طهران، شارع وليعصر(عج)، شارع توانير، حي نظامي كنجوي، زقاق هفت بيكر(٨)، شارع نظامي كنجوي، بناء رقم ٣٣، مؤسسة بيمه اكو للتعليم العالي، جامعة علامة طباطبائي، الطابق ٦، الغرفة ٦٠٧، اللجنة الإيرانية للغة العربية وآدابها، الرمز البريدي ١٤٣٤٨٦٣١١١
المجلد 19 (2023)
المجلد 18 (2022)
المجلد 17 (2021)
المجلد 16 (2020)
المجلد 15 (2019)
المجلد 14 (2018)
المجلد 13 (1438)
المجلد 12 (1437)
المجلد 11 (1436)
المجلد 10 (1435)
المجلد 9 (1434)
المجلد 8 (1433)
المجلد 7 (1432)
المجلد 6 (1431)
المجلد 5 (1430)
المجلد 4 (1429)
المجلد 3 (1428)
المجلد 2 (1427)
المجلد 1 (1426)
ادبي
بررسي سيماي قهرمانان در شعر پايداري محمد فيتوري

مريم اختياري؛ حميدرضا مشايخي؛ مصطفي کمالجو

المجلد 15، العدد 51 ، سبتمبر 2019، ، الصفحة 63-82

المستخلص
  قهرمان و قهرمان‌سرايي ازجمله ويژگي‌هاي بارز ادبيات معاصر عربي است که شاعران زيادي کم‌وبيش به آن روي آورده‌اند. «محمد فيتوري» ازجمله سرايندگاني است که در حوزۀ پايداري به ترسيم سيماي قهرمانان و گرايش‌هاي ميهن‌پرستانة آنان پرداخته‌است. ازآنجاکه قارۀ آفريقا سال‌ها ميدان تاخت‌وتاز استعمارگران اروپايي بود، در اين خطه همواره ...  أكثر

ادبي
بررسي مضامين مقاومت و استعمارستيزي در اشعار مفدي زکريا و پابلو نرودا (بر پاية مدرسة تطبيقي اروپاي شرقي «مکتب سلافيه»)

مالک عبدي؛ نوال مجدّم

المجلد 13، العدد 43 ، ديسمبر 1438، ، الصفحة 109-130

المستخلص
  ادبيات مقاومت چهره‌اي انساني و جهاني دارد. هر گاه در کشورهاي اشغال‌شده، نسلي مبارز پديد مي‌آيد که براي رهايي سرزمين، فرهنگ و سنت‌هاي خود از چنگال تجاوزگران به پا مي‌خيزد و قلم به دست مي‌گيرد، ادبيات مقاومت متولد مي‌شود. شاعر مقاومت الجزاير، «مفدي زکريا» و شاعر مقاومت شيلي «پابلو نرودا» همدوش با ديگر مردم سلاح قلم را ...  أكثر

ادبي
کاوشي در معاني ثانوي و داده‌هاي دروني رمان زقاق المدق بر پاية روش گفتمان‌کاوي انتقادي فرکلاف

مسلم خزلي؛ محمود دهنوي؛ علي سليمي

المجلد 13، العدد 42 ، أغسطس 1438، ، الصفحة 131-152

المستخلص
  رمان «زقاق المدق» يکي از آثار نجيب محفوظ است که در آن فضاي جامعۀ مصر را در زمان جنگ جهاني دوم و ورود استعمارگران به مصر به تصوير مي‌کشد و با ديدي انتقادي پيامدهاي بد آن را بر مردم مصر نشان مي‌دهد. اين جستار مي‌کوشد براساس روش تحليل گفتمان نورمن فرکلاف، به گفتمان‌کاوي انتقادي رمان زقاق المدق بپردازد و گفتمان‌هاي غالب و مفاهيم ...  أكثر