تهران، خیابان ولی عصر(عج)، خیابان توانیر، محله نظامی گنجوی، کوچه هفت پیکر(8)، خیابان نظامی گنجوی، پلاک33، موسسه آموزش عالی بیمه اکو دانشگاه علامه طباطبایی، طبقه6، اتاق 607، انجمن ایرانی زبان وادبیات عربی، کدپستی: 1434863111
اختلاف زبانی در الکتاب و روش سیبویه در داوری میان آنها

مجید قاسمی؛ جلال مرامی

دوره 16، شماره 56 ، آذر 1399، ، صفحه 1-20

چکیده
  در کتاب سیبویه کاربردهای زبانی مختلفی وجود دارد. او میان آن کاربردها داوری و احکام خوب و بد را بر آنها اطلاق می­کند. برخی از پژوهشگران مدّعی شده­اند که او برخی از آن کاربردها را اشتباه می­داند. این پژوهش با روش توصیفی–تحلیلی بر آن است تا روش سیبویه را در داوری میان کاربردهای زبانی، مشخّص سازد. حاصل این پژوهش نشان می­دهد که ...  بیشتر

ادبی
آسیب‌شناسی اجتماعی در «عمارة یعقوبیان»؛ با رویکرد تحلیلی مدرنیستی

مجید صالح بک؛ مجید قاسمی

دوره 13، شماره 43 ، شهریور 1396، ، صفحه 1-22

چکیده
  علاء الأسوانی در رمان «عمارة یعقوبیان» با بهره‌گیری از چندین ویژگی مدرنیستی، بیماری‌های جامعة مصر را برمی‌شمرد و ریشه‌یابی می‌کند. این پژوهش می‌کوشد با روش توصیفی ـ تحلیلی، این دسته از ویژگی‌ها و نمودهای آنها را در این رمان آشکار سازد. برای مثال، یکی از ویژگی‌ها این است که در این متن به یک ساخت اکتفا نمی‌شود، بلکه متن از ...  بیشتر