طهران، شارع وليعصر(عج)، شارع توانير، حي نظامي كنجوي، زقاق هفت بيكر(٨)، شارع نظامي كنجوي، بناء رقم ٣٣، مؤسسة بيمه اكو للتعليم العالي، جامعة علامة طباطبائي، الطابق ٦، الغرفة ٦٠٧، اللجنة الإيرانية للغة العربية وآدابها، الرمز البريدي ١٤٣٤٨٦٣١١١
المجلد 19 (2023)
المجلد 18 (2022)
المجلد 17 (2021)
المجلد 16 (2020)
المجلد 15 (2019)
المجلد 14 (2018)
المجلد 13 (1438)
المجلد 12 (1437)
المجلد 11 (1436)
المجلد 10 (1435)
المجلد 9 (1434)
المجلد 8 (1433)
المجلد 7 (1432)
المجلد 6 (1431)
المجلد 5 (1430)
المجلد 4 (1429)
المجلد 3 (1428)
المجلد 2 (1427)
المجلد 1 (1426)
خوانش سرودة «عذاب حلاج» عبدالوهاب بیاتی در پرتو نظرية ساختارگرایی تکوینی گلدمن

صديقه اسدي مجره؛ سيد رضا ميرأحمدي؛ صادق عسکري؛ فرهاد رجبي

المجلد 18، العدد 62 ، مايو 2022، ، الصفحة 145-166

المستخلص
  لوسین­ گلدمن در نظریّۀ ساخت­گرایی تکوینی خود ارتباطِ معنادار ساختار جامعه و ساختار اثر ادبی را بررسی ­می­کند. به­گمان گلدمن، هنرمند با آگاهی ممکن خود که بیشینۀ آگاهی و آرمان وی است، در برابر ایدئولوژی و  آگاهی کاذبی که قدرت مسلّط بر جامعه آن را نمایندگی­می­کند، وضعیت بغرنجی پیدا­ می­کند و در ساختار جامعه تحوّلی ...  أكثر

ادبي
زبان و تحول فرهنگي ـ شناختي بر اساس نظرية فرماليسم در رويکرد شکل‌دهي جامعه‌شناسي (مطالعه موردي موتيف «بخشش بدون منت» در قرآن و ديوان متنبي)

جلال مرامي؛ رجاء[ ابوعلي؛ قاسم عزيزي مراد

المجلد 15، العدد 52 ، ديسمبر 2019، ، الصفحة 105-124

المستخلص
  نقش زبان در رويکرد نظام‌مند فرماليستي منحصر در ارتباط نيست؛ بلکه پاي را فراتر از اين گذاشته و به ايجاد فرهنگ و توليد شناخت منجر شده‌است. بنابراين اين مقاله درصدد پاسخگويي به اين سؤال مهم است که: متن ادبي چه رابطه‌اي با شناخت و گفتمان فرهنگي مي‌تواند داشته باشد؟ در اين مقاله بر اساس رويکرد يادشده به بررسي موتيفِ «بخشش بدون منت» ...  أكثر