طهران، شارع وليعصر(عج)، شارع توانير، حي نظامي كنجوي، زقاق هفت بيكر(٨)، شارع نظامي كنجوي، بناء رقم ٣٣، مؤسسة بيمه اكو للتعليم العالي، جامعة علامة طباطبائي، الطابق ٦، الغرفة ٦٠٧، اللجنة الإيرانية للغة العربية وآدابها، الرمز البريدي ١٤٣٤٨٦٣١١١
المجلد 19 (2023)
المجلد 18 (2022)
المجلد 17 (2021)
المجلد 16 (2020)
المجلد 15 (2019)
المجلد 14 (2018)
المجلد 13 (1438)
المجلد 12 (1437)
المجلد 11 (1436)
المجلد 10 (1435)
المجلد 9 (1434)
المجلد 8 (1433)
المجلد 7 (1432)
المجلد 6 (1431)
المجلد 5 (1430)
المجلد 4 (1429)
المجلد 3 (1428)
المجلد 2 (1427)
المجلد 1 (1426)
بررسی استعاره‌های بصری و چندوجهی در پوسترهای عربی اربعین حسینی بر اساس رویکرد شناختی فورس‌ویل

حسن اسماعيل زاده باوانی؛ علي صياداني؛ علی مصطفی نژاد

المجلد 18، العدد 65 ، فبراير 2023، ، الصفحة 51-73

https://doi.org/10.22034/iaall.2022.151887

المستخلص
  توسعۀ نظریۀ استعارۀ شناختی توسط لیکاف و جانسون، تحقیقات زیادی در مورد استعاره ایجاد کرد و توسط فورس‌ویل با پژوهش در مورد استعارۀ بصری و چندوجهی دنبال شد. این مطالعه در یک روش توصیفی- تحلیلی به ارزیابی تناسب شیوۀ فورس‌ویل برای تحلیل پوسترهای عربی اربعین، بیان شباهت مبدا و مقصد در استعاره‌های چندوجهی، در جهت انتقال مفاهیم فرهنگی ...  أكثر

واکاوی الگوهای توانش ارتباطی دل هایمز در گفتمان اجتماعی نهج‌البلاغه (مطالعه موردی: خطبه های نهج البلاغه)

علي صياداني؛ يزدان حيدرپور مرند

المجلد 17، العدد 60 ، ديسمبر 2021، ، الصفحة 141-160

المستخلص
  از مباحث نوینی که در تحلیل گفتمان ارائه‌شده است، رویکرد جامعه‌شناختی دل هایمز است که برخاسته از توانش ارتباطی است. بحث حاضر در گام اول اشاره به ارتباط توانش زبانی با توانش ارتباطی دارد که زبان کارکرد حقیقی خود را ایفا می‌کند. در مرحله دوم اشاره به بافت برون‌زبانی دارد که عامل کنش در آن تأثیر می­گذارد. این مسئله نمود واقعی از پیوند ...  أكثر