طهران، شارع وليعصر(عج)، شارع توانير، حي نظامي كنجوي، زقاق هفت بيكر(٨)، شارع نظامي كنجوي، بناء رقم ٣٣، مؤسسة بيمه اكو للتعليم العالي، جامعة علامة طباطبائي، الطابق ٦، الغرفة ٦٠٧، اللجنة الإيرانية للغة العربية وآدابها، الرمز البريدي ١٤٣٤٨٦٣١١١
المجلد 19 (2023)
المجلد 18 (2022)
المجلد 17 (2021)
المجلد 16 (2020)
المجلد 15 (2019)
المجلد 14 (2018)
المجلد 13 (1438)
المجلد 12 (1437)
المجلد 11 (1436)
المجلد 10 (1435)
المجلد 9 (1434)
المجلد 8 (1433)
المجلد 7 (1432)
المجلد 6 (1431)
المجلد 5 (1430)
المجلد 4 (1429)
المجلد 3 (1428)
المجلد 2 (1427)
المجلد 1 (1426)
گونه‌شناسی کارکردی روایات تفسیری مجمع‌البیان بر اساس نظریة بریمو

عاطفه قرشی؛ مجید معارف؛ علیرضا دل افکار؛ محمد هادی امین ناجی

المجلد 18، العدد 64 ، ديسمبر 2022، ، الصفحة 163-188

المستخلص
  گونه‌شناسی، با پیش‌فرض قراردادن معیارهایی خاص، به دنبال انتظام پدیده ها در مجموعه‌ای منسجم است. بریمو گونه‌شناسی مبتنی بر روش را که براساس یک روش بنا شده است و در عمل گونه‌شناسی خاصی را ارائه می دهد، بر سه مبنای متفاوت بیان کرده است. یکی از مبانی مورد تاکید وی، گونه‌شناسی کارکردگرا است. بدین منظور پژوهش حاضر، با استفاده از گونه‌شناسی ...  أكثر