طهران، شارع وليعصر(عج)، شارع توانير، حي نظامي كنجوي، زقاق هفت بيكر(٨)، شارع نظامي كنجوي، بناء رقم ٣٣، مؤسسة بيمه اكو للتعليم العالي، جامعة علامة طباطبائي، الطابق ٦، الغرفة ٦٠٧، اللجنة الإيرانية للغة العربية وآدابها، الرمز البريدي ١٤٣٤٨٦٣١١١
المجلد 19 (2023)
المجلد 18 (2022)
المجلد 17 (2021)
المجلد 16 (2020)
المجلد 15 (2019)
المجلد 14 (2018)
المجلد 13 (1438)
المجلد 12 (1437)
المجلد 11 (1436)
المجلد 10 (1435)
المجلد 9 (1434)
المجلد 8 (1433)
المجلد 7 (1432)
المجلد 6 (1431)
المجلد 5 (1430)
المجلد 4 (1429)
المجلد 3 (1428)
المجلد 2 (1427)
المجلد 1 (1426)
تحلیل شخصیت اصلی رمان الخبز الحافی بر اساس نظریه سلسله مراتب نیازهای انسان آبراهام مزلو

حبيب کشاورز

المجلد 18، العدد 65 ، فبراير 2023، ، الصفحة 125-141

https://doi.org/10.22034/iaall.2022.150513

المستخلص
  نظریه سلسله مراتب نیازهای آبراهام مزلو یکی از نظریه‌های مشهور انسان‌شناسی است. در این نظریه نیازهای انسان به ترتیب به پنج دسته نیازهای فیزیولوژیکی، نیاز به امنیت، نیازهای عاطفی و احساسی، نیاز به احترام و نیاز خودشکوفایی تقسیم می‌شود. براساس این نظریه، ابتدا باید نیازهای قاعده هرم برطرف شود تا نیازهای رأس هرم ظهور یابد؛ یعنی انسان ...  أكثر

معادل‌يابي استعاره‌هاي مفهومي در ترجمة عربي رمان «چشم‌هايش» بر اساس الگوي آلوارز

حبيب کشاورز

المجلد 16، العدد 56 ، ديسمبر 2020، ، الصفحة 137-158

المستخلص
  استعارة مفهومي با استعارة سنّتي متفاوت است و اساس آن بر تشبيه نيست. همچنين استعارة مفهومي تنها به حوزة زبان محدود نمي‌شود؛ بلکه سراسر زندگي روزمره، از جمله حوزة انديشه و عمل را در بر مي‌گيرد. اين نوع استعاره ما را قادر مي‌سازد موضوعي نسبتاً انتزاعي يا فاقد ساخت را بر اساس امري عيني، ملموس کنيم. ترجمة اين نوع استعاره يکي از چالش‌هاي ...  أكثر

نقش دانش‌آموختگان رشتة زبان و ادبيات عربي در توسعة تجارت الکترونيک با کشورهاي عربي (مطالعة موردي کشور عراق)

حبيب کشاورز

المجلد 12، العدد 39 ، ديسمبر 1437، ، الصفحة 253-272

المستخلص
  امروزه همراه با توسعة اينترنت، تجارت الکترونيک نيز به يک ضرورت و پديدة بين‌المللي تبديل شده که با استفاده از ظرفيت‌هاي آن مي‌توان با معرفي محصولات و خدمات خود به جهان، سهم زيادي در توسعة صادرات غيرنفتي و در کنار آن ايجاد اشتغال براي جوانان اين مرزوبوم داشت. با توجه به موقعيت ايران، کشورهاي عربي ازجمله عراق مي‌توانند يکي از مهم‌ترين ...  أكثر