طهران، شارع وليعصر(عج)، شارع توانير، حي نظامي كنجوي، زقاق هفت بيكر(٨)، شارع نظامي كنجوي، بناء رقم ٣٣، مؤسسة بيمه اكو للتعليم العالي، جامعة علامة طباطبائي، الطابق ٦، الغرفة ٦٠٧، اللجنة الإيرانية للغة العربية وآدابها، الرمز البريدي ١٤٣٤٨٦٣١١١
المجلد 19 (2023)
المجلد 18 (2022)
المجلد 17 (2021)
المجلد 16 (2020)
المجلد 15 (2019)
المجلد 14 (2018)
المجلد 13 (1438)
المجلد 12 (1437)
المجلد 11 (1436)
المجلد 10 (1435)
المجلد 9 (1434)
المجلد 8 (1433)
المجلد 7 (1432)
المجلد 6 (1431)
المجلد 5 (1430)
المجلد 4 (1429)
المجلد 3 (1428)
المجلد 2 (1427)
المجلد 1 (1426)
شگرد‌های دیرش و کارکردِ رازآفرینی و رازگشایی در رمان ابواب‌‌المدینه نوشتة الیاس خوری

يدالله ملايری؛ معصومة صیامی

المجلد 19، العدد 67 ، سبتمبر 2023، ، الصفحة 157-180

https://doi.org/10.22034/iaall.2023.345953.2697

المستخلص
   الياس خوري يكي از نویسندگان برجسته لبنانی و از چهره‌های سرآمدِ نگارش ادبیات شگرف در رمان عربی است. بازی هنرمندانه با زمان، نقشی بنیادین در آفرینش جهان داستانی شگرف رمان­های الیاس خوری دارد. شگردهای دیرش در آفرینش و رازناکیِ جهان داستانی این نویسنده به­ویژه در رمان کوتاه و فشرده و رازناکِ ابواب­المدینه بسیار کارگر افتاده ...  أكثر