طهران، شارع وليعصر(عج)، شارع توانير، حي نظامي كنجوي، زقاق هفت بيكر(٨)، شارع نظامي كنجوي، بناء رقم ٣٣، مؤسسة بيمه اكو للتعليم العالي، جامعة علامة طباطبائي، الطابق ٦، الغرفة ٦٠٧، اللجنة الإيرانية للغة العربية وآدابها، الرمز البريدي ١٤٣٤٨٦٣١١١
المجلد 19 (2023)
المجلد 18 (2022)
المجلد 17 (2021)
المجلد 16 (2020)
المجلد 15 (2019)
المجلد 14 (2018)
المجلد 13 (1438)
المجلد 12 (1437)
المجلد 11 (1436)
المجلد 10 (1435)
المجلد 9 (1434)
المجلد 8 (1433)
المجلد 7 (1432)
المجلد 6 (1431)
المجلد 5 (1430)
المجلد 4 (1429)
المجلد 3 (1428)
المجلد 2 (1427)
المجلد 1 (1426)
بررسی انگیزش یادگیری زبان عربی دانشجویان دانشگاه شیراز بر مبنای سیستم خودهای انگیزشی زبان دوم

يوسف نظري؛ دانش محمدي؛ حميد زارعي فرد

المجلد 17، العدد 58 ، يونيو 2021، ، الصفحة 71-92

المستخلص
  این پژوهش به بررسی انگیزش یادگیری زبان عربی به عنوان زبان خارجی در میان دانشجویان این رشته در دانشگاه شیراز می­پردازد و بر پایه نظریه «سیستم خودهای انگیزشی زبان دوم» دورنیه انجام شده است. برای شناسایی عوامل انگیزشی، متغیرهای شانزده­گانه دورنیه مطالعه گردید. ابزار این بررسی پرسشنامه­ای است که دورنیه (2010) برای سنجش یادگیری ...  أكثر

نقش «هستة کارآفريني» در توسعة کارآفريني براي رشتة زبان و ادبيات عربي (بررسي هستة کارآفريني گروه زبان و ادبيات عربي دانشگاه شيراز)

يوسف نظري؛ حسين کياني

المجلد 12، العدد 40 ، مارس 1438، ، الصفحة 235-254

المستخلص
  دانش، مهارت، و نگرش سه موضوع اساسي در گسترش کارآفريني است. اين سه موضوع نقش فراواني در توسعة کارآفريني در رشته‌هاي غير علوم انساني داشته‌اند، اما در علوم انساني نياز به بازنگري اساسي دارند. در رشتة زبان و ادبيات عربي نيز بايد دانش کارآفريني، مهارت آن و نيز نگرش استادان و دانشجويان مورد بازنگري اساسي قرار گيرد. اين پژوهش پس از آسيب‌شناسي ...  أكثر