الانتاجات العلمیه لفرع اللغه العربیه و آدابها فی البلاد [المجلد 5، العدد 13، 1430، الصفحة 102-124]
 • اللغة الفارسیة دور اللغة العربیة فی انتقال الکلمات الفارسیة الی اللغات الاروبیة [المجلد 6، العدد 15، 1431، الصفحة 63-80]
 • اللغة الفارسیة «التداخل اللغوی» و تأثیره فی الأخطاء الکتابیة لطلاب اللغة العربیة من الناطقین بالفارسیة [المجلد 4، العدد 10، 1429، الصفحة 77-100]
 • اللغة الفارسیة معانی «که» فی اللغة الفارسیة و ما یعادلها فی العربیة [المجلد 4، العدد 9، 1429، الصفحة 1-14]
 • اللغة المقیّدة دور القصة و المسرحیة فی التخلّص من اللغة المُقیّدة للناطقین باللغة الفارسیة [المجلد 11، العدد 34، 1436، الصفحة 39-58]
 • اللفظ جمالیة التکرار لدی المتنبی [المجلد 6، العدد 16، 1431، الصفحة 33-50]
 • اللهجات العربیة النمط الجنوبی فی اللهجة العراقیة: تاریخ وتطوّر [المجلد 3، العدد 8، 1428، الصفحة 41-62]
 • اللهجة النمط الجنوبی فی اللهجة العراقیة: تاریخ وتطوّر [المجلد 3، العدد 8، 1428، الصفحة 41-62]
 • اللهجة العراقیة النمط الجنوبی فی اللهجة العراقیة: تاریخ وتطوّر [المجلد 3، العدد 8، 1428، الصفحة 41-62]
 • اللون الخطاب الغلافی ومضمرات التصوف فی «أنطق عن الهوى» لعبدالله حمادی [المجلد 11، العدد 35، 1436، الصفحة 23-39]
 • المأثور الدینی التناص الدینی فی أدب المرأة الکویتیة (شعر سعاد الصباح نموذجاً) [المجلد 6، العدد 16، 1431، الصفحة 13-32]
 • المأمون بیت الحکمة و تأثیره فی تطور الثقافة العربیة و أدبها فی العصر العباسی الأوّل [المجلد 5، العدد 12، 1430، الصفحة 135-155]
 • المؤلف التطابق بین السارد والمؤلف والشخصیة المرکزیة فی سیرة «حیاتی» الذاتیة لأحمد أمین [المجلد 11، العدد 35، 1436، الصفحة 1-21]
 • المبرد منهج المبرد فی روایة الشعر وشرحه فی کتاب الکامل [المجلد 7، العدد 19، 1432]
 • المبهم صیغ العموم والخصوص فی اللغة العربیة (بالنسبة للتذکیر والتأنیث) [المجلد 5، العدد 12، 1430، الصفحة 41-54]
 • المتافیزیقا تحلیل الفلسفة اللّغویّة فی الآیة الرّابعة من سورة «محمّد» (فی ضوء نظریّة الدور الهرمینوطیقیّ لشلایر ماخر) [المجلد 16، العدد 54، 2020، الصفحة 29-45]
 • المتشائل رمزیة المکان الروائی فی روایة «المتشائل» [المجلد 11، العدد 36، 1436، الصفحة 19-36]
 • المتلقی عملیة فهم النص علی ضوء آراء علماء النحو والبلاغة ( سیبویه وعبدالقاهر الجرجانی) [المجلد 4، العدد 10، 1429، الصفحة 57-76]
 • المتلقی تنوع الأسالیب فی الخطاب الإسلامی الأدبی [المجلد 9، العدد 27، 1434، الصفحة 17-41]
 • المتنبی جمالیة التکرار لدی المتنبی [المجلد 6، العدد 16، 1431، الصفحة 33-50]
 • المتیر علم العروض بین الأصالة و الهُجنة [المجلد 5، العدد 12، 1430، الصفحة 1-22]
 • المثاقفة المثاقفة فی خمریات أبی نواس؛ دراسة فی ضوء الأدب المقارن (صورة النار والنور نموذجا) [المجلد 13، العدد 45، 1438، الصفحة 79-98]
 • المثنوی المضامین المشترکة فی التفکر و الحواس بین المولوی والشعراء العرب [المجلد 5، العدد 11، 1430، الصفحة 155-170]
 • المجاز القلب فی القرآن و الأدب العربی: حقیقة أم مجاز؟ [المجلد 5، العدد 13، 1430، الصفحة 129-154]
 • المجازات البلاغة الادبیة فی کلام الله تعالی و دورها فی ترجمة الآیات القرآنیة [المجلد 5، العدد 12، 1430، الصفحة 155-169]
 • المجتمع الجواهری و مهمّة الشّعر [المجلد 5، العدد 13، 1430، الصفحة 1-17]
 • المجتمع ابن الوردی وموقفه من المجتمع المملوکی فی الشام [المجلد 12، العدد 39، 1437، الصفحة 87-108]
 • المجتمع العربی مظاهر الخرافة فی المجتمع العربی: دراسة فی روایات غادة السمان* نموذجاً [المجلد 7، العدد 20، 1432]
 • المجلات المحکمة تقییم الانتاجات العلمیه لفرع اللغه العربیه و آدابها فی البلاد [المجلد 5، العدد 13، 1430، الصفحة 102-124]
 • المحتلّین الاحتلال فی شعر العراق الحدیث من الاحتلال 2003م حتی 2010م. [المجلد 6، العدد 16، 1431، الصفحة 137-158]
 • المدارس الأدبیة انطباعات الواقعیة العقلانیة فی أدب أمین الریحانی [المجلد 12، العدد 41، 1437، الصفحة 1-18]
 • المدح المدینة الفاضلة فی المدائح (رؤیة نقدیة إلی مدائح ابن الرومی) [المجلد 6، العدد 17، 1431]
 • المدح المعاییذ المدح دراسة و نقد فی ضوء الأدب الإسلامی الملتزم [المجلد 2، العدد 6، 1427، الصفحة 21-38]
 • المدخل التعاونی فاعلیة الطریقة التعاونیة فی تنمیة کفاءة الترجمة لدی متعلمی اللغة العربیة فی المدارس الإیرانیة (طلاب المرحلة الثالثة الثانویة بمحافظة فارس نموذجاً) [المجلد 13، العدد 45، 1438، الصفحة 57-78]
 • المدرسة الامریکیة «الأدب المقارن» لطه ندا فی میزان النقد و الدراسة [المجلد 3، العدد 7، 1428، الصفحة 177-186]
 • المدرسة الفرنسیة «الأدب المقارن» لطه ندا فی میزان النقد و الدراسة [المجلد 3، العدد 7، 1428، الصفحة 177-186]
 • المدیح الإلتزام الدینی فی شعر الشریف الرضی [المجلد 1، العدد 4، 1426، الصفحة 25-44]
 • المدیح النبوی المدیح النبوی وبواعثه فی الشعر المهجری [المجلد 4، العدد 9، 1429، الصفحة 15-36]
 • المدینة جیکور دم الحیاة فی عروق شعر السّیّاب [المجلد 6، العدد 15، 1431، الصفحة 25-48]
 • المدینة الفاضلة المدینة الفاضلة فی المدائح (رؤیة نقدیة إلی مدائح ابن الرومی) [المجلد 6، العدد 17، 1431]
 • المرأة تأثیر آراء محمد عبده فی أشعار حافظ إبراهیم الاجتماعیة [المجلد 5، العدد 12، 1430، الصفحة 23-40]
 • المرأة الأثیریّة دراسة تطبیقیّة لروایتین «قصة حبّ مجوسیّة» لعبد الرّحمن منیف و «چشم‌هایش» لبزرک علوی علی ضوء مدرسة البنیویّة اللغویّة [المجلد 14، العدد 46، 2018، الصفحة 39-58]
 • المراثی الحسینیة المراثی الحسینیّة ومضامینُها فی دیوان الشریف المرتضی [المجلد 5، العدد 12، 1430، الصفحة 83-106]
 • المراقبة ظواهر عروضیة لطیفة (المراقبة والمعاقبة والمکانفة) [المجلد 3، العدد 7، 1428، الصفحة 1-21]
 • المرکب الاضافی البنیة السطحیة و المضمرة فی الترکیب الاضافی و الوصفی وأثرها فی تعلیم اللغة [المجلد 5، العدد 11، 1430، الصفحة 19-34]
 • المرکب الوصفی البنیة السطحیة و المضمرة فی الترکیب الاضافی و الوصفی وأثرها فی تعلیم اللغة [المجلد 5، العدد 11، 1430، الصفحة 19-34]
 • المزدوِج العربی أسباب نجاح المزدوِج فی الأدب الفارسی وفشله فی الأدب العربی [المجلد 6، العدد 16، 1431، الصفحة 119-135]
 • المزدوِج الفارسی أسباب نجاح المزدوِج فی الأدب الفارسی وفشله فی الأدب العربی [المجلد 6، العدد 16، 1431، الصفحة 119-135]
 • المستشرقون الرد علی ادعاءات المستشرقین حول الاخطاء النحویة فی القرآن الکریم [المجلد 6، العدد 16، 1431، الصفحة 97-117]
 • المستوی الصرفی تحلیل الخطاب السیاسی علی المستوی الصرفی فی أشعار سمیح القاسم (موازنة بین الأشعار قبل حرب 1967 و بعدها) [المجلد 8، العدد 25، 1433، الصفحة 23-45]
 • المسرح إشکالیة الفن المسرحی لدى توفیق الحکیم علی ضوء تقنیات المدرسة الواقعیة "مسرحیة إیزیس أنموذجا" [( المقالات الجاهزة للنشر)]
 • المسرحیة صدی القضیة الفلسطینیة فی مسرحیة «فلسطینیات» لعلی عُقلة عُرسان [المجلد 9، العدد 28، 1434، الصفحة 23-38]
 • المسرحیة دور القصة و المسرحیة فی التخلّص من اللغة المُقیّدة للناطقین باللغة الفارسیة [المجلد 11، العدد 34، 1436، الصفحة 39-58]
 • المسرحیة أسلمة الأسطورة لدی باکثیر (مسرحیة مأساة أودیب نموذجا) [المجلد 13، العدد 44، 1438، الصفحة 1-24]
 • المسرحیة الإسلامیة دراسة فنیة لمسرحیة «شیءعن الموت» الإسلامیة لعمادالدین خلیل [المجلد 5، العدد 11، 1430، الصفحة 91-114]
 • المشترک صیغ العموم والخصوص فی اللغة العربیة (بالنسبة للتذکیر والتأنیث) [المجلد 5، العدد 12، 1430، الصفحة 41-54]
 • المشهد و خلق المشهد خلق المشهد و وظیفته الفنیة فی قصة سلیمان(ع) علی أساس سورة «النمل» المبارکة [المجلد 8، العدد 22، 1433، الصفحة 75-98]
 • المصابیح الزرق زمان‌پریشی در رمان «چراغ‌های آبی» حنا مینه [المجلد 11، العدد 34، 1436، الصفحة 83-104]
 • المصاحبة اللفظیة المصاحبة اللفظیة فی شعر زهیر بن أبی سلمی؛ دراسة دلالیة [المجلد 12، العدد 41، 1437، الصفحة 83-102]
 • المصادر اللغویة المصادر اللغویة عند ابن أبی الحدید [المجلد 4، العدد 9، 1429، الصفحة 37-60]
 • المصباح ترجمة میرسید شریف الجرجانی و بیان تآلیفه مع دراسة نقدیة تحلیلیة لـ «المصباح فی شرح المفتاح» [المجلد 7، العدد 19، 1432]
 • المصطلحات الجدیدة المصطلحات الجدیدة وتأثیر علم المصطلحات فی التکافؤ بینها عند الترجمة بین العربیة والفارسیة [المجلد 10، العدد 32، 1435، الصفحة 127-152]
 • المصطلحات النقدیة و العروضیة حازم القرطاجنی و إبداع المصطلحات الجدیدة فی مجال النقد الأدبی و العروض [المجلد 11، العدد 37، 1436، الصفحة 43-64]
 • المضامین الزهدیة أسلوبیة زهدیات أبی نواس علی ضوء الدراسات البنیویة و اللغویة [المجلد 11، العدد 37، 1436، الصفحة 21-42]
 • المضامین الشعریة دراسة تحلیلیة لمضامین شعر مظفر النواب [المجلد 4، العدد 9، 1429، الصفحة 83-104]
 • المضمون دراسة و بحث حول الکتب العربیة للمرحلة الثانویة(العامة) [المجلد 6، العدد 15، 1431، الصفحة 141-172]
 • المطر تجلیات المطر وحقوله الدلالیّة فی شعر عبد الوهاب البیاتی [المجلد 15، العدد 50، 2019، الصفحة 1-20]
 • المعاجم التوصیفیة – عصر الاحتجاج – لغة الامّ «المعجمة» و المعاجم بین العربیة ‌و الفارسیة [المجلد 5، العدد 13، 1430، الصفحة 84-100]
 • المعادلة أقیسة عقلیة من الدرس النحوی الأصولی [المجلد 1، العدد 4، 1426، الصفحة 1-24]
 • المعارضة دراسة تحلیلیة لمضامین شعر مظفر النواب [المجلد 4، العدد 9، 1429، الصفحة 83-104]
 • المعاصرة شخصیات إیرانیة فی دیوان عبدالوهاب البیاتی [المجلد 9، العدد 26، 1434، الصفحة 1-28]
 • المعاقبة ظواهر عروضیة لطیفة (المراقبة والمعاقبة والمکانفة) [المجلد 3، العدد 7، 1428، الصفحة 1-21]
 • المعاناة و السأم الواقیعة الاشتراکیة فی شهر صلاح عبدالصبور [المجلد 7، العدد 18، 1432]
 • المعانی الروحیة شخصیات إیرانیة فی دیوان عبدالوهاب البیاتی [المجلد 9، العدد 26، 1434، الصفحة 1-28]
 • المعانی و البیان دور الزمخشری فی البلاغة العربیة [المجلد 7، العدد 19، 1432]
 • المعجم دور ابن درید فی صناعة المعجم [المجلد 6، العدد 15، 1431، الصفحة 49-62]
 • المعجم التصحیف والتحریف فی معجم الصحاح [المجلد 5، العدد 13، 1430، الصفحة 37-55]
 • المعلقات السبع بصریة الصورة الشعریة فی وصف لحظة الرحیل ودلالاتها الفنیّة فی المعلقات السبع (مختارات الزوزنی نموذجاً) [المجلد 12، العدد 40، 1437، الصفحة 99-118]
 • المعنی عملیة فهم النص علی ضوء آراء علماء النحو والبلاغة ( سیبویه وعبدالقاهر الجرجانی) [المجلد 4، العدد 10، 1429، الصفحة 57-76]
 • المغابیة المعاییذ المدح دراسة و نقد فی ضوء الأدب الإسلامی الملتزم [المجلد 2، العدد 6، 1427، الصفحة 21-38]
 • المفارقات الزمنیة دراسة توظیف تقنیة الاسترجاع الفنّی فی «نهج‌البلاغه» [المجلد 13، العدد 42، 1438، الصفحة 43-64]
 • المفارقة المفارقة (البارادوکس) ، منبتها و سابقتها فی البلاغة العربیة [المجلد 7، العدد 19، 1432]
 • المفارقة انعکاس المفارقة فی الأسالیب البلاغیة [المجلد 13، العدد 44، 1438، الصفحة 25-44]
 • المفارقة التصویریة المفارقة التصویریة فی الشعر السیاسی عند نزار قبانی [المجلد 13، العدد 42، 1438، الصفحة 65-88]
 • المفاضلة المعاییذ المدح دراسة و نقد فی ضوء الأدب الإسلامی الملتزم [المجلد 2، العدد 6، 1427، الصفحة 21-38]
 • المفتاح ترجمة میرسید شریف الجرجانی و بیان تآلیفه مع دراسة نقدیة تحلیلیة لـ «المصباح فی شرح المفتاح» [المجلد 7، العدد 19، 1432]
 • المفردات الرئیسة: الشکوی الشکوی من الشقاء و الفقر و الظلم و الدّهر فی شعر حافظ إبراهیم [المجلد 8، العدد 24، 1433، الصفحة 25-53]
 • المفردات الرئیسة: اللون فی الشعر اللونُ بینَ الرّومانسیةِ و الواقعیةِ (دراسة فی شعر سهراب سبهری وسعدی یوسف) [المجلد 8، العدد 23، 1433، الصفحة 1-20]
 • المفردات‌الرئیسة: سعد الله ونّوس ظاهرة التناص فی مسرحیة ( الملک هو الملک) [المجلد 8، العدد 24، 1433، الصفحة 1-23]
 • المقارنة انزیاح السطر الشعریّ فی شعر محمّد إبراهیم أبی سنة وأحمد شاملو؛ دراسة مقارنة [المجلد 15، العدد 52، 2019، الصفحة 1-22]
 • المقالات المؤشّرات المؤثّرة فی استشهاد مقالات مجلّة الجمعیّة العلمیّة الإیرانیّة للّغة العربیّة وآدابها [( المقالات الجاهزة للنشر)]
 • المقالات المحکّمة الدراسة المباحث الفرعیة و العناوین الداخلیه لل مقالات العلیمة الحکمة اللغة العربیة و آدابها [المجلد 7، العدد 18، 1432]
 • المقالة تقییم الانتاجات العلمیه لفرع اللغه العربیه و آدابها فی البلاد [المجلد 5، العدد 13، 1430، الصفحة 102-124]
 • المقامات الشخصیة و طرق رسمها فی مقامات الحریری [المجلد 5، العدد 11، 1430، الصفحة 63-90]
 • المکان جمالیات الفضاء فی« الأیام» (مع الترکیز على البعد النفسی للشخصیة) [المجلد 12، العدد 39، 1437، الصفحة 1-22]
 • المکان الروائی رمزیة المکان الروائی فی روایة «المتشائل» [المجلد 11، العدد 36، 1436، الصفحة 19-36]
 • المکان المتغیّر الشخصیّة السیریّة وعلاقتها بالمکان المتغیّر فی «مقتل بائع الکتب» لسعد محمد رحیم [المجلد 15، العدد 50، 2019، الصفحة 41-60]
 • المکان عند الآخرین رمزیة المکان الروائی فی روایة «المتشائل» [المجلد 11، العدد 36، 1436، الصفحة 19-36]
 • المکان عندی رمزیة المکان الروائی فی روایة «المتشائل» [المجلد 11، العدد 36، 1436، الصفحة 19-36]
 • المکانفة ظواهر عروضیة لطیفة (المراقبة والمعاقبة والمکانفة) [المجلد 3، العدد 7، 1428، الصفحة 1-21]
 • المکتبات الإسلامیة بیت الحکمة و تأثیره فی تطور الثقافة العربیة و أدبها فی العصر العباسی الأوّل [المجلد 5، العدد 12، 1430، الصفحة 135-155]
 • الملهاة الفلسطینیة بازخوانی شخصیت‌های قرآنی در رمان «طیور الحذر» ابراهیم نصرالله [المجلد 8، العدد 25، 1433، الصفحة 79-112]
 • المنهج منهج المبرد فی روایة الشعر وشرحه فی کتاب الکامل [المجلد 7، العدد 19، 1432]
 • المنهج ملامح التجدید فی تیسیر الصرف عند أبی الفداء؛ شهید الأدب العربی کتاب «الکُنَّاش» نموذجاً [المجلد 14، العدد 49، 2018، الصفحة 61-80]
 • المنهج التلقی التلقی الحکائی فی روایة «رمل المایة» لواسینی الأعرُج [المجلد 14، العدد 46، 2018، الصفحة 21-38]
 • المنهج النفسی تحلیل منهج النقد النفسی عند احسان عباس [المجلد 6، العدد 17، 1431]
 • المهارات اللغویة إشکالیة مستوی تطبیق فنون تدریس الإنشاء فی مرحلة البکالوریوس فرع اللغة العربیة و آدابها، عرض لآراء الأساتذة والطلاب [المجلد 10، العدد 32، 1435، الصفحة 107-126]
 • الموازنة الموازنة بین ابن السکَّیت وأبی الطِّیب اللغویِّ فی ظاهرة الإبدال (فی میزان التَّنظیر والتَّطبیق) [المجلد 13، العدد 45، 1438، الصفحة 99-112]
 • الموتیف موتیف الأشجار فی شعر محمود درویش؛ دراسة إحصائیّة وتحلیلیّة بین النخل، والزیتون، والبرتقال [المجلد 13، العدد 43، 1438، الصفحة 65-86]
 • الموسیقى الخارجیّه الموسیقى فی الشعرالاجتماعی عند حافظ ابراهیم [المجلد 3، العدد 7، 1428، الصفحة 23-39]
 • الموسیقى الخفیّه الموسیقى فی الشعرالاجتماعی عند حافظ ابراهیم [المجلد 3، العدد 7، 1428، الصفحة 23-39]
 • الموسیقى الداخلیّه الموسیقى فی الشعرالاجتماعی عند حافظ ابراهیم [المجلد 3، العدد 7، 1428، الصفحة 23-39]
 • الموسیقی الخارجیة الایقاع الموسیقیّ فی معلقة امرئ القیس [المجلد 5، العدد 12، 1430، الصفحة 107-134]
 • الموسیقی الداخلیة الایقاع الموسیقیّ فی معلقة امرئ القیس [المجلد 5، العدد 12، 1430، الصفحة 107-134]
 • الموضوع الکشاف التحلیلی لموضوعات مجلة الجمعیة الإیرانیة للغة العربیة وآدابها [المجلد 10، العدد 31، 1435، الصفحة 139-155]
 • المیتاقصّ ملامح من التجریب المیتاقصیّ فی بناء هندسة الواقعیّة السحریّة (قراءة فی روایة «رآلف رزق الله فی المرآة» لربیع جابر) [المجلد 16، العدد 54، 2020، الصفحة 71-92]
 • المیزات الأسلوبیة أسلوبیة زهدیات أبی نواس علی ضوء الدراسات البنیویة و اللغویة [المجلد 11، العدد 37، 1436، الصفحة 21-42]
 • المیزان بررسی واژگان اضداد و نقش تفسیری آنها در قرآن کریم (با محوریت تفاسیر تبیان شیخ طوسی و المیزان علامه طباطبایی) [المجلد 12، العدد 41، 1437، الصفحة 103-126]
 • النار المثاقفة فی خمریات أبی نواس؛ دراسة فی ضوء الأدب المقارن (صورة النار والنور نموذجا) [المجلد 13، العدد 45، 1438، الصفحة 79-98]
 • الناطقون بالفارسیّة دراسة اختیار المفردات المساهمة فی التداخل اللغوی وتدریسها لمتعلّمی اللغة العربیة من الناطقین بالفارسیّة [المجلد 15، العدد 52، 2019، الصفحة 41-62]
 • الناطقون بغیر العربیة الحاجات اللغویة العملیة لمتعلمی العربیة من الناطقین بغیرها [المجلد 6، العدد 17، 1431]
 • النثر الصوفی أهمّ فروع النثر الصوفی فی العصر العباسی [المجلد 6، العدد 14، 1431، الصفحة 139-173]
 • النثر العربی فلفل و عناصر القصة [المجلد 3، العدد 8، 1428، الصفحة 27-40]
 • النحاس النحو وقضایاه فی شرح النحاس علی المعلقات دراسة وصفیة [المجلد 9، العدد 27، 1434، الصفحة 43-63]
 • النحو ابو الاسود دؤلی رائد النهضة الفکریة و العلمیة و مجدد شعری فی الاسلام [المجلد 7، العدد 18، 1432]
 • النحو البحث عن الدور الوظیفی لحروف الجر الزائدة فی عشرة الأجزاء الأولی من القرآن المجید [المجلد 8، العدد 21، 1433، الصفحة 61-80]
 • النحو مکانة النحویین فی کتاب مغنی اللّبیب لابن هشام الأنصاری « أبوحیّان الغرناطی» نموذجا [المجلد 5، العدد 11، 1430، الصفحة 137-154]
 • النحو أقیسة عقلیة من الدرس النحوی الأصولی [المجلد 1، العدد 4، 1426، الصفحة 1-24]
 • النحو النحو وقضایاه فی شرح النحاس علی المعلقات دراسة وصفیة [المجلد 9، العدد 27، 1434، الصفحة 43-63]
 • النّحو المنهج التّفسیری للشَّیخ محمد باقر البالکیّ فی حاشیته على تفسیر البیضاویّ (المباحث اللغویة والنَّحویة والبلاغیة فی سورة البقرة أنموذجاً) [المجلد 15، العدد 52، 2019، الصفحة 83-104]
 • النحویّون رؤیة النحویین و البلاغیین إلی اللّغة [المجلد 6، العدد 15، 1431، الصفحة 81-94]
 • النرجسیّة تداعیات إثبات الذات، والنّرجسیّة فی شخصیّة أبی فراس الحمدانیّ، و رومیاته (فی ضوء نظریة "کوهت" النفسیّة) [المجلد 12، العدد 40، 1437، الصفحة 23-38]
 • النص أشکال التناص النصی: نص مقامات الهمذانی أنموذجا [المجلد 6، العدد 17، 1431]
 • النص عملیة فهم النص علی ضوء آراء علماء النحو والبلاغة ( سیبویه وعبدالقاهر الجرجانی) [المجلد 4، العدد 10، 1429، الصفحة 57-76]
 • النص الحاضر التناص الدینی فی قصیدة «ثورة فی الجحیم» لجمیل صدقی الزهاوی [المجلد 8، العدد 21، 1433، الصفحة 103-138]
 • النص الغائب التناص الدینی فی قصیدة «ثورة فی الجحیم» لجمیل صدقی الزهاوی [المجلد 8، العدد 21، 1433، الصفحة 103-138]
 • النضال القومی أسطورة تموز عند رواد الشعر الحدیث فی سوریة و العراق [المجلد 3، العدد 7، 1428، الصفحة 41-62]
 • النظریة الأدبیة التحلیل النقدی لکتابة تاریخ الأدب [المجلد 6، العدد 14، 1431، الصفحة 103-118]
 • النّفاطات الصور الجمالیة لمفردة النِّفط فی الشّعر العبّاسی [المجلد 13، العدد 44، 1438، الصفحة 113-130]
 • النّفط الصور الجمالیة لمفردة النِّفط فی الشّعر العبّاسی [المجلد 13، العدد 44، 1438، الصفحة 113-130]
 • النقد ترجمة میرسید شریف الجرجانی و بیان تآلیفه مع دراسة نقدیة تحلیلیة لـ «المصباح فی شرح المفتاح» [المجلد 7، العدد 19، 1432]
 • النقد مآخذ على الجوانب اللغویة فی شرح ابن أبی الحدید لنهج البلاغة [المجلد 10، العدد 30، 1435، الصفحة 1-18]
 • النقد الأدبی حازم القرطاجنی و إبداع المصطلحات الجدیدة فی مجال النقد الأدبی و العروض [المجلد 11، العدد 37، 1436، الصفحة 43-64]
 • النقد الإجتماعی تحلیل خطاب إخوان الصفا فی قصة تداعی الحیوان علی الإنسان [المجلد 8، العدد 22، 1433، الصفحة 1-24]
 • النقد الإجتماعی للأدب دراسة اجتماعیة لروایة «حفّار القبور» الشعریة من بدر شاکر السیاب (البنیوی التکوینی) [( المقالات الجاهزة للنشر)]
 • النقد الاجتماعی ابن الوردی وموقفه من المجتمع المملوکی فی الشام [المجلد 12، العدد 39، 1437، الصفحة 87-108]
 • النقد السیاسی تحلیل خطاب إخوان الصفا فی قصة تداعی الحیوان علی الإنسان [المجلد 8، العدد 22، 1433، الصفحة 1-24]
 • النماذج العلیا تحلیل منهج النقد النفسی عند احسان عباس [المجلد 6، العدد 17، 1431]
 • النمط الجنوبی النمط الجنوبی فی اللهجة العراقیة: تاریخ وتطوّر [المجلد 3، العدد 8، 1428، الصفحة 41-62]
 • النموذج النموذج فی روایة سووشون و روایة الباب المفتوح (دراسة مقارنة) [المجلد 10، العدد 30، 1435، الصفحة 19-40]
 • النمور فی الیوم العاشر جمالیِّة بنیة الأسالیب النحویِّة فی قصَّة «النمور فی الیوم العاشر» لزکریا تامر [المجلد 13، العدد 42، 1438، الصفحة 21-42]
 • النور المثاقفة فی خمریات أبی نواس؛ دراسة فی ضوء الأدب المقارن (صورة النار والنور نموذجا) [المجلد 13، العدد 45، 1438، الصفحة 79-98]
 • النوع الاجتماعی تجلّیات النوع الاجتماعی والعمر والطبقة الاجتماعیة فی کتب العربیّة المدرسیّة بالمرحلة الثانویّة الأولی فی إیران (تقییم اجتماعی) [المجلد 15، العدد 50، 2019، الصفحة 21-40]
 • الهاویه بررسی تطبیقی دیدگاه‌های ناتورالیستی در داستان «الهاویه» از مصطفی لطفی منفلوطی و «آسوموار» اثر امیل زولا [المجلد 11، العدد 37، 1436، الصفحة 153-173]
 • الهجاء الهجاء و بواعثه النفسیة فی شعر البوصیری [المجلد 11، العدد 37، 1436، الصفحة 65-87]
 • الهجو الاجتماعی الهجاء و بواعثه النفسیة فی شعر البوصیری [المجلد 11، العدد 37، 1436، الصفحة 65-87]
 • الهجو الدینی الهجاء و بواعثه النفسیة فی شعر البوصیری [المجلد 11، العدد 37، 1436، الصفحة 65-87]
 • الهزل الفکاهة و الهزل فی آثار ابی حیّان التوحیدی [المجلد 7، العدد 20، 1432]
 • الهویّة الهویّة الإیرانیّة فی کتب العربیّة المدرسیّة بین التشریع والتطبیق (کتب العربیّة للثانویّة الأولی نموذجاً) [( المقالات الجاهزة للنشر)]
 • الهویّة الإیرانیة الهویّة الإیرانیّة فی کتب العربیّة المدرسیّة بین التشریع والتطبیق (کتب العربیّة للثانویّة الأولی نموذجاً) [( المقالات الجاهزة للنشر)]
 • الهویّة الوطنیة الهویّة الإیرانیّة فی کتب العربیّة المدرسیّة بین التشریع والتطبیق (کتب العربیّة للثانویّة الأولی نموذجاً) [( المقالات الجاهزة للنشر)]
 • الواقعیة قراءة فی المدرسة الادبیة لروایة الثلاثیة لنجیب محفوظ [المجلد 5، العدد 11، 1430، الصفحة 115-136]
 • الواقعیة اللونُ بینَ الرّومانسیةِ و الواقعیةِ (دراسة فی شعر سهراب سبهری وسعدی یوسف) [المجلد 8، العدد 23، 1433، الصفحة 1-20]
 • الواقعیة انطباعات الواقعیة العقلانیة فی أدب أمین الریحانی [المجلد 12، العدد 41، 1437، الصفحة 1-18]
 • الواقعیة إشکالیة الفن المسرحی لدى توفیق الحکیم علی ضوء تقنیات المدرسة الواقعیة "مسرحیة إیزیس أنموذجا" [( المقالات الجاهزة للنشر)]
 • الواقعیة السحریة الاسالیب السردیة لدی ابراهیم نصرالله؛ رائد الجیل الجدید فی الروایة الفلسطینیة [المجلد 6، العدد 16، 1431، الصفحة 51-72]
 • الواقعیّة السحریّة ملامح من التجریب المیتاقصیّ فی بناء هندسة الواقعیّة السحریّة (قراءة فی روایة «رآلف رزق الله فی المرآة» لربیع جابر) [المجلد 16، العدد 54، 2020، الصفحة 71-92]
 • الواقعیة الشتراکیة الواقیعة الاشتراکیة فی شهر صلاح عبدالصبور [المجلد 7، العدد 18، 1432]
 • الوجدان الوجدانیّات فی أشعار الشریف الرضی [المجلد 4، العدد 10، 1429، الصفحة 39-56]
 • الوزن أسباب نجاح المزدوِج فی الأدب الفارسی وفشله فی الأدب العربی [المجلد 6، العدد 16، 1431، الصفحة 119-135]
 • الوزن علم العروض بین الأصالة و الهُجنة [المجلد 5، العدد 12، 1430، الصفحة 1-22]
 • الوصف جمالیات اللغة السردیة عند میسلون هادی (دراسة الوصف فی «حلم وردی فاتح اللون» نموذجاً) [المجلد 7، العدد 19، 1432]
 • الوصل. الفصل. الجملة الحالیة دراسة فی الفصل والوصل للجملة الحالیة بین الفارسیة و العربیة [المجلد 4، العدد 10، 1429، الصفحة 147-164]
 • الوظائف التفاعلیّة الوظائف التفاعلیّة لظاهرة الصمت فی شعر طلال سعید الجنیبی [( المقالات الجاهزة للنشر)]
 • الیاده بازگشت به مرکز در «التوهم» حارث محاسبی [المجلد 11، العدد 35، 1436، الصفحة 79-100]
 • الیاس ابوشبکة دراسة التحولات الفکریة و الخلقیة لالیاس ابی شبکة اعتمادا عل‍ی دواوینه [المجلد 4، العدد 9، 1429، الصفحة 83-104]
 • الیوت تأثیرپذیری أدونیس از نظریّه‌ی به‌هم‌پیوستگی عینی تی.اس الیوت [المجلد 9، العدد 26، 1434، الصفحة 101-123]
 • امرؤالقیس قناع امرئ القیس فی شعر عزالدین المناصرة [المجلد 3، العدد 7، 1428، الصفحة 63-85]
 • امرؤالقیس از «قفا نبک» تا «بوی جوی مولیان» بررسی شیوة شاعری «امرؤالقیس» پدر شعر عربی و «رودکی سمرقندی» پدر شعر فارسی [المجلد 11، العدد 34، 1436، الصفحة 129-154]
 • امرؤالقیس الکردی مقاربة شکلانیة لقصیدة "لامیة الکرد" لامرئ القیس الکُردی [المجلد 12، العدد 39، 1437، الصفحة 109-130]
 • امل دنقل ناسازواری، هنری در شعر امل دنقل [المجلد 8، العدد 22، 1433، الصفحة 189-218]
 • امیرتاج السّر نقد روان‌شناسی قهرمان رمان «العطر الفرنسی» با تکیه بر نظریۀ مکانیسم‌های دفاعی فروید [المجلد 16، العدد 54، 2020، الصفحة 113-159]
 • امیل زولا بررسی تطبیقی دیدگاه‌های ناتورالیستی در داستان «الهاویه» از مصطفی لطفی منفلوطی و «آسوموار» اثر امیل زولا [المجلد 11، العدد 37، 1436، الصفحة 153-173]
 • امین الریحانی تحلیل ساختاری و محتوایی اشعار منثور امین الریحانی [المجلد 2، العدد 6، 1427، الصفحة 121-145]
 • انتفاضة فلسطین دراسة تحلیلیة لمضامین شعر مظفر النواب [المجلد 4، العدد 9، 1429، الصفحة 83-104]
 • انجمن تحلیل ساختاری مقاله‌های حوزه داستان مجله انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی [( المقالات الجاهزة للنشر)]
 • انخفاض الدافع تقییم العلاقة بین العوامل الحافظة وانخفاض دوافع طلاب اللغة العربیة وآدابها فی مرحلة البکالوریوس على أساس نظریة هرتسبرغ [( المقالات الجاهزة للنشر)]
 • اندلس نگرشی نو بر کتاب «تاریخ الأدب العربی فی الأندلس» [المجلد 12، العدد 41، 1437، الصفحة 247-266]
 • انسان کامل روان‌کاوی شخصیت ابن فارض با تکیه بر انگاره انسان کامل [المجلد 14، العدد 49، 2018، الصفحة 111-130]
 • انسجام بررسی انسجام و پیوستگی در سوره‌ی صف با رویکرد زبان‌شناسی نقش‌گرا [المجلد 9، العدد 27، 1434، الصفحة 65-95]
 • انسجام متنی التفات، عنصری انسجام‌بخش در قرآن (مطالعة موردپژوهانه: چهار سورة مکّی و مدنی) [المجلد 14، العدد 48، 2018، الصفحة 59-82]
 • انسجام واژگانی ترسیم انسجام واژگانی در اسلوب تعدد حال مفرد قرآنی (با رویکرد معناشناسی بلاغی) [المجلد 15، العدد 51، 2019، الصفحة 83-102]
 • انقلاب مصر کارکرد فعال ادبیات کودک در پی¬ریزی انقلاب (2012) مصر با تکیه بر داستان «انقلاب کودکان» [المجلد 8، العدد 25، 1433، الصفحة 147-176]
 • انگیزش بررسی عوامل مؤثر بر میزان یادگیری‌ زبان ‌عربی در بین دانشجویان دانشگاه پیام نور (مطالعه موردی استان چهارمحال و بختیاری) [المجلد 12، العدد 38، 1437، الصفحة 191-214]
 • انگیزه ی یادگیری بررسی علل کم علاقگی دانش آموزان دبیرستان به درس عربی از دیدگاه دبیران شهر شیراز [المجلد 2، العدد 5، 1427، الصفحة 89-108]
 • انواع نمایشنامه توفیق الحکیم: زندگی، آثار [المجلد 1، العدد 4، 1426، الصفحة 91-118]
 • اهل‌الکهف جلوه‌های مکالمه‌گرایی در «اهل الکهف» اثر توفیق الحکیم [المجلد 8، العدد 23، 1433، الصفحة 99-123]
 • اورفئوس گونه‌های حضور اسطوره«اورفئوس» در شعر آدونیس، محمد فیتوری و عبدالوهاب بیاتی [المجلد 11، العدد 36، 1436، الصفحة 111-134]
 • ایران سواد اطلاعاتی پیشرفتۀ دانشجویان زبان و ادبیات عربی کشور و رابطۀ آن با برخی متغیرهای جمعیتشناختی و زمینهای [المجلد 13، العدد 43، 1438، الصفحة 131-154]
 • ایران گروه‌های زبان و ادبیات عربی، حلقة مفقودة توسعة صنعت گردشگری ایران با کشورهای عربی [المجلد 14، العدد 47، 2018، الصفحة 137-156]
 • ایران گفتمان فرهنگی عربی دربارة ایران؛ با تکیه بر آثار سه نمایشنامه‌نویس عرب [المجلد 14، العدد 49، 2018، الصفحة 179-198]
 • ایران باستان بررسی تطبیقی عدالت ایرانیان در شاهنامه‌ی فردوسی و منابع عربی [المجلد 8، العدد 23، 1433، الصفحة 175-204]
 • ایلیا أبوماضی دراسة سیمیائیة فی قَصیدَتی «التنیة الحَمقاء» لإیلیا أبی ماضی و«صنوبرین» لمحمّدجواد محبّت علی ضوء نظریة ریفاتیر [المجلد 15، العدد 52، 2019، الصفحة 63-82]
 • ایلیا ابوماضی بررسی رمزهای طبیعی در اشعار ایلیا ابوماضی [المجلد 12، العدد 38، 1437، الصفحة 109-126]
 • ایلیا ابوماضی واکاوی برجسته‌سازی قصیدة «سَلمَی بِمَاذَا تفکرین؟» به کمک فراهنجاری معنایی [المجلد 13، العدد 43، 1438، الصفحة 199-216]

ب

 • بازار کار ارزیابی آمادگی و توانایی دانشجویان رشته زبان وادبیات عربی در زمینة ورود به بازار کار مرتبط با این رشته (از دیدگاه دانشجویان و اساتید) [المجلد 11، العدد 35، 1436، الصفحة 151-170]
 • بازار کار مسائل، مشکلات و راهکارهای تدریس ترجمه [المجلد 11، العدد 37، 1436، الصفحة 195-211]
 • بازتعریف به‌توانی مهارت‌های دانشجویان رشتة‌ زبان و ادبیات عربی از طریق بازتعریف برنامه درسی دورة کارشناسی بر اساس سرفصل‌های رشتة هم‌شاخه، زبان و ادبیات فرانسه [المجلد 11، العدد 36، 1436، الصفحة 167-187]
 • بازخورد غیرمستقیم مقایسه تأثیر بازخورد اصلاحی مستقیم و غیرمستقیم بر کنش نوشتاری دانشجویان کارشناسی زبان عربی [المجلد 13، العدد 42، 1438، الصفحة 175-194]
 • بازخورد مستقیم مقایسه تأثیر بازخورد اصلاحی مستقیم و غیرمستقیم بر کنش نوشتاری دانشجویان کارشناسی زبان عربی [المجلد 13، العدد 42، 1438، الصفحة 175-194]
 • باکثیر التقنیات الجمالیة بین بردة البوصیری ونظام البردة لباکثیر [المجلد 12، العدد 39، 1437، الصفحة 47-66]
 • بحران هویت در جست‌وجوی خویشتن؛ واکاوی بحران هویت در رمان «ساقة بامبو» بر اساس نظریة «اریکسون» [المجلد 14، العدد 47، 2018، الصفحة 97-116]
 • بخش متون ارزیابی میزان موفقیت بخش متونِ عربی عمومی سال سوم دبیرستان از دیدگاه دبیران و دانش‌آموزان (مطالعه‌ی موردی: شهرستان پیرانشهر) [المجلد 9، العدد 26، 1434، الصفحة 151-169]
 • بدبینی نقد روانشناختی بدبینی ابوالعلاء معری [المجلد 10، العدد 30، 1435، الصفحة 109-133]
 • بدر شاکر السیاب دراسة نصیة لظاهرة الانزیاح فی قصیدة «أنشودة المطر» [المجلد 14، العدد 46، 2018، الصفحة 81-102]
 • بدر شاکر السیاب بازنمود کهن‌الگوهای یونگ در قصیدۀ «سرود باران» اثر بدر شاکر السیاب [المجلد 13، العدد 42، 1438، الصفحة 89-108]
 • بدر شاکر السیاب دلالة العنوان وبنیة الاستهلال فی شعر بدر شاکر السیاب (دیوان «شناشیل ابنة الجلبی» أنموذجًا) [المجلد 15، العدد 51، 2019، الصفحة 43-62]
 • بدر شاکر السیاب دراسة اجتماعیة لروایة «حفّار القبور» الشعریة من بدر شاکر السیاب (البنیوی التکوینی) [( المقالات الجاهزة للنشر)]
 • بدرشاکر السیاب الظواهر الأسلوبیة فی قصیدة «غریب علی الخلیج» لبدر شاکر السیاب [المجلد 10، العدد 32، 1435، الصفحة 25-43]
 • بدوی الجبل استدعاء الشخصیات القرآنیة فی دیوان بدوی الجبل [المجلد 5، العدد 11، 1430، الصفحة 1-19]
 • بدیع‌الزمان همدانی بررسی نقش و اهمیت آشنایی‌زدایی در ژانر مقامه با نگاهی تحلیلی ـ تطبیقی به نقش آن در شکل‌گیری مقامات همدانی و حریری [المجلد 14، العدد 47، 2018، الصفحة 39-60]
 • برجسته‌سازی واکاوی برجسته‌سازی قصیدة «سَلمَی بِمَاذَا تفکرین؟» به کمک فراهنجاری معنایی [المجلد 13، العدد 43، 1438، الصفحة 199-216]
 • بردة البوصیری التقنیات الجمالیة بین بردة البوصیری ونظام البردة لباکثیر [المجلد 12، العدد 39، 1437، الصفحة 47-66]
 • بررسی تطبیقی بررسی مضمونی سروده‌های عربی خاقانی و مقایسه‌ی آن‌ها با چکامههای پارسی وی [المجلد 8، العدد 22، 1433، الصفحة 121-153]
 • برنارد شو دراسة مقارنة لمسرحیتی بیجمالیون ("الصراع بین الفن والحیاة" نموذجاً) [المجلد 14، العدد 46، 2018، الصفحة 59-80]
 • برنامة درسی عربی بررسی تطبیقی میزان اثر‌بخشی آموزشی کتاب‌های تازه‌تألیف عربی متوسطة اول و دوم از دیدگاه معلمان و دانش‌آموزان شهرستان بیرجند [المجلد 14، العدد 49، 2018، الصفحة 81-110]
 • برنامه‌ریزی چالش تجاری‌سازی آموزش زبان عربی در ایران [المجلد 12، العدد 40، 1437، الصفحة 213-234]
 • بروب التحلیل المورفولوجی لعبث الأقدار نجیب محفوظ [المجلد 12، العدد 38، 1437، الصفحة 21-42]
 • بروج نقش هنرسازه‌های بدیعی در تعجب‌برانگیزی مخاطب در سوره‌های مکی با تکیه بر نقد فرمالیسم روسی (مطالعة موردی: سوره‌های «بروج» و «غاشیه») [المجلد 11، العدد 36، 1436، الصفحة 53-74]
 • بریطانیا الآخر الإنکلیزی فی مرایا الأنا الشرقیة المختلفة «کتاب «الجسد حقیبة سفر» لغادة السمان نموذجاً» [المجلد 14، العدد 46، 2018، الصفحة 1-20]
 • بزرک علوی دراسة تطبیقیّة لروایتین «قصة حبّ مجوسیّة» لعبد الرّحمن منیف و «چشم‌هایش» لبزرک علوی علی ضوء مدرسة البنیویّة اللغویّة [المجلد 14، العدد 46، 2018، الصفحة 39-58]
 • بزرک علوی. أحمد موسى إیجاد المکافئ للاستعارات المفهومیة فی الترجمة العربیة لروایة عیناها وفقاً لنظریة آلوارز [( المقالات الجاهزة للنشر)]
 • بستر اجتماعی کارآفرینی سازمانی زبان عربی، ظرفیت‌ها و شاخصه‌ها مطالعة موردی: دانشکدة علوم قرآنی شیراز [المجلد 11، العدد 35، 1436، الصفحة 215-232]
 • بشار بن برد روانشناسی تطبیقی رنگها در دیوان بشار بن برد و شوریدة شیرازی برپایة نظریة ماکس لوشر [المجلد 12، العدد 40، 1437، الصفحة 119-142]
 • بغداد ابن زریق والقصیدة الفراقیة [المجلد 4، العدد 10، 1429، الصفحة 101-120]
 • بلاغة البحث عن الدور الوظیفی لحروف الجر الزائدة فی عشرة الأجزاء الأولی من القرآن المجید [المجلد 8، العدد 21، 1433، الصفحة 61-80]
 • بلاغت مطالعة تطبیقی نگره‌های قدیم و جدید دربارة نظم واژگانی [المجلد 13، العدد 43، 1438، الصفحة 155-178]
 • بلاغت اسلامی تولّد خواننده و بلاغت اسلامی [المجلد 8، العدد 24، 1433، الصفحة 55-79]
 • بلاغت عربی استعاره از منظر بلاغت‌ عربی و زبان‌شناسیِ شناختی [المجلد 11، العدد 35، 1436، الصفحة 101-122]
 • بلاغت قرآن هنجارگریزی معنایی قرآن در شعر محمد عفیفی‌مطر [المجلد 8، العدد 25، 1433، الصفحة 47-77]
 • بلقیس التحلیل الصوتی والدلالی فی قصیدة بلقیس لـ «نزار قبّانی» «مقاربة فی ضوء منهج النقد الصوتی» [المجلد 12، العدد 40، 1437، الصفحة 79-98]
 • بلند الحیدری بنیویة التراث و آلیاته فی شعر بلند الحیدری [المجلد 10، العدد 32، 1435، الصفحة 1-23]
 • بنیة الاستهلال دلالة العنوان وبنیة الاستهلال فی شعر بدر شاکر السیاب (دیوان «شناشیل ابنة الجلبی» أنموذجًا) [المجلد 15، العدد 51، 2019، الصفحة 43-62]
 • بنیة التراث بنیویة التراث و آلیاته فی شعر بلند الحیدری [المجلد 10، العدد 32، 1435، الصفحة 1-23]
 • بهاء طاهر الزمن السردی ودوره فی عملیة إنتاج المضمون فی قصة «الخطوبة» القصیرة‎ ‎لبهاء طاهر [المجلد 14، العدد 49، 2018، الصفحة 21-40]
 • به‌توانی به‌توانی مهارت‌های دانشجویان رشتة‌ زبان و ادبیات عربی از طریق بازتعریف برنامه درسی دورة کارشناسی بر اساس سرفصل‌های رشتة هم‌شاخه، زبان و ادبیات فرانسه [المجلد 11، العدد 36، 1436، الصفحة 167-187]
 • به‌هم پیوستگی¬عینی تأثیرپذیری أدونیس از نظریّه‌ی به‌هم‌پیوستگی عینی تی.اس الیوت [المجلد 9، العدد 26، 1434، الصفحة 101-123]
 • بوطیا روش گفتمان کاوی شعر [المجلد 1، العدد 4، 1426، الصفحة 45-70]
 • بیابانی ساختار و محتوا در دو داستان «ترس» نجیب محفوظ و «بیابانی» محمود دولت‌آبادی [المجلد 11، العدد 34، 1436، الصفحة 105-128]
 • بیان و بدیع تحلیل زیبایی‌شناختی تصویرهای هنری و موسیقایی صحیفه سجادیه (مطالعه موردی دعاهای 23، 24، 25) [المجلد 10، العدد 33، 1435، الصفحة 57-76]
 • بیت الحکمة بیت الحکمة و تأثیره فی تطور الثقافة العربیة و أدبها فی العصر العباسی الأوّل [المجلد 5، العدد 12، 1430، الصفحة 135-155]
 • بینامتنی روش گفتمان کاوی شعر [المجلد 1، العدد 4، 1426، الصفحة 45-70]
 • بینامتنیت جلوه‌های مکالمه‌گرایی در «اهل الکهف» اثر توفیق الحکیم [المجلد 8، العدد 23، 1433، الصفحة 99-123]
 • بینامتنیت سورة «الرعد» به‌مثابه متن پنهان مجموعه داستان «الرعد» زکریا تامر [المجلد 11، العدد 37، 1436، الصفحة 137-151]
 • بینامتنیت خوانشی انتقادی ـ جامعه‌شناختی از رخداد بینامتنی قرآنی در شعر محمد بن عبدالمطلب [المجلد 12، العدد 40، 1437، الصفحة 143-166]
 • بینش سوگواره¬ای بررسی سیر سوگواره‌ای شکست ابرمرد در دو چکامه از بیّاتی و اخوان ثالث [المجلد 9، العدد 28، 1434، الصفحة 159-184]

ت

 • تأبّط منفى تجلّیات الغربة وظواهرها فی أشعار "عدنان الصائغ" دیوانا "تأبّط منفى" و"تکوینات" نموذجاً [المجلد 11، العدد 36، 1436، الصفحة 1-18]
 • تاریخ ادبیات نگرشی نو بر کتاب «تاریخ الأدب العربی فی الأندلس» [المجلد 12، العدد 41، 1437، الصفحة 247-266]
 • تاریخ ادبیات عرب نحو جدید عربی شوقی ضیف، نگاهی نو به میراث ادب عربی [المجلد 2، العدد 5، 1427، الصفحة 137-152]
 • تاریخ الأدآب التحلیل النقدی لکتابة تاریخ الأدب [المجلد 6، العدد 14، 1431، الصفحة 103-118]
 • تاسیت خشونت سیاسی جمعی و دولتی و پیامدهای آن در رمان «ستارة آگوست» صنع الله ابراهیم [المجلد 14، العدد 46، 2018، الصفحة 119-140]
 • تبیان بررسی واژگان اضداد و نقش تفسیری آنها در قرآن کریم (با محوریت تفاسیر تبیان شیخ طوسی و المیزان علامه طباطبایی) [المجلد 12، العدد 41، 1437، الصفحة 103-126]
 • تجارب صوفیانه تجلی تجارب صوفیانه در شعر ادونیس و سهراب سپهری [المجلد 9، العدد 26، 1434، الصفحة 73-101]
 • تجارت الکترونیک نقش دانش‌آموختگان رشتة زبان و ادبیات عربی در توسعة تجارت الکترونیک با کشورهای عربی (مطالعة موردی کشور عراق) [المجلد 12، العدد 39، 1437، الصفحة 253-272]
 • تجاری‌سازی آسیب‌شناسی سرفصل‌های رشتة زبان و ادبیات عربی بر اساس شاخص‌های تجاری‌سازی و کارآفرینی [المجلد 11، العدد 35، 1436، الصفحة 171-189]
 • تجاری‌سازی ظرفیت‌ها، راهکارها و اصول کارآفرینی و تجاری‌سازی در رشتة زبان و ادبیات عربی [المجلد 12، العدد 38، 1437، الصفحة 231-248]
 • تجاری‌سازی چالش تجاری‌سازی آموزش زبان عربی در ایران [المجلد 12، العدد 40، 1437، الصفحة 213-234]
 • تجدید التقلید و التجدید فی النقد الأدبی الفارسی و العربی [المجلد 6، العدد 14، 1431، الصفحة 1-19]
 • تحامُق وگول نمایی گول نمایی و هنجار گریزی در ادبیات عصر عباسی [المجلد 9، العدد 28، 1434، الصفحة 127-158]
 • تحکیم اللغات اختلاف اللغات فی الکتاب ومنهج سیبویه فی تحکیمها [( المقالات الجاهزة للنشر)]
 • تحلیل تحلیل روان‌شناختی آثار محمد ماغوط براساس تأثیرات نامطلوب فقر و زندان [المجلد 9، العدد 29، 1434، الصفحة 69-99]
 • تحلیل استنادی تحلیل استنادی و روابط هم‌نویسندگی مقاله‌های مجله‌ی علمی- پژوهشی انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی (مورد مطالعه: شماره‌ی 1 تا 20) [المجلد 9، العدد 29، 1434، الصفحة 125-148]
 • تحلیل الخطاب تحلیل خطاب إخوان الصفا فی قصة تداعی الحیوان علی الإنسان [المجلد 8، العدد 22، 1433، الصفحة 1-24]
 • تحلیل الخطاب تحلیل الخطاب السیاسی علی المستوی الصرفی فی أشعار سمیح القاسم (موازنة بین الأشعار قبل حرب 1967 و بعدها) [المجلد 8، العدد 25، 1433، الصفحة 23-45]
 • تحلیل الخطاب تحلیل الخطاب الروائی فی مجموعة «مغرب الشمس» لحسن برطال (مرتکزا علی أهم المفاهیم الروائیة کالتبئیر و المسافة و الصوت لدی «جرار جنیت») [المجلد 12، العدد 38، 1437، الصفحة 43-66]
 • تحلیل المحتوی تحلیل محتوی کتب العربیة للمرحلة الإعدادیة من منظور الانحیاز الجنسانی بناء على تقنیتی "آنتروبی شانون" و"تابسیس" [( المقالات الجاهزة للنشر)]
 • تحلیل انتقادی گفتمان تحلیل گفتمان غالب رمان «اجنحة الفراشة» از محمد سلماوی (بر اساس نظریة تحلیل گفتمان انتقادی نورمن فرکلاف) [المجلد 12، العدد 41، 1437، الصفحة 127-152]
 • تحلیل زبانی زیبایی شناسی مؤلفه‌های برجسته‌ساز در قصیدة «اللامیة الفخریة» ابوالعلاء معرّی با رویکرد سبکشناسی [المجلد 14، العدد 46، 2018، الصفحة 161-182]
 • تحلیل شخصیت واکاوی شخصیت مجنون در نمایشنامه‌ی «مجنون لیلی» اثر احمد شوقی [المجلد 9، العدد 29، 1434، الصفحة 47-67]
 • تحلیل گفتمان بررسی انسجام و پیوستگی در سوره‌ی صف با رویکرد زبان‌شناسی نقش‌گرا [المجلد 9، العدد 27، 1434، الصفحة 65-95]
 • تحلیل محتوا ارزیابی جایگاه مهارت‌های تفکر نقادانه در کتاب‌های آموزشی ادبیات عربی در مقطع کارشناسی رشته زبان و ادبیات عربی [المجلد 12، العدد 39، 1437، الصفحة 181-204]
 • تحلیل محتوا نمود هوش‌های چندگانه و سطوح شناختی در کتاب عربی پایة هشتم [المجلد 13، العدد 44، 1438، الصفحة 179-202]
 • تحلیل محتوا خوانش‌پذیری کتاب‌های عربی دورة اول متوسطه بر اساس شاخص خوانایی «کلوز» [المجلد 14، العدد 48، 2018، الصفحة 103-122]
 • تحول آوایی بررسی تاریخی «ض» در زبان عربی و سیر تحول آوایی آن در زبان فارسی [المجلد 13، العدد 43، 1438، الصفحة 87-108]
 • تحول فرهنگی زبان و تحول فرهنگی ـ شناختی بر اساس نظریة فرمالیسم در رویکرد شکل‌دهی جامعه‌شناسی (مطالعه موردی موتیف «بخشش بدون منت» در قرآن و دیوان متنبی) [المجلد 15، العدد 52، 2019، الصفحة 105-124]
 • تد رابرت گر خشونت سیاسی جمعی و دولتی و پیامدهای آن در رمان «ستارة آگوست» صنع الله ابراهیم [المجلد 14، العدد 46، 2018، الصفحة 119-140]
 • تدریس مسائل، مشکلات و راهکارهای تدریس ترجمه [المجلد 11، العدد 37، 1436، الصفحة 195-211]
 • تدریس الترجمة فاعلیة الطریقة التعاونیة فی تنمیة کفاءة الترجمة لدی متعلمی اللغة العربیة فی المدارس الإیرانیة (طلاب المرحلة الثالثة الثانویة بمحافظة فارس نموذجاً) [المجلد 13، العدد 45، 1438، الصفحة 57-78]
 • تدریس اللغة العربیة فاعلیة الطریقة التعاونیة فی تنمیة کفاءة الترجمة لدی متعلمی اللغة العربیة فی المدارس الإیرانیة (طلاب المرحلة الثالثة الثانویة بمحافظة فارس نموذجاً) [المجلد 13، العدد 45، 1438، الصفحة 57-78]
 • تراجیدیا مقارنة بین المسرحیتین مجنون ولیلی و رومیو و جولییت [المجلد 2، العدد 6، 1427، الصفحة 61-80]
 • ترجمة ترجمة شعر أحمد شاملو فی الوطن العربیّ [المجلد 13، العدد 43، 1438، الصفحة 219-238]
 • ترجمة الشّعر تحلیل الاعتراض النحوی فی ترجمة الشّعر العربی [المجلد 3، العدد 7، 1428، الصفحة 135-157]
 • ترجمه روش‌شناسی ترجمه‌ی تضمین نحوی در برخی ترجمه‌های معاصر قرآن کریم [المجلد 10، العدد 30، 1435، الصفحة 135-154]
 • ترجمه مسائل، مشکلات و راهکارهای تدریس ترجمه [المجلد 11، العدد 37، 1436، الصفحة 195-211]
 • ترجمه کارکرد ترجمه در ایجاد تعامل بین ایران و کشورهای عربی با توجه به تجربة تاریخی آن [المجلد 15، العدد 50، 2019، الصفحة 145-162]
 • ترجمه از زبان واسطه بررسی کیفیت ترجمه از زبان واسطه با رویکرد متن‌مدارانه (مطالعة موردی ترجمة موسی بیدج از کتاب Jesus the son of man) [المجلد 13، العدد 42، 1438، الصفحة 219-238]
 • ترجمه الاستعارة المفهومیة إیجاد المکافئ للاستعارات المفهومیة فی الترجمة العربیة لروایة عیناها وفقاً لنظریة آلوارز [( المقالات الجاهزة للنشر)]
 • ترجمه قرآن تحلیل نحوی- معنایی ساختار جحد و معادل فارسی آن در ترجمه‌های قرآن کریم ( بررسی موردی ترجمه‌های فولادوند، مکارم و پاینده) [المجلد 13، العدد 42، 1438، الصفحة 109-130]
 • ترس هراس از زمان و غلبه بر آن در شعر شاعران مقاومت (از دیدگاه روان‌شناسی) (مطالعة موردی: یحیی سماوی، عثمان لوصیف، سمیح قاسم) [المجلد 13، العدد 42، 1438، الصفحة 195-216]
 • ترکیب بازخوانی الگو‏های واژه‏سازی یا تولید در زبان عربی [المجلد 11، العدد 37، 1436، الصفحة 175-194]
 • ترویج کارآفرینی نقش گروه‌های زبان و ادبیات عربی در توسعه کارآفرینی [المجلد 11، العدد 35، 1436، الصفحة 191-214]
 • تشبیه کوتاه‌شده بررسی نظریۀ‌ «استعاره: تشبیه کوتاه‌شده» و نسبت آن با نظریه‌های جدید استعاره (مطالعۀ موردی: سه نظریه از سکاکی، مکس بلک، و دیویدسون) [المجلد 14، العدد 48، 2018، الصفحة 83-102]
 • تصاویر خیالی هراس از زمان و غلبه بر آن در شعر شاعران مقاومت (از دیدگاه روان‌شناسی) (مطالعة موردی: یحیی سماوی، عثمان لوصیف، سمیح قاسم) [المجلد 13، العدد 42، 1438، الصفحة 195-216]
 • تصحیح انتقادی حِرز شفا (نقدی بر مقاله‌ی بررسی مضمونی سروده‌های عربی خاقانی) [المجلد 9، العدد 28، 1434، الصفحة 109-126]
 • تصویرالشخصیة تصویر الشخصیة فی روایات خولة القزوینی (البیت الدافئ و سیّدات و آنسات نموذجاً) [المجلد 8، العدد 23، 1433، الصفحة 21-49]
 • تصویر هنری تحلیل زیبایی‌شناختی تصویرهای هنری و موسیقایی صحیفه سجادیه (مطالعه موردی دعاهای 23، 24، 25) [المجلد 10، العدد 33، 1435، الصفحة 57-76]
 • تضمین روش‌شناسی ترجمه‌ی تضمین نحوی در برخی ترجمه‌های معاصر قرآن کریم [المجلد 10، العدد 30، 1435، الصفحة 135-154]
 • تطوّر ابن ابی عتیق وتطوّر نقد [المجلد 3، العدد 7، 1428، الصفحة 111-133]
 • تعدّد الکُتّاب المؤشّرات المؤثّرة فی استشهاد مقالات مجلّة الجمعیّة العلمیّة الإیرانیّة للّغة العربیّة وآدابها [( المقالات الجاهزة للنشر)]
 • تعدد حال مفرد ترسیم انسجام واژگانی در اسلوب تعدد حال مفرد قرآنی (با رویکرد معناشناسی بلاغی) [المجلد 15، العدد 51، 2019، الصفحة 83-102]
 • تعریف بازنگری تعاریف استخدام بدیعی و کشف نمونه‌ای ناشناخته از آن در قرآن کریم [المجلد 9، العدد 26، 1434، الصفحة 125-149]
 • تعلیم الثقافة تجلیات الثقافة فی کتب تعلیم اللغة العربیة للناطقین بغیرها [المجلد 14، العدد 48، 2018، الصفحة 1-22]
 • تعلیم اللغة البنیة السطحیة و المضمرة فی الترکیب الاضافی و الوصفی وأثرها فی تعلیم اللغة [المجلد 5، العدد 11، 1430، الصفحة 19-34]
 • تعلیم اللغة الأجنبیة تجلیات الثقافة فی کتب تعلیم اللغة العربیة للناطقین بغیرها [المجلد 14، العدد 48، 2018، الصفحة 1-22]
 • تعلیم اللغة الثانیة دور القصة و المسرحیة فی التخلّص من اللغة المُقیّدة للناطقین باللغة الفارسیة [المجلد 11، العدد 34، 1436، الصفحة 39-58]
 • تعلیم اللغة العربیة دراسة مدی نجاح قسم «ورشة الترجمة» فی الکتب العربیة للمدارس المتوسطة، من وجهة نظر معلمی مدینة « دورود» و تلامیذها [المجلد 6، العدد 15، 1431، الصفحة 113-140]
 • تعلیم اللغة العربیة إشکالیة مستوی تطبیق فنون تدریس الإنشاء فی مرحلة البکالوریوس فرع اللغة العربیة و آدابها، عرض لآراء الأساتذة والطلاب [المجلد 10، العدد 32، 1435، الصفحة 107-126]
 • تعلیم اللّغة العربیّة تحلیل أنواع الدوافع لدی متعلّمی اللّغة العربیّة لغیر الناطقین بها فی مرکز اللّغات بجامعة الکویت [المجلد 15، العدد 53، 2019، الصفحة 21-42]
 • تعلیم اللغة العربیة فی المدارس الإیرانیة تحلیل محتوی الکتب العربیة للمرحلة الثانویة الأولی فی ضوء نظریة الوصف الوظیفی للاستعمال اللغوی [المجلد 15، العدد 51، 2019، الصفحة 1-24]
 • تغییر مهاجرت اقوام و مسائل زبانی ـ فرهنگی (نمونة موردپژوهانه: مهاجرت عرب‌های جنگ‌زده به مشهد مقدس) [المجلد 14، العدد 48، 2018، الصفحة 149-168]
 • تغییر الأفق نظریة التلقی فی ضوء الادب القارن [المجلد 7، العدد 18، 1432]
 • تفسیر بررسی واژگان اضداد و نقش تفسیری آنها در قرآن کریم (با محوریت تفاسیر تبیان شیخ طوسی و المیزان علامه طباطبایی) [المجلد 12، العدد 41، 1437، الصفحة 103-126]
 • تفسیر البیضاویّ المنهج التّفسیری للشَّیخ محمد باقر البالکیّ فی حاشیته على تفسیر البیضاویّ (المباحث اللغویة والنَّحویة والبلاغیة فی سورة البقرة أنموذجاً) [المجلد 15، العدد 52، 2019، الصفحة 83-104]
 • تقلید التقلید و التجدید فی النقد الأدبی الفارسی و العربی [المجلد 6، العدد 14، 1431، الصفحة 1-19]
 • تقلید تورم خاطرات گذشته (آسیب‌شناسی شیفتگی نویسندگان مسلمان به میراث علمی و ادبیِ اسلامی پس از یورش مغول) [المجلد 12، العدد 39، 1437، الصفحة 205-230]
 • تقنیة التکرار تقنیة التکرار فی دعاء عرفة ‏ أنماطه ووظائفه الجمالیّة والدلالیّة [المجلد 15، العدد 53، 2019، الصفحة 43-62]
 • تقییم الانتاج تقییم الانتاجات العلمیه لفرع اللغه العربیه و آدابها فی البلاد [المجلد 5، العدد 13، 1430، الصفحة 102-124]
 • تک¬گویی درونی بررسی شیوه‌های به‌کارگیری واگویه‌ی درونی در پیشبرد روایت رمان «حمار الحکیم» اثر توفیق الحکیم [المجلد 9، العدد 29، 1434، الصفحة 101-123]
 • تکوینات تجلّیات الغربة وظواهرها فی أشعار "عدنان الصائغ" دیوانا "تأبّط منفى" و"تکوینات" نموذجاً [المجلد 11، العدد 36، 1436، الصفحة 1-18]
 • تمرین و تلاش بررسی عوامل مؤثر بر میزان یادگیری‌ زبان ‌عربی در بین دانشجویان دانشگاه پیام نور (مطالعه موردی استان چهارمحال و بختیاری) [المجلد 12، العدد 38، 1437، الصفحة 191-214]
 • تموز أسطورة تموز عند رواد الشعر الحدیث فی سوریة و العراق [المجلد 3، العدد 7، 1428، الصفحة 41-62]
 • تناسخ ارواح گفتمان عرفان در آثار جبران خلیل جبران [المجلد 1، العدد 4، 1426، الصفحة 119-134]
 • تنوع المفردات قیاس خاصیة تنوع المفردات فی الاسلوب فی مجال الادب الملتزم: دراسة تطبیقیة لنماذج من اشعار دعبل الخزاعی، الشریف الرضی و مهیار الدیلمی [المجلد 4، العدد 10، 1429، الصفحة 1-18]
 • توان بالقوه یادگیری تاثیر راهبردهای یادگیری زبان دوم بر فرآیند یادگیری زبان عربی [المجلد 2، العدد 6، 1427، الصفحة 81-98]
 • توپ تطبیق پسااستعماری «شخصیت اصلی و رقیب» در رمان روستایی الجزایر و ایران؛ مطالعه «الحریق» دیب و «توپ» ساعدی [المجلد 15، العدد 51، 2019، الصفحة 103-124]
 • توفیق‌الحکیم جلوه‌های مکالمه‌گرایی در «اهل الکهف» اثر توفیق الحکیم [المجلد 8، العدد 23، 1433، الصفحة 99-123]
 • توفیق الحکیم توفیق الحکیم: زندگی، آثار [المجلد 1، العدد 4، 1426، الصفحة 91-118]
 • توفیق الحکیم بررسی شیوه‌های به‌کارگیری واگویه‌ی درونی در پیشبرد روایت رمان «حمار الحکیم» اثر توفیق الحکیم [المجلد 9، العدد 29، 1434، الصفحة 101-123]
 • توفیق الحکیم دراسة مقارنة لمسرحیتی بیجمالیون ("الصراع بین الفن والحیاة" نموذجاً) [المجلد 14، العدد 46، 2018، الصفحة 59-80]
 • توفیق الحکیم إشکالیة الفن المسرحی لدى توفیق الحکیم علی ضوء تقنیات المدرسة الواقعیة "مسرحیة إیزیس أنموذجا" [( المقالات الجاهزة للنشر)]
 • تولد خواننده تولّد خواننده و بلاغت اسلامی [المجلد 8، العدد 24، 1433، الصفحة 55-79]
 • تیار الوعی الاسالیب السردیة لدی ابراهیم نصرالله؛ رائد الجیل الجدید فی الروایة الفلسطینیة [المجلد 6، العدد 16، 1431، الصفحة 51-72]

ث

 • ثائر محترف الحبّ الوجودی فی روایتی «جیل القدر» و«ثائر محترف» لمطاع صفدی [المجلد 12، العدد 41، 1437، الصفحة 19-38]
 • ثورة فی الجحیم التناص الدینی فی قصیدة «ثورة فی الجحیم» لجمیل صدقی الزهاوی [المجلد 8، العدد 21، 1433، الصفحة 103-138]

ج

 • جامعة الکویت تحلیل أنواع الدوافع لدی متعلّمی اللّغة العربیّة لغیر الناطقین بها فی مرکز اللّغات بجامعة الکویت [المجلد 15، العدد 53، 2019، الصفحة 21-42]
 • جامعه‌شناسی زبان و تحول فرهنگی ـ شناختی بر اساس نظریة فرمالیسم در رویکرد شکل‌دهی جامعه‌شناسی (مطالعه موردی موتیف «بخشش بدون منت» در قرآن و دیوان متنبی) [المجلد 15، العدد 52، 2019، الصفحة 105-124]
 • جبران گفتمان عرفان در آثار جبران خلیل جبران [المجلد 1، العدد 4، 1426، الصفحة 119-134]
 • جبران خلیل جبران مظاهر تأثیر ماری هاسکل علی جبران [المجلد 8، العدد 21، 1433، الصفحة 81-102]
 • جبران خلیل جبران بازنمود هژمونی و اندیشه‌های ضدهژمونیک در داستان «خلیل کافر» (بر مبنای نظریۀ آنتونیو گرامشی) [المجلد 15، العدد 50، 2019، الصفحة 81-100]
 • جُحا بلاغت طنز در داستان‌های کودکانة «نوادر جُحا» [المجلد 15، العدد 50، 2019، الصفحة 101-122]
 • جدول اکتانسیل بررسی ساختار دراماتیک شعر جاهلی (با تکیه بر معلقات سبع و دو قصیده از شاعران صعالیک) [المجلد 10، العدد 32، 1435، الصفحة 65-78]
 • جذابیت بررسی رابطه¬ی زمان و جذابیت در روایت «الافق وراء البوّابه» از غسان کنفانی [المجلد 8، العدد 25، 1433، الصفحة 113-145]
 • جرار جنیت تحلیل الخطاب الروائی فی مجموعة «مغرب الشمس» لحسن برطال (مرتکزا علی أهم المفاهیم الروائیة کالتبئیر و المسافة و الصوت لدی «جرار جنیت») [المجلد 12، العدد 38، 1437، الصفحة 43-66]
 • جرجی زیدان روایة، «ابومسلم الخراسانی» لجرجی زیدان و روایة «سیاه پوشان» لصنعتی زاده کرمانی (دراسة مقارنة) [المجلد 7، العدد 20، 1432]
 • جمله ی عربی بررسی ساختار جمله عربی با تکیه بر دو روش توصیفی و گشتاری [المجلد 2، العدد 6، 1427، الصفحة 147-171]
 • جمهرةاللغة دور ابن درید فی صناعة المعجم [المجلد 6، العدد 15، 1431، الصفحة 49-62]
 • جمیل صدقی الزهاوی التناص الدینی فی قصیدة «ثورة فی الجحیم» لجمیل صدقی الزهاوی [المجلد 8، العدد 21، 1433، الصفحة 103-138]
 • جنگ زنانه‌نویسی از جنگ 20 مارس 2003م در عراق (اشعار بشری البستانی) [المجلد 14، العدد 49، 2018، الصفحة 131-154]
 • جنگ‌های صلیبی تحلیل انتقادی کتاب «الحیاة الأدبیة فی عصر الحروب الصلیبیة بمصر والشام» [المجلد 13، العدد 45، 1438، الصفحة 191-204]
 • جواب القسم القسم فی اللغة العربیّة و استعماله فی القرآن الکریم [المجلد 3، العدد 8، 1428، الصفحة 141-163]
 • جواد جمیل نمادپردازی در شعر مقاومت جواد جمیل [المجلد 9، العدد 28، 1434، الصفحة 39-60]
 • جواهر البلاغة « جواهر البلاغة » فی قراءة جدیدة [المجلد 3، العدد 8، 1428، الصفحة 63-78]
 • جیاد سلیمان و مسح اسبان (نگاهی به زیباییشناسی صنعت لف و نشر در نمونهای از قرآن کریم) [المجلد 8، العدد 23، 1433، الصفحة 50-71]
 • جیرار جنیت الزمن السردی ودوره فی عملیة إنتاج المضمون فی قصة «الخطوبة» القصیرة‎ ‎لبهاء طاهر [المجلد 14، العدد 49، 2018، الصفحة 21-40]
 • جیکور جیکور دم الحیاة فی عروق شعر السّیّاب [المجلد 6، العدد 15، 1431، الصفحة 25-48]
 • جیل القدر الحبّ الوجودی فی روایتی «جیل القدر» و«ثائر محترف» لمطاع صفدی [المجلد 12، العدد 41، 1437، الصفحة 19-38]

ح

 • حارث محاسبی بازگشت به مرکز در «التوهم» حارث محاسبی [المجلد 11، العدد 35، 1436، الصفحة 79-100]
 • حازم القرطاجنی حازم القرطاجنی و إبداع المصطلحات الجدیدة فی مجال النقد الأدبی و العروض [المجلد 11، العدد 37، 1436، الصفحة 43-64]
 • حافظ إبراهیم تأثیر آراء محمد عبده فی أشعار حافظ إبراهیم الاجتماعیة [المجلد 5، العدد 12، 1430، الصفحة 23-40]
 • حافظ إبراهیم الشکوی من الشقاء و الفقر و الظلم و الدّهر فی شعر حافظ إبراهیم [المجلد 8، العدد 24، 1433، الصفحة 25-53]
 • حافظ ابراهیم الموسیقى فی الشعرالاجتماعی عند حافظ ابراهیم [المجلد 3، العدد 7، 1428، الصفحة 23-39]
 • حبلٌ کالورید بررسی نشانه- معناشناختی ساختار روایی داستان کوتاه «حبلٌ کالورید» [المجلد 9، العدد 28، 1434، الصفحة 87-108]
 • حج عاشقانه‌سرایی به هنگامه‌ی حج (با نگاهی به حجازیات عمربن ابی‌ربیعه و شریف رضی) [المجلد 9، العدد 27، 1434، الصفحة 137-160]
 • حجازیات عاشقانه‌سرایی به هنگامه‌ی حج (با نگاهی به حجازیات عمربن ابی‌ربیعه و شریف رضی) [المجلد 9، العدد 27، 1434، الصفحة 137-160]
 • حجرالضحک سبک هدی برکات در روایت جنگ (بررسی داستان حجرالضحک) [المجلد 8، العدد 24، 1433، الصفحة 165-196]
 • حج¬سروده¬های عاشقانه عاشقانه‌سرایی به هنگامه‌ی حج (با نگاهی به حجازیات عمربن ابی‌ربیعه و شریف رضی) [المجلد 9، العدد 27، 1434، الصفحة 137-160]
 • حدیث الاربعاء شیوة نقد طه حسین در حدیث الاربعاء [المجلد 12، العدد 40، 1437، الصفحة 167-186]
 • حذف الفعل الحذف فی التعبیر القرآنی ومکانته فی الترجمة الفارسیة (حذف الفعل نموذجاً) [المجلد 12، العدد 41، 1437، الصفحة 39-60]
 • حذف نون در مضارع مجزوم کان معناشناسی حذف نون در مضارع مجزوم کَانَ با تکیه بر آیات قرآنی [المجلد 13، العدد 42، 1438، الصفحة 153-174]
 • حرب بیافرا مناضلة الاستعمار فی روایات نجیب الکیلانی الاسلامیة [المجلد 7، العدد 20، 1432]
 • حرب حزیران تأثیر حرب الایام الستة علی الشعر الفلسطینی المعاصر [المجلد 3، العدد 8، 1428، الصفحة 101-116]
 • حرف التعریف الألف و اللام و اختلاف الآراء حولها فی اللغة العربیة [المجلد 7، العدد 20، 1432]
 • حرف الجر البحث عن الدور الوظیفی لحروف الجر الزائدة فی عشرة الأجزاء الأولی من القرآن المجید [المجلد 8، العدد 21، 1433، الصفحة 61-80]
 • حرف الزائد البحث عن الدور الوظیفی لحروف الجر الزائدة فی عشرة الأجزاء الأولی من القرآن المجید [المجلد 8، العدد 21، 1433، الصفحة 61-80]
 • حرکة الترجمة بیت الحکمة و تأثیره فی تطور الثقافة العربیة و أدبها فی العصر العباسی الأوّل [المجلد 5، العدد 12، 1430، الصفحة 135-155]
 • حرکة الترجمة الفکر الفارسی و الثقافة الإسلامیة علی ضوء حرکة الترجمة [المجلد 3، العدد 8، 1428، الصفحة 1-26]
 • حریری پیرنگ در مقامات حریری و حمیدی [المجلد 2، العدد 5، 1427، الصفحة 67-88]
 • حریری بررسی نقش و اهمیت آشنایی‌زدایی در ژانر مقامه با نگاهی تحلیلی ـ تطبیقی به نقش آن در شکل‌گیری مقامات همدانی و حریری [المجلد 14، العدد 47، 2018، الصفحة 39-60]
 • حزب بعث تحلیل نمادهای شعر اعتراض در ادبیات معاصر عراق، براساس اشعار حسن السنید [المجلد 10، العدد 30، 1435، الصفحة 61-87]
 • حسام الخطیب مقوّمات العالمیة فی روایة «رامة و التنین» لإدوار الخراط فی ضوء نظریة حسام الخطیب «دراسة فی الأدب المقارن» [المجلد 11، العدد 34، 1436، الصفحة 19-38]
 • حسن برطال تحلیل الخطاب الروائی فی مجموعة «مغرب الشمس» لحسن برطال (مرتکزا علی أهم المفاهیم الروائیة کالتبئیر و المسافة و الصوت لدی «جرار جنیت») [المجلد 12، العدد 38، 1437، الصفحة 43-66]
 • حشیش و قمر فاعلیة الموسیقی فی سیمیائیة الهزیمة عند نزار قبانی [( المقالات الجاهزة للنشر)]
 • حفار القبور دراسة اجتماعیة لروایة «حفّار القبور» الشعریة من بدر شاکر السیاب (البنیوی التکوینی) [( المقالات الجاهزة للنشر)]
 • حقیقت رمز و راز واژه¬ی قلب در قرآن کریم (حقیقت یا مجاز) [المجلد 8، العدد 22، 1433، الصفحة 99-120]
 • حقیقت و مجاز روش‌شناسی ترجمه‌ی تضمین نحوی در برخی ترجمه‌های معاصر قرآن کریم [المجلد 10، العدد 30، 1435، الصفحة 135-154]
 • حکایت‌های جانوری بررسی ظرفیت‌های فانتزی کودک و نوجوان در حکایت‌های کلیله‌ودمنه (بر اساس ترجمة ابن مقفع) [المجلد 12، العدد 38، 1437، الصفحة 149-168]
 • حکمت جلوه‌های نوآوری در شعر عدی بن‌زید عبادی [المجلد 8، العدد 24، 1433، الصفحة 81-107]
 • حمار الحکیم بررسی شیوه‌های به‌کارگیری واگویه‌ی درونی در پیشبرد روایت رمان «حمار الحکیم» اثر توفیق الحکیم [المجلد 9، العدد 29، 1434، الصفحة 101-123]
 • حمیدی پیرنگ در مقامات حریری و حمیدی [المجلد 2، العدد 5، 1427، الصفحة 67-88]
 • حنا مینه زمان‌پریشی در رمان «چراغ‌های آبی» حنا مینه [المجلد 11، العدد 34، 1436، الصفحة 83-104]
 • حیات نجم الائمه حیات فردی و علمی نجم الائمه در آیینه پژوهش و نقد [المجلد 2، العدد 6، 1427، الصفحة 99-121]
 • حیاتی التطابق بین السارد والمؤلف والشخصیة المرکزیة فی سیرة «حیاتی» الذاتیة لأحمد أمین [المجلد 11، العدد 35، 1436، الصفحة 1-21]

خ

 • خاقانی حِرز شفا (نقدی بر مقاله‌ی بررسی مضمونی سروده‌های عربی خاقانی) [المجلد 9، العدد 28، 1434، الصفحة 109-126]
 • خاقانی شروانی بررسی مضمونی سروده‌های عربی خاقانی و مقایسه‌ی آن‌ها با چکامههای پارسی وی [المجلد 8، العدد 22، 1433، الصفحة 121-153]
 • خبرگزاری پیشنهاد واحد درسی «کارگاه ترجمة متون مطبوعاتی عربی» در جهت کارآفرینی برای دانشجویان رشته عربی [المجلد 11، العدد 37، 1436، الصفحة 229-244]
 • خدیوجم دراسة مقارنة فی ترجمة کتاب الأیام [المجلد 12، العدد 39، 1437، الصفحة 67-86]
 • خریجون الفرص المهنیة المتاحة لخرّیجی أقسام اللغة العربیة وضرورة الانسیاق التعلیمی لمتطلباتها [المجلد 12، العدد 38، 1437، الصفحة 215-230]
 • خسرو موقعیت متن در دو داستان کوتاه خسرو نوشتة عبدالحسین وجدانی و نخستین جام، اثر مصطفی لطفی منفلوطی با رویکرد فرکلاف [المجلد 10، العدد 33، 1435، الصفحة 33-56]
 • خشونت سیاسی خشونت سیاسی جمعی و دولتی و پیامدهای آن در رمان «ستارة آگوست» صنع الله ابراهیم [المجلد 14، العدد 46، 2018، الصفحة 119-140]
 • خطبة الشِّقشِقیة الإیقاع الصوتی فی نهج‌البلاغة: خطبتی «الشِّقشقیة» و«خلقة الطاووس» أنموذجاً [المجلد 11، العدد 35، 1436، الصفحة 41-60]
 • خطبة خلقة الطاووس الإیقاع الصوتی فی نهج‌البلاغة: خطبتی «الشِّقشقیة» و«خلقة الطاووس» أنموذجاً [المجلد 11، العدد 35، 1436، الصفحة 41-60]
 • خلیج‌فارس نقش گروه‌های زبان و ادبیات عربی در شکوفایی صنعت گردشگری با تأکید بر شمال و جنوب خلیج‌فارس [المجلد 15، العدد 51، 2019، الصفحة 143-160]
 • خلیل کافر بازنمود هژمونی و اندیشه‌های ضدهژمونیک در داستان «خلیل کافر» (بر مبنای نظریۀ آنتونیو گرامشی) [المجلد 15، العدد 50، 2019، الصفحة 81-100]
 • خمر جلوه‌های نوآوری در شعر عدی بن‌زید عبادی [المجلد 8، العدد 24، 1433، الصفحة 81-107]
 • خوانش‌پذیری خوانش‌پذیری کتاب‌های عربی دورة اول متوسطه بر اساس شاخص خوانایی «کلوز» [المجلد 14، العدد 48، 2018، الصفحة 103-122]
 • خوانش سیاسی- اجتماعی گونه‌های حضور اسطوره«اورفئوس» در شعر آدونیس، محمد فیتوری و عبدالوهاب بیاتی [المجلد 11، العدد 36، 1436، الصفحة 111-134]
 • خیبة الأفق نظریة التلقی فی ضوء الادب القارن [المجلد 7، العدد 18، 1432]

د

 • داستان بلند سبک هدی برکات در روایت جنگ (بررسی داستان حجرالضحک) [المجلد 8، العدد 24، 1433، الصفحة 165-196]
 • داستان حی بن یقظان تحلیل درونمایه داستانی حی بن یقظان ابن سینا وابن طفیل [المجلد 10، العدد 33، 1435، الصفحة 77-95]
 • داستان عربی تأثیرپذیری نجیب محفوظ از هزارویک شب [المجلد 8، العدد 25، 1433، الصفحة 177-208]
 • داستان کوتاه آسیب‌شناسی فمینیسم اگزیستانسیالیستی «سیمون دوبووار» در داستان «عیناک قدری» غادة السمان [المجلد 13، العدد 44، 1438، الصفحة 131-154]
 • داستان‌نویسی معاصر الجزایر استعارة بنیادی و کارکرد آن در رمان «ریح الجنوب» [المجلد 15، العدد 50، 2019، الصفحة 61-80]
 • داستان‌های غسان کنفانی مقایسه‌ی عنصر عاطفه در داستان"دا"و داستان‌های غسّان کنَفانی [المجلد 10، العدد 31، 1435، الصفحة 117-136]
 • دانش¬آموزان ارزیابی میزان موفقیت بخش متونِ عربی عمومی سال سوم دبیرستان از دیدگاه دبیران و دانش‌آموزان (مطالعه‌ی موردی: شهرستان پیرانشهر) [المجلد 9، العدد 26، 1434، الصفحة 151-169]
 • دانشجویان سواد اطلاعاتی پیشرفتۀ دانشجویان زبان و ادبیات عربی کشور و رابطۀ آن با برخی متغیرهای جمعیتشناختی و زمینهای [المجلد 13، العدد 43، 1438، الصفحة 131-154]
 • دانشجویان دانشگاه پیام نور بررسی عوامل مؤثر بر میزان یادگیری‌ زبان ‌عربی در بین دانشجویان دانشگاه پیام نور (مطالعه موردی استان چهارمحال و بختیاری) [المجلد 12، العدد 38، 1437، الصفحة 191-214]
 • دانشجویان زبان و ادبیات عربی دراسة العلاقة بین الذکاء المتعدد لغاردنر ومهارة الکتابة لدى طلاب اللغة العربیة وآدابها فی الدولةر [( المقالات الجاهزة للنشر)]
 • دانشکدة علوم قرآنی شیراز کارآفرینی سازمانی زبان عربی، ظرفیت‌ها و شاخصه‌ها مطالعة موردی: دانشکدة علوم قرآنی شیراز [المجلد 11، العدد 35، 1436، الصفحة 215-232]
 • دانشگاه شیراز نقش «هستة کارآفرینی» در توسعة کارآفرینی برای رشتة زبان و ادبیات عربی (بررسی هستة کارآفرینی گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه شیراز) [المجلد 12، العدد 40، 1437، الصفحة 235-254]
 • دانشگاه‌ها نقش گروه‌های زبان و ادبیات عربی در شکوفایی صنعت گردشگری با تأکید بر شمال و جنوب خلیج‌فارس [المجلد 15، العدد 51، 2019، الصفحة 143-160]
 • دبلجة الأفلام دور الترجمة ومساهمة الأفلام المدبلجة فی غرس القیم الأخلاقیّة لدى أبناء الدول المطلّة على خلیج فارس [المجلد 14، العدد 46، 2018، الصفحة 183-200]
 • دبیران ارزیابی میزان موفقیت بخش متونِ عربی عمومی سال سوم دبیرستان از دیدگاه دبیران و دانش‌آموزان (مطالعه‌ی موردی: شهرستان پیرانشهر) [المجلد 9، العدد 26، 1434، الصفحة 151-169]
 • دخیل فرایند وام‌گیری و تعامل واژگانی بین زبان فارسی و زبان عربی [المجلد 12، العدد 38، 1437، الصفحة 127-148]
 • درام بررسی ساختار دراماتیک شعر جاهلی (با تکیه بر معلقات سبع و دو قصیده از شاعران صعالیک) [المجلد 10، العدد 32، 1435، الصفحة 65-78]
 • درمان بررسی فرصت‏های شغلی مرتبط با رشتة زبان عربی (بررسی موردی شهر مشهد) [المجلد 12، العدد 39، 1437، الصفحة 231-252]
 • درون‌مایه کارکرد انتقادی درون‌مایه‌ در رمان «فرجام‌ها» اثر عبدالرحمن منیف [المجلد 10، العدد 31، 1435، الصفحة 65-88]
 • درونمایه بررسی و تحلیل عنصر درونمایه در رمان «الطریق الطویل» اثر نجیب الکیلانی [المجلد 8، العدد 23، 1433، الصفحة 149-174]
 • درونمایه مقایسه‌ی جلوه‌های نوآوری شعر اندلس و مهجر [المجلد 10، العدد 30، 1435، الصفحة 89-107]
 • دستور تطبیقی کاربردهای ناگفتة فعل «مضارع» در دستور زبان عربی و فارسی (نقد تطبیقی) [المجلد 14، العدد 49، 2018، الصفحة 155-178]
 • دستور زبان عربی گامی در اثبات فرضیة وجود فعل مرکب در زبان عربی [المجلد 13، العدد 45، 1438، الصفحة 141-164]
 • دستور زبان فارسی گامی در اثبات فرضیة وجود فعل مرکب در زبان عربی [المجلد 13، العدد 45، 1438، الصفحة 141-164]
 • دعاء العرفه الإیقاع وأنواعه فی دعاء العرفة [المجلد 13، العدد 42، 1438، الصفحة 1-20]
 • دعاء عرفة تقنیة التکرار فی دعاء عرفة ‏ أنماطه ووظائفه الجمالیّة والدلالیّة [المجلد 15، العدد 53، 2019، الصفحة 43-62]
 • دعبل الخزاعی قیاس خاصیة تنوع المفردات فی الاسلوب فی مجال الادب الملتزم: دراسة تطبیقیة لنماذج من اشعار دعبل الخزاعی، الشریف الرضی و مهیار الدیلمی [المجلد 4، العدد 10، 1429، الصفحة 1-18]
 • دعبل الخزاعی السخریة السیاسیة فی شعر دعبل الخزاعی [المجلد 8، العدد 25، 1433، الصفحة 1-22]
 • دلالة الأصوات التحلیل الصوتی والدلالی فی قصیدة بلقیس لـ «نزار قبّانی» «مقاربة فی ضوء منهج النقد الصوتی» [المجلد 12، العدد 40، 1437، الصفحة 79-98]
 • دلالت زمانی کاربردهای ناگفتة فعل «مضارع» در دستور زبان عربی و فارسی (نقد تطبیقی) [المجلد 14، العدد 49، 2018، الصفحة 155-178]
 • دلیل البرنامج الدراسی دراسة و بحث حول الکتب العربیة للمرحلة الثانویة(العامة) [المجلد 6، العدد 15، 1431، الصفحة 141-172]
 • دور المراکز العلمیة لمنطقة «جزیرة» فی تطوّر الأدب والعلوم العربیة فی العصر العباسی «دیار بکر نقش مراکز علمی جزیره در پیشبرد علوم و ادب عربی عصر عباسی (مطالعة موردی «دیار بکر و دیار مضر») [المجلد 12، العدد 40، 1437، الصفحة 187-212]
 • دونالد دیویدسون بررسی نظریۀ‌ «استعاره: تشبیه کوتاه‌شده» و نسبت آن با نظریه‌های جدید استعاره (مطالعۀ موردی: سه نظریه از سکاکی، مکس بلک، و دیویدسون) [المجلد 14، العدد 48، 2018، الصفحة 83-102]
 • دیدگاه‌های ناتورالیستی بررسی تطبیقی دیدگاه‌های ناتورالیستی در داستان «الهاویه» از مصطفی لطفی منفلوطی و «آسوموار» اثر امیل زولا [المجلد 11، العدد 37، 1436، الصفحة 153-173]
 • دین گفتمان عرفان در آثار جبران خلیل جبران [المجلد 1، العدد 4، 1426، الصفحة 119-134]
 • دین الهام گیری از سنت دینی در شعر اعشی [المجلد 11، العدد 36، 1436، الصفحة 95-110]
 • دیوان ابی العتاهیه التناص بین دیوان ابی العتاهیه و نهج‌البلاغة [المجلد 4، العدد 9، 1429، الصفحة 157-186]
 • دیوان شمس تأثیرپذیری رمزگرایی عبدالوهاب بیاتی از مولوی [المجلد 8، العدد 24، 1433، الصفحة 109-139]
 • دیوان «نوبات شعریة» سیمیائیة العنونة ووظائفها الدلالیة فی دیوان «نوبات شعریة» لصالح الطائی [المجلد 15، العدد 53، 2019، الصفحة 63-80]

ذ

 • ذاکرة الجسد کارکرد مکان داستان در ارائة عناصر پایداری (بررسی موردی رمان «ذاکرة الجسد» اثر احلام مستغانمی) [المجلد 12، العدد 38، 1437، الصفحة 169-190]
 • ذاکرة الجسد البولیفونیة فی الروایة النسویة دراسة مقارنة بین روایة «ذاکرة الجسد» وروایة «چراغ‌ها را من خاموش می‌کنم»‏ [المجلد 14، العدد 47، 2018، الصفحة 1-18]

ر

 • رؤیا تجلی تجارب صوفیانه در شعر ادونیس و سهراب سپهری [المجلد 9، العدد 26، 1434، الصفحة 73-101]
 • رئالیسم جادویی واکاوی شگردهای رئالیسم جادویی در رمان «الغجریة و یوسف المخزنجی» ادوار خرّاط [المجلد 13، العدد 45، 1438، الصفحة 165-188]
 • رامة و التنین مقوّمات العالمیة فی روایة «رامة و التنین» لإدوار الخراط فی ضوء نظریة حسام الخطیب «دراسة فی الأدب المقارن» [المجلد 11، العدد 34، 1436، الصفحة 19-38]
 • راهبردهای یادگیری زبان دوم تاثیر راهبردهای یادگیری زبان دوم بر فرآیند یادگیری زبان عربی [المجلد 2، العدد 6، 1427، الصفحة 81-98]
 • ربیع جابر ملامح من التجریب المیتاقصیّ فی بناء هندسة الواقعیّة السحریّة (قراءة فی روایة «رآلف رزق الله فی المرآة» لربیع جابر) [المجلد 16، العدد 54، 2020، الصفحة 71-92]
 • رجالً فی الشّمس کاربرد شگردهای زمان در تکوین فرایند گفتمان روایی در رمان «رجالٌ فی الشّمس» اثر غسان کنفانی [المجلد 15، العدد 53، 2019، الصفحة 103-122]
 • رحماندوست دراسة مقارنة عن القیم التربویة والاجتماعیة فی نشید الأطفال لدى عبدالقادر السائحی و مصطفى رحماندوست [المجلد 13، العدد 43، 1438، الصفحة 41-64]
 • رژیم صهیونیستی یهودی‌سازی در سیستم آموزشی مدارس فلسطین اشغالی [المجلد 12، العدد 41، 1437، الصفحة 197-218]
 • رشتة زبان عربی ارزیابی آمادگی و توانایی دانشجویان رشته زبان وادبیات عربی در زمینة ورود به بازار کار مرتبط با این رشته (از دیدگاه دانشجویان و اساتید) [المجلد 11، العدد 35، 1436، الصفحة 151-170]
 • رشتة زبان و ادبیات عربی ظرفیت‌ها، راهکارها و اصول کارآفرینی و تجاری‌سازی در رشتة زبان و ادبیات عربی [المجلد 12، العدد 38، 1437، الصفحة 231-248]
 • رشتة زبان و ادبیات عربی نقش دانش‌آموختگان رشتة زبان و ادبیات عربی در توسعة تجارت الکترونیک با کشورهای عربی (مطالعة موردی کشور عراق) [المجلد 12، العدد 39، 1437، الصفحة 253-272]
 • رشتة زبان و ادبیات عربی نقش «هستة کارآفرینی» در توسعة کارآفرینی برای رشتة زبان و ادبیات عربی (بررسی هستة کارآفرینی گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه شیراز) [المجلد 12، العدد 40، 1437، الصفحة 235-254]
 • رشته زبان و ادبیات عربی «گردشگریِ درمانی»، گزینه‌ای برای اشتغال دانش‌آموختگان رشتة زبان عربی [المجلد 12، العدد 38، 1437، الصفحة 249-264]
 • رشید الضعیف السیرة الذاتیة المتخیّلة وعناصرها فی روایة "ألواح" لرشید الضعیف [المجلد 13، العدد 44، 1438، الصفحة 91-112]
 • رضی الدین استرآبادی حیات فردی و علمی نجم الائمه در آیینه پژوهش و نقد [المجلد 2، العدد 6، 1427، الصفحة 99-121]
 • رقیب شخصیت اصلی تطبیق پسااستعماری «شخصیت اصلی و رقیب» در رمان روستایی الجزایر و ایران؛ مطالعه «الحریق» دیب و «توپ» ساعدی [المجلد 15، العدد 51، 2019، الصفحة 103-124]
 • رمان اجنحة الفراشة تحلیل گفتمان غالب رمان «اجنحة الفراشة» از محمد سلماوی (بر اساس نظریة تحلیل گفتمان انتقادی نورمن فرکلاف) [المجلد 12، العدد 41، 1437، الصفحة 127-152]
 • رمان اصل و فصل زبان و جنسیت در رمان «أصل و فصل» سحر خلیفه (براساس فرانقش‌های زبانی مایکل هالیدی) [المجلد 13، العدد 44، 1438، الصفحة 155-178]
 • رمان «اللص والکلاب» قهرمان مسئله‌دار در رمان «اللص و الکلاب» اثر نجیب محفوظ [المجلد 12، العدد 41، 1437، الصفحة 177-196]
 • رمان خان الخلیلی تحلیل روان‌کاوانۀ شخصیّت احمد عاکف در رمان خان الخلیلی بر اساس نظریۀ شخصیّت کارن هورنای [المجلد 16، العدد 54، 2020، الصفحة 93-111]
 • رمان «ذاکرة الماء» خوانش پسااستعماری نقش روشنفکر در رمان «ذاکرة الماء» اثر واسینی أعرج (با تکیه بر دیدگاه ادوارد سعید) [المجلد 14، العدد 46، 2018، الصفحة 141-160]
 • رمان عربی در جست‌وجوی خویشتن؛ واکاوی بحران هویت در رمان «ساقة بامبو» بر اساس نظریة «اریکسون» [المجلد 14، العدد 47، 2018، الصفحة 97-116]
 • رمان «غدا یوم جدید» تأثیر استعمار بر ساختار جامعة الجزایر در رمان «غداً یوم جدید» اثر عبدالحمید بن هدوقه با تکیه بر آراء فرانتس فانون [( المقالات الجاهزة للنشر)]
 • رمان «ما لا تذروه الریاح» عقده حقارت در رمان «ما لا تذروه الریاح» با تکیه بر نظریة «آلفرد آدلر» [المجلد 13، العدد 45، 1438، الصفحة 113-140]
 • رمان معاصر بررسی و تحلیل عنصر درونمایه در رمان «الطریق الطویل» اثر نجیب الکیلانی [المجلد 8، العدد 23، 1433، الصفحة 149-174]
 • رمان معاصر کارکرد انتقادی درون‌مایه‌ در رمان «فرجام‌ها» اثر عبدالرحمن منیف [المجلد 10، العدد 31، 1435، الصفحة 65-88]
 • رمان معاصر الجزایری عقده حقارت در رمان «ما لا تذروه الریاح» با تکیه بر نظریة «آلفرد آدلر» [المجلد 13، العدد 45، 1438، الصفحة 113-140]
 • رمز تأثیرپذیری رمزگرایی عبدالوهاب بیاتی از مولوی [المجلد 8، العدد 24، 1433، الصفحة 109-139]
 • رمز بررسی رمزهای طبیعی در اشعار ایلیا ابوماضی [المجلد 12، العدد 38، 1437، الصفحة 109-126]
 • رمز طبیعی بررسی رمزهای طبیعی در اشعار ایلیا ابوماضی [المجلد 12، العدد 38، 1437، الصفحة 109-126]
 • رمل المایة التلقی الحکائی فی روایة «رمل المایة» لواسینی الأعرُج [المجلد 14، العدد 46، 2018، الصفحة 21-38]
 • رهبران دینی بن‌مایه‌های شهادت در اشعار علامه سیدمحمدحسین فضل‌الله (با تکیه بر شهیدان اندیشمند و رهبران دینی و فکری) [المجلد 10، العدد 33، 1435، الصفحة 119-143]
 • روابط هم¬نویسندگی تحلیل استنادی و روابط هم‌نویسندگی مقاله‌های مجله‌ی علمی- پژوهشی انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی (مورد مطالعه: شماره‌ی 1 تا 20) [المجلد 9، العدد 29، 1434، الصفحة 125-148]
 • روان‌شناسی اجتماعی تورم خاطرات گذشته (آسیب‌شناسی شیفتگی نویسندگان مسلمان به میراث علمی و ادبیِ اسلامی پس از یورش مغول) [المجلد 12، العدد 39، 1437، الصفحة 205-230]
 • روان‌شناسی رنگ روانشناسی تطبیقی رنگها در دیوان بشار بن برد و شوریدة شیرازی برپایة نظریة ماکس لوشر [المجلد 12، العدد 40، 1437، الصفحة 119-142]
 • روایة الأصوات الاسالیب السردیة لدی ابراهیم نصرالله؛ رائد الجیل الجدید فی الروایة الفلسطینیة [المجلد 6، العدد 16، 1431، الصفحة 51-72]
 • روایة الشعر منهج المبرد فی روایة الشعر وشرحه فی کتاب الکامل [المجلد 7، العدد 19، 1432]
 • روایة الطریق أسالیب استحضار الأفکار فی روایة «الطریق» لنجیب محفوظ وفقاً لنظریة «لیتش» و«شورت» [المجلد 11، العدد 37، 1436، الصفحة 1-20]
 • روایة «حلم وردی فاتح اللون» جمالیات اللغة السردیة عند میسلون هادی (دراسة الوصف فی «حلم وردی فاتح اللون» نموذجاً) [المجلد 7، العدد 19، 1432]
 • روایة ذاکرة الجسد سیمیائیة أسماء الشخصیات فی روایة "ذاکرة الجسد" لأحلام مستغانمی (الشخصیتین الرئیسیتین نموذجاً) [المجلد 12، العدد 40، 1437، الصفحة 39-58]
 • روایة "رآلف رزق الله فی المرآة" ملامح من التجریب المیتاقصیّ فی بناء هندسة الواقعیّة السحریّة (قراءة فی روایة «رآلف رزق الله فی المرآة» لربیع جابر) [المجلد 16، العدد 54، 2020، الصفحة 71-92]
 • روایة عمالقة الشمال دراسة العنوان وأسماء الشخصیات فی روایة «عمالقة الشمال» علی ضوء المنهج السیمیائی [المجلد 13، العدد 45، 1438، الصفحة 21-38]
 • روایت بررسی نشانه- معناشناختی ساختار روایی داستان کوتاه «حبلٌ کالورید» [المجلد 9، العدد 28، 1434، الصفحة 87-108]
 • رودکی از «قفا نبک» تا «بوی جوی مولیان» بررسی شیوة شاعری «امرؤالقیس» پدر شعر عربی و «رودکی سمرقندی» پدر شعر فارسی [المجلد 11، العدد 34، 1436، الصفحة 129-154]
 • روزنامه‌نگاری تحلیل سبک شاعرانۀ محمد حسنین هیکل در عرصۀ نثر سیاسی [المجلد 14، العدد 47، 2018، الصفحة 61-78]
 • روش توصیفی بررسی ساختار جمله عربی با تکیه بر دو روش توصیفی و گشتاری [المجلد 2، العدد 6، 1427، الصفحة 147-171]
 • روش گشتاری بررسی ساختار جمله عربی با تکیه بر دو روش توصیفی و گشتاری [المجلد 2، العدد 6، 1427، الصفحة 147-171]
 • روشنفکر خوانش پسااستعماری نقش روشنفکر در رمان «ذاکرة الماء» اثر واسینی أعرج (با تکیه بر دیدگاه ادوارد سعید) [المجلد 14، العدد 46، 2018، الصفحة 141-160]
 • روشهای آموزش بررسی علل کم علاقگی دانش آموزان دبیرستان به درس عربی از دیدگاه دبیران شهر شیراز [المجلد 2، العدد 5، 1427، الصفحة 89-108]
 • رومیو و جولییت مقارنة بین المسرحیتین مجنون ولیلی و رومیو و جولییت [المجلد 2، العدد 6، 1427، الصفحة 61-80]
 • ریح الجنوب استعارة بنیادی و کارکرد آن در رمان «ریح الجنوب» [المجلد 15، العدد 50، 2019، الصفحة 61-80]
 • ریخت¬شناسی تحلیل السُّمان و الخَریف نجیب محفوظ با رویکرد ریخت¬شناسی [المجلد 8، العدد 24، 1433، الصفحة 141-164]

ز

 • زبان زبان و تحول فرهنگی ـ شناختی بر اساس نظریة فرمالیسم در رویکرد شکل‌دهی جامعه‌شناسی (مطالعه موردی موتیف «بخشش بدون منت» در قرآن و دیوان متنبی) [المجلد 15، العدد 52، 2019، الصفحة 105-124]
 • زبان‌شناسی مطالعة تطبیقی نگره‌های قدیم و جدید دربارة نظم واژگانی [المجلد 13، العدد 43، 1438، الصفحة 155-178]
 • زبان شناسی بررسی ساختار جمله عربی با تکیه بر دو روش توصیفی و گشتاری [المجلد 2، العدد 6، 1427، الصفحة 147-171]
 • زبان‌شناسیِ شناختی استعاره از منظر بلاغت‌ عربی و زبان‌شناسیِ شناختی [المجلد 11، العدد 35، 1436، الصفحة 101-122]
 • زبان‌شناسی مقابله‌ای گامی در اثبات فرضیة وجود فعل مرکب در زبان عربی [المجلد 13، العدد 45، 1438، الصفحة 141-164]
 • زبان‌شناسی نقش‌گرا التفات، عنصری انسجام‌بخش در قرآن (مطالعة موردپژوهانه: چهار سورة مکّی و مدنی) [المجلد 14، العدد 48، 2018، الصفحة 59-82]
 • زبان¬شناسی نقش¬گرا بررسی انسجام و پیوستگی در سوره‌ی صف با رویکرد زبان‌شناسی نقش‌گرا [المجلد 9، العدد 27، 1434، الصفحة 65-95]
 • زبان عربی تاثیر راهبردهای یادگیری زبان دوم بر فرآیند یادگیری زبان عربی [المجلد 2، العدد 6، 1427، الصفحة 81-98]
 • زبان عربی بررسی علل کم علاقگی دانش آموزان دبیرستان به درس عربی از دیدگاه دبیران شهر شیراز [المجلد 2، العدد 5، 1427، الصفحة 89-108]
 • زبان عربی نقش گروه‌های زبان و ادبیات عربی در توسعه کارآفرینی [المجلد 11، العدد 35، 1436، الصفحة 191-214]
 • زبان عربی بازخوانی الگو‏های واژه‏سازی یا تولید در زبان عربی [المجلد 11، العدد 37، 1436، الصفحة 175-194]
 • زبان عربی نقش زبان عربی در بهبود گردشگری سلامت در ایران [المجلد 11، العدد 37، 1436، الصفحة 213-228]
 • زبان عربی بررسی فرصت‏های شغلی مرتبط با رشتة زبان عربی (بررسی موردی شهر مشهد) [المجلد 12، العدد 39، 1437، الصفحة 231-252]
 • زبان عربی فرایند وام‌گیری و تعامل واژگانی بین زبان فارسی و زبان عربی [المجلد 12، العدد 38، 1437، الصفحة 127-148]
 • زبان عربی چالش تجاری‌سازی آموزش زبان عربی در ایران [المجلد 12، العدد 40، 1437، الصفحة 213-234]
 • زبان عربی مهاجرت اقوام و مسائل زبانی ـ فرهنگی (نمونة موردپژوهانه: مهاجرت عرب‌های جنگ‌زده به مشهد مقدس) [المجلد 14، العدد 48، 2018، الصفحة 149-168]
 • زبان عربی نقش گروه‌های زبان و ادبیات عربی در شکوفایی صنعت گردشگری با تأکید بر شمال و جنوب خلیج‌فارس [المجلد 15، العدد 51، 2019، الصفحة 143-160]
 • زبان عربی واکاوی ویژگیهای ممیز مقولات کاربردشناختی در زبان عربی (مورد مطالعه: کانون، موضوع، مبتدا، دنباله رو) [( المقالات الجاهزة للنشر)]
 • زبان عربی ناکارآمدی آموزش زبان عربی در هنرستان‌های فنی‌حرفه‌ای و چالش‌های یادگیری آن [( المقالات الجاهزة للنشر)]
 • زبان فارسی فرایند وام‌گیری و تعامل واژگانی بین زبان فارسی و زبان عربی [المجلد 12، العدد 38، 1437، الصفحة 127-148]
 • زبان فارسی کارکرد ترجمه در ایجاد تعامل بین ایران و کشورهای عربی با توجه به تجربة تاریخی آن [المجلد 15، العدد 50، 2019، الصفحة 145-162]
 • زبان و ادبیات عربی مسائل، مشکلات و راهکارهای تدریس ترجمه [المجلد 11، العدد 37، 1436، الصفحة 195-211]
 • زبان و ادبیات عربی پیشنهاد واحد درسی «کارگاه ترجمة متون مطبوعاتی عربی» در جهت کارآفرینی برای دانشجویان رشته عربی [المجلد 11، العدد 37، 1436، الصفحة 229-244]
 • زبان و ادبیات عربی سواد اطلاعاتی پیشرفتۀ دانشجویان زبان و ادبیات عربی کشور و رابطۀ آن با برخی متغیرهای جمعیتشناختی و زمینهای [المجلد 13، العدد 43، 1438، الصفحة 131-154]
 • زبان و ادبیات عربی ارزیابی وضعیت آموزش‌های دانشگاهی برای ترویج کارآفرینی در رشتة زبان و ادبیات عربی (با تکیه بر محتوای آموزشی و روش‌های تدریس) [المجلد 14، العدد 47، 2018، الصفحة 117-136]
 • زبان وادبیات عربی به‌توانی مهارت‌های دانشجویان رشتة‌ زبان و ادبیات عربی از طریق بازتعریف برنامه درسی دورة کارشناسی بر اساس سرفصل‌های رشتة هم‌شاخه، زبان و ادبیات فرانسه [المجلد 11، العدد 36، 1436، الصفحة 167-187]
 • زبان وادبیات فرانسه به‌توانی مهارت‌های دانشجویان رشتة‌ زبان و ادبیات عربی از طریق بازتعریف برنامه درسی دورة کارشناسی بر اساس سرفصل‌های رشتة هم‌شاخه، زبان و ادبیات فرانسه [المجلد 11، العدد 36، 1436، الصفحة 167-187]
 • زبان و جنسیت زبان و جنسیت در رمان «أصل و فصل» سحر خلیفه (براساس فرانقش‌های زبانی مایکل هالیدی) [المجلد 13، العدد 44، 1438، الصفحة 155-178]
 • زقاق المدق کاوشی در معانی ثانوی و داده‌های درونی رمان زقاق المدق بر پایة روش گفتمان‌کاوی انتقادی فرکلاف [المجلد 13، العدد 42، 1438، الصفحة 131-152]
 • زکریا تامر سورة «الرعد» به‌مثابه متن پنهان مجموعه داستان «الرعد» زکریا تامر [المجلد 11، العدد 37، 1436، الصفحة 137-151]
 • زکریا تامر جمالیِّة بنیة الأسالیب النحویِّة فی قصَّة «النمور فی الیوم العاشر» لزکریا تامر [المجلد 13، العدد 42، 1438، الصفحة 21-42]
 • زمان بازگشت به مرکز در «التوهم» حارث محاسبی [المجلد 11، العدد 35، 1436، الصفحة 79-100]
 • زمان هراس از زمان و غلبه بر آن در شعر شاعران مقاومت (از دیدگاه روان‌شناسی) (مطالعة موردی: یحیی سماوی، عثمان لوصیف، سمیح قاسم) [المجلد 13، العدد 42، 1438، الصفحة 195-216]
 • زمان‌پریشی زمان‌پریشی در رمان «چراغ‌های آبی» حنا مینه [المجلد 11، العدد 34، 1436، الصفحة 83-104]
 • زمینه‌های شغلی ارزیابی آمادگی و توانایی دانشجویان رشته زبان وادبیات عربی در زمینة ورود به بازار کار مرتبط با این رشته (از دیدگاه دانشجویان و اساتید) [المجلد 11، العدد 35، 1436، الصفحة 151-170]
 • زنانه‌نویسی زنانه‌نویسی از جنگ 20 مارس 2003م در عراق (اشعار بشری البستانی) [المجلد 14، العدد 49، 2018، الصفحة 131-154]
 • زندان تحلیل روان‌شناختی آثار محمد ماغوط براساس تأثیرات نامطلوب فقر و زندان [المجلد 9، العدد 29، 1434، الصفحة 69-99]
 • زهیر بن ابی سلمی المصاحبة اللفظیة فی شعر زهیر بن أبی سلمی؛ دراسة دلالیة [المجلد 12، العدد 41، 1437، الصفحة 83-102]
 • زیارت بررسی فرصت‏های شغلی مرتبط با رشتة زبان عربی (بررسی موردی شهر مشهد) [المجلد 12، العدد 39، 1437، الصفحة 231-252]
 • زیبایی‌شناسی تحلیل زیبایی‌شناختی تصویرهای هنری و موسیقایی صحیفه سجادیه (مطالعه موردی دعاهای 23، 24، 25) [المجلد 10، العدد 33، 1435، الصفحة 57-76]
 • زیبایی‌شناسی زیبایی شناسی مؤلفه‌های برجسته‌ساز در قصیدة «اللامیة الفخریة» ابوالعلاء معرّی با رویکرد سبکشناسی [المجلد 14، العدد 46، 2018، الصفحة 161-182]

س

 • ساختار پیوند فرم و ساختار با محتوا در سوره‌ی مبارکه‌ی تکویر [المجلد 9، العدد 27، 1434، الصفحة 97-115]
 • ساختار مقایسه‌ی جلوه‌های نوآوری شعر اندلس و مهجر [المجلد 10، العدد 30، 1435، الصفحة 89-107]
 • ساختار ساختار و محتوا در دو داستان «ترس» نجیب محفوظ و «بیابانی» محمود دولت‌آبادی [المجلد 11، العدد 34، 1436، الصفحة 105-128]
 • ساختار اشتغال بررسی کارکردهای ساختار اشتغال در قرآن کریم [المجلد 12، العدد 39، 1437، الصفحة 155-180]
 • ساختار اطلاعی واکاوی ویژگیهای ممیز مقولات کاربردشناختی در زبان عربی (مورد مطالعه: کانون، موضوع، مبتدا، دنباله رو) [( المقالات الجاهزة للنشر)]
 • ساختار جامعه تأثیر استعمار بر ساختار جامعة الجزایر در رمان «غداً یوم جدید» اثر عبدالحمید بن هدوقه با تکیه بر آراء فرانتس فانون [( المقالات الجاهزة للنشر)]
 • ساختار جحد تحلیل نحوی- معنایی ساختار جحد و معادل فارسی آن در ترجمه‌های قرآن کریم ( بررسی موردی ترجمه‌های فولادوند، مکارم و پاینده) [المجلد 13، العدد 42، 1438، الصفحة 109-130]
 • ساختار درام واکاوی عناصر نمایشی در "مقامات" حریری (504 ه.ق) [المجلد 8، العدد 23، 1433، الصفحة 124-148]
 • ساختاری تحلیل ساختاری مقاله‌های حوزه داستان مجله انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی [( المقالات الجاهزة للنشر)]
 • ساقة بامبو در جست‌وجوی خویشتن؛ واکاوی بحران هویت در رمان «ساقة بامبو» بر اساس نظریة «اریکسون» [المجلد 14، العدد 47، 2018، الصفحة 97-116]
 • سایه تحلیل کهن‎الگوی «نقاب» و «سایه» در شعر نازک‌الملائکه [المجلد 10، العدد 31، 1435، الصفحة 89-116]
 • سبک ادبی سبک هدی برکات در روایت جنگ (بررسی داستان حجرالضحک) [المجلد 8، العدد 24، 1433، الصفحة 165-196]
 • سبک‌شناسی سبک‌شناسی استعاره‌ی تمثیلیه در قرآن کریم [المجلد 9، العدد 29، 1434، الصفحة 21-45]
 • سبک‌شناسی زیبایی شناسی مؤلفه‌های برجسته‌ساز در قصیدة «اللامیة الفخریة» ابوالعلاء معرّی با رویکرد سبکشناسی [المجلد 14، العدد 46، 2018، الصفحة 161-182]
 • سبک‌شناسی لایه‌های آوایی و ایدئولوژی و تأثیر دلالتی آن‌ها بر صحیفه صادقیه [المجلد 14، العدد 48، 2018، الصفحة 123-148]
 • سبک شناسی سبک شناسی هجویات متنبّی [المجلد 3، العدد 7، 1428، الصفحة 159-176]
 • ستارة آگوست خشونت سیاسی جمعی و دولتی و پیامدهای آن در رمان «ستارة آگوست» صنع الله ابراهیم [المجلد 14، العدد 46، 2018، الصفحة 119-140]
 • ستیز بررسی ساختار دراماتیک شعر جاهلی (با تکیه بر معلقات سبع و دو قصیده از شاعران صعالیک) [المجلد 10، العدد 32، 1435، الصفحة 65-78]
 • سحر خلیفه زبان و جنسیت در رمان «أصل و فصل» سحر خلیفه (براساس فرانقش‌های زبانی مایکل هالیدی) [المجلد 13، العدد 44، 1438، الصفحة 155-178]
 • سرفصل دروس به‌توانی مهارت‌های دانشجویان رشتة‌ زبان و ادبیات عربی از طریق بازتعریف برنامه درسی دورة کارشناسی بر اساس سرفصل‌های رشتة هم‌شاخه، زبان و ادبیات فرانسه [المجلد 11، العدد 36، 1436، الصفحة 167-187]
 • سرفصل‌های درسی آسیب‌شناسی سرفصل‌های رشتة زبان و ادبیات عربی بر اساس شاخص‌های تجاری‌سازی و کارآفرینی [المجلد 11، العدد 35، 1436، الصفحة 171-189]
 • سرود باران بازنمود کهن‌الگوهای یونگ در قصیدۀ «سرود باران» اثر بدر شاکر السیاب [المجلد 13، العدد 42، 1438، الصفحة 89-108]
 • سروده‌های عربی بررسی مضمونی سروده‌های عربی خاقانی و مقایسه‌ی آن‌ها با چکامههای پارسی وی [المجلد 8، العدد 22، 1433، الصفحة 121-153]
 • سطوح گفتمان تحلیل گفتمان غالب رمان «اجنحة الفراشة» از محمد سلماوی (بر اساس نظریة تحلیل گفتمان انتقادی نورمن فرکلاف) [المجلد 12، العدد 41، 1437، الصفحة 127-152]
 • سعد محمد رحیم الشخصیّة السیریّة وعلاقتها بالمکان المتغیّر فی «مقتل بائع الکتب» لسعد محمد رحیم [المجلد 15، العدد 50، 2019، الصفحة 41-60]
 • سعدی الشیرازیّ قراءة نقدیّة فی أشعار سعدی الشّیرازی العربیّة [المجلد 7، العدد 20، 1432]
 • سعدی یوسف اللونُ بینَ الرّومانسیةِ و الواقعیةِ (دراسة فی شعر سهراب سبهری وسعدی یوسف) [المجلد 8، العدد 23، 1433، الصفحة 1-20]
 • سعدی یوسف ظاهرة الاغتراب فی شعر سعدی یوسف [المجلد 11، العدد 36، 1436، الصفحة 37-52]
 • سعود سنعوسی در جست‌وجوی خویشتن؛ واکاوی بحران هویت در رمان «ساقة بامبو» بر اساس نظریة «اریکسون» [المجلد 14، العدد 47، 2018، الصفحة 97-116]
 • سکاکی بررسی نظریۀ‌ «استعاره: تشبیه کوتاه‌شده» و نسبت آن با نظریه‌های جدید استعاره (مطالعۀ موردی: سه نظریه از سکاکی، مکس بلک، و دیویدسون) [المجلد 14، العدد 48، 2018، الصفحة 83-102]
 • سلیمان سلیمان و مسح اسبان (نگاهی به زیباییشناسی صنعت لف و نشر در نمونهای از قرآن کریم) [المجلد 8، العدد 23، 1433، الصفحة 50-71]
 • سلیمان العیسی البنیة الإیقاعیّة وتأثیرها الدلالیّ فی قصیدة «الموجة الحمراء» لسلیمان العیسی [المجلد 15، العدد 52، 2019، الصفحة 23-40]
 • سلیمان(ع) خلق المشهد و وظیفته الفنیة فی قصة سلیمان(ع) علی أساس سورة «النمل» المبارکة [المجلد 8، العدد 22، 1433، الصفحة 75-98]
 • سمات العنوان دراسة العنوان وأسماء الشخصیات فی روایة «عمالقة الشمال» علی ضوء المنهج السیمیائی [المجلد 13، العدد 45، 1438، الصفحة 21-38]
 • سمیح القاسم الصورة الشعریة ‌للتراث الأدبی فی شعر سمیح القاسم [المجلد 12، العدد 41، 1437، الصفحة 61-82]
 • سنت" الهام گیری از سنت دینی در شعر اعشی [المجلد 11، العدد 36، 1436، الصفحة 95-110]
 • سهراب سبهری اللونُ بینَ الرّومانسیةِ و الواقعیةِ (دراسة فی شعر سهراب سبهری وسعدی یوسف) [المجلد 8، العدد 23، 1433، الصفحة 1-20]
 • سهراب سپهری تجلی تجارب صوفیانه در شعر ادونیس و سهراب سپهری [المجلد 9، العدد 26، 1434، الصفحة 73-101]
 • سواد اطلاعاتی پیشرفته سواد اطلاعاتی پیشرفتۀ دانشجویان زبان و ادبیات عربی کشور و رابطۀ آن با برخی متغیرهای جمعیتشناختی و زمینهای [المجلد 13، العدد 43، 1438، الصفحة 131-154]
 • سورة آل عمران جمالیة الانسجام الصوتی فی خواتم سورة آل عمران [المجلد 13، العدد 43، 1438، الصفحة 23-40]
 • سورة البقرة المنهج التّفسیری للشَّیخ محمد باقر البالکیّ فی حاشیته على تفسیر البیضاویّ (المباحث اللغویة والنَّحویة والبلاغیة فی سورة البقرة أنموذجاً) [المجلد 15، العدد 52، 2019، الصفحة 83-104]
 • سورة «الرعد» سورة «الرعد» به‌مثابه متن پنهان مجموعه داستان «الرعد» زکریا تامر [المجلد 11، العدد 37، 1436، الصفحة 137-151]
 • سورة ص سلیمان و مسح اسبان (نگاهی به زیباییشناسی صنعت لف و نشر در نمونهای از قرآن کریم) [المجلد 8، العدد 23، 1433، الصفحة 50-71]
 • سورة محمّد تحلیل الفلسفة اللّغویّة فی الآیة الرّابعة من سورة «محمّد» (فی ضوء نظریّة الدور الهرمینوطیقیّ لشلایر ماخر) [المجلد 16، العدد 54، 2020، الصفحة 29-45]
 • سورتی طه ومریم فنیة الحوار وأثرها فی الصورة القرآنیة (دراسة تطبیقیة فی السورتین طه ومریم) [المجلد 12، العدد 38، 1437، الصفحة 89-108]
 • سوره‌های مکی نقش هنرسازه‌های بدیعی در تعجب‌برانگیزی مخاطب در سوره‌های مکی با تکیه بر نقد فرمالیسم روسی (مطالعة موردی: سوره‌های «بروج» و «غاشیه») [المجلد 11، العدد 36، 1436، الصفحة 53-74]
 • سوره‌های مکی و مدنی التفات، عنصری انسجام‌بخش در قرآن (مطالعة موردپژوهانه: چهار سورة مکّی و مدنی) [المجلد 14، العدد 48، 2018، الصفحة 59-82]
 • سوره¬ی تکویر پیوند فرم و ساختار با محتوا در سوره‌ی مبارکه‌ی تکویر [المجلد 9، العدد 27، 1434، الصفحة 97-115]
 • سووشون النموذج فی روایة سووشون و روایة الباب المفتوح (دراسة مقارنة) [المجلد 10، العدد 30، 1435، الصفحة 19-40]
 • سیاه پوشان روایة، «ابومسلم الخراسانی» لجرجی زیدان و روایة «سیاه پوشان» لصنعتی زاده کرمانی (دراسة مقارنة) [المجلد 7، العدد 20، 1432]
 • سیبویه أسلوب کل من سیبویه نحویاً وعبد القاهر بلاغیاً فی تعاملهما مع السماع البلیغ المخالف للقیاس [المجلد 13، العدد 45، 1438، الصفحة 1-20]
 • سیبویه اختلاف اللغات فی الکتاب ومنهج سیبویه فی تحکیمها [( المقالات الجاهزة للنشر)]
 • سیّدات و آنسات تصویر الشخصیة فی روایات خولة القزوینی (البیت الدافئ و سیّدات و آنسات نموذجاً) [المجلد 8، العدد 23، 1433، الصفحة 21-49]
 • سیدشریف الجرجانی ترجمة میرسید شریف الجرجانی و بیان تآلیفه مع دراسة نقدیة تحلیلیة لـ «المصباح فی شرح المفتاح» [المجلد 7، العدد 19، 1432]
 • سیرة عنترة أسباب انتشار سیرة عنترة فی العصر العباسی الثانی [المجلد 12، العدد 38، 1437، الصفحة 67-88]
 • سیمای قهرمانان بررسی سیمای قهرمانان در شعر پایداری محمد فیتوری [المجلد 15، العدد 51، 2019، الصفحة 63-82]
 • سیمون دوبووار آسیب‌شناسی فمینیسم اگزیستانسیالیستی «سیمون دوبووار» در داستان «عیناک قدری» غادة السمان [المجلد 13، العدد 44، 1438، الصفحة 131-154]
 • سیمیائیة الشخصیات دراسة العنوان وأسماء الشخصیات فی روایة «عمالقة الشمال» علی ضوء المنهج السیمیائی [المجلد 13، العدد 45، 1438، الصفحة 21-38]
 • سیمیائیة النص السردی تحلیل انتقادی کتاب سیمیائیة النص السردی اثر عبدالهادی أحمد الفرطوسی [المجلد 13، العدد 42، 1438، الصفحة 239-260]
 • سیمین دانشور النموذج فی روایة سووشون و روایة الباب المفتوح (دراسة مقارنة) [المجلد 10، العدد 30، 1435، الصفحة 19-40]

ش

 • شاخص خوانایی کلوز خوانش‌پذیری کتاب‌های عربی دورة اول متوسطه بر اساس شاخص خوانایی «کلوز» [المجلد 14، العدد 48، 2018، الصفحة 103-122]
 • شاخصه‌های کارآفرینی کارآفرینی سازمانی زبان عربی، ظرفیت‌ها و شاخصه‌ها مطالعة موردی: دانشکدة علوم قرآنی شیراز [المجلد 11، العدد 35، 1436، الصفحة 215-232]
 • شاعران مقاومت هراس از زمان و غلبه بر آن در شعر شاعران مقاومت (از دیدگاه روان‌شناسی) (مطالعة موردی: یحیی سماوی، عثمان لوصیف، سمیح قاسم) [المجلد 13، العدد 42، 1438، الصفحة 195-216]
 • شاملو ترجمة شعر أحمد شاملو فی الوطن العربیّ [المجلد 13، العدد 43، 1438، الصفحة 219-238]
 • شاهد الجرّ علی الجوتر بین الفرض و القبول [المجلد 2، العدد 6، 1427، الصفحة 1-20]
 • شاهنامه بررسی تطبیقی عدالت ایرانیان در شاهنامه‌ی فردوسی و منابع عربی [المجلد 8، العدد 23، 1433، الصفحة 175-204]
 • شخصیت اصلی تطبیق پسااستعماری «شخصیت اصلی و رقیب» در رمان روستایی الجزایر و ایران؛ مطالعه «الحریق» دیب و «توپ» ساعدی [المجلد 15، العدد 51، 2019، الصفحة 103-124]
 • شخصیّت¬زدایی تأثیرپذیری أدونیس از نظریّه‌ی به‌هم‌پیوستگی عینی تی.اس الیوت [المجلد 9، العدد 26، 1434، الصفحة 101-123]
 • شخصیت‌های قرآنی بازخوانی شخصیت‌های قرآنی در رمان «طیور الحذر» ابراهیم نصرالله [المجلد 8، العدد 25، 1433، الصفحة 79-112]
 • شرح و حاشیه و گزیده‌نویسی تورم خاطرات گذشته (آسیب‌شناسی شیفتگی نویسندگان مسلمان به میراث علمی و ادبیِ اسلامی پس از یورش مغول) [المجلد 12، العدد 39، 1437، الصفحة 205-230]
 • شرک و ارتداد تبیین معنای «فتنه» در آیات مشتمل بر مادة فتنه با تأکید بر معنای کفر، شرک و ارتداد [المجلد 11، العدد 37، 1436، الصفحة 115-135]
 • شریف رضی عاشقانه‌سرایی به هنگامه‌ی حج (با نگاهی به حجازیات عمربن ابی‌ربیعه و شریف رضی) [المجلد 9، العدد 27، 1434، الصفحة 137-160]
 • شعر روش گفتمان کاوی شعر [المجلد 1، العدد 4، 1426، الصفحة 45-70]
 • شعر بررسی رمزهای طبیعی در اشعار ایلیا ابوماضی [المجلد 12، العدد 38، 1437، الصفحة 109-126]
 • شعراء العراق اللغة الفارسیّة و آدابها من منظور شعراء العراق (الزهاوی، والرصافی، والنجفی، والجواهری نموذجاً) [المجلد 8، العدد 22، 1433، الصفحة 47-74]
 • شعراء المهجر ظاهرة الغاب فی الشعر العربی الرومانسی [المجلد 7، العدد 20، 1432]
 • شعر اعتراض تحلیل نمادهای شعر اعتراض در ادبیات معاصر عراق، براساس اشعار حسن السنید [المجلد 10، العدد 30، 1435، الصفحة 61-87]
 • شعر العراق الحدیث الاحتلال فی شعر العراق الحدیث من الاحتلال 2003م حتی 2010م. [المجلد 6، العدد 16، 1431، الصفحة 137-158]
 • شعر المقاومة مقاربة أسلوبیة لشعر محمود درویش (لاعب النرد) [المجلد 6، العدد 17، 1431]
 • شعر المنفی شعر المنفی والمغتَرَب لدی محمود سامی البارودی [المجلد 8، العدد 21، 1433، الصفحة 21-40]
 • شعر المهجر المدیح النبوی وبواعثه فی الشعر المهجری [المجلد 4، العدد 9، 1429، الصفحة 15-36]
 • شعر پایداری نشانه‌شناسی پدیدة «کودک جنگ» در شعر محمود درویش [المجلد 11، العدد 37، 1436، الصفحة 89-113]
 • شعر پایداری بررسی سیمای قهرمانان در شعر پایداری محمد فیتوری [المجلد 15، العدد 51، 2019، الصفحة 63-82]
 • شعر جاهلی" الهام گیری از سنت دینی در شعر اعشی [المجلد 11، العدد 36، 1436، الصفحة 95-110]
 • شعر جنگ نشانه‌شناسی پدیدة «کودک جنگ» در شعر محمود درویش [المجلد 11، العدد 37، 1436، الصفحة 89-113]
 • شعر سیاسی بازتاب ساختار قدرت و شیوه‌های اِعمال آن در کشورهای عربی در شعر احمد مطر [المجلد 11، العدد 34، 1436، الصفحة 155-175]
 • شعر عربی سیر تحول اغراق در نقد کهن عربی (بررسی موردی اشعار متنبی) [المجلد 1، العدد 4، 1426، الصفحة 131-154]
 • شعر عربی حِرز شفا (نقدی بر مقاله‌ی بررسی مضمونی سروده‌های عربی خاقانی) [المجلد 9، العدد 28، 1434، الصفحة 109-126]
 • شعر عربی گول نمایی و هنجار گریزی در ادبیات عصر عباسی [المجلد 9، العدد 28، 1434، الصفحة 127-158]
 • شعر عربی مقایسه‌ی جلوه‌های نوآوری شعر اندلس و مهجر [المجلد 10، العدد 30، 1435، الصفحة 89-107]
 • شعر عربی شیوة نقد طه حسین در حدیث الاربعاء [المجلد 12، العدد 40، 1437، الصفحة 167-186]
 • شعر عرفانی روان‌کاوی شخصیت ابن فارض با تکیه بر انگاره انسان کامل [المجلد 14، العدد 49، 2018، الصفحة 111-130]
 • شعر فارسی سیر تحول اغراق در نقد کهن عربی (بررسی موردی اشعار متنبی) [المجلد 1، العدد 4، 1426، الصفحة 131-154]
 • شعر قصصی جلوه‌های نوآوری در شعر عدی بن‌زید عبادی [المجلد 8، العدد 24، 1433، الصفحة 81-107]
 • شعر کودک نشانه‌شناسی پدیدة «کودک جنگ» در شعر محمود درویش [المجلد 11، العدد 37، 1436، الصفحة 89-113]
 • شعر معاصر سودان بررسی سیمای قهرمانان در شعر پایداری محمد فیتوری [المجلد 15، العدد 51، 2019، الصفحة 63-82]
 • شعر معاصر عربی تحلیل ساختاری و محتوایی اشعار منثور امین الریحانی [المجلد 2، العدد 6، 1427، الصفحة 121-145]
 • شعر معاصر عربی مظاهر قیام حسینی در اشعار معروف عبدالمجید [المجلد 9، العدد 29، 1434، الصفحة 1-19]
 • شعر معاصر عربی گونه‌های حضور اسطوره«اورفئوس» در شعر آدونیس، محمد فیتوری و عبدالوهاب بیاتی [المجلد 11، العدد 36، 1436، الصفحة 111-134]
 • شعر معاصر عربی خوانشی انتقادی ـ جامعه‌شناختی از رخداد بینامتنی قرآنی در شعر محمد بن عبدالمطلب [المجلد 12، العدد 40، 1437، الصفحة 143-166]
 • شعر معاصر عربی و فارسی سمبل‌های «آرمانشهر» در شعر معاصر عربی و فارسی [المجلد 9، العدد 28، 1434، الصفحة 61-86]
 • شعر مقاومت نمادپردازی در شعر مقاومت جواد جمیل [المجلد 9، العدد 28، 1434، الصفحة 39-60]
 • شعر مقاومت بررسی مضامین مقاومت و استعمارستیزی در اشعار مفدی زکریا و پابلو نرودا (بر پایة مدرسة تطبیقی اروپای شرقی «مکتب سلافیه») [المجلد 13، العدد 43، 1438، الصفحة 109-130]
 • شعر منثور تحلیل ساختاری و محتوایی اشعار منثور امین الریحانی [المجلد 2، العدد 6، 1427، الصفحة 121-145]
 • شفیعی کدکنی مقارنة الأسطورة فی آراء شفیعی کدکنی وأدونیس النقدیة [المجلد 14، العدد 48، 2018، الصفحة 43-58]
 • شکسبیر مقارنة بین المسرحیتین مجنون ولیلی و رومیو و جولییت [المجلد 2، العدد 6، 1427، الصفحة 61-80]
 • شکل معرفی، نقد و بررسی کتاب «نصوص من الأدب الأندلسی» [المجلد 13، العدد 43، 1438، الصفحة 239-260]
 • شکلی نقدی بر سُست‌نقد نوشته‌شده بر «الدراسة» [المجلد 12، العدد 41، 1437، الصفحة 221-242]
 • شگردهای بلاغی بلاغت طنز در داستان‌های کودکانة «نوادر جُحا» [المجلد 15، العدد 50، 2019، الصفحة 101-122]
 • شگردهای طنز بررسی عناصر طنز در رمـان «میـرامار» نجیب محفوظ [المجلد 9، العدد 27، 1434، الصفحة 117-135]
 • شلایر ماخر تحلیل الفلسفة اللّغویّة فی الآیة الرّابعة من سورة «محمّد» (فی ضوء نظریّة الدور الهرمینوطیقیّ لشلایر ماخر) [المجلد 16، العدد 54، 2020، الصفحة 29-45]
 • شهاب الدین محمود الحلبی موازنة بین ابی تمام فی قصیدته «فتح عمو ریة» و شهاب الدین محمود الحلبی فی قصیدته «فتح عکا» [المجلد 8، العدد 21، 1433، الصفحة 139-168]
 • شهادت بن‌مایه‌های شهادت در اشعار علامه سیدمحمدحسین فضل‌الله (با تکیه بر شهیدان اندیشمند و رهبران دینی و فکری) [المجلد 10، العدد 33، 1435، الصفحة 119-143]
 • شهید بن‌مایه‌های شهادت در اشعار علامه سیدمحمدحسین فضل‌الله (با تکیه بر شهیدان اندیشمند و رهبران دینی و فکری) [المجلد 10، العدد 33، 1435، الصفحة 119-143]
 • شهیدان سه نماد از شهیدان فلسطینی در شعر عمر ابوریشه از سال 1948م. تا 1967م. [المجلد 11، العدد 35، 1436، الصفحة 61-78]
 • شوریدة شیرازی روانشناسی تطبیقی رنگها در دیوان بشار بن برد و شوریدة شیرازی برپایة نظریة ماکس لوشر [المجلد 12، العدد 40، 1437، الصفحة 119-142]
 • شَوِش بررسی نشانه- معناشناختی ساختار روایی داستان کوتاه «حبلٌ کالورید» [المجلد 9، العدد 28، 1434، الصفحة 87-108]
 • شوقی مقارنة بین المسرحیتین مجنون ولیلی و رومیو و جولییت [المجلد 2، العدد 6، 1427، الصفحة 61-80]
 • شوقی ضیف شوقی ضیف، نگاهی نو به میراث ادب عربی [المجلد 2، العدد 5، 1427، الصفحة 137-152]
 • شیء عن الموت دراسة فنیة لمسرحیة «شیءعن الموت» الإسلامیة لعمادالدین خلیل [المجلد 5، العدد 11، 1430، الصفحة 91-114]
 • شیلی بررسی مضامین مقاومت و استعمارستیزی در اشعار مفدی زکریا و پابلو نرودا (بر پایة مدرسة تطبیقی اروپای شرقی «مکتب سلافیه») [المجلد 13، العدد 43، 1438، الصفحة 109-130]
 • شیوة اِعمال قدرت بازتاب ساختار قدرت و شیوه‌های اِعمال آن در کشورهای عربی در شعر احمد مطر [المجلد 11، العدد 34، 1436، الصفحة 155-175]

ص

 • صادرات نقش دانش‌آموختگان رشتة زبان و ادبیات عربی در توسعة تجارت الکترونیک با کشورهای عربی (مطالعة موردی کشور عراق) [المجلد 12، العدد 39، 1437، الصفحة 253-272]
 • صافنات سلیمان و مسح اسبان (نگاهی به زیباییشناسی صنعت لف و نشر در نمونهای از قرآن کریم) [المجلد 8، العدد 23، 1433، الصفحة 50-71]
 • صالح الطائی سیمیائیة العنونة ووظائفها الدلالیة فی دیوان «نوبات شعریة» لصالح الطائی [المجلد 15، العدد 53، 2019، الصفحة 63-80]
 • صحیفه سجادیه تحلیل زیبایی‌شناختی تصویرهای هنری و موسیقایی صحیفه سجادیه (مطالعه موردی دعاهای 23، 24، 25) [المجلد 10، العدد 33، 1435، الصفحة 57-76]
 • صحیفه صادقیه لایه‌های آوایی و ایدئولوژی و تأثیر دلالتی آن‌ها بر صحیفه صادقیه [المجلد 14، العدد 48، 2018، الصفحة 123-148]
 • صدق العاطفه الإلتزام الدینی فی شعر الشریف الرضی [المجلد 1، العدد 4، 1426، الصفحة 25-44]
 • صفیّ الدین الحلیّ دراسة الوظائف والفوائد الدلالیّة للتجنیس فی شعر صفیّ الدین الحلیّ [المجلد 16، العدد 54، 2020، الصفحة 47-70]
 • صلاح عبدالصبور الالوان الرمزیه فی اشعار صلاح عبدالصبور [المجلد 7، العدد 20، 1432]
 • صنع الله ابراهیم خشونت سیاسی جمعی و دولتی و پیامدهای آن در رمان «ستارة آگوست» صنع الله ابراهیم [المجلد 14، العدد 46، 2018، الصفحة 119-140]
 • صنعت گردشگری گروه‌های زبان و ادبیات عربی، حلقة مفقودة توسعة صنعت گردشگری ایران با کشورهای عربی [المجلد 14، العدد 47، 2018، الصفحة 137-156]
 • صنعتی‌زاده روایة، «ابومسلم الخراسانی» لجرجی زیدان و روایة «سیاه پوشان» لصنعتی زاده کرمانی (دراسة مقارنة) [المجلد 7، العدد 20، 1432]
 • صورت‌گرایی بررسی نقش و اهمیت آشنایی‌زدایی در ژانر مقامه با نگاهی تحلیلی ـ تطبیقی به نقش آن در شکل‌گیری مقامات همدانی و حریری [المجلد 14، العدد 47، 2018، الصفحة 39-60]
 • صیانة الوجه دراسة استراتیجیات مراعاة الأدب فی الصحیفة السجادیة [المجلد 14، العدد 49، 2018، الصفحة 1-20]
 • صیغة العموم صیغ العموم والخصوص فی اللغة العربیة (بالنسبة للتذکیر والتأنیث) [المجلد 5، العدد 12، 1430، الصفحة 41-54]

ض

 • ضرب المثل بازتاب قرآن کریم در ضرب المثلهای فارسی [المجلد 2، العدد 5، 1427، الصفحة 109-136]
 • ضرورت شعری ضرورت وزن شعری و تأثیر آن بر مذکر و مؤنث در مرکب اسنادی [المجلد 10، العدد 31، 1435، الصفحة 39-64]
 • ضمیر الفصل رؤیة النحویین و البلاغیین إلی اللّغة [المجلد 6، العدد 15، 1431، الصفحة 81-94]
 • ضمیر قصه بررسی ضمایر شأن و قصه در قرآن کریم [المجلد 9، العدد 29، 1434، الصفحة 125-148]

ط

 • طرح هستة کارآفرینی نقش «هستة کارآفرینی» در توسعة کارآفرینی برای رشتة زبان و ادبیات عربی (بررسی هستة کارآفرینی گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه شیراز) [المجلد 12، العدد 40، 1437، الصفحة 235-254]
 • طلاب العربیة الناطقین بالفارسیة الأسباب الکامنة وراء نقص الکفاءة اللغویة لطلاب الجامعات الإیرانیة فی کتاباتهم بالعربیة [المجلد 7، العدد 19، 1432]
 • طلاب اللغة العربیة وآدابها فی مرحلة البکالوریوس تقییم العلاقة بین العوامل الحافظة وانخفاض دوافع طلاب اللغة العربیة وآدابها فی مرحلة البکالوریوس على أساس نظریة هرتسبرغ [( المقالات الجاهزة للنشر)]
 • طلال الجنیبی الوظائف التفاعلیّة لظاهرة الصمت فی شعر طلال سعید الجنیبی [( المقالات الجاهزة للنشر)]
 • طنز ناسازواری، هنری در شعر امل دنقل [المجلد 8، العدد 22، 1433، الصفحة 189-218]
 • طنز بررسی عناصر طنز در رمـان «میـرامار» نجیب محفوظ [المجلد 9، العدد 27، 1434، الصفحة 117-135]
 • طنز بلاغت طنز در داستان‌های کودکانة «نوادر جُحا» [المجلد 15، العدد 50، 2019، الصفحة 101-122]
 • طه حسین جمالیات الفضاء فی« الأیام» (مع الترکیز على البعد النفسی للشخصیة) [المجلد 12، العدد 39، 1437، الصفحة 1-22]
 • طه حسین دراسة مقارنة فی ترجمة کتاب الأیام [المجلد 12، العدد 39، 1437، الصفحة 67-86]
 • طه حسین شیوة نقد طه حسین در حدیث الاربعاء [المجلد 12، العدد 40، 1437، الصفحة 167-186]
 • طیب صالح تحلیل کارکرد «زبان و آموزش» استعمارگر در گفتمان پسااستعماری «موسم الهجرة إلی الشمال» بر اساس نظم‌های سه‌گانة لاکان [المجلد 14، العدد 47، 2018، الصفحة 79-96]
 • طیور الحذر بازخوانی شخصیت‌های قرآنی در رمان «طیور الحذر» ابراهیم نصرالله [المجلد 8، العدد 25، 1433، الصفحة 79-112]

ظ

 • ظرفیت‌ها و فرصت‌ها ظرفیت‌ها، راهکارها و اصول کارآفرینی و تجاری‌سازی در رشتة زبان و ادبیات عربی [المجلد 12، العدد 38، 1437، الصفحة 231-248]
 • ظرفیت‌های کارآفرینی کارآفرینی سازمانی زبان عربی، ظرفیت‌ها و شاخصه‌ها مطالعة موردی: دانشکدة علوم قرآنی شیراز [المجلد 11، العدد 35، 1436، الصفحة 215-232]

ع

 • عاشوراء السیدة زینب(س) فی مرآة شعرعاشوراء المعاصر (دراسة مقارنة بین الأدبین الفارسی والعربی) [المجلد 10، العدد 31، 1435، الصفحة 1-18]
 • عاطفه مقایسه‌ی عنصر عاطفه در داستان"دا"و داستان‌های غسّان کنَفانی [المجلد 10، العدد 31، 1435، الصفحة 117-136]
 • عبث الأقدار التحلیل المورفولوجی لعبث الأقدار نجیب محفوظ [المجلد 12، العدد 38، 1437، الصفحة 21-42]
 • عبدالحمید بن هدوقه استعارة بنیادی و کارکرد آن در رمان «ریح الجنوب» [المجلد 15، العدد 50، 2019، الصفحة 61-80]
 • عبدالحمید بن هدوقه تأثیر استعمار بر ساختار جامعة الجزایر در رمان «غداً یوم جدید» اثر عبدالحمید بن هدوقه با تکیه بر آراء فرانتس فانون [( المقالات الجاهزة للنشر)]
 • عبد الرحمن منیف دراسة تطبیقیّة لروایتین «قصة حبّ مجوسیّة» لعبد الرّحمن منیف و «چشم‌هایش» لبزرک علوی علی ضوء مدرسة البنیویّة اللغویّة [المجلد 14، العدد 46، 2018، الصفحة 39-58]
 • عبدالرحمن منیف کارکرد انتقادی درون‌مایه‌ در رمان «فرجام‌ها» اثر عبدالرحمن منیف [المجلد 10، العدد 31، 1435، الصفحة 65-88]
 • عبدالرحیم محمود الظواهر الأسلوبیة وتأثیرها الإیحائی علی قصیدة "أنشودة التحریر" لعبدالرحیم محمود [المجلد 13، العدد 45، 1438، الصفحة 39-56]
 • عبدالعزیز سعود البابطین ملامح الحرکة ووظیفتها فی الصور الشعریة لدى عبدالعزیز سعود البابطین [المجلد 14، العدد 46، 2018، الصفحة 103-118]
 • عبدالقاهر أسلوب کل من سیبویه نحویاً وعبد القاهر بلاغیاً فی تعاملهما مع السماع البلیغ المخالف للقیاس [المجلد 13، العدد 45، 1438، الصفحة 1-20]
 • عبدالقاهر الجرجانی دور الزمخشری فی البلاغة العربیة [المجلد 7، العدد 19، 1432]
 • عبدالقاهر جرجانی مطالعة تطبیقی نگره‌های قدیم و جدید دربارة نظم واژگانی [المجلد 13، العدد 43، 1438، الصفحة 155-178]
 • عبد اللطیف عقل ابن زریق والقصیدة الفراقیة [المجلد 4، العدد 10، 1429، الصفحة 101-120]
 • عبدالله حمادی الخطاب الغلافی ومضمرات التصوف فی «أنطق عن الهوى» لعبدالله حمادی [المجلد 11، العدد 35، 1436، الصفحة 23-39]
 • عبد الوهاب البیاتی تجلیات المطر وحقوله الدلالیّة فی شعر عبد الوهاب البیاتی [المجلد 15، العدد 50، 2019، الصفحة 1-20]
 • عبدالوهاب بیاتی تأثیرپذیری رمزگرایی عبدالوهاب بیاتی از مولوی [المجلد 8، العدد 24، 1433، الصفحة 109-139]
 • عبدالوهّاب بیّاتی بررسی سیر سوگواره‌ای شکست ابرمرد در دو چکامه از بیّاتی و اخوان ثالث [المجلد 9، العدد 28، 1434، الصفحة 159-184]
 • عدالت بررسی تطبیقی عدالت ایرانیان در شاهنامه‌ی فردوسی و منابع عربی [المجلد 8، العدد 23، 1433، الصفحة 175-204]
 • عدنان الصائغ تجلّیات الغربة وظواهرها فی أشعار "عدنان الصائغ" دیوانا "تأبّط منفى" و"تکوینات" نموذجاً [المجلد 11، العدد 36، 1436، الصفحة 1-18]
 • عدول ضرورت وزن شعری و تأثیر آن بر مذکر و مؤنث در مرکب اسنادی [المجلد 10، العدد 31، 1435، الصفحة 39-64]
 • عراق نقش دانش‌آموختگان رشتة زبان و ادبیات عربی در توسعة تجارت الکترونیک با کشورهای عربی (مطالعة موردی کشور عراق) [المجلد 12، العدد 39، 1437، الصفحة 253-272]
 • عراق زنانه‌نویسی از جنگ 20 مارس 2003م در عراق (اشعار بشری البستانی) [المجلد 14، العدد 49، 2018، الصفحة 131-154]
 • عربی کار آفرینی برای زبان دانان عربی در حوزه گردشگری [المجلد 11، العدد 36، 1436، الصفحة 135-152]
 • عربی ترجمة شعر أحمد شاملو فی الوطن العربیّ [المجلد 13، العدد 43، 1438، الصفحة 219-238]
 • عربی عمومی سال سوم ارزیابی میزان موفقیت بخش متونِ عربی عمومی سال سوم دبیرستان از دیدگاه دبیران و دانش‌آموزان (مطالعه‌ی موردی: شهرستان پیرانشهر) [المجلد 9، العدد 26، 1434، الصفحة 151-169]
 • عرفان و تصوف گفتمان عرفان در آثار جبران خلیل جبران [المجلد 1، العدد 4، 1426، الصفحة 119-134]
 • عروج عقلی تحلیل درونمایه داستانی حی بن یقظان ابن سینا وابن طفیل [المجلد 10، العدد 33، 1435، الصفحة 77-95]
 • عزالدین المناصرة قناع امرئ القیس فی شعر عزالدین المناصرة [المجلد 3، العدد 7، 1428، الصفحة 63-85]
 • عزیزة الطائی دراسة القصة القصیرة جداً فی الأدب العمانی الحدیث مجموعة «موج خارج البحر» نموذجاً [المجلد 15، العدد 51، 2019، الصفحة 25-42]
 • عَشری زاید نقد کتاب «عن بناء القصیدة العربیة الحدیثة» (بررسی ساختار و محتوا) [المجلد 13، العدد 44، 1438، الصفحة 203-226]
 • عصر عباسی گول نمایی و هنجار گریزی در ادبیات عصر عباسی [المجلد 9، العدد 28، 1434، الصفحة 127-158]
 • عطف نسق بازنگری تعاریف استخدام بدیعی و کشف نمونه‌ای ناشناخته از آن در قرآن کریم [المجلد 9، العدد 26، 1434، الصفحة 125-149]
 • عقدة النقص دراسةٌ نفسیةٌ لشخصیة عنترة فی ضوء نظریة «أدلر» [المجلد 12، العدد 40، 1437، الصفحة 1-22]
 • عقدة حقارت عقده حقارت در رمان «ما لا تذروه الریاح» با تکیه بر نظریة «آلفرد آدلر» [المجلد 13، العدد 45، 1438، الصفحة 113-140]
 • علاء الأسوانی الباثولوجیا الاجتماعیة فی روایة «عمارة یعقوبیان»؛ دراسة استفساریة حداثویة [المجلد 13، العدد 43، 1438، الصفحة 1-22]
 • علامه فضل‌الله بن‌مایه‌های شهادت در اشعار علامه سیدمحمدحسین فضل‌الله (با تکیه بر شهیدان اندیشمند و رهبران دینی و فکری) [المجلد 10، العدد 33، 1435، الصفحة 119-143]
 • علماء اانحو الجرّ علی الجوتر بین الفرض و القبول [المجلد 2، العدد 6، 1427، الصفحة 1-20]
 • علم الاشتقاق دور اللغة العربیة فی انتقال الکلمات الفارسیة الی اللغات الاروبیة [المجلد 6، العدد 15، 1431، الصفحة 63-80]
 • علم البدیع انعکاس المفارقة فی الأسالیب البلاغیة [المجلد 13، العدد 44، 1438، الصفحة 25-44]
 • علم البیان انعکاس المفارقة فی الأسالیب البلاغیة [المجلد 13، العدد 44، 1438، الصفحة 25-44]
 • علم الدلالة المصاحبة اللفظیة فی شعر زهیر بن أبی سلمی؛ دراسة دلالیة [المجلد 12، العدد 41، 1437، الصفحة 83-102]
 • علم الصورة الآخر الإنکلیزی فی مرایا الأنا الشرقیة المختلفة «کتاب «الجسد حقیبة سفر» لغادة السمان نموذجاً» [المجلد 14، العدد 46، 2018، الصفحة 1-20]
 • علم اللغة تحرّی الاشتقاق و التطور عن اللفظة «العتیق» فی القرآن [المجلد 7، العدد 19، 1432]
 • علم اللغة دور ابن درید فی صناعة المعجم [المجلد 6، العدد 15، 1431، الصفحة 49-62]
 • علم المصطلحات المصطلحات الجدیدة وتأثیر علم المصطلحات فی التکافؤ بینها عند الترجمة بین العربیة والفارسیة [المجلد 10، العدد 32، 1435، الصفحة 127-152]
 • علم المعانی انعکاس المفارقة فی الأسالیب البلاغیة [المجلد 13، العدد 44، 1438، الصفحة 25-44]
 • علم النحو الرد علی ادعاءات المستشرقین حول الاخطاء النحویة فی القرآن الکریم [المجلد 6، العدد 16، 1431، الصفحة 97-117]
 • علم بدیع بازنگری تعاریف استخدام بدیعی و کشف نمونه‌ای ناشناخته از آن در قرآن کریم [المجلد 9، العدد 26، 1434، الصفحة 125-149]
 • علم بلاغت معناشناسی اسلوب کنایه در جزء سی‌ام قرآن کریم [المجلد 8، العدد 23، 1433، الصفحة 72-97]
 • علمسنجی نقد و تحلیل مقاله‌های حوزة ادبیات معاصر عربی (1380-1393)؛ چالش‌ها و چشم‌انداز [المجلد 13، العدد 43، 1438، الصفحة 179-198]
 • علم¬سنجی حوزه¬ی زبان و ادبیات عربی تحلیل استنادی و روابط هم‌نویسندگی مقاله‌های مجله‌ی علمی- پژوهشی انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی (مورد مطالعه: شماره‌ی 1 تا 20) [المجلد 9، العدد 29، 1434، الصفحة 125-148]
 • علوم البلاغة دور الزمخشری فی البلاغة العربیة [المجلد 7، العدد 19، 1432]
 • علی أحمد باکثیر أسلمة الأسطورة لدی باکثیر (مسرحیة مأساة أودیب نموذجا) [المجلد 13، العدد 44، 1438، الصفحة 1-24]
 • علی عُقلة عُرسان صدی القضیة الفلسطینیة فی مسرحیة «فلسطینیات» لعلی عُقلة عُرسان [المجلد 9، العدد 28، 1434، الصفحة 23-38]
 • عمادالدین خلیل دراسة فنیة لمسرحیة «شیءعن الموت» الإسلامیة لعمادالدین خلیل [المجلد 5، العدد 11، 1430، الصفحة 91-114]
 • عمارة یعقوبیان الباثولوجیا الاجتماعیة فی روایة «عمارة یعقوبیان»؛ دراسة استفساریة حداثویة [المجلد 13، العدد 43، 1438، الصفحة 1-22]
 • عمالقة الشمال مناضلة الاستعمار فی روایات نجیب الکیلانی الاسلامیة [المجلد 7، العدد 20، 1432]
 • عمر ابوریشه سه نماد از شهیدان فلسطینی در شعر عمر ابوریشه از سال 1948م. تا 1967م. [المجلد 11، العدد 35، 1436، الصفحة 61-78]
 • عمر الخیام الذّهول والغموض بین الخیام وإیلیا ابی¬ماضی [المجلد 5، العدد 13، 1430، الصفحة 18-34]
 • عمربن ابی¬ربیعه عاشقانه‌سرایی به هنگامه‌ی حج (با نگاهی به حجازیات عمربن ابی‌ربیعه و شریف رضی) [المجلد 9، العدد 27، 1434، الصفحة 137-160]
 • عناصر القصة تحلیل العناصر القصصیة فی قصة «مقعد رونالدو» للقاصّ الفلسطینی المعاصر محمود شقیر [المجلد 6، العدد 14، 1431، الصفحة 19-36]
 • عناصر داستان کارکرد فعال ادبیات کودک در پی¬ریزی انقلاب (2012) مصر با تکیه بر داستان «انقلاب کودکان» [المجلد 8، العدد 25، 1433، الصفحة 147-176]
 • عناصر طنز بررسی عناصر طنز در رمـان «میـرامار» نجیب محفوظ [المجلد 9، العدد 27، 1434، الصفحة 117-135]
 • عناصر نمایش واکاوی عناصر نمایشی در "مقامات" حریری (504 ه.ق) [المجلد 8، العدد 23، 1433، الصفحة 124-148]
 • عن بناء القصیدة العربیة الحدیثة نقد کتاب «عن بناء القصیدة العربیة الحدیثة» (بررسی ساختار و محتوا) [المجلد 13، العدد 44، 1438، الصفحة 203-226]
 • عنتره دراسةٌ نفسیةٌ لشخصیة عنترة فی ضوء نظریة «أدلر» [المجلد 12، العدد 40، 1437، الصفحة 1-22]
 • عنوان القصیدة دلالة العنوان وبنیة الاستهلال فی شعر بدر شاکر السیاب (دیوان «شناشیل ابنة الجلبی» أنموذجًا) [المجلد 15، العدد 51، 2019، الصفحة 43-62]
 • عیسی پسر انسان بررسی کیفیت ترجمه از زبان واسطه با رویکرد متن‌مدارانه (مطالعة موردی ترجمة موسی بیدج از کتاب Jesus the son of man) [المجلد 13، العدد 42، 1438، الصفحة 219-238]
 • عیناها إیجاد المکافئ للاستعارات المفهومیة فی الترجمة العربیة لروایة عیناها وفقاً لنظریة آلوارز [( المقالات الجاهزة للنشر)]

غ

 • غادة السمان مظاهر الخرافة فی المجتمع العربی: دراسة فی روایات غادة السمان* نموذجاً [المجلد 7، العدد 20، 1432]
 • غادة السمان آسیب‌شناسی فمینیسم اگزیستانسیالیستی «سیمون دوبووار» در داستان «عیناک قدری» غادة السمان [المجلد 13، العدد 44، 1438، الصفحة 131-154]
 • غادة السمان دلالات الصور المتراسلة فی مجموعة «لیل الغرباء» لغادة السمان [المجلد 13، العدد 44، 1438، الصفحة 67-90]
 • غادة السمان الآخر الإنکلیزی فی مرایا الأنا الشرقیة المختلفة «کتاب «الجسد حقیبة سفر» لغادة السمان نموذجاً» [المجلد 14، العدد 46، 2018، الصفحة 1-20]
 • غاشیه نقش هنرسازه‌های بدیعی در تعجب‌برانگیزی مخاطب در سوره‌های مکی با تکیه بر نقد فرمالیسم روسی (مطالعة موردی: سوره‌های «بروج» و «غاشیه») [المجلد 11، العدد 36، 1436، الصفحة 53-74]
 • غبار القوافل البدایة النصیة فی الخطاب الأدبی: قصیدة «غبار القوافل» لمحمود درویش نموذجاً [المجلد 10، العدد 32، 1435، الصفحة 45-63]
 • غسان کنفانی بررسی رابطه¬ی زمان و جذابیت در روایت «الافق وراء البوّابه» از غسان کنفانی [المجلد 8، العدد 25، 1433، الصفحة 113-145]
 • غسّان کنفانی کاربرد شگردهای زمان در تکوین فرایند گفتمان روایی در رمان «رجالٌ فی الشّمس» اثر غسان کنفانی [المجلد 15، العدد 53، 2019، الصفحة 103-122]