فهرس الكلمات الرئيسية

آ

 • آرمان جاودانگی بررسی سیر سوگواره‌ای شکست ابرمرد در دو چکامه از بیّاتی و اخوان ثالث [المجلد 9، العدد 28، 1434، الصفحة 159-184]
 • آرمانشهر سمبل‌های «آرمانشهر» در شعر معاصر عربی و فارسی [المجلد 9، العدد 28، 1434، الصفحة 61-86]
 • آموزش زبان عربی ارزیابی میزان موفقیت بخش متونِ عربی عمومی سال سوم دبیرستان از دیدگاه دبیران و دانش‌آموزان (مطالعه‌ی موردی: شهرستان پیرانشهر) [المجلد 9، العدد 26، 1434، الصفحة 151-169]

ا

 • ابرمرد بررسی سیر سوگواره‌ای شکست ابرمرد در دو چکامه از بیّاتی و اخوان ثالث [المجلد 9، العدد 28، 1434، الصفحة 159-184]
 • احمد شوقی واکاوی شخصیت مجنون در نمایشنامه‌ی «مجنون لیلی» اثر احمد شوقی [المجلد 9، العدد 29، 1434، الصفحة 47-67]
 • اختلال استرس پس از ضربه تحلیل روان‌شناختی آثار محمد ماغوط براساس تأثیرات نامطلوب فقر و زندان [المجلد 9، العدد 29، 1434، الصفحة 69-99]
 • ادبیات مردمی گول نمایی و هنجار گریزی در ادبیات عصر عباسی [المجلد 9، العدد 28، 1434، الصفحة 127-158]
 • ادبیات معاصر عربی تحلیل روان‌شناختی آثار محمد ماغوط براساس تأثیرات نامطلوب فقر و زندان [المجلد 9، العدد 29، 1434، الصفحة 69-99]
 • ادونیس تجلی تجارب صوفیانه در شعر ادونیس و سهراب سپهری [المجلد 9، العدد 26، 1434، الصفحة 73-101]
 • ادونیس تأثیرپذیری أدونیس از نظریّه‌ی به‌هم‌پیوستگی عینی تی.اس الیوت [المجلد 9، العدد 26، 1434، الصفحة 101-123]
 • استخدام بازنگری تعاریف استخدام بدیعی و کشف نمونه‌ای ناشناخته از آن در قرآن کریم [المجلد 9، العدد 26، 1434، الصفحة 125-149]
 • استعاره¬ی تمثیلیه سبک‌شناسی استعاره‌ی تمثیلیه در قرآن کریم [المجلد 9، العدد 29، 1434، الصفحة 21-45]
 • اشعار تحلیل روان‌شناختی آثار محمد ماغوط براساس تأثیرات نامطلوب فقر و زندان [المجلد 9، العدد 29، 1434، الصفحة 69-99]
 • الإمام الحسین (ع) استدعاء شخصیة الإمام الحسین (ع) فی شعر یحیی السماوی [المجلد 9، العدد 27، 1434، الصفحة 1-16]
 • التراث شخصیات إیرانیة فی دیوان عبدالوهاب البیاتی [المجلد 9، العدد 26، 1434، الصفحة 1-28]
 • التراث استدعاء شخصیة الإمام الحسین (ع) فی شعر یحیی السماوی [المجلد 9، العدد 27، 1434، الصفحة 1-16]
 • التعظیم التنکیر وجمإلیاته البلاغیة فی نهج البلاغة دراسة «بعض الحکم» نموذجا [المجلد 9، العدد 26، 1434، الصفحة 29-42]
 • التعلیل النحو وقضایاه فی شرح النحاس علی المعلقات دراسة وصفیة [المجلد 9، العدد 27، 1434، الصفحة 43-63]
 • التکثیر التنکیر وجمإلیاته البلاغیة فی نهج البلاغة دراسة «بعض الحکم» نموذجا [المجلد 9، العدد 26، 1434، الصفحة 29-42]
 • التنکیر التنکیر وجمإلیاته البلاغیة فی نهج البلاغة دراسة «بعض الحکم» نموذجا [المجلد 9، العدد 26، 1434، الصفحة 29-42]
 • التنوین التنکیر وجمإلیاته البلاغیة فی نهج البلاغة دراسة «بعض الحکم» نموذجا [المجلد 9، العدد 26، 1434، الصفحة 29-42]
 • الحدیث تنوع الأسالیب فی الخطاب الإسلامی الأدبی [المجلد 9، العدد 27، 1434، الصفحة 17-41]
 • الحسین لغة ثانیة نمادپردازی در شعر مقاومت جواد جمیل [المجلد 9، العدد 28، 1434، الصفحة 39-60]
 • الحلم ملامح السریالیة فی شعر أدونیس «کتاب التحولات والهجرة فی أقالیم النهار واللیل» نموذجاً [المجلد 9، العدد 28، 1434، الصفحة 1-22]
 • الرؤیا ملامح السریالیة فی شعر أدونیس «کتاب التحولات والهجرة فی أقالیم النهار واللیل» نموذجاً [المجلد 9، العدد 28، 1434، الصفحة 1-22]
 • الرمز استدعاء شخصیة الإمام الحسین (ع) فی شعر یحیی السماوی [المجلد 9، العدد 27، 1434، الصفحة 1-16]
 • السریالیة ملامح السریالیة فی شعر أدونیس «کتاب التحولات والهجرة فی أقالیم النهار واللیل» نموذجاً [المجلد 9، العدد 28، 1434، الصفحة 1-22]
 • الشخصیات الإیرانیة شخصیات إیرانیة فی دیوان عبدالوهاب البیاتی [المجلد 9، العدد 26، 1434، الصفحة 1-28]
 • الشواهد النحو وقضایاه فی شرح النحاس علی المعلقات دراسة وصفیة [المجلد 9، العدد 27، 1434، الصفحة 43-63]
 • الفنون الأدبیة تنوع الأسالیب فی الخطاب الإسلامی الأدبی [المجلد 9، العدد 27، 1434، الصفحة 17-41]
 • القرآن تنوع الأسالیب فی الخطاب الإسلامی الأدبی [المجلد 9، العدد 27، 1434، الصفحة 17-41]
 • القیاس النحو وقضایاه فی شرح النحاس علی المعلقات دراسة وصفیة [المجلد 9، العدد 27، 1434، الصفحة 43-63]
 • الکلمات‌الرئیسة: البیاتی شخصیات إیرانیة فی دیوان عبدالوهاب البیاتی [المجلد 9، العدد 26، 1434، الصفحة 1-28]
 • الکلمات‌الرئیسة: الخطاب الأدبی الإسلامی تنوع الأسالیب فی الخطاب الإسلامی الأدبی [المجلد 9، العدد 27، 1434، الصفحة 17-41]
 • الکلمات‌الرئیسة: الشعر العراقی الحدیث استدعاء شخصیة الإمام الحسین (ع) فی شعر یحیی السماوی [المجلد 9، العدد 27، 1434، الصفحة 1-16]
 • الکلمات‌الرئیسة: المعلقات النحو وقضایاه فی شرح النحاس علی المعلقات دراسة وصفیة [المجلد 9، العدد 27، 1434، الصفحة 43-63]
 • الکلمات‌الرئیسة: نهج البلاغة التنکیر وجمإلیاته البلاغیة فی نهج البلاغة دراسة «بعض الحکم» نموذجا [المجلد 9، العدد 26، 1434، الصفحة 29-42]
 • الکلمات‌الرئیسیّة: أدونیس ملامح السریالیة فی شعر أدونیس «کتاب التحولات والهجرة فی أقالیم النهار واللیل» نموذجاً [المجلد 9، العدد 28، 1434، الصفحة 1-22]
 • الکلمات‌الرئیسیّة: فلسطین صدی القضیة الفلسطینیة فی مسرحیة «فلسطینیات» لعلی عُقلة عُرسان [المجلد 9، العدد 28، 1434، الصفحة 23-38]
 • المتلقی تنوع الأسالیب فی الخطاب الإسلامی الأدبی [المجلد 9، العدد 27، 1434، الصفحة 17-41]
 • المسرحیة صدی القضیة الفلسطینیة فی مسرحیة «فلسطینیات» لعلی عُقلة عُرسان [المجلد 9، العدد 28، 1434، الصفحة 23-38]
 • المعاصرة شخصیات إیرانیة فی دیوان عبدالوهاب البیاتی [المجلد 9، العدد 26، 1434، الصفحة 1-28]
 • المعانی الروحیة شخصیات إیرانیة فی دیوان عبدالوهاب البیاتی [المجلد 9، العدد 26، 1434، الصفحة 1-28]
 • النحاس النحو وقضایاه فی شرح النحاس علی المعلقات دراسة وصفیة [المجلد 9، العدد 27، 1434، الصفحة 43-63]
 • النحو النحو وقضایاه فی شرح النحاس علی المعلقات دراسة وصفیة [المجلد 9، العدد 27، 1434، الصفحة 43-63]
 • الیوت تأثیرپذیری أدونیس از نظریّه‌ی به‌هم‌پیوستگی عینی تی.اس الیوت [المجلد 9، العدد 26، 1434، الصفحة 101-123]
 • انسجام بررسی انسجام و پیوستگی در سوره‌ی صف با رویکرد زبان‌شناسی نقش‌گرا [المجلد 9، العدد 27، 1434، الصفحة 65-95]

ب

 • بخش متون ارزیابی میزان موفقیت بخش متونِ عربی عمومی سال سوم دبیرستان از دیدگاه دبیران و دانش‌آموزان (مطالعه‌ی موردی: شهرستان پیرانشهر) [المجلد 9، العدد 26، 1434، الصفحة 151-169]
 • به‌هم پیوستگی¬عینی تأثیرپذیری أدونیس از نظریّه‌ی به‌هم‌پیوستگی عینی تی.اس الیوت [المجلد 9، العدد 26، 1434، الصفحة 101-123]
 • بینش سوگواره¬ای بررسی سیر سوگواره‌ای شکست ابرمرد در دو چکامه از بیّاتی و اخوان ثالث [المجلد 9، العدد 28، 1434، الصفحة 159-184]

ت

 • تجارب صوفیانه تجلی تجارب صوفیانه در شعر ادونیس و سهراب سپهری [المجلد 9، العدد 26، 1434، الصفحة 73-101]
 • تحامُق وگول نمایی گول نمایی و هنجار گریزی در ادبیات عصر عباسی [المجلد 9، العدد 28، 1434، الصفحة 127-158]
 • تحلیل تحلیل روان‌شناختی آثار محمد ماغوط براساس تأثیرات نامطلوب فقر و زندان [المجلد 9، العدد 29، 1434، الصفحة 69-99]
 • تحلیل استنادی تحلیل استنادی و روابط هم‌نویسندگی مقاله‌های مجله‌ی علمی- پژوهشی انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی (مورد مطالعه: شماره‌ی 1 تا 20) [المجلد 9، العدد 29، 1434، الصفحة 125-148]
 • تحلیل شخصیت واکاوی شخصیت مجنون در نمایشنامه‌ی «مجنون لیلی» اثر احمد شوقی [المجلد 9، العدد 29، 1434، الصفحة 47-67]
 • تحلیل گفتمان بررسی انسجام و پیوستگی در سوره‌ی صف با رویکرد زبان‌شناسی نقش‌گرا [المجلد 9، العدد 27، 1434، الصفحة 65-95]
 • تصحیح انتقادی حِرز شفا (نقدی بر مقاله‌ی بررسی مضمونی سروده‌های عربی خاقانی) [المجلد 9، العدد 28، 1434، الصفحة 109-126]
 • تعریف بازنگری تعاریف استخدام بدیعی و کشف نمونه‌ای ناشناخته از آن در قرآن کریم [المجلد 9، العدد 26، 1434، الصفحة 125-149]
 • تک¬گویی درونی بررسی شیوه‌های به‌کارگیری واگویه‌ی درونی در پیشبرد روایت رمان «حمار الحکیم» اثر توفیق الحکیم [المجلد 9، العدد 29، 1434، الصفحة 101-123]
 • توفیق الحکیم بررسی شیوه‌های به‌کارگیری واگویه‌ی درونی در پیشبرد روایت رمان «حمار الحکیم» اثر توفیق الحکیم [المجلد 9، العدد 29، 1434، الصفحة 101-123]

ج

 • جواد جمیل نمادپردازی در شعر مقاومت جواد جمیل [المجلد 9، العدد 28، 1434، الصفحة 39-60]

ح

 • حبلٌ کالورید بررسی نشانه- معناشناختی ساختار روایی داستان کوتاه «حبلٌ کالورید» [المجلد 9، العدد 28، 1434، الصفحة 87-108]
 • حج عاشقانه‌سرایی به هنگامه‌ی حج (با نگاهی به حجازیات عمربن ابی‌ربیعه و شریف رضی) [المجلد 9، العدد 27، 1434، الصفحة 137-160]
 • حجازیات عاشقانه‌سرایی به هنگامه‌ی حج (با نگاهی به حجازیات عمربن ابی‌ربیعه و شریف رضی) [المجلد 9، العدد 27، 1434، الصفحة 137-160]
 • حج¬سروده¬های عاشقانه عاشقانه‌سرایی به هنگامه‌ی حج (با نگاهی به حجازیات عمربن ابی‌ربیعه و شریف رضی) [المجلد 9، العدد 27، 1434، الصفحة 137-160]
 • حمار الحکیم بررسی شیوه‌های به‌کارگیری واگویه‌ی درونی در پیشبرد روایت رمان «حمار الحکیم» اثر توفیق الحکیم [المجلد 9، العدد 29، 1434، الصفحة 101-123]

خ

 • خاقانی حِرز شفا (نقدی بر مقاله‌ی بررسی مضمونی سروده‌های عربی خاقانی) [المجلد 9، العدد 28، 1434، الصفحة 109-126]

د

 • دانش¬آموزان ارزیابی میزان موفقیت بخش متونِ عربی عمومی سال سوم دبیرستان از دیدگاه دبیران و دانش‌آموزان (مطالعه‌ی موردی: شهرستان پیرانشهر) [المجلد 9، العدد 26، 1434، الصفحة 151-169]
 • دبیران ارزیابی میزان موفقیت بخش متونِ عربی عمومی سال سوم دبیرستان از دیدگاه دبیران و دانش‌آموزان (مطالعه‌ی موردی: شهرستان پیرانشهر) [المجلد 9، العدد 26، 1434، الصفحة 151-169]

ر

 • رؤیا تجلی تجارب صوفیانه در شعر ادونیس و سهراب سپهری [المجلد 9، العدد 26، 1434، الصفحة 73-101]
 • روابط هم¬نویسندگی تحلیل استنادی و روابط هم‌نویسندگی مقاله‌های مجله‌ی علمی- پژوهشی انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی (مورد مطالعه: شماره‌ی 1 تا 20) [المجلد 9، العدد 29، 1434، الصفحة 125-148]
 • روایت بررسی نشانه- معناشناختی ساختار روایی داستان کوتاه «حبلٌ کالورید» [المجلد 9، العدد 28، 1434، الصفحة 87-108]

ز

 • زبان¬شناسی نقش¬گرا بررسی انسجام و پیوستگی در سوره‌ی صف با رویکرد زبان‌شناسی نقش‌گرا [المجلد 9، العدد 27، 1434، الصفحة 65-95]
 • زندان تحلیل روان‌شناختی آثار محمد ماغوط براساس تأثیرات نامطلوب فقر و زندان [المجلد 9، العدد 29، 1434، الصفحة 69-99]

س

 • ساختار پیوند فرم و ساختار با محتوا در سوره‌ی مبارکه‌ی تکویر [المجلد 9، العدد 27، 1434، الصفحة 97-115]
 • سبک‌شناسی سبک‌شناسی استعاره‌ی تمثیلیه در قرآن کریم [المجلد 9، العدد 29، 1434، الصفحة 21-45]
 • سهراب سپهری تجلی تجارب صوفیانه در شعر ادونیس و سهراب سپهری [المجلد 9، العدد 26، 1434، الصفحة 73-101]
 • سوره¬ی تکویر پیوند فرم و ساختار با محتوا در سوره‌ی مبارکه‌ی تکویر [المجلد 9، العدد 27، 1434، الصفحة 97-115]

ش

 • شخصیّت¬زدایی تأثیرپذیری أدونیس از نظریّه‌ی به‌هم‌پیوستگی عینی تی.اس الیوت [المجلد 9، العدد 26، 1434، الصفحة 101-123]
 • شریف رضی عاشقانه‌سرایی به هنگامه‌ی حج (با نگاهی به حجازیات عمربن ابی‌ربیعه و شریف رضی) [المجلد 9، العدد 27، 1434، الصفحة 137-160]
 • شعر عربی حِرز شفا (نقدی بر مقاله‌ی بررسی مضمونی سروده‌های عربی خاقانی) [المجلد 9، العدد 28، 1434، الصفحة 109-126]
 • شعر عربی گول نمایی و هنجار گریزی در ادبیات عصر عباسی [المجلد 9، العدد 28، 1434، الصفحة 127-158]
 • شعر معاصر عربی مظاهر قیام حسینی در اشعار معروف عبدالمجید [المجلد 9، العدد 29، 1434، الصفحة 1-19]
 • شعر معاصر عربی و فارسی سمبل‌های «آرمانشهر» در شعر معاصر عربی و فارسی [المجلد 9، العدد 28، 1434، الصفحة 61-86]
 • شعر مقاومت نمادپردازی در شعر مقاومت جواد جمیل [المجلد 9، العدد 28، 1434، الصفحة 39-60]
 • شگردهای طنز بررسی عناصر طنز در رمـان «میـرامار» نجیب محفوظ [المجلد 9، العدد 27، 1434، الصفحة 117-135]
 • شَوِش بررسی نشانه- معناشناختی ساختار روایی داستان کوتاه «حبلٌ کالورید» [المجلد 9، العدد 28، 1434، الصفحة 87-108]

ض

 • ضمیر قصه بررسی ضمایر شأن و قصه در قرآن کریم [المجلد 9، العدد 29، 1434، الصفحة 125-148]

ط

 • طنز بررسی عناصر طنز در رمـان «میـرامار» نجیب محفوظ [المجلد 9، العدد 27، 1434، الصفحة 117-135]

ع

 • عبدالوهّاب بیّاتی بررسی سیر سوگواره‌ای شکست ابرمرد در دو چکامه از بیّاتی و اخوان ثالث [المجلد 9، العدد 28، 1434، الصفحة 159-184]
 • عربی عمومی سال سوم ارزیابی میزان موفقیت بخش متونِ عربی عمومی سال سوم دبیرستان از دیدگاه دبیران و دانش‌آموزان (مطالعه‌ی موردی: شهرستان پیرانشهر) [المجلد 9، العدد 26، 1434، الصفحة 151-169]
 • عصر عباسی گول نمایی و هنجار گریزی در ادبیات عصر عباسی [المجلد 9، العدد 28، 1434، الصفحة 127-158]
 • عطف نسق بازنگری تعاریف استخدام بدیعی و کشف نمونه‌ای ناشناخته از آن در قرآن کریم [المجلد 9، العدد 26، 1434، الصفحة 125-149]
 • علم بدیع بازنگری تعاریف استخدام بدیعی و کشف نمونه‌ای ناشناخته از آن در قرآن کریم [المجلد 9، العدد 26، 1434، الصفحة 125-149]
 • علم¬سنجی حوزه¬ی زبان و ادبیات عربی تحلیل استنادی و روابط هم‌نویسندگی مقاله‌های مجله‌ی علمی- پژوهشی انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی (مورد مطالعه: شماره‌ی 1 تا 20) [المجلد 9، العدد 29، 1434، الصفحة 125-148]
 • علی عُقلة عُرسان صدی القضیة الفلسطینیة فی مسرحیة «فلسطینیات» لعلی عُقلة عُرسان [المجلد 9، العدد 28، 1434، الصفحة 23-38]
 • عمربن ابی¬ربیعه عاشقانه‌سرایی به هنگامه‌ی حج (با نگاهی به حجازیات عمربن ابی‌ربیعه و شریف رضی) [المجلد 9، العدد 27، 1434، الصفحة 137-160]
 • عناصر طنز بررسی عناصر طنز در رمـان «میـرامار» نجیب محفوظ [المجلد 9، العدد 27، 1434، الصفحة 117-135]

ف

 • فرم پیوند فرم و ساختار با محتوا در سوره‌ی مبارکه‌ی تکویر [المجلد 9، العدد 27، 1434، الصفحة 97-115]
 • فقر تحلیل روان‌شناختی آثار محمد ماغوط براساس تأثیرات نامطلوب فقر و زندان [المجلد 9، العدد 29، 1434، الصفحة 69-99]
 • فلسطینیات صدی القضیة الفلسطینیة فی مسرحیة «فلسطینیات» لعلی عُقلة عُرسان [المجلد 9، العدد 28، 1434، الصفحة 23-38]

ق

 • قرآن کریم تصویرپردازی هنری ابرار و جایگاه اخروی آنان در سوره‌ی انسان [المجلد 9، العدد 26، 1434، الصفحة 43-72]
 • قرآن کریم بررسی انسجام و پیوستگی در سوره‌ی صف با رویکرد زبان‌شناسی نقش‌گرا [المجلد 9، العدد 27، 1434، الصفحة 65-95]
 • قرآن کریم پیوند فرم و ساختار با محتوا در سوره‌ی مبارکه‌ی تکویر [المجلد 9، العدد 27، 1434، الصفحة 97-115]
 • قرآن کریم سبک‌شناسی استعاره‌ی تمثیلیه در قرآن کریم [المجلد 9، العدد 29، 1434، الصفحة 21-45]
 • قرآن کریم بررسی ضمایر شأن و قصه در قرآن کریم [المجلد 9، العدد 29، 1434، الصفحة 125-148]
 • قیام حسینی مظاهر قیام حسینی در اشعار معروف عبدالمجید [المجلد 9، العدد 29، 1434، الصفحة 1-19]

ک

 • کتاب التحولات ملامح السریالیة فی شعر أدونیس «کتاب التحولات والهجرة فی أقالیم النهار واللیل» نموذجاً [المجلد 9، العدد 28، 1434، الصفحة 1-22]
 • کلید‌واژه‌ها: ضمیر شأن بررسی ضمایر شأن و قصه در قرآن کریم [المجلد 9، العدد 29، 1434، الصفحة 125-148]
 • کنش بررسی نشانه- معناشناختی ساختار روایی داستان کوتاه «حبلٌ کالورید» [المجلد 9، العدد 28، 1434، الصفحة 87-108]

م

 • مجله¬ی انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی تحلیل استنادی و روابط هم‌نویسندگی مقاله‌های مجله‌ی علمی- پژوهشی انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی (مورد مطالعه: شماره‌ی 1 تا 20) [المجلد 9، العدد 29، 1434، الصفحة 125-148]
 • مجنون لیلی واکاوی شخصیت مجنون در نمایشنامه‌ی «مجنون لیلی» اثر احمد شوقی [المجلد 9، العدد 29، 1434، الصفحة 47-67]
 • محمد ماغوط تحلیل روان‌شناختی آثار محمد ماغوط براساس تأثیرات نامطلوب فقر و زندان [المجلد 9، العدد 29، 1434، الصفحة 69-99]
 • معروف عبدالمجید مظاهر قیام حسینی در اشعار معروف عبدالمجید [المجلد 9، العدد 29، 1434، الصفحة 1-19]
 • مهدی اخوان ثالث بررسی سیر سوگواره‌ای شکست ابرمرد در دو چکامه از بیّاتی و اخوان ثالث [المجلد 9، العدد 28، 1434، الصفحة 159-184]
 • میرامار بررسی عناصر طنز در رمـان «میـرامار» نجیب محفوظ [المجلد 9، العدد 27، 1434، الصفحة 117-135]

ن

 • نجیب محفوظ بررسی عناصر طنز در رمـان «میـرامار» نجیب محفوظ [المجلد 9، العدد 27، 1434، الصفحة 117-135]
 • نحو بررسی ضمایر شأن و قصه در قرآن کریم [المجلد 9، العدد 29، 1434، الصفحة 125-148]
 • نشانه¬معناشناسی بررسی نشانه- معناشناختی ساختار روایی داستان کوتاه «حبلٌ کالورید» [المجلد 9، العدد 28، 1434، الصفحة 87-108]
 • نظام گفتمانی بررسی نشانه- معناشناختی ساختار روایی داستان کوتاه «حبلٌ کالورید» [المجلد 9، العدد 28، 1434، الصفحة 87-108]
 • نقد حِرز شفا (نقدی بر مقاله‌ی بررسی مضمونی سروده‌های عربی خاقانی) [المجلد 9، العدد 28، 1434، الصفحة 109-126]
 • نقد ادبی پیوند فرم و ساختار با محتوا در سوره‌ی مبارکه‌ی تکویر [المجلد 9، العدد 27، 1434، الصفحة 97-115]
 • نماد تأثیرپذیری أدونیس از نظریّه‌ی به‌هم‌پیوستگی عینی تی.اس الیوت [المجلد 9، العدد 26، 1434، الصفحة 101-123]
 • نماد نمادپردازی در شعر مقاومت جواد جمیل [المجلد 9، العدد 28، 1434، الصفحة 39-60]
 • نماد سمبل‌های «آرمانشهر» در شعر معاصر عربی و فارسی [المجلد 9، العدد 28، 1434، الصفحة 61-86]
 • نمایشنامه واکاوی شخصیت مجنون در نمایشنامه‌ی «مجنون لیلی» اثر احمد شوقی [المجلد 9، العدد 29، 1434، الصفحة 47-67]

ه

 • هماهنگی انسجامی بررسی انسجام و پیوستگی در سوره‌ی صف با رویکرد زبان‌شناسی نقش‌گرا [المجلد 9، العدد 27، 1434، الصفحة 65-95]