تهران، خیابان ولی عصر(عج)، خیابان توانیر، محله نظامی گنجوی، کوچه هفت پیکر(8)، خیابان نظامی گنجوی، پلاک33، موسسه آموزش عالی بیمه اکو دانشگاه علامه طباطبایی، طبقه6، اتاق 607، انجمن ایرانی زبان وادبیات عربی، کدپستی: 1434863111

آ

 • آباد، مرضیة استدعاء شخصیة الإمام الحسین (ع) فی شعر یحیی السماوی [دوره 9، شماره 27، 1392، صفحه 1-16]

 • آباد، مرضیه زمخشری و نقش وی در بلاغت عربی [دوره 7، شماره 19، 1390]

 • آبدانان مهدیزاده، محمود وجدانیّات در اشعار شریف رضی [دوره 4، شماره 10، 1387، صفحه 39-56]

 • آبدانان مهدیزاده، محمود واکاوی شخصیت مجنون در نمایشنامه‌ی «مجنون لیلی» اثر احمد شوقی [دوره 9، شماره 29، 1392، صفحه 47-67]

 • آبدانان مهدیزاده، محمود دراسة التغریب ودوره فی کتابة المقامة مع نظرة تحلیلیة تطبیقیة إلی دوره فی إنشاء مقامات الهمذانی والحریری [دوره 14، شماره 47، 1397، صفحه 39-60]

 • آجورلو، فرزانه تعارض عملية الإدراك الجمالي و اتّساع المفاهیم الشعریة [دوره 17، شماره 60، 1400، صفحه 121-140]

 • آذرشب، محمدعلی همبستگی تصویر هنری و وحدت ارگانیک در شعر رومانتیک فدوی طوقان [دوره 16، شماره 54، 1399، صفحه 1-27]

 • آذرنوش، آذرتاش مفاهیم آیه در دورة پیش از اسلام: تبار شناسی و معناشناسی [دوره 6، شماره 17، 1389]

 • آذرنوش، آذرتاش اتیمولوژی تطبیقی نام آدم ابوالبشر در زبان¬های عربی و عبری [دوره 5، شماره 13، 1388، صفحه 55-81]

 • آذرنوش، آذرتاش التعامل الثقافی بین الفارسیه و العربیه (بحث فی المعربات) [دوره 2، شماره 5، 1385، صفحه 163-173]

 • آرام‌فر، مونا بنیة الشخصیة فی قصتی "المجنون" لغسّان کنفانی و"هندی أحمر فی آستارا" لبیجن نجدی علی أساس نظرة بولدشویلر [دوره 16، شماره 56، 1399، صفحه 159-188]

 • آرمن، سید ابراهیم مطابقت بین راوی، مؤلف، و شخصیتِ محوری در زندگی‌نامه‌خودنوشت «حیاتی» اثر احمد امین [دوره 11، شماره 35، 1394، صفحه 1-21]

 • آرمن، سیدابراهیم مقارنة مابعد استعماریة للشخصیة الرئیسیة وغریمها فی روایات الجزایر وإیران الریفیة؛ «الحریق» دیب و «توپ» ساعدی أنموذجاً [دوره 15، شماره 51، 1398، صفحه 103-124]

 • آریادوست، سیّدحسن بازخوانی شخصیت‌های قرآنی در رمان «طیور الحذر» ابراهیم نصرالله [دوره 8، شماره 25، 1391، صفحه 79-112]

 • آقاجانی یزدآبادی، سمیه بازتاب جلوه های خرافات در رمان های «غادة السمان» [دوره 7، شماره 20، 1390]

 • آقاعلی پور، یعقوبعلی زیبایی‌شناسی ساختار ساخت‌های نحوی در داستان پلنگ‌ها در روز دهم [دوره 13، شماره 42، 1396، صفحه 21-42]

 • آقاغلزاده، فردوس نقش زبان عربی در انتقال واژه¬های فارسی به زبان¬های اروپایی [دوره 6، شماره 15، 1389، صفحه 63-80]

 • آقاغلزاده، فردوس بررسی زبان‌شناختی استعاره ی جهتی بالا/ پایین در زبان قرآن رویکرد معنی شناسی شناختی [دوره 5، شماره 12، 1388، صفحه 55-82]

 • آقاگلزاده، فردوس دراسة مفاهیم الإستعارات فی نهج البلاغة (علی أساس منهج اللسانیات المعرفیة) [دوره 8، شماره 22، 1391، صفحه 155-188]

 • آقايي نژاد، بهنام دراسة الوظيفة التمثيلية في صور الكتب العربية للمرحلة الثانوية الأولى في المدارس الإيرانية [دوره 18، شماره 65، 1401، صفحه 97-124]

 • آل بویه لنگرودی، عبدالعلی ساختار سنت و سازوکار آن در شعر بلند حیدری [دوره 10، شماره 32، 1393، صفحه 1-23]

ا

 • ابراهیمی کاوري، صادق بررسی ویران‌شهر در رمان معاصر عراق (مطالعة موردی: رمان «یا مریم» اثر سنان أنتون) [دوره 17، شماره 61، 1400، صفحه 23-46]

 • ابن‌الرسول، سیدمحمدرضا پژوهشی توصیفی درباره نحو و مسایل آن در شرح نحاس بر معلقات [دوره 9، شماره 27، 1392، صفحه 43-63]

 • ابن الرسول، سيدمحمدرضا قصة بيت شعر (قراءة نقدية تحليلية لبيت تمثل به الإمام علي عليه السلام في مواجهة ابن ملجم المرادي) [دوره 16، شماره 57، 1399، صفحه 115-140]

 • ابن الرسول، سیدمحمدرضا ترجمه نزد ادیبان و بلاغت‌پژوهان گذشتة فارسی [دوره 12، شماره 40، 1395، صفحه 59-78]

 • ابن الرسول، سیدمحمدرضا ظاهرة الفعل المرکب فی اللغة العربیة؛ عرض ونقاش [دوره 13، شماره 45، 1396، صفحه 141-164]

 • ابن الرسول، سیدمحمدرضا دراسة تطبیقیة لنظریة نظم الکلام بین وجهات النظر القدیمة والحدیثة [دوره 13، شماره 43، 1396، صفحه 155-178]

 • ابوعلی، رجاء اللغة والتحول الثقافی - المعرفی علی ضوء النظریّة الشکلیّة من منظور السوسیونصیة فی علم الاجتماع موتیف «العطاء دون المنّة» فی القرآن ودیوان المتنبی نموذجاً [دوره 15، شماره 52، 1398، صفحه 105-124]

 • ابویسانی، حسین فلفل و عناصر داستان [دوره 3، شماره 8، 1386، صفحه 27-40]

 • ابویسانی، حسین ناسازواری تصویری در شعر سیاسی نزار قبانی [دوره 13، شماره 42، 1396، صفحه 65-88]

 • ابویسانی، حسین کتاب «عن بناء القصیدة العربیة الحدیثة» نقده فی الشکل والمحتوی [دوره 13، شماره 44، 1396، صفحه 203-226]

 • ابویسانی، حسین بررسی تطبیقی دو نمایشنامة پیگمالیون ( با محوریت موضوع «چالش میان هنر و زندگی») [دوره 14، شماره 46، 1397، صفحه 59-80]

 • اجاقی، محمد انعکاس الذکاءات المتعددة‌ و‌الأهداف المعرفیّة فی کتاب العربیة للصّفّ الثامن [دوره 13، شماره 44، 1396، صفحه 179-202]

 • اجیه، تقی مقارنة عنصر العاطفة فی روایة "دا" وقصص غسان الکنَفانی [دوره 10، شماره 31، 1393، صفحه 117-136]

 • احمدزاده، علي دارسة الوظائف النفسیة لرمز الخمر في خمریة ابن الفارض [دوره 16، شماره 57، 1399، صفحه 69-88]

 • احمدزاده، علی مناقشة فکرة «الإنسان الکامل» فی أشعار ابن الفارض فی إطار آراء یونغ [دوره 14، شماره 49، 1397، صفحه 111-130]

 • احمدلو، زهرا تشریح و تحلیل قاعده نحوی قطع و وصل در الکتاب سیبویه و تفسیر الکبیر فخر رازی [(مقالات آماده انتشار)]

 • احمدنیا، سیدمحمد وظیفة المضمون الانتقادیة فی روایة «النهایات»لعبد الرحمن منیف [دوره 10، شماره 31، 1393، صفحه 65-88]

 • احمدي، محمدنبي أفکار الطفل السوريّ العقلیّة عن الحرب في شعر مقاومة حسین حبش [دوره 17، شماره 61، 1400، صفحه 69-90]

 • احمدی، حمید تحلیل استنادی و روابط هم‌نویسندگی مقاله‌های مجله‌ی علمی- پژوهشی انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی (مورد مطالعه: شماره‌ی 1 تا 20) [دوره 9، شماره 29، 1392، صفحه 125-148]

 • احمدی، شلیر تمظهرات «الشكلانية الروسية» في آراء الجاحظ النقدية [دوره 18، شماره 65، 1401، صفحه 173-199]

 • احمدی، محسن دراسة مقارنة للألوان فی شعر بشار بن برد وشوریدة شیرازی فی ضوء نظریة ماکس لوشر النفسی [دوره 12، شماره 40، 1395، صفحه 119-142]

 • احمدی، محمد نبی نگرش بلاغی ها و نحوی ها به زبان [دوره 6، شماره 15، 1389، صفحه 81-94]

 • احمدی، محمّدنبی القلب فی القرآن الکریم، استعمالٌ حقیقی أو مجازی [دوره 8، شماره 22، 1391، صفحه 99-120]

 • احمدی، محمّدنبی تحلیل روان‌شناسانه شخصیّت "میلاد" در رمان "خُبز عَلی طاولةِ اَلخال میلاد" بر اساس نظریه طرحواره‌درمانی جفری یانگ [(مقالات آماده انتشار)]

 • احمدیان، حمید نقد روانشناختی بدبینی ابوالعلاء معری [دوره 10، شماره 30، 1393، صفحه 109-133]

 • احمدیان، حمید حذف در تعبیر قرآنی و جایگاه آن در ترجمه فارسی (حذف فعل برای نمونه) [دوره 12، شماره 41، 1395، صفحه 39-60]

 • احمدی چناری، علی اکبر من الواقعية إلى الحداثة في رواية «الحب في المنفى» للروائي بهاء طاهر [دوره 18، شماره 64، 1401، صفحه 143-161]

 • احمدی چناری، علی اکبر دراسة دور ريادة الأعمال في الأمثال العربية: دراسة موضوعية وبلاغية [دوره 19، شماره 67، 1402، صفحه 105-126]

 • اختری، طاهره تاثیر راهبردهای یادگیری زبان دوم بر فرآیند یادگیری زبان عربی [دوره 2، شماره 6، 1385، صفحه 81-98]

 • اختری، طاهره تجلّی التجربة الصوفیّة عند أدونیس و سهراب سبهری [دوره 9، شماره 26، 1392، صفحه 73-101]

 • اختیاری، مریم دراسه صوره الأبطال فی شعر المقاومة لمحمد الفیتوری [دوره 15، شماره 51، 1398، صفحه 63-82]

 • اسحاقیان دریچه، مهدی سیمای امام خمینی در شعر معاصر عرب [دوره 1، شماره 3، 1384، صفحه 91-105]

 • اسدی مجره، صدیقه قراءة قصيدة "عذاب الحلاج" لعبد الوهاب بياتي في ضوء نظرية البنيوية التكوينية لغولدمان [دوره 18، شماره 62، 1401، صفحه 145-166]

 • اسماعيل زاده باوانی، حسن دراسة الإستعارات البصرية ومتعددة الأوجه في ملصقات الأربعين الحسيني العربية بناءً على نهج فورسفيل المعرفيّ [دوره 18، شماره 65، 1401، صفحه 51-73]

 • اسماعيلي، سجاد بررسی جلوه‌های «خود و دیگری» در رمان «الربیع و الخریف» اثر حنّا مینة [دوره 18، شماره 64، 1401، صفحه 25-45]

 • اسماعیل زاده، حسن تهوید الطلاب الفلسطینیین فی النظام التعلیمی لمدارس فلسطین المحتلّة [دوره 12، شماره 41، 1395، صفحه 197-218]

 • اسماعیل غانمى، محمد جواد تصویرپردازی‌های زیباشناسانۀ واژۀ «النفط» در شعر عباسى [دوره 13، شماره 44، 1396، صفحه 113-130]

 • اسماعیلی، سجاد تقویم المقررات الدراسیة لفرع اللغة العربیة وآدابها علی ضوء مؤشرات التسویق [دوره 11، شماره 35، 1394، صفحه 171-189]

 • اسماعیلی، سجاد تقویم محتوی الکتب التعلیمیة لمادة النصوص الأدبیة العربیة فی مرحلة البکالوریوس لفرع اللغة العربیة وآدابها فی ضوء مهارات التفکیر الناقد [دوره 12، شماره 39، 1395، صفحه 181-204]

 • اسماعیلی، سجاد اثربخشی راهبرد بارش مغزی در پیش‌برد توانش ادبی دانشجویان رشتۀ زبان و ادبیات عربی در مقطع کارشناسی [دوره 16، شماره 57، 1399، صفحه 1-21]

 • اسماعیلی، مریم نقد روانشناختی بدبینی ابوالعلاء معری [دوره 10، شماره 30، 1393، صفحه 109-133]

 • اسمعیل زاده، محمّد مضامین مراثی حسینی در دیوان سیّد مرتضی [دوره 5، شماره 12، 1388، صفحه 83-106]

 • اشکوری، سید عدنان [دوره 11، شماره 35، 1394، صفحه 151-170]

 • اشکوری، سید عدنان ناسازواری تصویری در شعر سیاسی نزار قبانی [دوره 13، شماره 42، 1396، صفحه 65-88]

 • اشکوری، سید عدنان تقییم العلاقة بین العوامل الحافظة وانخفاض دوافع طلاب اللغة العربیة وآدابها فی مرحلة البکالوریوس على أساس نظریة هرتسبرغ [دوره 16، شماره 56، 1399، صفحه 113-136]

 • اشکوری، سید عدنان دراسة أسباب الضعف لدى طلاب اللغة العربية في مهارتي الاستماع والتحدّث، من وجهة نظر أساتذة المهارات اللغوية (جامعات طهران الوطنیة أنموذجاً) [دوره 18، شماره 63، 1401، صفحه 181-206]

 • اصغري، جواد دراسة مقارنة للأفعال المعتلة المجردة بین اللغتین السامیتین [دوره 18، شماره 62، 1401، صفحه 95-120]

 • اصغری، بهنوش رویکردی به لطائف حرف جر (إلی) در قرآن کریم [دوره 6، شماره 16، 1389، صفحه 1-12]

 • اصغری، بهنوش بررسی تطبیقی تنوع واژگان در شیوۀ نگارش احمد حسن زیات، شوقی ضیف وحنا فاخوری بر اساس مقیاس جانسون [دوره 18، شماره 62، 1401، صفحه 51-72]

 • اصغری، جواد شیوه های روایی در آثار داستانی ابراهیم نصرالله [دوره 6، شماره 16، 1389، صفحه 51-72]

 • اصغری، جواد تأثیرپذیری نجیب محفوظ از هزارویک شب [دوره 8، شماره 25، 1391، صفحه 177-208]

 • اصغری، محمد جعفر بررسی نشانه شناسی دو قصیدة «التینة الحمقاء» ابوماضی و «دو کاج» محمدجواد محبت بر اساس نظریة ریفاتر [دوره 15، شماره 52، 1398، صفحه 63-82]

 • اصلانی، سردار رمز و اسطوره و تصویر رمزی در دیوان أبی ماضی [دوره 8، شماره 21، 1390، صفحه 1-20]

 • اصلانی، سردار تحلیل جامعه‌شناختی داستان شعری «حفّار القبور» از بدر شاکر السیاب(ساختگرای تکوینی) [دوره 16، شماره 56، 1399، صفحه 43-64]

 • اعتضادی فر، مهناز دور أقسام اللغة العربیة وآدابها فی ازدهار الرحلات السیاحیة بالتأکید علی جنوب وشمال الخلیج الفارسی [دوره 15، شماره 51، 1398، صفحه 143-160]

 • اعتمادی، محمد نهضت فکری، علمی ابو اسود و پایه گذاری شعر نو در اسلام [دوره 7، شماره 18، 1390]

 • افخمی عقدا، رضا بررسی روان‌کاوانة شخصیت «عنتره» بر اساس نظریة آلفرد آدلر [دوره 12، شماره 40، 1395، صفحه 1-22]

 • افضلي، علي دراسة تعریب شعر سهراب سبهري ونقده باستخدام نظریة جدعون توري [دوره 18، شماره 63، 1401، صفحه 207-226]

 • افضلی، زهرا نقش راهبردها و فنون آموزشی در تدریس صرف و نحو عربی [دوره 6، شماره 16، 1389، صفحه 73-96]

 • افضلی، زهرا دراسة عنصر الفکرة و تحلیله فی روایة الطریق الطویل لنجیب الکیلانی [دوره 8، شماره 23، 1391، صفحه 149-174]

 • افضلی، زهرا شیوه های بازنمایی افکار در رمان« الطریق» اثر نجیب محفوظ براساس نظریه« لیچ» و «شورت» [دوره 11، شماره 37، 1394، صفحه 1-20]

 • افضلی، علی البحث عن الذات: دراسة أزمة الهویة فی روایة ساق البامبو بناء علی نظریة إریکسون [دوره 14، شماره 47، 1397، صفحه 97-116]

 • افضلی، علی رهایی اندیشه از زنجیرِ تقلید به سوی اصلاح و نوآوری خوانش تحلیلی جهان‌بینیِ دینی در مقالات محمّد عبده [دوره 16، شماره 55، 1399، صفحه 33-52]

 • افضلی، فرشته تحلیل العناصر الثقافية في ترجمة رواية «شازده احتجاب» على أساس فئات تسعة [دوره 19، شماره 66، 1402، صفحه 175-204]

 • افقری، زهرا قصة بيت شعر (قراءة نقدية تحليلية لبيت تمثل به الإمام علي عليه السلام في مواجهة ابن ملجم المرادي) [دوره 16، شماره 57، 1399، صفحه 115-140]

 • اقبالی، عباس تحلیل اعتراض نحوی در ترجمه شعر عربی [دوره 3، شماره 7، 1386، صفحه 135-157]

 • اقبالی، عباس دراسة البناء الدرامی فی الشعر الجاهلی مؤکّدا علی المعلّقات و قصیدتی شعراء الصعالیک [دوره 10، شماره 32، 1393، صفحه 65-78]

 • اقبالی، عباس «الإلتفات» کعنصرٍ فاعلٍ فی الاتّساق النّصّی للقرآن (دراسة السّورتین المکیّتین و السّورتین المدنیّتین أنموذجاً) [دوره 14، شماره 48، 1397، صفحه 59-82]

 • اقبالی، عباس دراسة منهجیّة الإمام فخر الرّازي في احتجاجاته على الشّيخ عبدالقاهر الجرجاني في مبحث الکناية ‏‏(ترکیزاً علی الدّلالة العقلیّة)‏ [(مقالات آماده انتشار)]

 • اقبالی، مسعود روند تحولات فکری و اخلاقی الیاس ابوشبکه با تکیه بر دیوانهای او [دوره 4، شماره 9، 1387، صفحه 83-104]

 • اکبری، سعید بررسی درونمایه‌های شعر مظفّر نوّاب [دوره 4، شماره 9، 1387، صفحه 83-104]

 • اکبری، صاحبعلی التحلیل النقدی لکتاب «الحیاة الأدبیة فی عصر الحروب الصلیبیة بمصر والشام» [دوره 13، شماره 45، 1396، صفحه 191-204]

 • اکبری زاده، فاطمه التحلیل النقدی لکتاب سیمیائیة النص السردی لعبد الهادی أحمد الفرطوسی [دوره 13، شماره 42، 1396، صفحه 239-260]

 • اکبری زاده، فاطمه چندآوایی (پولیفونی) در رمان زنانه بررسی تطبیقی رمان «ذاکرة الجسد» و «چراغ‌ها را من خاموش می‌کنم» [دوره 14، شماره 47، 1397، صفحه 1-18]

 • اکبری زاده، فاطمه كارناول در رمان "بريد الليل" اثر "هدي بركات" [دوره 18، شماره 64، 1401، صفحه 47-72]

 • اکبری مفاخر، مظفر تحلیل مکتب ادبی داستان «سه گانه» نجیب محفوظ [دوره 5، شماره 11، 1388، صفحه 115-136]

 • اکبری موسی‌آبادی، مریم مطابقت بین راوی، مؤلف، و شخصیتِ محوری در زندگی‌نامه‌خودنوشت «حیاتی» اثر احمد امین [دوره 11، شماره 35، 1394، صفحه 1-21]

 • اکبری موسی آبادی، مریم سبک شناختی قصیده «لاعب النرد» محمود درویش [دوره 6، شماره 17، 1389]

 • اکیزه خو، طوبی بررسی علل کم علاقگی دانش آموزان دبیرستان به درس عربی از دیدگاه دبیران شهر شیراز [دوره 2، شماره 5، 1385، صفحه 89-108]

 • الأشقر، عبدالنبي الأمثال الشعبيّة العربيّة وإشکاليّة الأمن اللغوي: بنية، نوع ودلالة، تسمية وتصنيف [دوره 17، شماره 58، 1400، صفحه 1-20]

 • البدیری، علی مجید زیبایی‏ شناسی کارکردی عنوان در شعر سراینده ی معاصر عراق، عبد الکریم کاصد [(مقالات آماده انتشار)]

 • البوشهبازی، عزیز تصویرپردازی‌های زیباشناسانۀ واژۀ «النفط» در شعر عباسى [دوره 13، شماره 44، 1396، صفحه 113-130]

 • البوغبیش، عبدالکریم تصویرپردازی‌های زیباشناسانۀ واژۀ «النفط» در شعر عباسى [دوره 13، شماره 44، 1396، صفحه 113-130]

 • الدهنی، نسرین ترجمۀ شعر «احمد شاملو» در جهان عرب [دوره 13، شماره 43، 1396، صفحه 219-238]

 • الدّهنی، نسرین ترجمة شعر فروغ فرّخزاد فی الوطن العربیّ [دوره 10، شماره 30، 1393، صفحه 41-59]

 • القضاة، محمد علی بررسی انتقادی اشعار عربی سعدی شیرازی [دوره 7، شماره 20، 1390]

 • امامی، نصرالله واکاوی شخصیت مجنون در نمایشنامه‌ی «مجنون لیلی» اثر احمد شوقی [دوره 9، شماره 29، 1392، صفحه 47-67]

 • امجدی قره کوشن، حمیده «بیت الحکمه» و تاثیر آن بر غنابخشی فرهنگ و ادب عربی در عصر اول عباسی [دوره 5، شماره 12، 1388، صفحه 135-155]

 • امرائي، محمدحسن تحلیل گفتمان انتقادی شعر نقائض بر اساس نظریة اجتماعی شناختی ون دایك (مطالعة موردی: نقیضه فرزدق و جریر) [دوره 18، شماره 63، 1401، صفحه 1-30]

 • امرائی، محمدحسن قدرت تولید معنا و تراوشات معنایی اعتقادی در غدیریه أبو تمام الطایی (رویکردی سبکی ساختاری) [دوره 19، شماره 67، 1402، صفحه 23-52]

 • امرایی، محمدحسن بررسی روان‌شناختی ابراز وجود در شخصیت خودشیفتة ابوفراس حمدانی و رومیات او (با تکیه بر نظریات روان‌شناختی «هاینزکوهت») [دوره 12، شماره 40، 1395، صفحه 23-38]

 • امين مقدسي، ابوالحسن تحليل نقدي لخطابات المقاومة والاحتلال والخيانة في فيلم "عمر" السينمائي من منظور لاكلا وموف [دوره 19، شماره 67، 1402، صفحه 127-156]

 • امیدعلی، احمد ابن زریق و قصیده فراقیه [دوره 4، شماره 10، 1387، صفحه 101-120]

 • امیدوار، احمد تأثیر اندیشه های محمد عبده در اشعار اجتماعی حافظ إبراهیم [دوره 5، شماره 12، 1388، صفحه 23-40]

 • امیرى، کریم شخصیت سیره‌ای و رابطة آن با مکان متغیّر در رمان «مقتل بائع الکتب» اثر سعد محمدرحیم [دوره 15، شماره 50، 1398، صفحه 41-60]

 • امیری، جهانگیر بررسی درونمایه‌های شعر مظفّر نوّاب [دوره 4، شماره 9، 1387، صفحه 83-104]

 • امیری، جهانگیر بررسی و تحلیل «تحامق» در شعر مملوکی [دوره 8، شماره 22، 1391، صفحه 25-46]

 • امیری، جهانگیر بررسی روان‌شناختی ابراز وجود در شخصیت خودشیفتة ابوفراس حمدانی و رومیات او (با تکیه بر نظریات روان‌شناختی «هاینزکوهت») [دوره 12، شماره 40، 1395، صفحه 23-38]

 • امیری، جهانگیر دراسة سیکولوجیة لشخصیّة أحمد عاکف فی روایة " خان الخلیلی" فی ضوء نظریة الشخصیّة لـ "کارن هورنای" [دوره 16، شماره 54، 1399، صفحه 93-111]

 • امیری، جهانگیر أسلوب أشكيلوفسكي في الألفة وخفض التصعيد في حلقات رواية برید اللیل [دوره 18، شماره 63، 1401، صفحه 105-126]

 • امیری، جهانگیر في رواية «فؤاد حلمی» لشخصیّة سيکولوجية دراسة لیلة النهر في ضوء نظرية "کارن هورناي للشخصية" [دوره 19، شماره 66، 1402، صفحه 155-174]

 • امیریان، طیبه همگرایی زبانی و ادبی عربی و فارسی: زمینه‌‌ای برای رواج دیپلماسی علمی میان ایران و دولت‌های خلیج‌فارس [دوره 15، شماره 51، 1398، صفحه 125-142]

 • امیریان، طیبه استراتژي هاي ترجمه عناصر فرهنگی در مجموعه داستانی آبشوران [دوره 18، شماره 62، 1401، صفحه 1-24]

 • امین‌مقدسی، ابوالحسن القرآءة النقدیة السوسیولوجیة للتناص القرآنی فی شعر محمد بن عبدالمطلب [دوره 12، شماره 40، 1395، صفحه 143-166]

 • امین مقدسی، ابوالحسن شیوه نقد روان‌شناسی در آثار نقدی دکتر احسان عباس [دوره 6، شماره 17، 1389]

 • امین مقدسی، ابوالحسن ملامح السریالیة فی شعر أدونیس «کتاب التحولات والهجرة فی أقالیم النهار واللیل» نموذجاً [دوره 9، شماره 28، 1392، صفحه 1-22]

 • امین مقدسی، ابوالحسن دراسة ونقد لکتاب «نصوص من الأدب الأندلسی» [دوره 13، شماره 43، 1396، صفحه 239-260]

 • امین مقدسی، ابوالحسن تعارض عملية الإدراك الجمالي و اتّساع المفاهیم الشعریة [دوره 17، شماره 60، 1400، صفحه 121-140]

 • امین ناجی، محمد هادی التصنيف الوظيفي للروايات التفسيرية لمجمع البيان على أساس نظرية بريمو [دوره 18، شماره 64، 1401، صفحه 163-188]

 • امینی، ادریس ملامح السریالیة فی شعر أدونیس «کتاب التحولات والهجرة فی أقالیم النهار واللیل» نموذجاً [دوره 9، شماره 28، 1392، صفحه 1-22]

 • اناری بزچلوئی، ابراهیم هنجارگریزی معنایی قرآن در شعر محمد عفیفی‌مطر [دوره 8، شماره 25، 1391، صفحه 47-77]

 • اناری بزچلویی، ابراهیم معناشناسى عنوان و ساختار مطلع در شعر بدر شاکر السیاب (مطالعة موردی: دیوان «شناشیل ابنة الجلبی») [دوره 15، شماره 51، 1398، صفحه 43-62]

 • انصاری، نرگس نمادپردازی در شعر مقاومت جواد جمیل [دوره 9، شماره 28، 1392، صفحه 39-60]

 • انصاری، نرگس ساختارشناسی نمایشنامه عاشورایی بر مبنای نظریۀ فریتاگ (مورد پژوهی نمایشنامه منظوم الحر الریاحی) [دوره 18، شماره 63، 1401، صفحه 127-158]

 • انوار، سیدامیرمحمود ولایت محبت ساز و ولی باده عشق انداز، رازی از باده رمز و راز [دوره 1، شماره 2، 1384، صفحه 77-95]

 • اونق، سمیه شخصیت پردازی در رمانهای خوله القزوینی [دوره 8، شماره 23، 1391، صفحه 21-49]

 • ایراندوست، فاطمه تحلیل محتوای کتاب‌های عربی متوسطه اول براساس نظریة نقش‌گرایی زبان [دوره 15، شماره 51، 1398، صفحه 1-24]

 • ایراندوست، فاطمه تحليل محتوی کتب "العربية" للمرحلة الإعدادیة من منظور الانحياز الجنساني بناءً على تقنيتي "آنتروبی شانون" و"تابسيس" [دوره 16، شماره 57، 1399، صفحه 89-114]

 • ایروانی زاده، عبدالغنی نهضت فکری، علمی ابو اسود و پایه گذاری شعر نو در اسلام [دوره 7، شماره 18، 1390]

 • ایروانی زاده، عبدالغنی جامعه آرمانی در مدایح (با نگاهی به مدایح ابن¬رومی) [دوره 6، شماره 17، 1389]

 • ایروانی زاده، عبدالغنی فکاهه و طنز پردازی در آثار ابوحیان توحیدی [دوره 7، شماره 20، 1390]

 • ایروانی زاده، عبدالغنی بازتاب شخصیت های قرآنی در دیوان بدوی جبل [دوره 5، شماره 11، 1388، صفحه 1-19]

 • ایروانی زاده، عبدالغنی اندیشه دینی در شعر جاهلی [دوره 5، شماره 11، 1388، صفحه 35-62]

 • ایروانی زاده، عبدالغنی الإلتزام الدینی فی شعر الشریف الرضی [دوره 1، شماره 4، 1384، صفحه 25-44]

 • ایروانی زاده، عبدالغنی السخریة السیاسیة فی شعر دعبل الخزاعی [دوره 8، شماره 25، 1391، صفحه 1-22]

 • ایروانی نجفی، مرتضی الجرّ علی الجوتر بین الفرض و القبول [دوره 2، شماره 6، 1385، صفحه 1-20]

 • ایشانی، طاهره بررسی انسجام و پیوستگی در سوره‌ی صف با رویکرد زبان‌شناسی نقش‌گرا [دوره 9، شماره 27، 1392، صفحه 65-95]

 • ایمانیان، حسین جامعه آرمانی در مدایح (با نگاهی به مدایح ابن¬رومی) [دوره 6، شماره 17، 1389]

 • ایمانیان، حسین عاشقانه‌سرایی به هنگامه‌ی حج (با نگاهی به حجازیات عمربن ابی‌ربیعه و شریف رضی) [دوره 9، شماره 27، 1392، صفحه 137-160]

 • ایمانیان، حسین تضخّم الذکریات الماضیة (تحلیل أسباب الإعجاب بالتراث العلمی والأدبی الإسلامی عند الکتّاب العرب بعد هجمة المغول) [دوره 12، شماره 39، 1395، صفحه 205-230]

 • ایورانی زاده، عبدالغنی نگاهی جدید به امثال و حکم [دوره 1، شماره 2، 1384، صفحه 47-75]

ب

 • باباپور روشن، علی بررسی رابطه¬ی زمان و جذابیت در روایت «الافق وراء البوّابه» از غسان کنفانی [دوره 8، شماره 25، 1391، صفحه 113-145]

 • بابازاده اقدم، عسگر مقایسه رمان تاریخی «ابومسلم الخراسانی» جرجی زیدان و «سیاه پوشان» صنعتی زاده کرمانی [دوره 7، شماره 20، 1390]

 • بابازاده اقدم، عسگر دورُ مهارات التنظيم الذاتي في الإجهاد الدراسي الناجم عن تدريس مادة اللغة العربية عبرَ الإنترنت لطلاب المرحلة الثانويّة [دوره 19، شماره 67، 1402، صفحه 181-209]

 • بابلی بهمه، الهام دراسة منهجیّة الإمام فخر الرّازي في احتجاجاته على الشّيخ عبدالقاهر الجرجاني في مبحث الکناية ‏‏(ترکیزاً علی الدّلالة العقلیّة)‏ [(مقالات آماده انتشار)]

 • بادینده، هاله نشانه‌شناسی اسامی شخصیت‌ها در رمان «ذاکرة الجسد» نوشتة احلام مستغانمی (دو شخصیت اصلی) [دوره 12، شماره 40، 1395، صفحه 39-58]

 • باستان، خلیل زیبایی‌شناسی انسجام آوایی در خاتمة آیات سورة آل عمران [دوره 13، شماره 43، 1396، صفحه 23-40]

 • باش‌قره، لقمان تقویم المقررات الدراسیة لفرع اللغة العربیة وآدابها علی ضوء مؤشرات التسویق [دوره 11، شماره 35، 1394، صفحه 171-189]

 • باغبان زاده امشه، محمدرضا جماليات الاختلاف في فواصل الآيات في الآيات المتشابهة [دوره 18، شماره 65، 1401، صفحه 201-223]

 • باقر، علیرضا التذکرة الصغری" اثر ناشناخته ابن عراق [دوره 6، شماره 15، 1389، صفحه 173-200]

 • بالانی، پیوند بررسی تطبیقی جلوه‌‌های عشق در شعر اقبال و شابّی [دوره 4، شماره 9، 1387، صفحه 105-126]

 • بامری، حمیده بررسی تطبیقی دیوارنوشته‌های عربی و فارسی بر اساس الگوی گرایس [دوره 17، شماره 61، 1400، صفحه 47-68]

 • باوان پوري، مسعود سيميائية التواصل غير اللفظي في رواية مصائر كونشرتو الهولوكوست والنكبة لربعي المدهون [دوره 17، شماره 59، 1400، صفحه 177-197]

 • بحری، خداداد دلالت‌های تصویرپردازی‌های حس‌آمیخته در مجموعه داستان‌های «لیل الغرباء» اثر غادة السمان [دوره 13، شماره 44، 1396، صفحه 67-90]

 • بخشش، مقصود تحلیل رمان «رمل المایة» از واسینی الأعرج بنابر رویکرد دریافت [دوره 14، شماره 46، 1397، صفحه 21-38]

 • بخشی، مریم سنجش تولیدات علمی گروه زبان وادبیات عربی ایران [دوره 5، شماره 13، 1388، صفحه 102-124]

 • بخشی، مریم کارکرد هنری صحنه و صحنه¬پردازی در داستان حضرت سلیمان(ع) براساس سوره مبارکه نمل [دوره 8، شماره 22، 1391، صفحه 75-98]

 • بخیت، فاطمه بررسی تطبیقی دلالت عنوان در دو قصیده "رساله من المنفى" از محمود درویش و"نامه" از احمد شاملو [دوره 10، شماره 33، 1393، صفحه 1-16]

 • براتی، فرزانه انقرائیة کتب اللغة العربیة المقررة للمرحلة الثانویة الأولی (فی ضوء اختبار کلوز للانقرائیة) [دوره 14، شماره 48، 1397، صفحه 103-122]

 • براری، مرتضی دراسة الرموز الطبیعیة فی أشعار ایلیا أبی ماضی [دوره 12، شماره 38، 1395، صفحه 109-126]

 • براری رئیسی، مرتضی تحليل نقدي لخطابات المقاومة والاحتلال والخيانة في فيلم "عمر" السينمائي من منظور لاكلا وموف [دوره 19، شماره 67، 1402، صفحه 127-156]

 • بردانیا، سجاد لشهداء الفلسطینیون و رموزهم الثلاثة فی شعر عمر أبی ریشه من سنة 1948 إلی 1967م. [دوره 11، شماره 35، 1394، صفحه 61-78]

 • بروینی، خلیل نظریه ادبیات تطبیقی اسلامی: گامی مهم در راستای آسیب زدایی از ادبیات تطبیقی [دوره 6، شماره 14، 1389، صفحه 55-80]

 • بروینی، خلیل تحلیل هنری نمایشنامه اسلامی«شیء عن الموت» اثرعماد الدین خلیل [دوره 5، شماره 11، 1388، صفحه 91-114]

 • بزرک‌نیا، صدیقة صدی القضیة الفلسطینیة فی مسرحیة «فلسطینیات» لعلی عُقلة عُرسان [دوره 9، شماره 28، 1392، صفحه 23-38]

 • بزرکی، سهیلا مقارنة بین المسرحیتین مجنون ولیلی و رومیو و جولییت [دوره 2، شماره 6، 1385، صفحه 61-80]

 • بزرگ بیگدلی، سعید بررسی تطبیقی دلالت عنوان در دو قصیده "رساله من المنفى" از محمود درویش و"نامه" از احمد شاملو [دوره 10، شماره 33، 1393، صفحه 1-16]

 • بلاوی، رسول استدعاء شخصیة الإمام الحسین (ع) فی شعر یحیی السماوی [دوره 9، شماره 27، 1392، صفحه 1-16]

 • بلاوی، رسول لایه‌های سبک‌شناسی و تأثیر دلالتی آن بر قصیدة «أنشودة التحریر» عبدالرحیم محمود [دوره 13، شماره 45، 1396، صفحه 39-56]

 • بلاوی، رسول بازتاب باران و دلالت‌های معنایی آن در شعر عبدالوهاب البیاتی [دوره 15، شماره 50، 1398، صفحه 1-20]

 • بلاوی، رسول نشانه‌شناسی عنوان و کارکردهای معنایی آن در دیوان «نوبات شعریه» صالح طائی [دوره 15، شماره 53، 1398، صفحه 63-80]

 • بلاوی، رسول کارکردهای ارتباطی سکوت در شعر طلال سعید الجنیبی [دوره 16، شماره 56، 1399، صفحه 65-88]

 • بهرامی پور، نوشین دراسة رواية "مذکرات امرأة غير واقعية" لسحر خليفة وفقاً لآراء ميشل فوکو حول السلطة [دوره 16، شماره 57، 1399، صفحه 141-163]

 • بهروزی، زهره ساختار موسیقایی و تأثیر دلالتی آن در قصیدة «الموجة الحمراء» سرودۀ سلیمان العیسی [دوره 15، شماره 52، 1398، صفحه 23-40]

 • بهروزی، مجتبی ناسازواری تصویری در شعر سیاسی نزار قبانی [دوره 13، شماره 42، 1396، صفحه 65-88]

 • بهزادي بور، أقدس نمادگرایی زن در کاریکاتورهای "ناجی العلی" و رمان «زیتون الشوارع» "ابراهیم نصرالله" [دوره 17، شماره 60، 1400، صفحه 1-24]

 • بهمنی، کبرا العودة الی المرکز فی «التوهم» من مؤلف الحارث المحاسبی [دوره 11، شماره 35، 1394، صفحه 79-100]

 • بیات، موسی دراسة ونقد لکتاب «نصوص من الأدب الأندلسی» [دوره 13، شماره 43، 1396، صفحه 239-260]

 • بیانلو، على ضرورة الوزن الشعری وتأثیره فی التذکیر والتأنیث لدی المرکب الإسنادی [دوره 10، شماره 31، 1393، صفحه 39-64]

 • بیانلو، علی ساختار نمایشی در شعر آزاد "سیاب" [دوره 6، شماره 17، 1389]

 • بیانلو، علی هماهنگی‌های صوتی و دلالت آن در قرآن کریم «مطالعه موردی سوره إبراهیم (ع)» [دوره 17، شماره 58، 1400، صفحه 21-42]

 • بیانلو، علی پژوهش تطبیقی پیرامون مکانیزم‌های هماهنگی آوایی در زبان‌های عربی و ترکی آذری "بررسی موردی وام‌واژه‌های عربی" [(مقالات آماده انتشار)]

 • بیرزادنیا، مینا ویژگی‌های سبک‌شناسی قصیده «غریب‌علی الخلیج» بدرشاکر‌ سیاب [دوره 10، شماره 32، 1393، صفحه 25-43]

 • بیگ زاده، زینب اللغة والجنس فی روایة أصل و فصل لسحر خلیفة علی أساس نظریة فووظائف لغویة لـ: مایکل هالیدای [دوره 13، شماره 44، 1396، صفحه 155-178]

پ

 • پارسا، سید احمد سبک شناسی هجویات متنبّی [دوره 3، شماره 7، 1386، صفحه 159-176]

 • پارسا، سید احمد دراسة مضامین القصائد العربیه للخاقانی و موازنتها بقصائده الفارسیة [دوره 8، شماره 22، 1391، صفحه 121-153]

 • پارسایی، محبوبه کنشگری موسیقی بر نشانه‏‌شناسی شکست در شعر نزار قبانی [دوره 16، شماره 57، 1399، صفحه 23-43]

 • پارسایی، محبوبه تحلیل الرموز الدینیة في شعر عبد الغنی النابلسي بناء علی نظریة باختین لمتعدد الأصوات [(مقالات آماده انتشار)]

 • پاشائی، توحید روش‌شناسی ترجمه‌ی تضمین نحوی در برخی ترجمه‌های معاصر قرآن کریم [دوره 10، شماره 30، 1393، صفحه 135-154]

 • پاشا زانوس، احمد جلوه‌های نوآوری در شعر عدی بن‌زید عبادی [دوره 8، شماره 24، 1391، صفحه 81-107]

 • پاشا زانوس، احمد دراسة الرموز الطبیعیة فی أشعار ایلیا أبی ماضی [دوره 12، شماره 38، 1395، صفحه 109-126]

 • پاشازانوس، احمد بارقه‌های تجدید در تسهیل صرف نزد أبو الفداء؛ شهید ادبیات عربی «موردپژوهی کتاب الکُنَّاش» [دوره 14، شماره 49، 1397، صفحه 61-80]

 • پاشازانوس، احمد تحلیل گفتمان انتقادی خطب با تكیه بر رویكرد فركلاف (خطبه‌های هاشم بن عبد مناف) [دوره 17، شماره 61، 1400، صفحه 1-22]

 • پرچکانی، فاطمه خودزندگی‌نامه نوشت خیالی و عناصر آن در رمان «الواح» رشید الضعیف [دوره 13، شماره 44، 1396، صفحه 91-112]

 • پرچکانی، فاطمه الخطاب الثقافی العربی عن إیران؛ وفقًا لأعمال ثلاثة مسرحیین عرب [دوره 14، شماره 49، 1397، صفحه 179-198]

 • پرستگاری، سهیلا جایگاه حقوق زن در سروده‌های فاطمه ناعوت؛ (مطالعه موردی: دیوان "شرفتي محطّ العصافیر") [(مقالات آماده انتشار)]

 • پرماس، سمیه تمظهرُ الهَیمنة و الآراء المضادّة للهَیمنة فی قصّة «خلیل الکافر» (فی ضَوء نظریّة أنطونیو جرامشی) [دوره 15، شماره 50، 1398، صفحه 81-100]

 • پرماس، سمیه استعارة «الدینامیکیة» واسسها الثقافیة في مجموعة اغاني مهیار الدمشقي لادونیس [دوره 19، شماره 67، 1402، صفحه 53-72]

 • پرويني، خليل چالش کاربست روش‌های نوین نقد روایت در بررسی زمان در داستان‌های قرآن [دوره 18، شماره 62، 1401، صفحه 25-50]

 • پروین، نورالدین آسیب‌شناسی میزان اجرای فنون تدریس نگارش در مقطع کارشناسی رشته‌ی زبان و ادبیات عربی از نظر اساتید و دانشجویان [دوره 10، شماره 32، 1393، صفحه 107-126]

 • پروینی، خلیل تحلیلی گزارش گونه از مقالات چاپ شده مجله ی انجمن ایرانی زبان وادبیات عربی ( شماره یک تا ده) [دوره 4، شماره 10، 1387، صفحه 165-181]

 • پروینی، خلیل جایگاه جرجی زیدان در داستان نویسی معاصر عربی [دوره 1، شماره 2، 1384، صفحه 10-32]

 • پروینی، خلیل نگاهی به مراحل و ویژگی های نقد ادبی سید قطب [دوره 1، شماره 1، 1391، صفحه 43-71]

 • پروینی، خلیل تحلیل عناصر المسرحیة فی "مقامات" الحریری [دوره 8، شماره 23، 1391، صفحه 124-148]

 • پروینی، خلیل بررسی نشانه- معناشناختی ساختار روایی داستان کوتاه «حبلٌ کالورید» [دوره 9، شماره 28، 1392، صفحه 87-108]

 • پروینی، خلیل تقویم محتوی الکتب التعلیمیة لمادة النصوص الأدبیة العربیة فی مرحلة البکالوریوس لفرع اللغة العربیة وآدابها فی ضوء مهارات التفکیر الناقد [دوره 12، شماره 39، 1395، صفحه 181-204]

 • پروینی، خلیل عشق اگزیستانسیالیستی در رمان‌های «جیل القدر» و«ثائر محترف» أثر مطاع صفدی [دوره 12، شماره 41، 1395، صفحه 19-38]

 • پروینی، خلیل موتیف درختان در شعر محمود درویش؛ بررسی آماری و تحلیلی میان نخل، زیتون و پرتقال [دوره 13، شماره 43، 1396، صفحه 65-86]

 • پروینی، خلیل دیگری انگلیسی در آیینة منِ متفاوتِ شرقی «بررسی موردی: کتاب الجسد حقیبة سفر اثر غادة السمان» [دوره 14، شماره 46، 1397، صفحه 1-20]

 • پروینی، خلیل مناقشة فکرة «الإنسان الکامل» فی أشعار ابن الفارض فی إطار آراء یونغ [دوره 14، شماره 49، 1397، صفحه 111-130]

 • پروینی، خلیل سيميائية التواصل غير اللفظي في رواية مصائر كونشرتو الهولوكوست والنكبة لربعي المدهون [دوره 17، شماره 59، 1400، صفحه 177-197]

 • پروینی، خلیل تقابل خاص‌گرایی فرهنگی و جهانی‌شدن در رمان الجزایر خوانشی الگو گرایانه از رمان "ریح الجنوب" [دوره 19، شماره 66، 1402، صفحه 23-52]

 • پشابادی، یدالله نظرة إلی الحرکة البصرية للشعر فی الأدب العربی والفارسی والکردی [دوره 18، شماره 64، 1401، صفحه 189-220]

 • پورابراهیم، شیرین بررسی زبان‌شناختی استعاره ی جهتی بالا/ پایین در زبان قرآن رویکرد معنی شناسی شناختی [دوره 5، شماره 12، 1388، صفحه 55-82]

 • پورابراهیم، شیرین مخطّطات حقل المشاعر التصويرية فی روایة «حکایات یوسف تادرس» [دوره 17، شماره 58، 1400، صفحه 131-154]

 • پورابراهیم، شیرین المجاز والاستعارة المفهومیة للحرب في ديوان حاتم الطائي؛ بمقاربة عرفانيّة [دوره 18، شماره 65، 1401، صفحه 225-249]

 • پورچمشیدی، مریم نقش راهبردها و فنون آموزشی در تدریس صرف و نحو عربی [دوره 6، شماره 16، 1389، صفحه 73-96]

 • پورحشمتی، حامد آشنایی‌زدایی سطر شعری در شعر محمّد ابراهیم ابو سنه و احمد شاملو، بررسی تطبیقی [دوره 15، شماره 52، 1398، صفحه 1-22]

 • پورحشمتی درگاه، حامد موتیف درختان در شعر محمود درویش؛ بررسی آماری و تحلیلی میان نخل، زیتون و پرتقال [دوره 13، شماره 43، 1396، صفحه 65-86]

 • پورحمدانيان، علي زیبایی‌شناسی توصیف روایی در رمان «قابیل أین أخوک هابیل»، اثر ابراهیم الکونی [دوره 18، شماره 63، 1401، صفحه 31-56]

 • پورعابد، محمد جواد نقش ترجمه و مشارکت فیلم‌های دوبله شده در تربیت فرزندان کشورهای حوزۀ خلیج فارس بر اساس ارزش‌های اخلاقی [دوره 14، شماره 46، 1397، صفحه 183-200]

 • پورعابد، محمد جواد شخصیت سیره‌ای و رابطة آن با مکان متغیّر در رمان «مقتل بائع الکتب» اثر سعد محمدرحیم [دوره 15، شماره 50، 1398، صفحه 41-60]

 • پورعابد، محمد جواد کاريزمای روایی در رمان "ساق البامبو" اثر سعود السنعوسی [دوره 18، شماره 63، 1401، صفحه 57-80]

 • پورعابد، محمد جواد پژوهشی انتقادی اجتماعی رمان "ناقة صالحة" اثر سعود السنعوسی بر اساس رویکرد ساختارگرایی تکوینی [دوره 19، شماره 66، 1402، صفحه 1-22]

 • پيروزي، فراست الاسترجاع الخارجي والسطوح الروائية في سينية البحتري [دوره 17، شماره 59، 1400، صفحه 155-176]

 • پيشگام، ناهيد أفکار الطفل السوريّ العقلیّة عن الحرب في شعر مقاومة حسین حبش [دوره 17، شماره 61، 1400، صفحه 69-90]

 • پیرانی شال، علی سرگشتگی وپیچیدگی در شعرایلیا ابوماضی وعمرخیام [دوره 5، شماره 13، 1388، صفحه 18-34]

 • پیرانی شال، علی تأثیر اندیشه های محمد عبده در اشعار اجتماعی حافظ إبراهیم [دوره 5، شماره 12، 1388، صفحه 23-40]

 • پیرانی شال، علی شکوه از شقاوت و فقر و ظلم و روزگاردر شعر حافظ إبراهیم [دوره 8، شماره 24، 1391، صفحه 25-53]

 • پیرمرادیان، حمیدرضا واکاوی شخصیت مجنون در نمایشنامه‌ی «مجنون لیلی» اثر احمد شوقی [دوره 9، شماره 29، 1392، صفحه 47-67]

 • پیشوایی، محسن رمزیه السیاب و استدعاء الشخصیات القرآنیه [دوره 2، شماره 5، 1385، صفحه 1-22]

 • پیشوایی علوی، محسن تصویر شعری میراث ادبی در شعر سمیح القاسم [دوره 12، شماره 41، 1395، صفحه 61-82]

 • پیغامی، مینا تحلیل الخطاب السیاسی علی المستوی الصرفی فی أشعار سمیح القاسم (موازنة بین الأشعار قبل حرب 1967 و بعدها) [دوره 8، شماره 25، 1391، صفحه 23-45]

ت

 • تاجیک، سعید تطبیق التقنیات الزمنیة علی تطویر عملیة الخطاب السردی فی روایة «رجالٌ فی الشّمس» لغسان کنفانی [دوره 15، شماره 53، 1398، صفحه 103-122]

 • ترابی، جمیله بررسی داستان بسیار کوتاه ادبیات معاصر عمان در مجموعة «موجی بیرون دریا» [دوره 15، شماره 51، 1398، صفحه 25-42]

 • ترکاشوند، فرشید دور نظریة الحقول الدلالیة فی تحلیل التجربة الشعریة عند الشاعر ( تحلیل أبیات من خمریة ابن الفارض نموذجاً) [دوره 16، شماره 55، 1399، صفحه 119-138]

 • ترکاشوند، فرشید استعارة «الدینامیکیة» واسسها الثقافیة في مجموعة اغاني مهیار الدمشقي لادونیس [دوره 19، شماره 67، 1402، صفحه 53-72]

 • تقوايي فر، کوثر الدراسة الهيكلية لمقالات مجال القصة في مجلة الجمعية الإيرانية للغة العربية وآدابها [دوره 17، شماره 59، 1400، صفحه 85-108]

 • تقی‌زاده، معصومه الانزياح المفهومي في الترکيبات العرفانية الجدیدة لابن فارض [دوره 18، شماره 63، 1401]

 • تک‌تبار فیروزجائی، حسین شیوه نقد روان‌شناسی در آثار نقدی دکتر احسان عباس [دوره 6، شماره 17، 1389]

 • تک تبار فیروزجائی، حسین بررسی شیوه‌های رعایت ادب در صحیفة سجادیه [دوره 14، شماره 49، 1397، صفحه 1-20]

 • تمیمی، الهه بررسی نشانه معناشناختی نفی دوگانه «زن/ میهن » در اشعار محمود درویش براساس رویکرد نظام عاطفی گفتمان [(مقالات آماده انتشار)]

 • تنها، فاطمه سبک‌شناسی استدلال بلاغی در قصیدۀ «ألا قُل لِصَنهاجةَ أجمعینَ» أبو اسحاق البیری [دوره 16، شماره 55، 1399، صفحه 1-32]

 • توكلی محمدی، محمودرضا تطبیق الفضاء الإلكتروني في تدريس اللغة العربية، الاحتياجات والتحديات (باستخدام طريقة دلفي في جمع البيانات) [دوره 18، شماره 64، 1401، صفحه 119-142]

 • توکلی محمدی، محمودرضا موازنه بین ابوتمام و شها‌ب الدین محمود حلبی در دو قصیده‌ی فتح عموریه و فتح عکا [دوره 8، شماره 21، 1390، صفحه 139-168]

ج

 • جادري، سهاد بررسی ویران‌شهر در رمان معاصر عراق (مطالعة موردی: رمان «یا مریم» اثر سنان أنتون) [دوره 17، شماره 61، 1400، صفحه 23-46]

 • جادري، سهاد سازوکارهای استراتژی حجاج و کارکردهای آن در شعر دینی عبدالمطلب حلی [(مقالات آماده انتشار)]

 • جرفی، محمد استعمالات جدیدة فی أبنیة الفعل المضارع فی اللغتین العربیة والفارسیة (دراسة نقدیة مقارنة) [دوره 14، شماره 49، 1397، صفحه 155-178]

 • جعفری، جمیل اللغة والجنس فی روایة أصل و فصل لسحر خلیفة علی أساس نظریة فووظائف لغویة لـ: مایکل هالیدای [دوره 13، شماره 44، 1396، صفحه 155-178]

 • جعفری، سید محمدمهدی منابع لغوی ابن ابی الحدید در شرح نهج البلاغه [دوره 4، شماره 9، 1387، صفحه 37-60]

 • جعفری، شهلا علاقة بين الذکاء اللغوي ـــ اللفظي و الذکاء المنطقي ــ الرياضي و فهم القواعد العربية (الطلاب قسم اللغة الفارسية و آدابها بجامعة هرمزگان نموذجاً) [دوره 17، شماره 61، 1400، صفحه 91-116]

 • جعفری ندوشن، مهدیه بررسی ضمایر شأن و قصه در قرآن کریم [دوره 9، شماره 29، 1392، صفحه 125-148]

 • جعفری نژاد، صدیقه بررسی کاربست شگرد فلش‌بک در نهج‌البلاغه [دوره 13، شماره 42، 1396، صفحه 43-64]

 • جلائي، مريم دراسة الوظيفة التمثيلية في صور الكتب العربية للمرحلة الثانوية الأولى في المدارس الإيرانية [دوره 18، شماره 65، 1401، صفحه 97-124]

 • جلائی، مریم علل ضعف توانش زبانی دانشجویان ایرانی رشته زبان و ادبیات عربی در نگارش عربی [دوره 7، شماره 19، 1390]

 • جلائی، مریم دراسة أثر التغذیة الراجعة المباشرة وغیر المباشرة فی الأداء الکتابی لطلاب فرع اللغة العربیة فی مرحلة البکالوریوس [دوره 13، شماره 42، 1396، صفحه 175-194]

 • جلائی، مریم بررسی تأثیر روش آموزش تعامل‌محور در بالا بردن توان ترجمة دانش‌آموزان ایرانی در درس عربی (مطالعة موردی دانش‌آموزان سال سوم دبیرستان استان فارس) [دوره 13، شماره 45، 1396، صفحه 57-78]

 • جلائی، مریم انقرائیة کتب اللغة العربیة المقررة للمرحلة الثانویة الأولی (فی ضوء اختبار کلوز للانقرائیة) [دوره 14، شماره 48، 1397، صفحه 103-122]

 • جلائی، مریم تحلیل محتوای کتاب‌های عربی متوسطه اول براساس نظریة نقش‌گرایی زبان [دوره 15، شماره 51، 1398، صفحه 1-24]

 • جلائی، مریم تحليل محتوی کتب "العربية" للمرحلة الإعدادیة من منظور الانحياز الجنساني بناءً على تقنيتي "آنتروبی شانون" و"تابسيس" [دوره 16، شماره 57، 1399، صفحه 89-114]

 • جلائی پیکانی، مریم «تداخل» و تاثیر آن در نگارش عربی دانشجویانِ فارسی زبان [دوره 4، شماره 10، 1387، صفحه 77-100]

 • جلالی فرد، سعیده التبئير و الراوي في رواية «ریام و کفی» دراسة سردية [دوره 18، شماره 63، 1401، صفحه 159-180]

 • جمشيدي، فاطمه دراسة مستوی فاعلية المحتوی في مجموعة کتب «العربية بين يديك» وفق رؤية ويليم رومي [دوره 17، شماره 60، 1400، صفحه 161-184]

 • جمشیدی، فرشته في رواية «فؤاد حلمی» لشخصیّة سيکولوجية دراسة لیلة النهر في ضوء نظرية "کارن هورناي للشخصية" [دوره 19، شماره 66، 1402، صفحه 155-174]

 • جمشیدی، لیلا پیرنگ در مقامات حریری و حمیدی [دوره 2، شماره 5، 1385، صفحه 67-88]

 • جهان بخت ليلي، اميد وظیفة التواصلات غیر اللفظیة في روایة "زقاق المدقّ" لنجیب محفوظ [دوره 17، شماره 60، 1400، صفحه 77-100]

 • جهان بخت لیلی، أمید تمظهرُ الهَیمنة و الآراء المضادّة للهَیمنة فی قصّة «خلیل الکافر» (فی ضَوء نظریّة أنطونیو جرامشی) [دوره 15، شماره 50، 1398، صفحه 81-100]

 • جهانتاب، طاهره دراسة المخطّطات العلاجیة المبكرة في رواية "بريد الليل" لبركات بناءً على نظرية یونغ [دوره 18، شماره 64، 1401، صفحه 221-244]

 • جوانرودی، مصطفی دور أقسام اللغة العربیة للجامعات فی خلق فرص العمل و تنمیتها [دوره 11، شماره 35، 1394، صفحه 191-214]

 • جوانرودی، مصطفی تقییم حالة التعالیم الجامعیة لتعزیز ریادة الأعمال فی اللغة العربیة وآدابها ترکیزاً علی المحتوی التعلیمی وطرق التدریس [دوره 14، شماره 47، 1397، صفحه 117-136]

 • جوکار، حسین بررسی تطبیقی دو نمایشنامة پیگمالیون ( با محوریت موضوع «چالش میان هنر و زندگی») [دوره 14، شماره 46، 1397، صفحه 59-80]

چ

 • چراغی وش، حسین نگاهی به مراحل و ویژگی های نقد ادبی سید قطب [دوره 1، شماره 1، 1391، صفحه 43-71]

 • چگینی، اشرف بنیة الشخصیة فی قصتی "المجنون" لغسّان کنفانی و"هندی أحمر فی آستارا" لبیجن نجدی علی أساس نظرة بولدشویلر [دوره 16، شماره 56، 1399، صفحه 159-188]

 • چگینی، اشرف دراسة مابعد الكولونية الدونية لمكونات الصوت والهوية والقوة في رواية "عرس الزين" للطيب صالح بناءً على نظرية غاياتري سبيفاك [دوره 18، شماره 65، 1401، صفحه 143-171]

ح

 • حاج زین العابدینی، عباس القلب فی القرآن الکریم، استعمالٌ حقیقی أو مجازی [دوره 8، شماره 22، 1391، صفحه 99-120]

 • حاجی‌خانی، علی روش‌شناسی ترجمه‌ی تضمین نحوی در برخی ترجمه‌های معاصر قرآن کریم [دوره 10، شماره 30، 1393، صفحه 135-154]

 • حاجی خانی، علی التحلیل النحوی ـ الدلالی لصیغة الجحد ومعادلها الفارسی فی ترجمات القرآن الکریم (ترجمات باینده، وفولادوند ومکارم نموذجا) [دوره 13، شماره 42، 1396، صفحه 109-130]

 • حاجی خانی، علی بررسی شیوه‌های رعایت ادب در صحیفة سجادیه [دوره 14، شماره 49، 1397، صفحه 1-20]

 • حاجی زاده، مهین بررسی ساختار جمله عربی با تکیه بر دو روش توصیفی و گشتاری [دوره 2، شماره 6، 1385، صفحه 147-171]

 • حاجی زاده، مهین سيميائية التواصل غير اللفظي في رواية مصائر كونشرتو الهولوكوست والنكبة لربعي المدهون [دوره 17، شماره 59، 1400، صفحه 177-197]

 • حاجی قاسمی، فرزانه دراسة کتب تعليم اللغة العربية في التراث الإيراني ـ الإسلامي من منظور التعلیم لأغراض خاصة ("أدب الكاتب"، و"الألفاظ الكتابية"، و"فقه اللغة وأسرار العربية" نموذجا) [دوره 17، شماره 59، 1400، صفحه 57-84]

 • حبیبی، علی اصغر بلاغة السخریة فی قصص «نوادر جُحا» [دوره 15، شماره 50، 1398، صفحه 101-122]

 • حبیبی، علی اصغر بررسی تطبیقی دیوارنوشته‌های عربی و فارسی بر اساس الگوی گرایس [دوره 17، شماره 61، 1400، صفحه 47-68]

 • حریرچی، فیروز تصویر فخر در سروده های ابو فراس همدانی [دوره 7، شماره 18، 1390]

 • حریرچی، فیروز پیوند ادبیات و سیاست در داستان کوتاه مقعد رونالدو (صندلی رونالدو) اثر محمود شُقیر: داستان نویس معاصر فلسطینی [دوره 6، شماره 14، 1389، صفحه 19-36]

 • حسن الحسن، مکارم زیبایی‏ شناسی کارکردی عنوان در شعر سراینده ی معاصر عراق، عبد الکریم کاصد [(مقالات آماده انتشار)]

 • حسنعلیان، سمیه پژوهشی توصیفی درباره نحو و مسایل آن در شرح نحاس بر معلقات [دوره 9، شماره 27، 1392، صفحه 43-63]

 • حسنی، سارا المرأة والانتقال من التقليد إلى الحداثة في رواية "الدوامة" [دوره 18، شماره 64، 1401، صفحه 95-118]

 • حسین‌پناهی، گلاله تصویر شعری میراث ادبی در شعر سمیح القاسم [دوره 12، شماره 41، 1395، صفحه 61-82]

 • حسین پور، معصومه بررسی کاربست شگرد فلش‌بک در نهج‌البلاغه [دوره 13، شماره 42، 1396، صفحه 43-64]

 • حسینی، شکوه السادات شوقی ضیف، نگاهی نو به میراث ادب عربی [دوره 2، شماره 5، 1385، صفحه 137-152]

 • حسینی، عبدالله انواع بینامتنیِ متن: بررسی موردی مقامات بدیع الزمان همدانی [دوره 6، شماره 17، 1389]

 • حسینی، عبدالله تقییم العلاقة بین العوامل الحافظة وانخفاض دوافع طلاب اللغة العربیة وآدابها فی مرحلة البکالوریوس على أساس نظریة هرتسبرغ [دوره 16، شماره 56، 1399، صفحه 113-136]

 • حسینی، عبداللّه اسطوره تموز در شعر پیشگامان شعر نو در عراق و سوریه [دوره 3، شماره 7، 1386، صفحه 41-62]

 • حسینی، عبداله ادبیات علمی ـ تخیلی اجتماعی در رمان «یوتوبیا» اثر احمد خالد توفیق [دوره 18، شماره 64، 1401، صفحه 1-23]

 • حسینی، محمود اشغالگری در شعر امروزین عراق (ازسال2003م تا سال 2010م) [دوره 6، شماره 16، 1389، صفحه 137-158]

 • حسینی اجداد، سید اسماعیل آشنایی‌زدایی سطر شعری در شعر محمّد ابراهیم ابو سنه و احمد شاملو، بررسی تطبیقی [دوره 15، شماره 52، 1398، صفحه 1-22]

 • حفیدی، هیوا بیان احوال و آثار میرسیدشریف جرجانی (ف.816 هـ .ق) و نگرشی نقدی بر مبنای روش‌‌ شناختی بر المصباح فی شرح المفتاح [دوره 7، شماره 19، 1390]

 • حمداوي، خليل پژوهشی انتقادی اجتماعی رمان "ناقة صالحة" اثر سعود السنعوسی بر اساس رویکرد ساختارگرایی تکوینی [دوره 19، شماره 66، 1402، صفحه 1-22]

 • حيدريان شهري، احمدرضا کنشگری موسیقی بر نشانه‏‌شناسی شکست در شعر نزار قبانی [دوره 16، شماره 57، 1399، صفحه 23-43]

 • حيدريان شهري، احمدرضا زیبایی‏ شناسی کارکردی عنوان در شعر سراینده ی معاصر عراق، عبد الکریم کاصد [(مقالات آماده انتشار)]

 • حيدريان شهری، احمدرضا دراسة المخطّطات العلاجیة المبكرة في رواية "بريد الليل" لبركات بناءً على نظرية یونغ [دوره 18، شماره 64، 1401، صفحه 221-244]

 • حیدرپور مرند، یزدان تحليل أنماط الكفاءة التواصلية في الخطاب الاجتماعي لنهج البلاغة من منظور دیل هايمز (خطب نهج البلاغة أنموذجاً) [دوره 17، شماره 60، 1400، صفحه 141-160]

 • حیدری، احمد آسیب‌شناسی میزان اجرای فنون تدریس نگارش در مقطع کارشناسی رشته‌ی زبان و ادبیات عربی از نظر اساتید و دانشجویان [دوره 10، شماره 32، 1393، صفحه 107-126]

 • حیدری، طاهره القرآءة النقدیة السوسیولوجیة للتناص القرآنی فی شعر محمد بن عبدالمطلب [دوره 12، شماره 40، 1395، صفحه 143-166]

 • حیدری، محمود فرهنگ‌پذیری در خمریات ابونواس، پژوهشی در چهارچوب ادبیات تطبیقی (بررسی موردی: آتش و نور) [دوره 13، شماره 45، 1396، صفحه 79-98]

 • حیدری، یداله التماسک المعجمی فی أسلوب تعدّد الحال المفردة القرآنیة [دوره 15، شماره 51، 1398، صفحه 83-102]

 • حیدریان شهری، احمدرضا بررسی سیر سوگواره‌ای شکست ابرمرد در دو چکامه از بیّاتی و اخوان ثالث [دوره 9، شماره 28، 1392، صفحه 159-184]

 • حیدری راد، سمیرا بررسی نشانه شناسی دو قصیدة «التینة الحمقاء» ابوماضی و «دو کاج» محمدجواد محبت بر اساس نظریة ریفاتر [دوره 15، شماره 52، 1398، صفحه 63-82]

خ

 • خاقاني اصفهاني، محمد دراسة الفاعلیة القصیرة والطویلة المدی للمنهج القائم علی المهام في تحسین المقدرة النحویة للطلاب الإیرانیین [دوره 19، شماره 66، 1402، صفحه 79-103]

 • خاقانی، محمد بررسی علل کم علاقگی دانش آموزان دبیرستان به درس عربی از دیدگاه دبیران شهر شیراز [دوره 2، شماره 5، 1385، صفحه 89-108]

 • خاقانی، محمد دراسة نظریة التشبیه الملخّص وعلاقتها بالنظریات الجدیدة للاستعارة (ثلاث نظریات للسکاکی، مکس بلک، ودیفیدسون نموذجاً) [دوره 14، شماره 48، 1397، صفحه 83-102]

 • خاقانی اصفهانی، محمد سبک شناختی قصیده «لاعب النرد» محمود درویش [دوره 6، شماره 17، 1389]

 • خاقانی اصفهانی، محمد الاستعارة بین البلاغة العربیة و اللسانیات المعرفیة [دوره 11، شماره 35، 1394، صفحه 101-122]

 • خاقانی اصفهانی، محمد ابن وردی ودیدگاه او نسبت به جامعه مملوکی در شام [دوره 12، شماره 39، 1395، صفحه 87-108]

 • خاقانی اصفهانی، محمد انعکاس الذکاءات المتعددة‌ و‌الأهداف المعرفیّة فی کتاب العربیة للصّفّ الثامن [دوره 13، شماره 44، 1396، صفحه 179-202]

 • خاکپور، حسام الدین خوانشی فرمالیستی بر قصیدة لامیة الکرد از امرؤالقیس کردها [دوره 12، شماره 39، 1395، صفحه 109-130]

 • خاکی، محمد‌رضا تحلیل عناصر المسرحیة فی "مقامات" الحریری [دوره 8، شماره 23، 1391، صفحه 124-148]

 • خالقی، علی ساختار سنت و سازوکار آن در شعر بلند حیدری [دوره 10، شماره 32، 1393، صفحه 1-23]

 • خالقی، علی بارقه‌های تجدید در تسهیل صرف نزد أبو الفداء؛ شهید ادبیات عربی «موردپژوهی کتاب الکُنَّاش» [دوره 14، شماره 49، 1397، صفحه 61-80]

 • خان آبادی، طاهره بررسی گزینش واژگان سهیم در تداخل زبانی و تدریس آن به عربی‌آموزان فارسی‌زبان [دوره 15، شماره 52، 1398، صفحه 41-62]

 • خرم آبادی، فریده عدم فاعلية تعليم اللغة العربية في المدارس المهنية الفنية وتحدياتها التعليمية [دوره 16، شماره 55، 1399، صفحه 139-166]

 • خرمیان، فاطمه تجلیات الحواریه فی أهل الکهف لتوفیق الحکیم [دوره 8، شماره 23، 1391، صفحه 99-123]

 • خرمیان، فاطمه بررسی شیوه‌های به‌کارگیری واگویه‌ی درونی در پیشبرد روایت رمان «حمار الحکیم» اثر توفیق الحکیم [دوره 9، شماره 29، 1392، صفحه 101-123]

 • خزاعل، قیس نمادهای ابتکاری و نقاب¬ها در شعر بدر شاکرسیاب [دوره 6، شماره 15، 1389، صفحه 1-24]

 • خزاعل، قیس معناشناسى عنوان و ساختار مطلع در شعر بدر شاکر السیاب (مطالعة موردی: دیوان «شناشیل ابنة الجلبی») [دوره 15، شماره 51، 1398، صفحه 43-62]

 • خزعلی، إنسیه شخصیت پردازی در رمانهای خوله القزوینی [دوره 8، شماره 23، 1391، صفحه 21-49]

 • خزعلی، انسیه نمادگرایی زن در کاریکاتورهای "ناجی العلی" و رمان «زیتون الشوارع» "ابراهیم نصرالله" [دوره 17، شماره 60، 1400، صفحه 1-24]

 • خزعلی، انسیّه اللغة العربیة و الجنوسة [دوره 4، شماره 9، 1387، صفحه 61-83]

 • خزلي، مسلم دراسة العلامات البناءة لمفهوم السلام في أشعار أدهم عادل دواوین (کتاب المجانین، هذا الکون سیء السمعة، نصوصى ليست لكم بوح الصعاليك) علی ضوء نموذج بيرس السيميائي [دوره 19، شماره 66، 1402، صفحه 105-126]

 • خزلی، مسلم دراسة فی المعانی الثانویة والخفیة لـروایة «زقاق المدقّ» فی ضوء منهج تحلیل الخطاب لنورمن فیرکلاف [دوره 13، شماره 42، 1396، صفحه 131-152]

 • خزلی، مسلم دراسة سیکولوجیة لشخصیّة أحمد عاکف فی روایة " خان الخلیلی" فی ضوء نظریة الشخصیّة لـ "کارن هورنای" [دوره 16، شماره 54، 1399، صفحه 93-111]

 • خسروی، سمیره تحلیل گفتمان روایی مجموعة «مغرب الشمس» حسن برطال (بر اساس مهم‌ترین مباحث گفتمان روایی ژرار ژنت: کانون روایت، حالت و لحن) [دوره 12، شماره 38، 1395، صفحه 43-66]

 • خسروی، سمیره باثولوجیا الوجودیة النسویة لبوفوار فی قصة «عیناک قدری» لغادة السمان [دوره 13، شماره 44، 1396، صفحه 131-154]

 • خشه، عبدالغانی گفتمان جلد و اشارات پنهان صوفیانه در دیوان «أنطق عن الهوی» اثر عبدالله حمادی [دوره 11، شماره 35، 1394، صفحه 23-39]

 • خضري، علي پژوهشی انتقادی اجتماعی رمان "ناقة صالحة" اثر سعود السنعوسی بر اساس رویکرد ساختارگرایی تکوینی [دوره 19، شماره 66، 1402، صفحه 1-22]

 • خضری، حیدر ادبیات تطبیقی در کشورهای اروپای شرقی [دوره 4، شماره 10، 1387، صفحه 19-38]

 • خضری، علی تمظهر النماذج البدائیّة لیونغ فی قصیدة "أنشودة المطر" لبدر شاکر السیاب [دوره 13، شماره 42، 1396، صفحه 89-108]

 • خضری، علی لایه‌های سبک‌شناسی و تأثیر دلالتی آن بر قصیدة «أنشودة التحریر» عبدالرحیم محمود [دوره 13، شماره 45، 1396، صفحه 39-56]

 • خضری، علی ساختار موسیقایی و تأثیر دلالتی آن در قصیدة «الموجة الحمراء» سرودۀ سلیمان العیسی [دوره 15، شماره 52، 1398، صفحه 23-40]

 • خضری، کاوه تقییم مدى نجاح قسم النصوص فی کتاب "العربیة العامة للصف الثالث الثانوی من وجهة نظر المدرسین و التلامیذ (مدینة بیرانشهر نموذجاً) [دوره 9، شماره 26، 1392، صفحه 151-169]

 • خطی، معصومه دراسة الإنزیاح المعنوی فی أشعار إیلیا أبوماضی قراءة قصیدة «سلمی بما تفکرین» نموذجاً [دوره 13، شماره 43، 1396، صفحه 199-216]

 • خطیبی، علی ویژگی‌ها و کارکرد حرکت در تصاویر شاعرانة عبدالعزیز سعود البابطین [دوره 14، شماره 46، 1397، صفحه 103-118]

 • خلیفه شوشتری، محمد ابراهیم بررسی و بحث پیرامون آرای مختلف در مورد حروف جرّ زائد در قرآن مجید [دوره 8، شماره 21، 1390، صفحه 61-80]

 • خلیفه شوشتری، محمد ابراهیم علم عروض میان اصالت و عدم اصالت [دوره 5، شماره 12، 1388، صفحه 1-22]

 • خلیفه شوشتری، محمد ابراهیم پدیده‌های عروضی لطیف (المراقبة والمعاقبة والمکانفة) [دوره 3، شماره 7، 1386، صفحه 1-21]

 • خلیفه شوشتری، محمد ابراهیم نقدی کوتاه بر کتاب «دراسة ونقد فی مسائل بلاغیة هامة» [دوره 12، شماره 41، 1395، صفحه 243-246]

 • خلیفه شوشتری، محمد ابراهیم تشریح و تحلیل قاعده نحوی قطع و وصل در الکتاب سیبویه و تفسیر الکبیر فخر رازی [(مقالات آماده انتشار)]

 • خلیفه شوشتری، محمد ابراهیم دراسة منهجیّة الإمام فخر الرّازي في احتجاجاته على الشّيخ عبدالقاهر الجرجاني في مبحث الکناية ‏‏(ترکیزاً علی الدّلالة العقلیّة)‏ [(مقالات آماده انتشار)]

 • خلیفه شوشتری، محمدابراهیم أقیسة عقلیة من الدرس النحوی الأصولی [دوره 1، شماره 4، 1384، صفحه 1-24]

 • خلیفه شوشتری، محمدابراهیم ارتباط سبک نحوی سیبویه وسبک بلاغی عبدالقاهر با سماع بلیغ مخالف با قیاس [دوره 13، شماره 45، 1396، صفحه 1-20]

 • خواجه تاج یزدی، اعظم تحليل محتوى کتب "اللغة العربية، لغة القرآن" للمرحلة الثانویة (العامة) في ضوء البرنامج الدراسی و المنهج التواصلي لتعلیم اللغة [دوره 17، شماره 58، 1400، صفحه 93-114]

 • خواجه علی، عبدالحسین تقابل‌های زیبا شناختی در استعاره‌های قرآنی [دوره 7، شماره 19، 1390]

 • خوبیان بادی، لیلا دراسة أثر التغذیة الراجعة المباشرة وغیر المباشرة فی الأداء الکتابی لطلاب فرع اللغة العربیة فی مرحلة البکالوریوس [دوره 13، شماره 42، 1396، صفحه 175-194]

 • خورسندی، محمود تحلیل وجوه کاربردی «ما» [دوره 6، شماره 17، 1389]

 • خورسندی، محمود سیر تحول شعر صوفی از آغاز تا ابن الفارض، شاعر حب الهی [دوره 1، شماره 1، 1391، صفحه 73-90]

 • خیری‌زاده، مهری دراسة عنصر الفکرة و تحلیله فی روایة الطریق الطویل لنجیب الکیلانی [دوره 8، شماره 23، 1391، صفحه 149-174]

 • خیری فاهم، شیما روش مبرد در روایت و شرح شعر [دوره 7، شماره 19، 1390]

د

 • دادخواه تهرانی، حسن پیرنگ در مقامات حریری و حمیدی [دوره 2، شماره 5، 1385، صفحه 67-88]

 • دادخواه طهرانی، حسن تحلیل الخطاب السائد فی روایة "أجنحة الفراشة" لمحمد سلماوی (فی ضوء نظریة تحلیل الخطاب النقدی لنورمن فیرکلاف) [دوره 12، شماره 41، 1395، صفحه 127-152]

 • داودی مقدم، فریده تجلّی التجربة الصوفیّة عند أدونیس و سهراب سبهری [دوره 9، شماره 26، 1392، صفحه 73-101]

 • داوری، حسین نقش زبان عربی در انتقال واژه¬های فارسی به زبان¬های اروپایی [دوره 6، شماره 15، 1389، صفحه 63-80]

 • درستکار، هانیه الانزياح المفهومي في الترکيبات العرفانية الجدیدة لابن فارض [دوره 18، شماره 63، 1401]

 • درویش زاده، رضا من الواقعية إلى الحداثة في رواية «الحب في المنفى» للروائي بهاء طاهر [دوره 18، شماره 64، 1401، صفحه 143-161]

 • دل افکار، علیرضا التصنيف الوظيفي للروايات التفسيرية لمجمع البيان على أساس نظرية بريمو [دوره 18، شماره 64، 1401، صفحه 163-188]

 • دلشاد، جعفر جواهری و رسالت شعر [دوره 5، شماره 13، 1388، صفحه 1-17]

 • دلشاد، شهرام تحلیل رمان «رمل المایة» از واسینی الأعرج بنابر رویکرد دریافت [دوره 14، شماره 46، 1397، صفحه 21-38]

 • دهقاني نیسیانی، اعظم الأسباب الجذرية للعدولات في رسمي الخط الفارسي والعربي [دوره 17، شماره 58، 1400، صفحه 115-130]

 • دهقانی، اعظم نمایش هنری گفت‌وگو در قرآن کریم (با تکیه بر گفت‌وگوهای سوره طه و مریم) [دوره 12، شماره 38، 1395، صفحه 89-108]

 • دهقانی، سحر دراسة دور ريادة الأعمال في الأمثال العربية: دراسة موضوعية وبلاغية [دوره 19، شماره 67، 1402، صفحه 105-126]

 • دهقانی اشکذری، کمال بررسی نشانه شناسی دو قصیدة «التینة الحمقاء» ابوماضی و «دو کاج» محمدجواد محبت بر اساس نظریة ریفاتر [دوره 15، شماره 52، 1398، صفحه 63-82]

 • دهنوی، محمود تحلیل المثل القدیمة: الظل والقناع فی شعر نازک الملائکة [دوره 10، شماره 31، 1393، صفحه 89-116]

 • دهنوی، محمود دراسة فی المعانی الثانویة والخفیة لـروایة «زقاق المدقّ» فی ضوء منهج تحلیل الخطاب لنورمن فیرکلاف [دوره 13، شماره 42، 1396، صفحه 131-152]

 • دودمان کوشکی، علی بررسی نشانه معناشناختی نفی دوگانه «زن/ میهن » در اشعار محمود درویش براساس رویکرد نظام عاطفی گفتمان [(مقالات آماده انتشار)]

ذ

 • ذکائی، حسین تحلیل گفتمان رهبر انقلاب اسلامی آیت‌الله خامنه‌ای (نمونه: سخنرانی خطاب به مردم مصر) [دوره 13، شماره 44، 1396، صفحه 45-66]

 • ذوالفقاری، اختر دراسة النماذج المعرفیة للزمن فی النص القرآنی استناداً إلی نظریة الاستعارة المفهومیة [دوره 15، شماره 50، 1398، صفحه 123-144]

 • ذوالفقاری، حسن بازتاب قرآن کریم در ضرب المثلهای فارسی [دوره 2، شماره 5، 1385، صفحه 109-136]

 • ذوالقدر، فاطمه بینامتنى دینى در ادبیات زنان کویت (بررسی موردی سعاد الصباح) [دوره 6، شماره 16، 1389، صفحه 13-32]

ر

 • رئیسی، لیلا قهوه در شعر محمود درویش (بررسی معناشناسی) [دوره 15، شماره 53، 1398، صفحه 81-102]

 • رجبی، فرهاد تحدّی التسویق فی تعلیم اللغة العربیة بالجامعات الإیرانیة [دوره 12، شماره 40، 1395، صفحه 213-234]

 • رجبی، فرهاد تحلیل رمان «رمل المایة» از واسینی الأعرج بنابر رویکرد دریافت [دوره 14، شماره 46، 1397، صفحه 21-38]

 • رجبی، فرهاد وظیفة الترجمة فی التفاعل بین إیران والدول العربیة، نظراً للتجربة التاریخیة [دوره 15، شماره 50، 1398، صفحه 145-162]

 • رجبی، فرهاد قراءة قصيدة "عذاب الحلاج" لعبد الوهاب بياتي في ضوء نظرية البنيوية التكوينية لغولدمان [دوره 18، شماره 62، 1401، صفحه 145-166]

 • رجبی نوش آبادی، فرهاد استعمالات جدیدة فی أبنیة الفعل المضارع فی اللغتین العربیة والفارسیة (دراسة نقدیة مقارنة) [دوره 14، شماره 49، 1397، صفحه 155-178]

 • رحماندوست، مجتبی تهوید الطلاب الفلسطینیین فی النظام التعلیمی لمدارس فلسطین المحتلّة [دوره 12، شماره 41، 1395، صفحه 197-218]

 • رحماني، عبدالرزاق علاقة بين الذکاء اللغوي ـــ اللفظي و الذکاء المنطقي ــ الرياضي و فهم القواعد العربية (الطلاب قسم اللغة الفارسية و آدابها بجامعة هرمزگان نموذجاً) [دوره 17، شماره 61، 1400، صفحه 91-116]

 • رحمانی، اسحاق بررسى شاخص‌هاى مؤثّر در استنادگیری مقالات مجله انجمن ایرانى زبان وادبیات عربى [دوره 16، شماره 55، 1399، صفحه 53-72]

 • رحمتیان، روح‌الله تقویم محتوی الکتب التعلیمیة لمادة النصوص الأدبیة العربیة فی مرحلة البکالوریوس لفرع اللغة العربیة وآدابها فی ضوء مهارات التفکیر الناقد [دوره 12، شماره 39، 1395، صفحه 181-204]

 • رحمتی ترکاشوند، مریم تولّد خواننده و بلاغت اسلامی [دوره 8، شماره 24، 1391، صفحه 55-79]

 • رحمتی ترکاشوند، مریم نقد و بررسی تجلیات جامعة مملوکی در رمان «السائرون نیاماً» اثر «سعد مکاوی» [دوره 14، شماره 48، 1397، صفحه 23-42]

 • رحمتی ترکاشوند، مریم أسلوب أشكيلوفسكي في الألفة وخفض التصعيد في حلقات رواية برید اللیل [دوره 18، شماره 63، 1401، صفحه 105-126]

 • رحيمي، ثريا چالش کاربست روش‌های نوین نقد روایت در بررسی زمان در داستان‌های قرآن [دوره 18، شماره 62، 1401، صفحه 25-50]

 • رحیم پور، زهرا تحلیل گفتمان انتقادی خطب با تكیه بر رویكرد فركلاف (خطبه‌های هاشم بن عبد مناف) [دوره 17، شماره 61، 1400، صفحه 1-22]

 • رحیمی، فروغ دراسة تحلیلیة لمؤشرات الکتابة المشترکة فی مقالات مجلة الجمعیة العلمیة الإیرانیة للغة العربیة و آدابها، فی مرکز [دوره 10، شماره 33، 1393، صفحه 97-117]

 • رحیمی پور، سارا تأثیرپذیری رمزگرایی عبدالوهاب بیاتی از مولوی [دوره 8، شماره 24، 1391، صفحه 109-139]

 • رحیمی خویگانی، محمد ترجمه نزد ادیبان و بلاغت‌پژوهان گذشتة فارسی [دوره 12، شماره 40، 1395، صفحه 59-78]

 • رحیمی خویگانی، محمد فرایند ترجمة شفاهی از زبان فارسی به زبان عربی در رسانه‌ها؛ از دیدگاه نظریه تکنیک‌های وینی و داربلنت [دوره 14، شماره 49، 1397، صفحه 41-60]

 • رخ، سلاله بینامتنی در نمایشنامه (الملک هو الملک) [دوره 8، شماره 24، 1391، صفحه 1-23]

 • رستم پور، رقيه تحلیل روایة «مفتاح لنجوی» لفاتن المرّ وفق نظریة سیمیائیة رولان بارت [دوره 18، شماره 63، 1401، صفحه 227-247]

 • رستم پور، رقیه تحلیل الخطاب السیاسی علی المستوی الصرفی فی أشعار سمیح القاسم (موازنة بین الأشعار قبل حرب 1967 و بعدها) [دوره 8، شماره 25، 1391، صفحه 23-45]

 • رستم پور، رقیه بازتاب ناسازواری در اسلوب‌های بلاغی [دوره 13، شماره 44، 1396، صفحه 25-44]

 • رستم پور ملکی، رقیه نقاب امرؤالقیس بر چهرۀ عزالدین مناصره (در مجموعه اشعار) [دوره 3، شماره 7، 1386، صفحه 63-85]

 • رستم پورملکی، رقیه دور أقسام اللغة العربیة وآدابها فی ازدهار الرحلات السیاحیة بالتأکید علی جنوب وشمال الخلیج الفارسی [دوره 15، شماره 51، 1398، صفحه 143-160]

 • رسول‌نژاد، عبدالله دراسة مضامین القصائد العربیه للخاقانی و موازنتها بقصائده الفارسیة [دوره 8، شماره 22، 1391، صفحه 121-153]

 • رسولی، حجت بازتاب جلوه های خرافات در رمان های «غادة السمان» [دوره 7، شماره 20، 1390]

 • رسولی، حجت ابن زریق و قصیده فراقیه [دوره 4، شماره 10، 1387، صفحه 101-120]

 • رسولی، حجت تقریر عن تعلیم اللغه العربیه فی الصین (التقریر) [دوره 2، شماره 5، 1385، صفحه 153-162]

 • رسولی، حجت التحلیل المضمونی لقصة حی بن یقظان لابن سینا وابن طفیل [دوره 10، شماره 33، 1393، صفحه 77-95]

 • رسولی، حجت تمظهرات «الشكلانية الروسية» في آراء الجاحظ النقدية [دوره 18، شماره 65، 1401، صفحه 173-199]

 • رضائی، رمضان نقش ابن درید در تدوین فرهنگ لغت [دوره 6، شماره 15، 1389، صفحه 49-62]

 • رضائی، رمضان المنهج النقدی لطه حسین فی حدیث الأربعاء [دوره 12، شماره 40، 1395، صفحه 167-186]

 • رضائی چُوشَلی، پوران آموزش هدفمند زبان عربی کلید توسعه و رونق بازار گردشگری عرب در ایران: بررسی دیدگاه‌های مدرسان مهارت‌های زبانی [(مقالات آماده انتشار)]

 • رضایی، ابوالفضل تشریح و تحلیل قاعده نحوی قطع و وصل در الکتاب سیبویه و تفسیر الکبیر فخر رازی [(مقالات آماده انتشار)]

 • رضایی، پوران کارکرد فعال ادبیات کودک در پی¬ریزی انقلاب (2012) مصر با تکیه بر داستان «انقلاب کودکان» [دوره 8، شماره 25، 1391، صفحه 147-176]

 • رضایی، سارا ظاهرة الفعل المرکب فی اللغة العربیة؛ عرض ونقاش [دوره 13، شماره 45، 1396، صفحه 141-164]

 • رضایی چوشلی، پوران دراسة أسباب الضعف لدى طلاب اللغة العربية في مهارتي الاستماع والتحدّث، من وجهة نظر أساتذة المهارات اللغوية (جامعات طهران الوطنیة أنموذجاً) [دوره 18، شماره 63، 1401، صفحه 181-206]

 • رضایی هفتادری، غلام عباس بیان احوال و آثار میرسیدشریف جرجانی (ف.816 هـ .ق) و نگرشی نقدی بر مبنای روش‌‌ شناختی بر المصباح فی شرح المفتاح [دوره 7، شماره 19، 1390]

 • رضوان، هادي الاسترجاع الخارجي والسطوح الروائية في سينية البحتري [دوره 17، شماره 59، 1400، صفحه 155-176]

 • رضوان، هادی سلیمان (ع) و المسح علی الخیل (نظرة الی جمالیة اللف و النشر فی موضع من القرآن الکریم) [دوره 8، شماره 23، 1391، صفحه 50-71]

 • رضوان، هادی حِرز شفا (نقدی بر مقاله‌ی بررسی مضمونی سروده‌های عربی خاقانی) [دوره 9، شماره 28، 1392، صفحه 109-126]

 • رضوان، هادی اللغة والجنس فی روایة أصل و فصل لسحر خلیفة علی أساس نظریة فووظائف لغویة لـ: مایکل هالیدای [دوره 13، شماره 44، 1396، صفحه 155-178]

 • رضوان، هادی روش تفسیری شیخ محمدباقر بالکی در حاشیه‌اش بر تفسیر بیضاوی (مطالعة موردی مباحث لغوی، نحوی و بلاغی در سورة بقره) [دوره 15، شماره 52، 1398، صفحه 83-104]

 • رضی مصطفوی نیا، سید محمد أداة التعریف «أل» فی اللغتین العربیة والعبریة [دوره 8، شماره 21، 1390، صفحه 41-60]

 • رفیعی، راضیه دراسة الفاعلیة القصیرة والطویلة المدی للمنهج القائم علی المهام في تحسین المقدرة النحویة للطلاب الإیرانیین [دوره 19، شماره 66، 1402، صفحه 79-103]

 • رفیعی، عادل ظاهرة الفعل المرکب فی اللغة العربیة؛ عرض ونقاش [دوره 13، شماره 45، 1396، صفحه 141-164]

 • رفیعی، عادل دراسة نظریة التشبیه الملخّص وعلاقتها بالنظریات الجدیدة للاستعارة (ثلاث نظریات للسکاکی، مکس بلک، ودیفیدسون نموذجاً) [دوره 14، شماره 48، 1397، صفحه 83-102]

 • رفیعی، علی معناشناسی ایثار در قرآن کریم [دوره 10، شماره 32، 1393، صفحه 89-105]

 • رفیعی، یدالله نقش ابن درید در تدوین فرهنگ لغت [دوره 6، شماره 15، 1389، صفحه 49-62]

 • رمضان، شیروان آغاز متن در گفتمان ادبی بررسی موردی «غبار القوافل» محمود درویش [دوره 10، شماره 32، 1393، صفحه 45-63]

 • رمضانخانی، نرجس جلوه‌های نوآوری در شعر عدی بن‌زید عبادی [دوره 8، شماره 24، 1391، صفحه 81-107]

 • رمضانی، ربابة مقایسة تحلیلی بین برده بوصیری و نظام البرده باکثیر [دوره 12، شماره 39، 1395، صفحه 47-66]

 • رمضانی، فریدون دورُ مهارات التنظيم الذاتي في الإجهاد الدراسي الناجم عن تدريس مادة اللغة العربية عبرَ الإنترنت لطلاب المرحلة الثانويّة [دوره 19، شماره 67، 1402، صفحه 181-209]

 • روان‌شاد، علی اصغر هماهنگی‌های صوتی و دلالت آن در قرآن کریم «مطالعه موردی سوره إبراهیم (ع)» [دوره 17، شماره 58، 1400، صفحه 21-42]

 • روان شاد، علي اصغر أثر الاستعمارِ علی المجتمعِ الجزائري في رِوایةِ «غداً یومٌ جدید» لِعبد الحمید بن هدوقة بناءً علی آراءِ فرانس فانون [دوره 16، شماره 57، 1399، صفحه 45-68]

 • روحی برندق، کاوس أثر القراءات القرآنیة فی آراء النحویین [دوره 12، شماره 39، 1395، صفحه 131-154]

 • روحی برندق، کاوس شرح معنى «الفتنة» فی الآیات التی تشتمل علی معنى الکفر و الشّرک و الإرتداد [دوره 11، شماره 37، 1394، صفحه 115-135]

 • روستایی، علیرضا هماهنگی‌های صوتی و دلالت آن در قرآن کریم «مطالعه موردی سوره إبراهیم (ع)» [دوره 17، شماره 58، 1400، صفحه 21-42]

 • روشن چسلی، محمد مهدی الوعی المعلوماتی المتطور لدى طلاب أقسام اللغة العربیة وآدابها فی البلد، وعلاقته ببعض المتغیرات الدیمغرافیة والمکانیة [دوره 13، شماره 43، 1396، صفحه 131-154]

 • روشن چسلی، محمد مهدی دراسة العلاقة بین الذکاء المتعدد لغاردنر ومهارة الکتابة لدى طلاب اللغة العربیة وآدابها [دوره 16، شماره 56، 1399، صفحه 89-112]

 • روشنفکر، اکرم سبک هدی برکات در روایت جنگ (بررسی داستان حجرالضحک) [دوره 8، شماره 24، 1391، صفحه 165-196]

 • روشنفکر، کبري مؤشرات الانتماء للحیّ في روایة "خان الخلیلي" لنجیب محفوظ [دوره 17، شماره 59، 1400، صفحه 129-154]

 • روشنفکر، کبری رویکردی به لطائف حرف جر (إلی) در قرآن کریم [دوره 6، شماره 16، 1389، صفحه 1-12]

 • روشنفکر، کبری بررسی شاخه‏ های نثر صوفیانه در عصر عباسی [دوره 6، شماره 14، 1389، صفحه 139-173]

 • روشنفکر، کبری تحلیل هنری نمایشنامه اسلامی«شیء عن الموت» اثرعماد الدین خلیل [دوره 5، شماره 11، 1388، صفحه 91-114]

 • روشنفکر، کبری تحلیل عناصر المسرحیة فی "مقامات" الحریری [دوره 8، شماره 23، 1391، صفحه 124-148]

 • روشنفکر، کبری کارکرد فعال ادبیات کودک در پی¬ریزی انقلاب (2012) مصر با تکیه بر داستان «انقلاب کودکان» [دوره 8، شماره 25، 1391، صفحه 147-176]

 • روشنفکر، کبری بررسی نشانه- معناشناختی ساختار روایی داستان کوتاه «حبلٌ کالورید» [دوره 9، شماره 28، 1392، صفحه 87-108]

 • روشنفکر، کبری بررسی تطبیقی دلالت عنوان در دو قصیده "رساله من المنفى" از محمود درویش و"نامه" از احمد شاملو [دوره 10، شماره 33، 1393، صفحه 1-16]

 • روشنفکر، کبری جنبه‌های نمادین مکان در رمان «المتشائل» [دوره 11، شماره 36، 1394، صفحه 19-36]

 • روشنفکر، کبری عشق اگزیستانسیالیستی در رمان‌های «جیل القدر» و«ثائر محترف» أثر مطاع صفدی [دوره 12، شماره 41، 1395، صفحه 19-38]

 • روشنفکر، کبری موتیف درختان در شعر محمود درویش؛ بررسی آماری و تحلیلی میان نخل، زیتون و پرتقال [دوره 13، شماره 43، 1396، صفحه 65-86]

 • روشنفکر، کبری مناقشة فکرة «الإنسان الکامل» فی أشعار ابن الفارض فی إطار آراء یونغ [دوره 14، شماره 49، 1397، صفحه 111-130]

 • روشنفکر، کبری تقابل خاص‌گرایی فرهنگی و جهانی‌شدن در رمان الجزایر خوانشی الگو گرایانه از رمان "ریح الجنوب" [دوره 19، شماره 66، 1402، صفحه 23-52]

ز

 • زارع، ساجد بررسی تأثیر روش آموزش تعامل‌محور در بالا بردن توان ترجمة دانش‌آموزان ایرانی در درس عربی (مطالعة موردی دانش‌آموزان سال سوم دبیرستان استان فارس) [دوره 13، شماره 45، 1396، صفحه 57-78]

 • زارع، ساجد نمود جنسیت، سن و طبقة اجتماعی در کتاب‌های درسی عربی در دوره متوسطه اول در ایران (ارزیابی جامعه‌شناختی) [دوره 15، شماره 50، 1398، صفحه 21-40]

 • زارع، ساجد هويت ايراني در کتاب‌هاي درس عربي از قانون‌گذاري تا اقدام (مطالعة موردي کتاب‌هاي عربي متوسطة اوّل) [دوره 16، شماره 55، 1399، صفحه 73-96]

 • زارع، ساجد دراسة مستوی فاعلية المحتوی في مجموعة کتب «العربية بين يديك» وفق رؤية ويليم رومي [دوره 17، شماره 60، 1400، صفحه 161-184]

 • زارع، ناصر بازتاب باران و دلالت‌های معنایی آن در شعر عبدالوهاب البیاتی [دوره 15، شماره 50، 1398، صفحه 1-20]

 • زارع، ناصر نشانه‌شناسی عنوان و کارکردهای معنایی آن در دیوان «نوبات شعریه» صالح طائی [دوره 15، شماره 53، 1398، صفحه 63-80]

 • زارع، ناصر کاريزمای روایی در رمان "ساق البامبو" اثر سعود السنعوسی [دوره 18، شماره 63، 1401، صفحه 57-80]

 • زارع برمي، مرتضی ترجمة المصطلحات بين النظرية والتطبيق، (دراسة الأمثال العربية في خوزستان نموذجاً) [دوره 17، شماره 60، 1400، صفحه 53-76]

 • زارع برمی، مرتضی کارکرد فعال ادبیات کودک در پی¬ریزی انقلاب (2012) مصر با تکیه بر داستان «انقلاب کودکان» [دوره 8، شماره 25، 1391، صفحه 147-176]

 • زارع برمی، مرتضی تحلیل نمادهای شعر اعتراض در ادبیات معاصر عراق، براساس اشعار حسن السنید [دوره 10، شماره 30، 1393، صفحه 61-87]

 • زارع برمی، مرتضی الکتابة النسویة عن غزو العراق (20 مارس 2003م)، الأعمال الشعریة لبشری البستانی [دوره 14، شماره 49، 1397، صفحه 131-154]

 • زارع برمی، مرتضی آموزش هدفمند زبان عربی کلید توسعه و رونق بازار گردشگری عرب در ایران: بررسی دیدگاه‌های مدرسان مهارت‌های زبانی [(مقالات آماده انتشار)]

 • زارع نژاد، سکینه نمود فرهنگ در کتاب‌های آموزش زبان عربی به غیر عرب‌زبان‌ها [دوره 14، شماره 48، 1397، صفحه 1-22]

 • زارعي فرد، حميد دراسة دوافع تعلم اللغة العربية لدى طلاب جامعة شيراز بناءً على نظام التحفيز الذاتي للغة الثانية [دوره 17، شماره 58، 1400، صفحه 71-92]

 • زارعی، عباس دراسة أثر التغذیة الراجعة المباشرة وغیر المباشرة فی الأداء الکتابی لطلاب فرع اللغة العربیة فی مرحلة البکالوریوس [دوره 13، شماره 42، 1396، صفحه 175-194]

 • زارعی تجره، عباس تحليل محتوی کتب "العربية" للمرحلة الإعدادیة من منظور الانحياز الجنساني بناءً على تقنيتي "آنتروبی شانون" و"تابسيس" [دوره 16، شماره 57، 1399، صفحه 89-114]

 • زارعی فر، ابراهیم موسیقی در شعر اجتماعی نزد حافظ ابراهیم [دوره 3، شماره 7، 1386، صفحه 23-39]

 • زارعی کفایت، حشمت الله دراسة الرموز الطبیعیة فی أشعار ایلیا أبی ماضی [دوره 12، شماره 38، 1395، صفحه 109-126]

 • زمانی، شهلا استعمارستیزی در رمان های اسلامی نجیب کیلانی [دوره 7، شماره 20، 1390]

 • زمانی، محسن هويت ايراني در کتاب‌هاي درس عربي از قانون‌گذاري تا اقدام (مطالعة موردي کتاب‌هاي عربي متوسطة اوّل) [دوره 16، شماره 55، 1399، صفحه 73-96]

 • زمانی، مهدی نمایش هنری گفت‌وگو در قرآن کریم (با تکیه بر گفت‌وگوهای سوره طه و مریم) [دوره 12، شماره 38، 1395، صفحه 89-108]

 • زمانی، مهدی التّنوّع النّحوي في العربيّة المکتوبة الحدیثة دراسة السّلوك النّحوی لفعل «التقی» وأدوات «إذا» و«لَو» الشرطیّة عبرَ‌ الزّمن فی الصّحف العربیّة [دوره 18، شماره 62، 1401، صفحه 121-144]

 • زمانی جعفری، صالح لطایف ادبی در کلام الهی و نقش آن در ترجمه [دوره 5، شماره 12، 1388، صفحه 155-169]

 • زمانی جعفری، کریم لطایف ادبی در کلام الهی و نقش آن در ترجمه [دوره 5، شماره 12، 1388، صفحه 155-169]

 • زود رنج، صدیقه تحلیل هنری نمایشنامه اسلامی«شیء عن الموت» اثرعماد الدین خلیل [دوره 5، شماره 11، 1388، صفحه 91-114]

 • زیتون، علی مهدی نشانه‌شناسی اسامی شخصیت‌ها در رمان «ذاکرة الجسد» نوشتة احلام مستغانمی (دو شخصیت اصلی) [دوره 12، شماره 40، 1395، صفحه 39-58]

 • زینی وند، تورج تطوّر علم الأصوات فی ضوء الدراسات القرآنیة [دوره 2، شماره 6، 1385، صفحه 39-60]

 • زینی وند، تورج سیمیائیّة ظاهرة «طفل الحرب» فی شعر محمود درویش [دوره 11، شماره 37، 1394، صفحه 89-113]

 • زینی وند، تورج المنهج الشعری لکتابات محمد حسنین هیکل السیاسیة (دراسة وتحلیل) [دوره 14، شماره 47، 1397، صفحه 61-78]

س

 • ساعدی، مریم مقایسه دیدگاه سوررئالیستي ادونیس و رویکرد فرمالیستی شفیعی کدکنی در سبک‌شناسی ادبیات عرفانی [(مقالات آماده انتشار)]

 • ساقی، حسن زیبایی‌شناسی انسجام آوایی در خاتمة آیات سورة آل عمران [دوره 13، شماره 43، 1396، صفحه 23-40]

 • ساکی، علی سازوکارهای استراتژی حجاج و کارکردهای آن در شعر دینی عبدالمطلب حلی [(مقالات آماده انتشار)]

 • سبزیان پور، وحید الصور الخیالیه فی الالقاب الشبیه بالکنیه [دوره 2، شماره 5، 1385، صفحه 23-444]

 • سبزیان پور، وحید بازشناسی منابع حکمت های عربی کتاب امثال و حکم دهخدا [دوره 1، شماره 3، 1384، صفحه 55-68]

 • سبزیان پور، وحید مقایسه حکمت در شاهنامه و متون عربی قرن سوم تا پنج [دوره 1، شماره 1، 1391، صفحه 127-148]

 • سبزیان پور، وحید عدالة الإیرانیین بین شهنامة الفردوسی و المصادر العربیة (دراسة مقارنة) [دوره 8، شماره 23، 1391، صفحه 175-204]

 • سجادی، سید ابوالفضل دلالة أسلوب الکنایة فی القرآن الکریم [دوره 8، شماره 23، 1391، صفحه 72-97]

 • سجادی، سید ابوالفضل استعمالات جدیدة فی أبنیة الفعل المضارع فی اللغتین العربیة والفارسیة (دراسة نقدیة مقارنة) [دوره 14، شماره 49، 1397، صفحه 155-178]

 • سرباز، حسن بازخوانی شخصیت‌های قرآنی در رمان «طیور الحذر» ابراهیم نصرالله [دوره 8، شماره 25، 1391، صفحه 79-112]

 • سرچاهی، فاطمه جماليات الاختلاف في فواصل الآيات في الآيات المتشابهة [دوره 18، شماره 65، 1401، صفحه 201-223]

 • سعیدآوی، علی نقدی تطبیقی بر ترجمه کتاب الایام [دوره 12، شماره 39، 1395، صفحه 67-86]

 • سعیدآوی، علی دراسة فی کیفیة الترجمة عبر لغة وسیطة وفقا لمنهج النص التطبیقی نموذجا (ترجمة موسی بیدج لکتاب Jesus the son of man )Jesus the son of man [دوره 13، شماره 42، 1396، صفحه 219-238]

 • سلمانی مروست، محمد علی دراسة فی استخدام الاشتغال فی القرآن الکریم [دوره 12، شماره 39، 1395، صفحه 155-180]

 • سلمانی مروست، محمد علی قهوه در شعر محمود درویش (بررسی معناشناسی) [دوره 15، شماره 53، 1398، صفحه 81-102]

 • سلمانی مروست، محمدعلی بررسی ضمایر شأن و قصه در قرآن کریم [دوره 9، شماره 29، 1392، صفحه 125-148]

 • سلیمان زاده نجفی، سید رضا التماسک المعجمی فی أسلوب تعدّد الحال المفردة القرآنیة [دوره 15، شماره 51، 1398، صفحه 83-102]

 • سلیمانزاده نجفی، سید رضا جایگاه حقوق زن در سروده‌های فاطمه ناعوت؛ (مطالعه موردی: دیوان "شرفتي محطّ العصافیر") [(مقالات آماده انتشار)]

 • سلیمانزاده نجفی، سیدرضا تقابل‌های زیبا شناختی در استعاره‌های قرآنی [دوره 7، شماره 19، 1390]

 • سلیمانی، أمینة مؤلفه‌های مقاومت در برابر استعمار در شعر «الربیع بوشامه» [دوره 10، شماره 31، 1393، صفحه 19-38]

 • سلیمی، علی نگرش بلاغی ها و نحوی ها به زبان [دوره 6، شماره 15، 1389، صفحه 81-94]

 • سلیمی، علی نقش آفرینی گروه های زبان و ادبیات عربی در توسعه علمی دانشگاه ها [دوره 6، شماره 14، 1389، صفحه 119-138]

 • سلیمی، علی تحلیلی گزارش گونه از مقالات چاپ شده مجله ی انجمن ایرانی زبان وادبیات عربی ( شماره یک تا ده) [دوره 4، شماره 10، 1387، صفحه 165-181]

 • سلیمی، علی گفتمان عرفان در آثار جبران خلیل جبران [دوره 1، شماره 4، 1384، صفحه 119-134]

 • سلیمی، علی رنگ میان رمانتیک و واقع¬گرایی بررسی شعر سهراب سپهری و سعدی یوسف [دوره 8، شماره 23، 1391، صفحه 1-20]

 • سلیمی، علی تحلیل استنادی و روابط هم‌نویسندگی مقاله‌های مجله‌ی علمی- پژوهشی انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی (مورد مطالعه: شماره‌ی 1 تا 20) [دوره 9، شماره 29، 1392، صفحه 125-148]

 • سلیمی، علی سیمیائیّة ظاهرة «طفل الحرب» فی شعر محمود درویش [دوره 11، شماره 37، 1394، صفحه 89-113]

 • سلیمی، علی دراسة فی المعانی الثانویة والخفیة لـروایة «زقاق المدقّ» فی ضوء منهج تحلیل الخطاب لنورمن فیرکلاف [دوره 13، شماره 42، 1396، صفحه 131-152]

 • سلیمی، علی المرأة والانتقال من التقليد إلى الحداثة في رواية "الدوامة" [دوره 18، شماره 64، 1401، صفحه 95-118]

 • سلیمی، علی بررسی نشانه معناشناختی نفی دوگانه «زن/ میهن » در اشعار محمود درویش براساس رویکرد نظام عاطفی گفتمان [(مقالات آماده انتشار)]

 • سلیمی، علی التحقق من تطبيق نظريه جرار جينيت السردیه في مقالات لمجلات المجموعات العربيه (حاله دراسه: تحليل نقدي لثمانیة عشر مقالاً) [دوره 19، شماره 67، 1402، صفحه 73-104]

 • سمتی، محمد مهدی رنگ‌های نمادین در اشعار صلاح عبدالصبور [دوره 7، شماره 20، 1390]

 • سمتی، محمد مهدی عقدة النقص فی روایة «ما لا تذروه الریاح» فی ضوء نظریة آلفرید آدلر [دوره 13، شماره 45، 1396، صفحه 113-140]

 • سن سبلی، بی بی راحیل دراسة مابعد الإستعماریة لدور المثقف فی روایة «ذاکرة الماء» واسینی الأعرج (وفقاً لآراء إدوارد سعید) [دوره 14، شماره 46، 1397، صفحه 141-160]

 • سواری، سعید چالش هنر نمایش‌نامه‌نویسی توفیق حکیم با تکیه بر تکنیک‌های مکتب واقع‌گرا "نمونه موردی نمایشنامه ایزیس" [دوره 16، شماره 56، 1399، صفحه 21-42]

 • سوسونی، جابر زمان روایی و کارکرد آن در فرایند تولید درونمایة داستان کوتاه «الخطوبه» اثر بهاء طاهر [دوره 14، شماره 49، 1397، صفحه 21-40]

 • سیاحی، صادق تحلیل الخطاب السائد فی روایة "أجنحة الفراشة" لمحمد سلماوی (فی ضوء نظریة تحلیل الخطاب النقدی لنورمن فیرکلاف) [دوره 12، شماره 41، 1395، صفحه 127-152]

 • سیّد، معصومه تحلیل وجوه کاربردی «ما» [دوره 6، شماره 17، 1389]

 • سیدی، سید حسین تحلیل انتقادی تاریخ ادبیات نگاری [دوره 6، شماره 14، 1389، صفحه 103-118]

 • سیدی، سید حسین دراسة المخطّطات العلاجیة المبكرة في رواية "بريد الليل" لبركات بناءً على نظرية یونغ [دوره 18، شماره 64، 1401، صفحه 221-244]

 • سیدی، سیدحسین کنشگری موسیقی بر نشانه‏‌شناسی شکست در شعر نزار قبانی [دوره 16، شماره 57، 1399، صفحه 23-43]

 • سیّدی، سیّد حسین معناشناسی ایثار در قرآن کریم [دوره 10، شماره 32، 1393، صفحه 89-105]

 • سیفی، طیبة حضرت زینب در آینه‌ی شعر عاشورایی معاصر فارسی وعربی [دوره 10، شماره 31، 1393، صفحه 1-18]

ش

 • شادمان، یسرا مقایسه‌ی جلوه‌های نوآوری شعر اندلس و مهجر [دوره 10، شماره 30، 1393، صفحه 89-107]

 • شادمان، یسرا بررسی ارتباط بین فرا واقع گرایی در رمان "فرانکشتاین در بغداد" و حوادث هولناک عراق [دوره 18، شماره 62، 1401، صفحه 73-94]

 • شادمان، یسرا تحلیل گفتمان انتقادی تروریسم در رمان" فرانکشتاین في بغداد" بر اساس نظریه نورمن فرکلاف [(مقالات آماده انتشار)]

 • شاملی، نصرا... اندیشه دینی در شعر جاهلی [دوره 5، شماره 11، 1388، صفحه 35-62]

 • شاملی، نصر الله جامعه آرمانی در مدایح (با نگاهی به مدایح ابن¬رومی) [دوره 6، شماره 17، 1389]

 • شاملی، نصرالله فکاهه و طنز پردازی در آثار ابوحیان توحیدی [دوره 7، شماره 20، 1390]

 • شاملی، نصرالله رمز و اسطوره و تصویر رمزی در دیوان أبی ماضی [دوره 8، شماره 21، 1390، صفحه 1-20]

 • شاملی، نصرالله تطوّر علم الأصوات فی ضوء الدراسات القرآنیة [دوره 2، شماره 6، 1385، صفحه 39-60]

 • شاملی، نصرالله السخریة السیاسیة فی شعر دعبل الخزاعی [دوره 8، شماره 25، 1391، صفحه 1-22]

 • شاهرخ، مهدي تحديد الاحتياجات التعليمية والمهارية والرؤيوية لأعضاء هيئة التدريس في فرع اللغة العربية وآدابها من وجهة نظر الطلاب (دراسة حالة: طلاب البکالوريوس والماجستير في اختصاص الأدب العربي بالجامعات الحکومية الإيرانية) [دوره 17، شماره 58، 1400، صفحه 155-180]

 • شاهرودی، محمد رضا بررسی ریشهشناختی و سیر تحول واژة «عتیق» در قرآن [دوره 7، شماره 19، 1390]

 • شاه محمدی، خدیجه التحلیل المضمونی لقصة حی بن یقظان لابن سینا وابن طفیل [دوره 10، شماره 33، 1393، صفحه 77-95]

 • شاه محمدی، خدیجه (ندا) الأسباب الجذرية للعدولات في رسمي الخط الفارسي والعربي [دوره 17، شماره 58، 1400، صفحه 115-130]

 • شایان، شادی الهواجس الوجودیة عند أبی القاسم الشابی (دراسة نقدیة لشعر الشابی فی ضوء المنهج النفسی) [دوره 12، شماره 41، 1395، صفحه 153-176]

 • شبستری، معصومه التبئير و الراوي في رواية «ریام و کفی» دراسة سردية [دوره 18، شماره 63، 1401، صفحه 159-180]

 • شجاعی، سمیه التحلیل المضمونی لقصة حی بن یقظان لابن سینا وابن طفیل [دوره 10، شماره 33، 1393، صفحه 77-95]

 • شریف عسگری، محمد صالح تصحیف وتحریف در لغتنامه صحاح [دوره 5، شماره 13، 1388، صفحه 37-55]

 • شریفی، نسیم دور أقسام اللغة العربیة للجامعات فی خلق فرص العمل و تنمیتها [دوره 11، شماره 35، 1394، صفحه 191-214]

 • شریفی، نسیم تقییم حالة التعالیم الجامعیة لتعزیز ریادة الأعمال فی اللغة العربیة وآدابها ترکیزاً علی المحتوی التعلیمی وطرق التدریس [دوره 14، شماره 47، 1397، صفحه 117-136]

 • شعیری، حمیدرضا بررسی نشانه معناشناختی نفی دوگانه «زن/ میهن » در اشعار محمود درویش براساس رویکرد نظام عاطفی گفتمان [(مقالات آماده انتشار)]

 • شفایی (آبان)، محمد علی بنیة الشخصیة فی قصتی "المجنون" لغسّان کنفانی و"هندی أحمر فی آستارا" لبیجن نجدی علی أساس نظرة بولدشویلر [دوره 16، شماره 56، 1399، صفحه 159-188]

 • شفق، اسماعیل تولّد خواننده و بلاغت اسلامی [دوره 8، شماره 24، 1391، صفحه 55-79]

 • شکیب، محمود مقایسه رمان تاریخی «ابومسلم الخراسانی» جرجی زیدان و «سیاه پوشان» صنعتی زاده کرمانی [دوره 7، شماره 20، 1390]

 • شکیب، محمود مضامین مراثی حسینی در دیوان سیّد مرتضی [دوره 5، شماره 12، 1388، صفحه 83-106]

 • شکیب، محمود غنای زبان عربی و مفهوم انقطاع [دوره 1، شماره 1، 1391، صفحه 25-42]

 • شکیب، محمود دراسة التضاد ودورها فی تفسیر القرآن الکریم (معتمدة علی تفسیر التبیان للشیخ الطوسی والمیزان للعلامة الطباطبائی) [دوره 12، شماره 41، 1395، صفحه 103-126]

 • شکیب انصاری، محمود اشتقاق و واژه سازی در زبان عربی [دوره 1، شماره 3، 1384، صفحه 149-162]

 • شمس آبادی، حسین صدی القضیة الفلسطینیة فی مسرحیة «فلسطینیات» لعلی عُقلة عُرسان [دوره 9، شماره 28، 1392، صفحه 23-38]

 • شهبازی، اصغر حذف در تعبیر قرآنی و جایگاه آن در ترجمه فارسی (حذف فعل برای نمونه) [دوره 12، شماره 41، 1395، صفحه 39-60]

 • شهبازی، پیمان دراسة آلیة الموازنة في مراتب النحويين لأبي الطیب اللغوي [(مقالات آماده انتشار)]

 • شهبازی، محمود گفتمان عرفان در آثار جبران خلیل جبران [دوره 1، شماره 4، 1384، صفحه 119-134]

 • شهبازی، محمود استعمالات جدیدة فی أبنیة الفعل المضارع فی اللغتین العربیة والفارسیة (دراسة نقدیة مقارنة) [دوره 14، شماره 49، 1397، صفحه 155-178]

 • شهبازی، محمود معناشناسى عنوان و ساختار مطلع در شعر بدر شاکر السیاب (مطالعة موردی: دیوان «شناشیل ابنة الجلبی») [دوره 15، شماره 51، 1398، صفحه 43-62]

 • شهریاری، فاطمه عقدة النقص فی روایة «ما لا تذروه الریاح» فی ضوء نظریة آلفرید آدلر [دوره 13، شماره 45، 1396، صفحه 113-140]

 • شویعیان، علی تکنیک‌های شخصیت و شخصیت پردازی در رمان خارج الحریم امین ریحانی [(مقالات آماده انتشار)]

 • شيخی، عليرضا ساختارشناسی نمایشنامه عاشورایی بر مبنای نظریۀ فریتاگ (مورد پژوهی نمایشنامه منظوم الحر الریاحی) [دوره 18، شماره 63، 1401، صفحه 127-158]

 • شيرخاني، محمدرضا تحلیل گفتمان انتقادی تروریسم در رمان" فرانکشتاین في بغداد" بر اساس نظریه نورمن فرکلاف [(مقالات آماده انتشار)]

 • شیخ باقری، محمد امین مقایسة تحلیلی بین برده بوصیری و نظام البرده باکثیر [دوره 12، شماره 39، 1395، صفحه 47-66]

 • شیرازی، سید حیدر المعاییذ المدح دراسة و نقد فی ضوء الأدب الإسلامی الملتزم [دوره 2، شماره 6، 1385، صفحه 21-38]

ص

 • صادقی، زهرا تقابل خاص‌گرایی فرهنگی و جهانی‌شدن در رمان الجزایر خوانشی الگو گرایانه از رمان "ریح الجنوب" [دوره 19، شماره 66، 1402، صفحه 23-52]

 • صادقیان نژاد، اعظم روایتگری در اشعار عربی سعدی شیرازی [دوره 19، شماره 67، 1402، صفحه 1-22]

 • صادقی مزیدی، مجید تبعید و غربت در شعر محمود سامی‌البارودی [دوره 8، شماره 21، 1390، صفحه 21-40]

 • صادقی مزیدی، مجید التوظیف الحکومی اللغة العربیة القُدُرات و السمات النموذج: کلیة العلوم القرآنیة بشیراز [دوره 11، شماره 35، 1394، صفحه 215-232]

 • صادقی میانرودی، نوشین تحلیل المثل القدیمة: الظل والقناع فی شعر نازک الملائکة [دوره 10، شماره 31، 1393، صفحه 89-116]

 • صالح‌بک، مجید مقایسه‌ی جلوه‌های نوآوری شعر اندلس و مهجر [دوره 10، شماره 30، 1393، صفحه 89-107]

 • صالح بک، مجید آسیب‌شناسی اجتماعی در «عمارة یعقوبیان»؛ با رویکرد تحلیلی مدرنیستی [دوره 13، شماره 43، 1396، صفحه 1-22]

 • صالح زاده، مریم دراسة سیکولوجیة لبطل روایة «العطر الفرنسی» بناءً علی نظریة «آلیات الدفاع» للفروید [دوره 16، شماره 54، 1399، صفحه 113-159]

 • صالحي، پيمان نقش تداعی آزاد در تنظیم جریان سیّال ذهن در رمان ذاکرة الجسد اثر احلام مستغانمی [دوره 17، شماره 58، 1400، صفحه 43-70]

 • صالحي، پيمان أسلوب أشكيلوفسكي في الألفة وخفض التصعيد في حلقات رواية برید اللیل [دوره 18، شماره 63، 1401، صفحه 105-126]

 • صالحي، پيمان دراسة العلامات البناءة لمفهوم السلام في أشعار أدهم عادل دواوین (کتاب المجانین، هذا الکون سیء السمعة، نصوصى ليست لكم بوح الصعاليك) علی ضوء نموذج بيرس السيميائي [دوره 19، شماره 66، 1402، صفحه 105-126]

 • صالحی، اکرم بررسی ریشهشناختی و سیر تحول واژة «عتیق» در قرآن [دوره 7، شماره 19، 1390]

 • صالحی، پیمان عدالة الإیرانیین بین شهنامة الفردوسی و المصادر العربیة (دراسة مقارنة) [دوره 8، شماره 23، 1391، صفحه 175-204]

 • صالحی، جواد الهام گیری از سنت دینی در شعر اعشی [دوره 11، شماره 36، 1394، صفحه 95-110]

 • صالحی، جواد دراسة عن الألوهية والقدسية السلطانيّة في الشعر الجاهلي [دوره 16، شماره 55، 1399، صفحه 97-118]

 • صدر قاینی، سید ابوالفضل جلوه‌‌های تأثیرگذاری ماری هاسکل بر جبران خلیل جبران [دوره 8، شماره 21، 1390، صفحه 81-102]

 • صدقی، حامد تصویر فخر در سروده های ابو فراس همدانی [دوره 7، شماره 18، 1390]

 • صدقی، حامد جلوه‌‌های تأثیرگذاری ماری هاسکل بر جبران خلیل جبران [دوره 8، شماره 21، 1390، صفحه 81-102]

 • صدقی، حامد پیوند ادبیات و سیاست در داستان کوتاه مقعد رونالدو (صندلی رونالدو) اثر محمود شُقیر: داستان نویس معاصر فلسطینی [دوره 6، شماره 14، 1389، صفحه 19-36]

 • صدقی، حامد مقایسه تنوع واژگان در سبک شعر در شعرمتعهد پژوهشی عملی در نمونه‌هایی از اشعار دعبل خزاعی، شریف رضی و مهیار دیلمی [دوره 4، شماره 10، 1387، صفحه 1-18]

 • صدقی، حامد مهمترین عناصر معنایی شعر احمد مطر [دوره 1، شماره 3، 1384، صفحه 69-90]

 • صدقی، حامد تحلیل نمادهای شعر اعتراض در ادبیات معاصر عراق، براساس اشعار حسن السنید [دوره 10، شماره 30، 1393، صفحه 61-87]

 • صدقی، حامد دراسة أسباب الضعف لدى طلاب اللغة العربية في مهارتي الاستماع والتحدّث، من وجهة نظر أساتذة المهارات اللغوية (جامعات طهران الوطنیة أنموذجاً) [دوره 18، شماره 63، 1401، صفحه 181-206]

 • صدیقی، بهار کنشگری موسیقی بر نشانه‏‌شناسی شکست در شعر نزار قبانی [دوره 16، شماره 57، 1399، صفحه 23-43]

 • صدیقی، بهار دراسة المخطّطات العلاجیة المبكرة في رواية "بريد الليل" لبركات بناءً على نظرية یونغ [دوره 18، شماره 64، 1401، صفحه 221-244]

 • صدیقی، بهار زیبایی‏ شناسی کارکردی عنوان در شعر سراینده ی معاصر عراق، عبد الکریم کاصد [(مقالات آماده انتشار)]

 • صلاحی مقدم، سهیلا العودة الی المرکز فی «التوهم» من مؤلف الحارث المحاسبی [دوره 11، شماره 35، 1394، صفحه 79-100]

 • صمدی، مجید تصویر پردازی زنده در خطبه های نهج البلاغه [دوره 7، شماره 18، 1390]

 • صمدی، مجید فضای موسیقیایی معلقه ی امرؤالقیس [دوره 5، شماره 12، 1388، صفحه 107-134]

 • صمدی، مجید هنجارگریزی شعری در گفتمان انقلابی اشعار فاروق جویده [دوره 10، شماره 33، 1393، صفحه 17-31]

 • صمدی طاقانکی، آذر جایگاه حقوق زن در سروده‌های فاطمه ناعوت؛ (مطالعه موردی: دیوان "شرفتي محطّ العصافیر") [(مقالات آماده انتشار)]

 • صمیمی، محمد مصلح نقد روانشناختی بدبینی ابوالعلاء معری [دوره 10، شماره 30، 1393، صفحه 109-133]

 • صیادانی، علی تحليل أنماط الكفاءة التواصلية في الخطاب الاجتماعي لنهج البلاغة من منظور دیل هايمز (خطب نهج البلاغة أنموذجاً) [دوره 17، شماره 60، 1400، صفحه 141-160]

 • صیادانی، علی دراسة الإستعارات البصرية ومتعددة الأوجه في ملصقات الأربعين الحسيني العربية بناءً على نهج فورسفيل المعرفيّ [دوره 18، شماره 65، 1401، صفحه 51-73]

 • صیادی نجاد، روح الله تحلیل گفتمان رهبر انقلاب اسلامی آیت‌الله خامنه‌ای (نمونه: سخنرانی خطاب به مردم مصر) [دوره 13، شماره 44، 1396، صفحه 45-66]

 • صیادی نژاد، روح الله تحلیل فلسفۀ زبانی آیۀ چهار سورۀ محمّد (براساس نظریّة دور هرمنوتیکی شلایر ماخر) [دوره 16، شماره 54، 1399، صفحه 29-45]

 • صیامی، معصومه تقنيات المدة ودورها في التشفير وفك التشفير في رواية أبواب المدينة لإلياس خوري [دوره 19، شماره 67، 1402، صفحه 157-180]

ض

 • ضرونی، محمدصادق دراسة التغریب ودوره فی کتابة المقامة مع نظرة تحلیلیة تطبیقیة إلی دوره فی إنشاء مقامات الهمذانی والحریری [دوره 14، شماره 47، 1397، صفحه 39-60]

 • ضیغمی، علی روش جنوبی در لهجة عراقی: تاریخچه و دگرگونی [دوره 3، شماره 8، 1386، صفحه 41-62]

 • ضیغمی، علی مؤلفه‌های مقاومت در برابر استعمار در شعر «الربیع بوشامه» [دوره 10، شماره 31، 1393، صفحه 19-38]

ط

 • طالب زاده، حسین دراسة أسباب الضعف لدى طلاب اللغة العربية في مهارتي الاستماع والتحدّث، من وجهة نظر أساتذة المهارات اللغوية (جامعات طهران الوطنیة أنموذجاً) [دوره 18، شماره 63، 1401، صفحه 181-206]

 • طالبي قره قشلاقي، جمال دراسة النزعة الدينية والرمزية العرفانية في رواية جبل قاف لعبدالإله بنعرفة [دوره 18، شماره 62، 1401، صفحه 167-185]

 • طالبی قره قشلاقی، جمال السخریة السیاسیة فی شعر دعبل الخزاعی [دوره 8، شماره 25، 1391، صفحه 1-22]

 • طالبی قره قشلاقی، جمال تحلیل آوایی و معناشناسی قصیدة بلقیس «نزار قبانی» (پژوهشی در باب نقد آوایی) [دوره 12، شماره 40، 1395، صفحه 79-98]

 • طاهري نيا، علي‌باقر تطبیق الفضاء الإلكتروني في تدريس اللغة العربية، الاحتياجات والتحديات (باستخدام طريقة دلفي في جمع البيانات) [دوره 18، شماره 64، 1401، صفحه 119-142]

 • طاهری نیا، علی باقر سنجش تولیدات علمی گروه زبان وادبیات عربی ایران [دوره 5، شماره 13، 1388، صفحه 102-124]

 • طاهری نیا، علی باقر فضای موسیقیایی معلقه ی امرؤالقیس [دوره 5، شماره 12، 1388، صفحه 107-134]

 • طاهری نیا، علی باقر بررسی تصویر طبیعت در شعر منوچهری دامغانی و ابن خفاجه اندلسی [دوره 1، شماره 2، 1384، صفحه 143-157]

 • طاهری نیا، علی باقر کارکرد هنری صحنه و صحنه¬پردازی در داستان حضرت سلیمان(ع) براساس سوره مبارکه نمل [دوره 8، شماره 22، 1391، صفحه 75-98]

 • طاهری نیا، علی باقر خوانشی فرمالیستی بر قصیدة لامیة الکرد از امرؤالقیس کردها [دوره 12، شماره 39، 1395، صفحه 109-130]

 • طبیبیان، سید حمید فصل و وصلِ جمله ی حالیه درعربی وفارسی [دوره 4، شماره 10، 1387، صفحه 147-164]

 • طهماسبی، عدنان واکاوی متنی پدیدة آشنایی‌زدایی در قصیدة «أنشودة المطر» [دوره 14، شماره 46، 1397، صفحه 81-102]

 • طهماسبی بلداجی، اصغر العوامل المؤثرة فی تعلم اللغة العربیة بین طلاب جامعة بیام نور لمحافظة جهارمحال و بختیاری [دوره 12، شماره 38، 1395، صفحه 191-214]

 • طهماسبی پشتکوهی، عدنان دراسة مقارنة للأفعال المعتلة المجردة بین اللغتین السامیتین [دوره 18، شماره 62، 1401، صفحه 95-120]

 • طهماسبی نگهداری، نرجس رنگ‌های نمادین در اشعار صلاح عبدالصبور [دوره 7، شماره 20، 1390]

ظ

 • ظاهر أثر، علیاء تحلیل گفتمان انتقادی تروریسم در رمان" فرانکشتاین في بغداد" بر اساس نظریه نورمن فرکلاف [(مقالات آماده انتشار)]

 • ظهیری، شعله دور المراکز العلمیة لمنطقة «جزیرة» فی تطوّر الأدب والعلوم العربیة فی العصر العباسی «دیار بکر، ودیار مضر نموذجین» [دوره 12، شماره 40، 1395، صفحه 187-212]

ع

 • عابدی، جواد دراسة وتحلیل هجاء ابن الرومي وفقاً علی آليات الدفاع النفسي لفرويد [دوره 18، شماره 65، 1401، صفحه 75-96]

 • عابدی، حسین سیمیائیّة ظاهرة «طفل الحرب» فی شعر محمود درویش [دوره 11، شماره 37، 1394، صفحه 89-113]

 • عابدی، مهدی فکاهه و طنز پردازی در آثار ابوحیان توحیدی [دوره 7، شماره 20، 1390]

 • عابدی، مهدی ابن وردی ودیدگاه او نسبت به جامعه مملوکی در شام [دوره 12، شماره 39، 1395، صفحه 87-108]

 • عابری، شاکر روش جنوبی در لهجة عراقی: تاریخچه و دگرگونی [دوره 3، شماره 8، 1386، صفحه 41-62]

 • عارفی فرد، فاطمه بررسی شاخه‏ های نثر صوفیانه در عصر عباسی [دوره 6، شماره 14، 1389، صفحه 139-173]

 • عامری، شاکر صیغه‌های عام و خاص در زبان عربی (از لحاظ مذکر ومؤنث) [دوره 5، شماره 12، 1388، صفحه 41-54]

 • عامری، شاکر علت‌های رواج سیرة عنتره در عصر عباسی دوم [دوره 12، شماره 38، 1395، صفحه 67-88]

 • عامری، محمد علی علت‌های رواج سیرة عنتره در عصر عباسی دوم [دوره 12، شماره 38، 1395، صفحه 67-88]

 • عباسیان، سوسن نشانه‌شناسی اسامی شخصیت‌ها در رمان «ذاکرة الجسد» نوشتة احلام مستغانمی (دو شخصیت اصلی) [دوره 12، شماره 40، 1395، صفحه 39-58]

 • عبدی، صلاح الدین استعمارستیزی در رمان های اسلامی نجیب کیلانی [دوره 7، شماره 20، 1390]

 • عبدی، مالک دراسة مقارنة لمضامین المقاومة ومکافحة الاستکبار لدی مفدی زکریّاء وبابلو نیرودا [دوره 13، شماره 43، 1396، صفحه 109-130]

 • عبدی، مالک استانداردهای زیبایی‌شناسانه‌ی شعر جاهلی از منظر پردازش تصاویر حسی (خوانشی انتقادی وغیرهمسو در دو بیت از ابیات امرؤالقیس) [دوره 18، شماره 64، 1401، صفحه 73-94]

 • عچرش، خیریه تحلیل الخطاب السائد فی روایة "أجنحة الفراشة" لمحمد سلماوی (فی ضوء نظریة تحلیل الخطاب النقدی لنورمن فیرکلاف) [دوره 12، شماره 41، 1395، صفحه 127-152]

 • عرب، عباس دراسة عن الألوهية والقدسية السلطانيّة في الشعر الجاهلي [دوره 16، شماره 55، 1399، صفحه 97-118]

 • عرب عامری، علیرضا تحلیل العناصر الثقافية في ترجمة رواية «شازده احتجاب» على أساس فئات تسعة [دوره 19، شماره 66، 1402، صفحه 175-204]

 • عرب يوسف آبادي، عبدالباسط بررسی تطبیقی دیوارنوشته‌های عربی و فارسی بر اساس الگوی گرایس [دوره 17، شماره 61، 1400، صفحه 47-68]

 • عرب يوسف آبادي، عبدالباسط من الواقعية إلى الحداثة في رواية «الحب في المنفى» للروائي بهاء طاهر [دوره 18، شماره 64، 1401، صفحه 143-161]

 • عرب يوسف آبادي، عبدالباسط دراسة دور ريادة الأعمال في الأمثال العربية: دراسة موضوعية وبلاغية [دوره 19، شماره 67، 1402، صفحه 105-126]

 • عربی، موسی ویژگی‌ها و کارکرد حرکت در تصاویر شاعرانة عبدالعزیز سعود البابطین [دوره 14، شماره 46، 1397، صفحه 103-118]

 • عرب یوسف آبادی، عبدالباسط صدی القضیة الفلسطینیة فی مسرحیة «فلسطینیات» لعلی عُقلة عُرسان [دوره 9، شماره 28، 1392، صفحه 23-38]

 • عرب یوسف آبادی، عبدالباسط بلاغة السخریة فی قصص «نوادر جُحا» [دوره 15، شماره 50، 1398، صفحه 101-122]

 • عرب یوسف آبادی، فائزه دراسة مقارنة للألوان فی شعر بشار بن برد وشوریدة شیرازی فی ضوء نظریة ماکس لوشر النفسی [دوره 12، شماره 40، 1395، صفحه 119-142]

 • عرفت‌پور، زینه التصویر الفنی للأبرار و مکانهم الأخروی فی سورة الإنسان [دوره 9، شماره 26، 1392، صفحه 43-72]

 • عرفت پور، زينه بررسی تطبیقی تنوع واژگان در شیوۀ نگارش احمد حسن زیات، شوقی ضیف وحنا فاخوری بر اساس مقیاس جانسون [دوره 18، شماره 62، 1401، صفحه 51-72]

 • عزيزي شمامي، مصطفي تحديد الاحتياجات التعليمية والمهارية والرؤيوية لأعضاء هيئة التدريس في فرع اللغة العربية وآدابها من وجهة نظر الطلاب (دراسة حالة: طلاب البکالوريوس والماجستير في اختصاص الأدب العربي بالجامعات الحکومية الإيرانية) [دوره 17، شماره 58، 1400، صفحه 155-180]

 • عزیزی، نعمت اشغالگری در شعر امروزین عراق (ازسال2003م تا سال 2010م) [دوره 6، شماره 16، 1389، صفحه 137-158]

 • عزیزی‌فر، امیرعباس مقارنه بین ناصرخسرو و کمیت بن زید الأسدی فی فضایل الامام علی(ع) [دوره 11، شماره 35، 1394، صفحه 123-150]

 • عزیزی مراد، قاسم اللغة والتحول الثقافی - المعرفی علی ضوء النظریّة الشکلیّة من منظور السوسیونصیة فی علم الاجتماع موتیف «العطاء دون المنّة» فی القرآن ودیوان المتنبی نموذجاً [دوره 15، شماره 52، 1398، صفحه 105-124]

 • عسکری، صادق نقدی بر مباحث فرعی و عنوان های داخلی مقالات پژوهشی زبان ادبیات ایران و عرب [دوره 7، شماره 18، 1390]

 • عسکری، صادق أداء الذاکرة المؤقتة في عمليّة الترجمة الشفوية العربيّة-الفارسيّة (دراسة ترجمات قناتَي العالم و"خبر" أنموذجاً) [دوره 17، شماره 60، 1400، صفحه 25-52]

 • عسکری، صادق قراءة قصيدة "عذاب الحلاج" لعبد الوهاب بياتي في ضوء نظرية البنيوية التكوينية لغولدمان [دوره 18، شماره 62، 1401، صفحه 145-166]

 • عسکری کاسب، سوگل التحليل النفسي للألوان الشعرية في شعر محمد عفيفي مطر بناء علی اختبار ماکس لوشر [دوره 19، شماره 66، 1402، صفحه 127-154]

 • عظیمی، کاظم پیوند ادبیات و سیاست در داستان کوتاه مقعد رونالدو (صندلی رونالدو) اثر محمود شُقیر: داستان نویس معاصر فلسطینی [دوره 6، شماره 14، 1389، صفحه 19-36]

 • عظیمی، کاظم مقایسه تنوع واژگان در سبک شعر در شعرمتعهد پژوهشی عملی در نمونه‌هایی از اشعار دعبل خزاعی، شریف رضی و مهیار دیلمی [دوره 4، شماره 10، 1387، صفحه 1-18]

 • علوی، اختر معنا و اعراب دو ساختار« ویکأنّ » و «کأنّ ... بـ ... » در پرتو قرآن و نهج البلاغه [دوره 6، شماره 15، 1389، صفحه 95-112]

 • علوی طبائی، ریحانه تغییر زبان عربی مقایسه‌ای بین زبان معیار طه حسین و زبان معاصر محمود شقیر [(مقالات آماده انتشار)]

 • علی احمد، راضیه بلاغة السخریة فی قصص «نوادر جُحا» [دوره 15، شماره 50، 1398، صفحه 101-122]

 • علی القضاه، نور محمد سنّت و نوآوری در نقد ادبی فارسی و عربی [دوره 6، شماره 14، 1389، صفحه 1-19]

 • علیبور خشاب، نورمحمد التذکرة الصغری" اثر ناشناخته ابن عراق [دوره 6، شماره 15، 1389، صفحه 173-200]

 • علی نژاد چمازکتی، فاطمه روابط بینامتنی دینی در قصیده¬ی «ثورة فی الجحیم» جمیل صدقی زهاوی [دوره 8، شماره 21، 1390، صفحه 103-138]

 • علی نژاد چمازکتی، فاطمه دراسة تحلیلیة لمؤشرات الکتابة المشترکة فی مقالات مجلة الجمعیة العلمیة الإیرانیة للغة العربیة و آدابها، فی مرکز [دوره 10، شماره 33، 1393، صفحه 97-117]

 • علی نژاد چمازکتی، فاطمه بررسى شاخص‌هاى مؤثّر در استنادگیری مقالات مجله انجمن ایرانى زبان وادبیات عربى [دوره 16، شماره 55، 1399، صفحه 53-72]

 • عموری، نعیم عدم فاعلية تعليم اللغة العربية في المدارس المهنية الفنية وتحدياتها التعليمية [دوره 16، شماره 55، 1399، صفحه 139-166]

 • عموزاده آرائي، زهرا دور قوة الحبکة في إیصال قصیدتی «مصرع بلبل» لإبراهیم طوقان و«الوردة والبلبل» لفریدون مشیري، الذروة الشعریة [دوره 17، شماره 61، 1400، صفحه 159-181]

غ

 • غانمي، محمد جواد سازوکارهای استراتژی حجاج و کارکردهای آن در شعر دینی عبدالمطلب حلی [(مقالات آماده انتشار)]

 • غانمی اصل عربی، مینا نشانه‌شناسی عنوان و کارکردهای معنایی آن در دیوان «نوبات شعریه» صالح طائی [دوره 15، شماره 53، 1398، صفحه 63-80]

 • غفوري فر، محمد دراسة وتحلیل هجاء ابن الرومي وفقاً علی آليات الدفاع النفسي لفرويد [دوره 18، شماره 65، 1401، صفحه 75-96]

 • غلامعلی زاده، جواد تحلیل بلاغی و فرهنگی تشبيه ضمنی در شعر ابوالفتح بستی [(مقالات آماده انتشار)]

 • غلامی، مجاهد نظرة إلی الحرکة البصرية للشعر فی الأدب العربی والفارسی والکردی [دوره 18، شماره 64، 1401، صفحه 189-220]

 • غلامی، مریم بازتاب ناسازواری در اسلوب‌های بلاغی [دوره 13، شماره 44، 1396، صفحه 25-44]

 • غلامی یلقون آقاج، علی حسین شکوه از شقاوت و فقر و ظلم و روزگاردر شعر حافظ إبراهیم [دوره 8، شماره 24، 1391، صفحه 25-53]

 • غلفام، ارسلان بررسی زبان‌شناختی استعاره ی جهتی بالا/ پایین در زبان قرآن رویکرد معنی شناسی شناختی [دوره 5، شماره 12، 1388، صفحه 55-82]

 • غيبي، عبدالاحد سيميائية التواصل غير اللفظي في رواية مصائر كونشرتو الهولوكوست والنكبة لربعي المدهون [دوره 17، شماره 59، 1400، صفحه 177-197]

ف

 • فاتحی، حسن اندیشه دینی در شعر جاهلی [دوره 5، شماره 11، 1388، صفحه 35-62]

 • فاتحی، سید حسن دراسة مابعد الإستعماریة لدور المثقف فی روایة «ذاکرة الماء» واسینی الأعرج (وفقاً لآراء إدوارد سعید) [دوره 14، شماره 46، 1397، صفحه 141-160]

 • فارسي، بهنام أثر الاستعمارِ علی المجتمعِ الجزائري في رِوایةِ «غداً یومٌ جدید» لِعبد الحمید بن هدوقة بناءً علی آراءِ فرانس فانون [دوره 16، شماره 57، 1399، صفحه 45-68]

 • فارسی، بهنام عقدة النقص فی روایة «ما لا تذروه الریاح» فی ضوء نظریة آلفرید آدلر [دوره 13، شماره 45، 1396، صفحه 113-140]

 • فارسی، بهنام دراسة سیکولوجیة لبطل روایة «العطر الفرنسی» بناءً علی نظریة «آلیات الدفاع» للفروید [دوره 16، شماره 54، 1399، صفحه 113-159]

 • فاضلي، سیده لیلا ترجمة المصطلحات بين النظرية والتطبيق، (دراسة الأمثال العربية في خوزستان نموذجاً) [دوره 17، شماره 60، 1400، صفحه 53-76]

 • فاضلی، محمد رویکردی به لطائف حرف جر (إلی) در قرآن کریم [دوره 6، شماره 16، 1389، صفحه 1-12]

 • فاضلی، محمد «جواهر البلاغه» در قرائتی تازه [دوره 3، شماره 8، 1386، صفحه 63-78]

 • فاضلی، محمد حیات فردی و علمی نجم الائمه در آیینه پژوهش و نقد [دوره 2، شماره 6، 1385، صفحه 99-121]

 • فاضلی، محمد نقدٌ علی نقد «الدراسة» الواهی [دوره 12، شماره 41، 1395، صفحه 221-242]

 • فتحی، کیمیا تحلیل فلسفۀ زبانی آیۀ چهار سورۀ محمّد (براساس نظریّة دور هرمنوتیکی شلایر ماخر) [دوره 16، شماره 54، 1399، صفحه 29-45]

 • فتحی، لادن تحلیل استنادی و روابط هم‌نویسندگی مقاله‌های مجله‌ی علمی- پژوهشی انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی (مورد مطالعه: شماره‌ی 1 تا 20) [دوره 9، شماره 29، 1392، صفحه 125-148]

 • فتحی ایرانشاهی، طیبه مخطّطات حقل المشاعر التصويرية فی روایة «حکایات یوسف تادرس» [دوره 17، شماره 58، 1400، صفحه 131-154]

 • فتحی ایرانشاهی، طیبه المجاز والاستعارة المفهومیة للحرب في ديوان حاتم الطائي؛ بمقاربة عرفانيّة [دوره 18، شماره 65، 1401، صفحه 225-249]

 • فتحی مظفّری، رسول جمالیة الملامح المتمیّزة فی قصیدة «اللامیة الفخریة» لأبی‌العلاء المعرّی من منظار الأسلوبیة [دوره 14، شماره 46، 1397، صفحه 161-182]

 • فراتی، علی‌اکبر منابع لغوی ابن ابی الحدید در شرح نهج البلاغه [دوره 4، شماره 9، 1387، صفحه 37-60]

 • فراتی، علی أکبر مآخذ على الجوانب اللغویة فی شرح ابن أبی الحدید لنهج البلاغة [دوره 10، شماره 30، 1393، صفحه 1-18]

 • فرازی، علی رضا نقد و بررسی ادعای خاورشناسان در باب وجود اشتباهات دستوری در قرآن کریم [دوره 6، شماره 16، 1389، صفحه 97-117]

 • فراهانی، سمیرا دلالة أسلوب الکنایة فی القرآن الکریم [دوره 8، شماره 23، 1391، صفحه 72-97]

 • فراهانی، سمیرا هنجارگریزی معنایی قرآن در شعر محمد عفیفی‌مطر [دوره 8، شماره 25، 1391، صفحه 47-77]

 • فرزانه، سید بابک مقارنة مابعد استعماریة للشخصیة الرئیسیة وغریمها فی روایات الجزایر وإیران الریفیة؛ «الحریق» دیب و «توپ» ساعدی أنموذجاً [دوره 15، شماره 51، 1398، صفحه 103-124]

 • فرشته پور، قهرمان دور نظریة الحقول الدلالیة فی تحلیل التجربة الشعریة عند الشاعر ( تحلیل أبیات من خمریة ابن الفارض نموذجاً) [دوره 16، شماره 55، 1399، صفحه 119-138]

 • فرع شيرازي، سيد حيدر کاريزمای روایی در رمان "ساق البامبو" اثر سعود السنعوسی [دوره 18، شماره 63، 1401، صفحه 57-80]

 • فرهنگ نيا، امير زیبایی‌شناسی توصیف روایی در رمان «قابیل أین أخوک هابیل»، اثر ابراهیم الکونی [دوره 18، شماره 63، 1401، صفحه 31-56]

 • فرید، زهرا دراسة التضاد ودورها فی تفسیر القرآن الکریم (معتمدة علی تفسیر التبیان للشیخ الطوسی والمیزان للعلامة الطباطبائی) [دوره 12، شماره 41، 1395، صفحه 103-126]

 • فصيح رامندی، صفورا ساختارشناسی نمایشنامه عاشورایی بر مبنای نظریۀ فریتاگ (مورد پژوهی نمایشنامه منظوم الحر الریاحی) [دوره 18، شماره 63، 1401، صفحه 127-158]

 • فصیح، صفورا بررسی تطبیقی بوطیقا در اشعار شفیعی کدکنی و آدونیس [دوره 14، شماره 48، 1397، صفحه 43-58]

 • فضیلت جو، سید امیر أثر القراءات القرآنیة فی آراء النحویین [دوره 12، شماره 39، 1395، صفحه 131-154]

 • فقهی، عبد الحسین نقد و بررسی ادعای خاورشناسان در باب وجود اشتباهات دستوری در قرآن کریم [دوره 6، شماره 16، 1389، صفحه 97-117]

 • فقهی، عبدالحسین بررسی تطبیقی بوطیقا در اشعار شفیعی کدکنی و آدونیس [دوره 14، شماره 48، 1397، صفحه 43-58]

 • فقهی، عبدالحسین تحليل محتوى کتب "اللغة العربية، لغة القرآن" للمرحلة الثانویة (العامة) في ضوء البرنامج الدراسی و المنهج التواصلي لتعلیم اللغة [دوره 17، شماره 58، 1400، صفحه 93-114]

 • فکری، مسعود آشنایی با بسته ی آموزشی چند مهارتی زبان عربی: «صدی الحیاة» [دوره 7، شماره 18، 1390]

 • فکری، مسعود تحليل محتوى کتب "اللغة العربية، لغة القرآن" للمرحلة الثانویة (العامة) في ضوء البرنامج الدراسی و المنهج التواصلي لتعلیم اللغة [دوره 17، شماره 58، 1400، صفحه 93-114]

 • فکری، مسعود دراسة مقارنة للأفعال المعتلة المجردة بین اللغتین السامیتین [دوره 18، شماره 62، 1401، صفحه 95-120]

 • فلاح، منال همبستگی تصویر هنری و وحدت ارگانیک در شعر رومانتیک فدوی طوقان [دوره 16، شماره 54، 1399، صفحه 1-27]

 • فوزی، ناهده غم غربت و آوارگی در شعر عبدالوهاب بیاتی [دوره 6، شماره 14، 1389، صفحه 37-55]

 • فوزی، ناهده بررسی داستان بسیار کوتاه ادبیات معاصر عمان در مجموعة «موجی بیرون دریا» [دوره 15، شماره 51، 1398، صفحه 25-42]

 • فیض الله زاده، عبد علی الهام گیری از سنت دینی در شعر اعشی [دوره 11، شماره 36، 1394، صفحه 95-110]

ق

 • قائمی، مرتضی تصویر پردازی زنده در خطبه های نهج البلاغه [دوره 7، شماره 18، 1390]

 • قائمی، مرتضی فضای موسیقیایی معلقه ی امرؤالقیس [دوره 5، شماره 12، 1388، صفحه 107-134]

 • قائمی، مرتضی بینامتنی دیوان ابوالعتاهیه با نهج‌البلاغه [دوره 4، شماره 9، 1387، صفحه 157-186]

 • قائمی، مرتضی هنجارگریزی شعری در گفتمان انقلابی اشعار فاروق جویده [دوره 10، شماره 33، 1393، صفحه 17-31]

 • قائمی، مرتضی دراسة النماذج المعرفیة للزمن فی النص القرآنی استناداً إلی نظریة الاستعارة المفهومیة [دوره 15، شماره 50، 1398، صفحه 123-144]

 • قائمی، مرتضی الوظيفة الدلالية لأنواع "المسند" في تنوع "الصوت الأساسي" لكليمان في الرسالة الثالثة والخمسين من نهج‌البلاغة [(مقالات آماده انتشار)]

 • قادري، فاطمه أثر الاستعمارِ علی المجتمعِ الجزائري في رِوایةِ «غداً یومٌ جدید» لِعبد الحمید بن هدوقة بناءً علی آراءِ فرانس فانون [دوره 16، شماره 57، 1399، صفحه 45-68]

 • قادری، فاطمه شعر اسلامی در دیوان محمد العید [دوره 7، شماره 18، 1390]

 • قادری، فاطمه بینامتنی در نمایشنامه (الملک هو الملک) [دوره 8، شماره 24، 1391، صفحه 1-23]

 • قادری، قادر سبک‌شناسی استعاره‌ی تمثیلیه در قرآن کریم [دوره 9، شماره 29، 1392، صفحه 21-45]

 • قاسمی، جمشید الاستعارة الأساسیة ووظیفتها فی روایة «ریح الجنوب» [دوره 15، شماره 50، 1398، صفحه 61-80]

 • قاسمی، راضیه ویژگی‌های سبک‌شناسی قصیده «غریب‌علی الخلیج» بدرشاکر‌ سیاب [دوره 10، شماره 32، 1393، صفحه 25-43]

 • قاسمی، مجید آسیب‌شناسی اجتماعی در «عمارة یعقوبیان»؛ با رویکرد تحلیلی مدرنیستی [دوره 13، شماره 43، 1396، صفحه 1-22]

 • قاسمی، مجید اختلاف زبانی در الکتاب و روش سیبویه در داوری میان آنها [دوره 16، شماره 56، 1399، صفحه 1-20]

 • قاسمی¬اصل، زینب تأثیرپذیری نجیب محفوظ از هزارویک شب [دوره 8، شماره 25، 1391، صفحه 177-208]

 • قاسمی موسوی، سید اسماعیل مقایسه‌ی تطبيقی ترجمه‌های فارسی وعربی "خوشه‌های خشم"(براساس الگوی وینی وداربلنه) [دوره 19، شماره 66، 1402، صفحه 53-78]

 • قتالی، سید محمود گول نمایی و هنجار گریزی در ادبیات عصر عباسی [دوره 9، شماره 28، 1392، صفحه 127-158]

 • قدیمی، مرتضی مهمترین عناصر معنایی شعر احمد مطر [دوره 1، شماره 3، 1384، صفحه 69-90]

 • قربان‌خانی، مرضیه الاستعارة بین البلاغة العربیة و اللسانیات المعرفیة [دوره 11، شماره 35، 1394، صفحه 101-122]

 • قربان خانی، مرضیه دراسة تطبیقیة لنظریة نظم الکلام بین وجهات النظر القدیمة والحدیثة [دوره 13، شماره 43، 1396، صفحه 155-178]

 • قربان زاده، بهروز جمالیة الملامح المتمیّزة فی قصیدة «اللامیة الفخریة» لأبی‌العلاء المعرّی من منظار الأسلوبیة [دوره 14، شماره 46، 1397، صفحه 161-182]

 • قربان زاده، بهروز تحلیل الرموز الدینیة في شعر عبد الغنی النابلسي بناء علی نظریة باختین لمتعدد الأصوات [(مقالات آماده انتشار)]

 • قرباني مادواني، زهره تغییر زبان عربی مقایسه‌ای بین زبان معیار طه حسین و زبان معاصر محمود شقیر [(مقالات آماده انتشار)]

 • قربانی، فاطمه سبک هدی برکات در روایت جنگ (بررسی داستان حجرالضحک) [دوره 8، شماره 24، 1391، صفحه 165-196]

 • قرشی، عاطفه التصنيف الوظيفي للروايات التفسيرية لمجمع البيان على أساس نظرية بريمو [دوره 18، شماره 64، 1401، صفحه 163-188]

 • قره خانی، ناصر الوظيفة الدلالية لأنواع "المسند" في تنوع "الصوت الأساسي" لكليمان في الرسالة الثالثة والخمسين من نهج‌البلاغة [(مقالات آماده انتشار)]

 • قلی تبار، مرضیه دراسة آلیة الموازنة في مراتب النحويين لأبي الطیب اللغوي [(مقالات آماده انتشار)]

 • قمرانی، امیر انعکاس الذکاءات المتعددة‌ و‌الأهداف المعرفیّة فی کتاب العربیة للصّفّ الثامن [دوره 13، شماره 44، 1396، صفحه 179-202]

 • قنبری، قنبری أثر الاستعمارِ علی المجتمعِ الجزائري في رِوایةِ «غداً یومٌ جدید» لِعبد الحمید بن هدوقة بناءً علی آراءِ فرانس فانون [دوره 16، شماره 57، 1399، صفحه 45-68]

 • قنبری، لیلا العوامل المؤثرة فی تعلم اللغة العربیة بین طلاب جامعة بیام نور لمحافظة جهارمحال و بختیاری [دوره 12، شماره 38، 1395، صفحه 191-214]

 • قندیل زاده، نرگس توفیق الحکیم: زندگی، آثار [دوره 1، شماره 4، 1384، صفحه 91-118]

 • قهرمانی، علی سبک‌شناسی استدلال بلاغی در قصیدۀ «ألا قُل لِصَنهاجةَ أجمعینَ» أبو اسحاق البیری [دوره 16، شماره 55، 1399، صفحه 1-32]

 • قهرمانی مقبل، علی اصغر دراسة صوت «الضاد» التاریخیّة فی العربیّة وتحوّلها فی الفارسیّة [دوره 13، شماره 43، 1396، صفحه 87-108]

 • قهرمانی مقبل، علی اصغر قصر کامل و بحر کامل: نشانه‌شناسی کمال و اعتدال در قصیدۀ بحتری در توصیف قصر کامل [دوره 17، شماره 59، 1400، صفحه 33-56]

 • قوامی، آزاده دراسة مابعد الكولونية الدونية لمكونات الصوت والهوية والقوة في رواية "عرس الزين" للطيب صالح بناءً على نظرية غاياتري سبيفاك [دوره 18، شماره 65، 1401، صفحه 143-171]

 • قوجه زاده، علیرضا دراسة مابعد الكولونية الدونية لمكونات الصوت والهوية والقوة في رواية "عرس الزين" للطيب صالح بناءً على نظرية غاياتري سبيفاك [دوره 18، شماره 65، 1401، صفحه 143-171]

 • قیومی، سلما دراسة سیکولوجیة لبطل روایة «العطر الفرنسی» بناءً علی نظریة «آلیات الدفاع» للفروید [دوره 16، شماره 54، 1399، صفحه 113-159]

ک

 • کارخانه، جواد نقد إنتاجات مجلة الجمعية الإيرانية للغة العربیة وآدابها العلمية من منظار المؤشرات العلمية [دوره 16، شماره 57، 1399، صفحه 165-182]

 • کارگر، علی اصغر نمود جنسیت، سن و طبقة اجتماعی در کتاب‌های درسی عربی در دوره متوسطه اول در ایران (ارزیابی جامعه‌شناختی) [دوره 15، شماره 50، 1398، صفحه 21-40]

 • کاظم زاده، نسرین مؤشرات الانتماء للحیّ في روایة "خان الخلیلي" لنجیب محفوظ [دوره 17، شماره 59، 1400، صفحه 129-154]

 • کاظمی تبار، محمدعلی جماليات الاختلاف في فواصل الآيات في الآيات المتشابهة [دوره 18، شماره 65، 1401، صفحه 201-223]

 • کاکوئی، محمد حسین تکنیک تکرار در دعای عرفه گونه‌ها و کارکردهای زیباشناختی و معناشناختی آن [دوره 15، شماره 53، 1398، صفحه 43-62]

 • کاههء، عليرضا بررسی جلوه‌های «خود و دیگری» در رمان «الربیع و الخریف» اثر حنّا مینة [دوره 18، شماره 64، 1401، صفحه 25-45]

 • کاویان رئوف، مینا تحلیل روان‌شناختی آثار محمد ماغوط براساس تأثیرات نامطلوب فقر و زندان [دوره 9، شماره 29، 1392، صفحه 69-99]

 • کاید عباسی، زینب بررسی عناصر طنز در رمـان «میـرامار» نجیب محفوظ [دوره 9، شماره 27، 1392، صفحه 117-135]

 • کتابی، سعید دراسة کتب تعليم اللغة العربية في التراث الإيراني ـ الإسلامي من منظور التعلیم لأغراض خاصة ("أدب الكاتب"، و"الألفاظ الكتابية"، و"فقه اللغة وأسرار العربية" نموذجا) [دوره 17، شماره 59، 1400، صفحه 57-84]

 • کثیر، رحیم مؤلفه‌های مقاومت در برابر استعمار در شعر «الربیع بوشامه» [دوره 10، شماره 31، 1393، صفحه 19-38]

 • کردآبادی، سندس زیباشناسی تکرار در شعر متنبی [دوره 6، شماره 16، 1389، صفحه 33-50]

 • کرد زعفرانلو کامبوزیا، عالیه بررسی زبان‌شناختی استعاره ی جهتی بالا/ پایین در زبان قرآن رویکرد معنی شناسی شناختی [دوره 5، شماره 12، 1388، صفحه 55-82]

 • کرمی، عسگر علی رمز و اسطوره و تصویر رمزی در دیوان أبی ماضی [دوره 8، شماره 21، 1390، صفحه 1-20]

 • کریم مولود، باوه دین رهایی اندیشه از زنجیرِ تقلید به سوی اصلاح و نوآوری خوانش تحلیلی جهان‌بینیِ دینی در مقالات محمّد عبده [دوره 16، شماره 55، 1399، صفحه 33-52]

 • کریم مولود، صباح رهایی اندیشه از زنجیرِ تقلید به سوی اصلاح و نوآوری خوانش تحلیلی جهان‌بینیِ دینی در مقالات محمّد عبده [دوره 16، شماره 55، 1399، صفحه 33-52]

 • کریمی، شرافت مقایسه دیدگاه سوررئالیستي ادونیس و رویکرد فرمالیستی شفیعی کدکنی در سبک‌شناسی ادبیات عرفانی [(مقالات آماده انتشار)]

 • کریمی، مجتبی ابن وردی ودیدگاه او نسبت به جامعه مملوکی در شام [دوره 12، شماره 39، 1395، صفحه 87-108]

 • کریمی‌فرد، غلامرضا واکاوی شخصیت مجنون در نمایشنامه‌ی «مجنون لیلی» اثر احمد شوقی [دوره 9، شماره 29، 1392، صفحه 47-67]

 • کریمی‌فرد، غلامرضا ساختار قسم در زبان عربی و کاربرد آن در قرآن کریم [دوره 3، شماره 8، 1386، صفحه 141-163]

 • کریمی فرد، غلامرضا پارادوکس، خاستگاه و پیشینة آن در بلاغت عربی [دوره 7، شماره 19، 1390]

 • کریمی فرد، غلامرضا نمادهای ابتکاری و نقاب¬ها در شعر بدر شاکرسیاب [دوره 6، شماره 15، 1389، صفحه 1-24]

 • کشاورز، حبیب دور خریجی فرع اللغة العربیة فی تنمیة التجارة الالکترونیة مع البلدان العربیة (العراق نموذجاً) [دوره 12، شماره 39، 1395، صفحه 253-272]

 • کشاورز، حبیب إیجاد المکافئ للاستعارات المفهومیة فی الترجمة العربیة لروایة عیناها وفقاً لنظریة آلوارز [دوره 16، شماره 56، 1399، صفحه 137-158]

 • کشاورز، حبیب دراسة الشخصية الرئيسة في رواية الخبز الحافي وفق نظرية تسلسل حاجات الإنسان لأبراهام ماسلو [دوره 18، شماره 65، 1401، صفحه 125-141]

 • کشاورزی، کریم قهوه در شعر محمود درویش (بررسی معناشناسی) [دوره 15، شماره 53، 1398، صفحه 81-102]

 • کلاشی، محمد اثر بخشی کاربست داستان کودک در تقویت مهارت خوانداری به زبان عربی در مقطع متوسطه اول در مدارس ایران (بررسی موردی مدارس شهرستان نور مازندران) [(مقالات آماده انتشار)]

 • کلاهچیان، فاطمه سیمیائیّة ظاهرة «طفل الحرب» فی شعر محمود درویش [دوره 11، شماره 37، 1394، صفحه 89-113]

 • کماسی، احیا چگونگی ایدئولوژی کردن سوسیالیسم در رمان «الشراع والعاصفه» حنّا مینه [دوره 15، شماره 53، 1398، صفحه 1-20]

 • کمالجو، مصطفی بررسی عناصر طنز در رمـان «میـرامار» نجیب محفوظ [دوره 9، شماره 27، 1392، صفحه 117-135]

 • کمالجو، مصطفی دراسه صوره الأبطال فی شعر المقاومة لمحمد الفیتوری [دوره 15، شماره 51، 1398، صفحه 63-82]

 • کنجی، نرجس بررسی تأثیر روش آموزش تعامل‌محور در بالا بردن توان ترجمة دانش‌آموزان ایرانی در درس عربی (مطالعة موردی دانش‌آموزان سال سوم دبیرستان استان فارس) [دوره 13، شماره 45، 1396، صفحه 57-78]

 • کهندل جهرمی، مرضیة نمایه موضوعی مجله انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی «شماره‌های: 11 – 30» [دوره 10، شماره 31، 1393، صفحه 139-155]

 • کهندل جهرمی، مرضیه دراسة تحلیلیة لمؤشرات الکتابة المشترکة فی مقالات مجلة الجمعیة العلمیة الإیرانیة للغة العربیة و آدابها، فی مرکز [دوره 10، شماره 33، 1393، صفحه 97-117]

 • کواری، علی فرایند ترجمة شفاهی از زبان فارسی به زبان عربی در رسانه‌ها؛ از دیدگاه نظریه تکنیک‌های وینی و داربلنت [دوره 14، شماره 49، 1397، صفحه 41-60]

 • کوچکی، مسعوده مظاهر قیام حسینی در اشعار معروف عبدالمجید [دوره 9، شماره 29، 1392، صفحه 1-19]

 • کياني، حسين الدراسة الهيكلية لمقالات مجال القصة في مجلة الجمعية الإيرانية للغة العربية وآدابها [دوره 17، شماره 59، 1400، صفحه 85-108]

 • کیانی، حسین نظریه ی ادبی دریافت در پرتو ادبیات تطبیقی [دوره 7، شماره 18، 1390]

 • کیانی، حسین روابط بینامتنی دینی در قصیده¬ی «ثورة فی الجحیم» جمیل صدقی زهاوی [دوره 8، شماره 21، 1390، صفحه 103-138]

 • کیانی، حسین دور فریق العمل فی تنشیط ریادة الأعمال فی اللغة العربیة وآدابها (فریق العمل فی قسم اللغة العربیة وآدابها بجامعة شیراز نموذجاً) [دوره 12، شماره 40، 1395، صفحه 235-254]

 • کیانی، حسین نمود جنسیت، سن و طبقة اجتماعی در کتاب‌های درسی عربی در دوره متوسطه اول در ایران (ارزیابی جامعه‌شناختی) [دوره 15، شماره 50، 1398، صفحه 21-40]

 • کیانی، حسین کارکردِ برخی از تکنیک‌های فراداستان در ساختِ معماریِ رئالیسم جادویی (خوانشی در رمان «رآلف رزق الله فی المرآة» از ربیع جابر) [دوره 16، شماره 54، 1399، صفحه 71-92]

 • کیانی، رضا رنگ میان رمانتیک و واقع¬گرایی بررسی شعر سهراب سپهری و سعدی یوسف [دوره 8، شماره 23، 1391، صفحه 1-20]

 • کیانی، غلامرضا اثر بخشی کاربست داستان کودک در تقویت مهارت خوانداری به زبان عربی در مقطع متوسطه اول در مدارس ایران (بررسی موردی مدارس شهرستان نور مازندران) [(مقالات آماده انتشار)]

گ

 • گل پور، لیلا استعارة «الدینامیکیة» واسسها الثقافیة في مجموعة اغاني مهیار الدمشقي لادونیس [دوره 19، شماره 67، 1402، صفحه 53-72]

 • گلشن، فريبا الآراءالواقعیة الطبیعیة للمنفلوطی فی روایة الهاویة و إمیل زولا فی روایة آسوموار [دوره 11، شماره 37، 1394، صفحه 153-173]

 • گلفام، ارسلان دراسة مفاهیم الإستعارات فی نهج البلاغة (علی أساس منهج اللسانیات المعرفیة) [دوره 8، شماره 22، 1391، صفحه 155-188]

 • گل مغانی زاده، فرحان وجدانیّات در اشعار شریف رضی [دوره 4، شماره 10، 1387، صفحه 39-56]

 • گنج علی، عباس غنای زبان عربی و مفهوم انقطاع [دوره 1، شماره 1، 1391، صفحه 25-42]

 • گنجعلی، عباس دراسة نظریّة المعادل الموضوعی ل«إلیوت» و أثرها علی ادونیس [دوره 9، شماره 26، 1392، صفحه 101-123]

 • گنجعلی، عباس وظیفة المضمون الانتقادیة فی روایة «النهایات»لعبد الرحمن منیف [دوره 10، شماره 31، 1393، صفحه 65-88]

 • گنجعلی، عباس خوانشی بر دیالکتیک سوبژه و ابژه در گفتمان هنری آدونیس [دوره 14، شماره 47، 1397، صفحه 19-38]

 • گنجعلی، عباس تکنیک تکرار در دعای عرفه گونه‌ها و کارکردهای زیباشناختی و معناشناختی آن [دوره 15، شماره 53، 1398، صفحه 43-62]

 • گنجی، نرگس علل ضعف توانش زبانی دانشجویان ایرانی رشته زبان و ادبیات عربی در نگارش عربی [دوره 7، شماره 19، 1390]

 • گنجی، نرگس تبعید و غربت در شعر محمود سامی‌البارودی [دوره 8، شماره 21، 1390، صفحه 21-40]

 • گنجی، نرگس «تداخل» و تاثیر آن در نگارش عربی دانشجویانِ فارسی زبان [دوره 4، شماره 10، 1387، صفحه 77-100]

 • گنجی، نرگس ترجمه نزد ادیبان و بلاغت‌پژوهان گذشتة فارسی [دوره 12، شماره 40، 1395، صفحه 59-78]

 • گنجی، نرگس فرایند ترجمة شفاهی از زبان فارسی به زبان عربی در رسانه‌ها؛ از دیدگاه نظریه تکنیک‌های وینی و داربلنت [دوره 14، شماره 49، 1397، صفحه 41-60]

 • گنجی، نرگس دراسة کتب تعليم اللغة العربية في التراث الإيراني ـ الإسلامي من منظور التعلیم لأغراض خاصة ("أدب الكاتب"، و"الألفاظ الكتابية"، و"فقه اللغة وأسرار العربية" نموذجا) [دوره 17، شماره 59، 1400، صفحه 57-84]

 • گودرزي لمراسکي، حسن دور قوة الحبکة في إیصال قصیدتی «مصرع بلبل» لإبراهیم طوقان و«الوردة والبلبل» لفریدون مشیري، الذروة الشعریة [دوره 17، شماره 61، 1400، صفحه 159-181]

 • گودرزی لمراسکی، حسن واقع گرایی اجتماعی در شعر عبدالصبور [دوره 7، شماره 18، 1390]

 • گودرزی لمراسکی، حسن بررسی رابطه¬ی زمان و جذابیت در روایت «الافق وراء البوّابه» از غسان کنفانی [دوره 8، شماره 25، 1391، صفحه 113-145]

 • گودرزی لمراسکی، حسن بررسی شیوه‌های به‌کارگیری واگویه‌ی درونی در پیشبرد روایت رمان «حمار الحکیم» اثر توفیق الحکیم [دوره 9، شماره 29، 1392، صفحه 101-123]

ل

 • لامعی گیو، احمد دراسة تحلیلیّة ــ تطبیقیّة لمدی فاعلیّة تعلیم کتب اللُّغة العربیّة الجدیدة فی المرحلة الثانویّة (الأُولی والثانیة) من وجهة نظر المدرّسین والتلامذة بمدینة بیرجند [دوره 14، شماره 49، 1397، صفحه 81-110]

 • لیاقت دار، محمد‌جواد بررسی علل کم علاقگی دانش آموزان دبیرستان به درس عربی از دیدگاه دبیران شهر شیراز [دوره 2، شماره 5، 1385، صفحه 89-108]

م

 • متقی، امیر مقدم پدیده ی غاب (جنگل یا بیشه) در شعر رومانتیک عربی [دوره 7، شماره 20، 1390]

 • متقی‌زاده، عیسی تقییم مدى نجاح قسم النصوص فی کتاب "العربیة العامة للصف الثالث الثانوی من وجهة نظر المدرسین و التلامیذ (مدینة بیرانشهر نموذجاً) [دوره 9، شماره 26، 1392، صفحه 151-169]

 • متقی‌زاده، عیسی تقویم محتوی الکتب التعلیمیة لمادة النصوص الأدبیة العربیة فی مرحلة البکالوریوس لفرع اللغة العربیة وآدابها فی ضوء مهارات التفکیر الناقد [دوره 12، شماره 39، 1395، صفحه 181-204]

 • متقی زاده، عیسی نیازهاى کاربردى زبان براى فراگیران زبان عربی غیر اهل زبان [دوره 6، شماره 17، 1389]

 • متقی زاده، عیسی بررسی میزان موفقیت بخش «کارگاه ترجمه» در کتاب های عربی دوره دبیرستان از دیدگاه معلمان و دانش¬آموزان شهرستان دورود [دوره 6، شماره 15، 1389، صفحه 113-140]

 • متقی زاده، عیسی ساختار ظاهری و پنهانی در ترکیب اضافی و وصفی و اثر آن در آموزش زبان عربی [دوره 5، شماره 11، 1388، صفحه 19-34]

 • متقی زاده، عیسی آسیب‌شناسی میزان اجرای فنون تدریس نگارش در مقطع کارشناسی رشته‌ی زبان و ادبیات عربی از نظر اساتید و دانشجویان [دوره 10، شماره 32، 1393، صفحه 107-126]

 • متقی زاده، عیسی زیبایی‌شناسی ساختار ساخت‌های نحوی در داستان پلنگ‌ها در روز دهم [دوره 13، شماره 42، 1396، صفحه 21-42]

 • متقی زاده، عیسی بررسی گزینش واژگان سهیم در تداخل زبانی و تدریس آن به عربی‌آموزان فارسی‌زبان [دوره 15، شماره 52، 1398، صفحه 41-62]

 • متقی زاده، عیسی اثر بخشی کاربست داستان کودک در تقویت مهارت خوانداری به زبان عربی در مقطع متوسطه اول در مدارس ایران (بررسی موردی مدارس شهرستان نور مازندران) [(مقالات آماده انتشار)]

 • مجاهد، مختار تهوید الطلاب الفلسطینیین فی النظام التعلیمی لمدارس فلسطین المحتلّة [دوره 12، شماره 41، 1395، صفحه 197-218]

 • مجدّم، نوال دراسة مقارنة لمضامین المقاومة ومکافحة الاستکبار لدی مفدی زکریّاء وبابلو نیرودا [دوره 13، شماره 43، 1396، صفحه 109-130]

 • مجيدي، حسن دراسة وتحلیل هجاء ابن الرومي وفقاً علی آليات الدفاع النفسي لفرويد [دوره 18، شماره 65، 1401، صفحه 75-96]

 • مجیدی، حسن تحلیل روان‌شناختی آثار محمد ماغوط براساس تأثیرات نامطلوب فقر و زندان [دوره 9، شماره 29، 1392، صفحه 69-99]

 • محرمي، نيلوفر تحديد الاحتياجات التعليمية والمهارية والرؤيوية لأعضاء هيئة التدريس في فرع اللغة العربية وآدابها من وجهة نظر الطلاب (دراسة حالة: طلاب البکالوريوس والماجستير في اختصاص الأدب العربي بالجامعات الحکومية الإيرانية) [دوره 17، شماره 58، 1400، صفحه 155-180]

 • محسني نجاد، سهيلا تاثیر راهبرد «تدریس متقابل» بر افزایش درک مطلب زبان عربی نزد دانشجویان غیرگویشور در دورة کارشناسی [دوره 17، شماره 59، 1400، صفحه 1-32]

 • محسنی، علی اکبر باثولوجیا الوجودیة النسویة لبوفوار فی قصة «عیناک قدری» لغادة السمان [دوره 13، شماره 44، 1396، صفحه 131-154]

 • محسنی نژاد، سهيلا دراسة أسباب الضعف لدى طلاب اللغة العربية في مهارتي الاستماع والتحدّث، من وجهة نظر أساتذة المهارات اللغوية (جامعات طهران الوطنیة أنموذجاً) [دوره 18، شماره 63، 1401، صفحه 181-206]

 • محسنی نیا، ناصر ادبیات تطبیقی، جایگاه و ضرورتها [دوره 6، شماره 14، 1389، صفحه 81-102]

 • محکی پور، علیرضا روند تحولات فکری و اخلاقی الیاس ابوشبکه با تکیه بر دیوانهای او [دوره 4، شماره 9، 1387، صفحه 83-104]

 • محکی پور، علیرضا سیمای امام خمینی در شعر معاصر عرب [دوره 1، شماره 3، 1384، صفحه 91-105]

 • محمد رضایی، علی رضا جنبه‌های نمادین مکان در رمان «المتشائل» [دوره 11، شماره 36، 1394، صفحه 19-36]

 • محمدرضایی، علی رضا تحلیل گفتمان انتقادی لامیۀ العرب [دوره 8، شماره 21، 1390، صفحه 169-192]

 • محمدرضایی، علیرضا معنای «که» در زبان فارسی و معادل آن در زبان عربی [دوره 4، شماره 9، 1387، صفحه 1-14]

 • محمدزاده، جواد جمالیة الملامح المتمیّزة فی قصیدة «اللامیة الفخریة» لأبی‌العلاء المعرّی من منظار الأسلوبیة [دوره 14، شماره 46، 1397، صفحه 161-182]

 • محمدی، دانش نمود فرهنگ در کتاب‌های آموزش زبان عربی به غیر عرب‌زبان‌ها [دوره 14، شماره 48، 1397، صفحه 1-22]

 • محمدی، دانش بررسی انواع انگیزش عربی‌آموزان مرکز آموزش زبان دانشگاه کویت به عنوان زبان خارجی [دوره 15، شماره 53، 1398، صفحه 21-42]

 • محمدی، دانش دراسة دوافع تعلم اللغة العربية لدى طلاب جامعة شيراز بناءً على نظام التحفيز الذاتي للغة الثانية [دوره 17، شماره 58، 1400، صفحه 71-92]

 • محمدی، علی سیر تحول اغراق در نقد کهن عربی (بررسی موردی اشعار متنبی) [دوره 1، شماره 4، 1384، صفحه 131-154]

 • محمدی، فاطمه لایه‌های سبک‌شناسی و تأثیر دلالتی آن بر قصیدة «أنشودة التحریر» عبدالرحیم محمود [دوره 13، شماره 45، 1396، صفحه 39-56]

 • محمدی، مجید مقارنه بین ناصرخسرو و کمیت بن زید الأسدی فی فضایل الامام علی(ع) [دوره 11، شماره 35، 1394، صفحه 123-150]

 • محمدی، مجید أسلوب أشكيلوفسكي في الألفة وخفض التصعيد في حلقات رواية برید اللیل [دوره 18، شماره 63، 1401، صفحه 105-126]

 • محمدی، مریم الوظيفة الدلالية لأنواع "المسند" في تنوع "الصوت الأساسي" لكليمان في الرسالة الثالثة والخمسين من نهج‌البلاغة [(مقالات آماده انتشار)]

 • محمدی، یوسف اسلامی‌سازی اسطوره نزد باکثیر (نمایشنامه «تراژدی اودیب» به عنوان نمونه) [دوره 13، شماره 44، 1396، صفحه 1-24]

 • محمّدی، رضا دراسة نظریّة المعادل الموضوعی ل«إلیوت» و أثرها علی ادونیس [دوره 9، شماره 26، 1392، صفحه 101-123]

 • محمدیان، عباد دلالیة حذف النون فی المضارع المجزوم فی کان مستندة إلی الآیات القرآنیة [دوره 13، شماره 42، 1396، صفحه 153-174]

 • محمدی بایتمبر، چیمن تحلیل روان‌شناسانه شخصیّت "میلاد" در رمان "خُبز عَلی طاولةِ اَلخال میلاد" بر اساس نظریه طرحواره‌درمانی جفری یانگ [(مقالات آماده انتشار)]

 • محمدی خانقاه، مسعود مقارنة مابعد استعماریة للشخصیة الرئیسیة وغریمها فی روایات الجزایر وإیران الریفیة؛ «الحریق» دیب و «توپ» ساعدی أنموذجاً [دوره 15، شماره 51، 1398، صفحه 103-124]

 • محمدی رکعتی، دانش بررسی میزان موفقیت بخش «کارگاه ترجمه» در کتاب های عربی دوره دبیرستان از دیدگاه معلمان و دانش¬آموزان شهرستان دورود [دوره 6، شماره 15، 1389، صفحه 113-140]

 • محیایی، نجمه واکاوی متنی پدیدة آشنایی‌زدایی در قصیدة «أنشودة المطر» [دوره 14، شماره 46، 1397، صفحه 81-102]

 • مختاری، حیدر نقد إنتاجات مجلة الجمعية الإيرانية للغة العربیة وآدابها العلمية من منظار المؤشرات العلمية [دوره 16، شماره 57، 1399، صفحه 165-182]

 • مختاری، قاسم استعمالات جدیدة فی أبنیة الفعل المضارع فی اللغتین العربیة والفارسیة (دراسة نقدیة مقارنة) [دوره 14، شماره 49، 1397، صفحه 155-178]

 • مختاری، قاسم معناشناسى عنوان و ساختار مطلع در شعر بدر شاکر السیاب (مطالعة موردی: دیوان «شناشیل ابنة الجلبی») [دوره 15، شماره 51، 1398، صفحه 43-62]

 • مخمی، الیاس نقش هنرسازه‌های بدیعی در تعجب‌برانگیزی مخاطب در سوره‌های مکی با تکیه بر نقد فرمالیسم روسی (مطالعة موردی: سوره‌های «بروج» و «غاشیه») [دوره 11، شماره 36، 1394، صفحه 53-74]

 • مدني، اکرم دراسة تعریب شعر سهراب سبهري ونقده باستخدام نظریة جدعون توري [دوره 18، شماره 63، 1401، صفحه 207-226]

 • مرادی، فرشاد سبک شناسی هجویات متنبّی [دوره 3، شماره 7، 1386، صفحه 159-176]

 • مرادیان، علی اکبر جواهری و رسالت شعر [دوره 5، شماره 13، 1388، صفحه 1-17]

 • مرادیان قبادی، علی اکبر بررسى کارکردها و پیام‌هاى معنایى جناس در شعر صفى الدین حلى (بررسى موردى مدایح نبوى (ص) و اهل بیت (ع)) [دوره 16، شماره 54، 1399، صفحه 47-70]

 • مرامی، جلال نقش نهضت عاشورا در انقلاب ایران از نگاه شعر معاصر عربی [دوره 1، شماره 2، 1384، صفحه 97-112]

 • مرامی، جلال اللغة والتحول الثقافی - المعرفی علی ضوء النظریّة الشکلیّة من منظور السوسیونصیة فی علم الاجتماع موتیف «العطاء دون المنّة» فی القرآن ودیوان المتنبی نموذجاً [دوره 15، شماره 52، 1398، صفحه 105-124]

 • مرامی، جلال اختلاف زبانی در الکتاب و روش سیبویه در داوری میان آنها [دوره 16، شماره 56، 1399، صفحه 1-20]

 • مرعشی، سید حسین نامه‌نگاری شعری بین طبیب اصفهانی و هاتف اصفهانی مناسبت، موضوعات، و سبک‌شناسی آن [دوره 12، شماره 39، 1395، صفحه 23-46]

 • مرعشی، سید حسین الأسباب الجذرية للعدولات في رسمي الخط الفارسي والعربي [دوره 17، شماره 58، 1400، صفحه 115-130]

 • مرعشی، سید حسین کاربرد بینامتنی شعر در نامه فاضل گروسی به محمدسعید رضوی همدانی [دوره 18، شماره 65، 1401، صفحه 1-23]

 • مسبوق، مهدی سیر تحول شعر صوفی از آغاز تا ابن الفارض، شاعر حب الهی [دوره 1، شماره 1، 1391، صفحه 73-90]

 • مسبوق، مهدی زمان روایی و کارکرد آن در فرایند تولید درونمایة داستان کوتاه «الخطوبه» اثر بهاء طاهر [دوره 14، شماره 49، 1397، صفحه 21-40]

 • مشايخي، حميدرضا التحليل النفسي للألوان الشعرية في شعر محمد عفيفي مطر بناء علی اختبار ماکس لوشر [دوره 19، شماره 66، 1402، صفحه 127-154]

 • مشایخی، حمیدرضا تحلیل السُّمان و الخَریف نجیب محفوظ با رویکرد ریخت¬شناسی [دوره 8، شماره 24، 1391، صفحه 141-164]

 • مشایخی، حمیدرضا تحلیل المثل القدیمة: الظل والقناع فی شعر نازک الملائکة [دوره 10، شماره 31، 1393، صفحه 89-116]

 • مشایخی، حمیدرضا دراسه صوره الأبطال فی شعر المقاومة لمحمد الفیتوری [دوره 15، شماره 51، 1398، صفحه 63-82]

 • مصطفی نژاد، علی دراسة الإستعارات البصرية ومتعددة الأوجه في ملصقات الأربعين الحسيني العربية بناءً على نهج فورسفيل المعرفيّ [دوره 18، شماره 65، 1401، صفحه 51-73]

 • مظفری، علی بررسی تطبیقی دو رمان «قصة حبّ مجوسیة»، اثر عبد الرحمن منیف و «چشم‌هایش»، اثر بزرگ علوی، بر اساس مکتب ساختارگرایی زبانی [دوره 14، شماره 46، 1397، صفحه 39-58]

 • معارف، مجید التصنيف الوظيفي للروايات التفسيرية لمجمع البيان على أساس نظرية بريمو [دوره 18، شماره 64، 1401، صفحه 163-188]

 • معروف، یحیی قلب در قرآن و ادبیات عرب: حقیقت یا مجاز؟ [دوره 5، شماره 13، 1388، صفحه 129-154]

 • معروف، یحیی شیوه‏های کاربرد طنز در تصاویر فکاهی احمد مطر [دوره 4، شماره 10، 1387، صفحه 121-146]

 • معروف، یحیی تأثیرپذیری رمزگرایی عبدالوهاب بیاتی از مولوی [دوره 8، شماره 24، 1391، صفحه 109-139]

 • معروف، یحیی سمبل‌های «آرمانشهر» در شعر معاصر عربی و فارسی [دوره 9، شماره 28، 1392، صفحه 61-86]

 • معروف، یحیی دراسة سیکولوجیة لشخصیّة أحمد عاکف فی روایة " خان الخلیلی" فی ضوء نظریة الشخصیّة لـ "کارن هورنای" [دوره 16، شماره 54، 1399، صفحه 93-111]

 • معروف، یحیی المرأة والانتقال من التقليد إلى الحداثة في رواية "الدوامة" [دوره 18، شماره 64، 1401، صفحه 95-118]

 • معصومی، امیر صالح أداة التعریف «أل» فی اللغتین العربیة والعبریة [دوره 8، شماره 21، 1390، صفحه 41-60]

 • معصومی، امیرصالح دراسة نظریة التشبیه الملخّص وعلاقتها بالنظریات الجدیدة للاستعارة (ثلاث نظریات للسکاکی، مکس بلک، ودیفیدسون نموذجاً) [دوره 14، شماره 48، 1397، صفحه 83-102]

 • معصومی، محمد حسن تنوع شیوه‌ها در گفتمان ادبی اسلامی [دوره 9، شماره 27، 1392، صفحه 17-41]

 • معصومی، مهران أسلوب أشكيلوفسكي في الألفة وخفض التصعيد في حلقات رواية برید اللیل [دوره 18، شماره 63، 1401، صفحه 105-126]

 • مفاخری، فرهنگ ادبیات علمی ـ تخیلی اجتماعی در رمان «یوتوبیا» اثر احمد خالد توفیق [دوره 18، شماره 64، 1401، صفحه 1-23]

 • مقبولی، مریم دراسة تحلیلیّة ــ تطبیقیّة لمدی فاعلیّة تعلیم کتب اللُّغة العربیّة الجدیدة فی المرحلة الثانویّة (الأُولی والثانیة) من وجهة نظر المدرّسین والتلامذة بمدینة بیرجند [دوره 14، شماره 49، 1397، صفحه 81-110]

 • مقدسی نیا، مهدی بررسی شیوه‌های رعایت ادب در صحیفة سجادیه [دوره 14، شماره 49، 1397، صفحه 1-20]

 • مقدم متقی، امير الآراءالواقعیة الطبیعیة للمنفلوطی فی روایة الهاویة و إمیل زولا فی روایة آسوموار [دوره 11، شماره 37، 1394، صفحه 153-173]

 • مقدم متقی، امیر بازتاب عفت در شعر عنتره بن شداد [دوره 1، شماره 3، 1384، صفحه 107-126]

 • مقدم متقی، امیر دراسة عن الألوهية والقدسية السلطانيّة في الشعر الجاهلي [دوره 16، شماره 55، 1399، صفحه 97-118]

 • مقصودى، فاطمه ضرورة الوزن الشعری وتأثیره فی التذکیر والتأنیث لدی المرکب الإسنادی [دوره 10، شماره 31، 1393، صفحه 39-64]

 • مقیاسی، حسن هنجارگریزی معنایی قرآن در شعر محمد عفیفی‌مطر [دوره 8، شماره 25، 1391، صفحه 47-77]

 • ملاّ ابراهیمی، عزّت تأثیر جنگ شش روزه بر شعر معاصر فلسطین [دوره 3، شماره 8، 1386، صفحه 101-116]

 • ملازاده، ریحانه نمود اغتراب در شعر سعدی یوسف [دوره 11، شماره 36، 1394، صفحه 37-52]

 • ملایری، یدالله تقنيات المدة ودورها في التشفير وفك التشفير في رواية أبواب المدينة لإلياس خوري [دوره 19، شماره 67، 1402، صفحه 157-180]

 • ملایی، سیف اله دراسة العلاقة بین الذکاء المتعدد لغاردنر ومهارة الکتابة لدى طلاب اللغة العربیة وآدابها [دوره 16، شماره 56، 1399، صفحه 89-112]

 • ملایی، علی اکبر تصویر فخر در سروده های ابو فراس همدانی [دوره 7، شماره 18، 1390]

 • ملکي، معصومه دراسة مقارنة للأفعال المعتلة المجردة بین اللغتین السامیتین [دوره 18، شماره 62، 1401، صفحه 95-120]

 • ممتحن، مهدی وجوه مشترک اندیشه و حواس از دیدگاه مولانا و شاعران عربی سرای [دوره 5، شماره 11، 1388، صفحه 155-170]

 • مهتدی، حسين تحلیل بلاغی و فرهنگی تشبيه ضمنی در شعر ابوالفتح بستی [(مقالات آماده انتشار)]

 • مهدوی آرا، مصطفی دراسة الفرص المهنیّة المتعلّقة بقسم اللغة العربیّة (مدینة مشهد أنموذجاً) [دوره 12، شماره 39، 1395، صفحه 231-252]

 • مهدوی آرا، مصطفی الهواجس الوجودیة عند أبی القاسم الشابی (دراسة نقدیة لشعر الشابی فی ضوء المنهج النفسی) [دوره 12، شماره 41، 1395، صفحه 153-176]

 • مهدوی آرا، مصطفی دراسة إشکالیة اللغة والثقافة فی المهجر (إشکالیة اللغة العربیة وثقافتها للاجئین العرب فی مشهد المقدسة نموذجاً) [دوره 14، شماره 48، 1397، صفحه 149-168]

 • مهدوی آرا، مصطفی دراسة مبدأ الصدق والمرجعية الواقعية في السيرة الذاتية علی ضوء نظرية "جورج ماي" (الأيام نموذجاً) [دوره 17، شماره 61، 1400، صفحه 117-136]

 • مهدوی مهر، زهرا تقییم العلاقة بین العوامل الحافظة وانخفاض دوافع طلاب اللغة العربیة وآدابها فی مرحلة البکالوریوس على أساس نظریة هرتسبرغ [دوره 16، شماره 56، 1399، صفحه 113-136]

 • مهدیان طرقبه، روح الله کارکرد هنری صحنه و صحنه¬پردازی در داستان حضرت سلیمان(ع) براساس سوره مبارکه نمل [دوره 8، شماره 22، 1391، صفحه 75-98]

 • مهرگان، فرزانه پارادوکس، خاستگاه و پیشینة آن در بلاغت عربی [دوره 7، شماره 19، 1390]

 • موسوی، سید رضا بررسی گزینش واژگان سهیم در تداخل زبانی و تدریس آن به عربی‌آموزان فارسی‌زبان [دوره 15، شماره 52، 1398، صفحه 41-62]

 • موسوی اندرزی، نرجس مفاهیم آیه در دورة پیش از اسلام: تبار شناسی و معناشناسی [دوره 6، شماره 17، 1389]

 • مولایی نیا، عزت‌الله موازنه بین ابوتمام و شها‌ب الدین محمود حلبی در دو قصیده‌ی فتح عموریه و فتح عکا [دوره 8، شماره 21، 1390، صفحه 139-168]

 • ميرأحمدي، سید رضا قراءة قصيدة "عذاب الحلاج" لعبد الوهاب بياتي في ضوء نظرية البنيوية التكوينية لغولدمان [دوره 18، شماره 62، 1401، صفحه 145-166]

 • ميرحاجي، حميدرضا الصّرف والنّحو مسبار للنّقد أو آلة للتّوصیف [دوره 17، شماره 61، 1400، صفحه 137-158]

 • ميرزائي، فرامرز چالش کاربست روش‌های نوین نقد روایت در بررسی زمان در داستان‌های قرآن [دوره 18، شماره 62، 1401، صفحه 25-50]

 • ميرزايي الحسيني، سيد محمود المجاز والاستعارة المفهومیة للحرب في ديوان حاتم الطائي؛ بمقاربة عرفانيّة [دوره 18، شماره 65، 1401، صفحه 225-249]

 • ميرقادری، سيد فضل الله روایتگری در اشعار عربی سعدی شیرازی [دوره 19، شماره 67، 1402، صفحه 1-22]

 • میرحاجی، حمید رضا بررسی و نقد کتاب‌های عربی مقطع دبیرستان (عمومی) [دوره 6، شماره 15، 1389، صفحه 141-172]

 • میرحاجی، حمیدرضا فرایند فهم متن در پرتو آرای دانشمندان نحوی وبلاغی ( سیبویه و عبدالقاهر جرجانی) [دوره 4، شماره 10، 1387، صفحه 57-76]

 • میر حسینی، سیّد محمّد بارقه‌های تجدید در تسهیل صرف نزد أبو الفداء؛ شهید ادبیات عربی «موردپژوهی کتاب الکُنَّاش» [دوره 14، شماره 49، 1397، صفحه 61-80]

 • میرحسینی، الهه السادات دراسة فی استخدام الاشتغال فی القرآن الکریم [دوره 12، شماره 39، 1395، صفحه 155-180]

 • میرحسینی، سیدمحمد کارکرد نکره و زیبایی‌شناسی بلاغی آن در نهج‌البلاغه مطالعه‌ی موردی کلمات قصار [دوره 9، شماره 26، 1392، صفحه 29-42]

 • میرحق جو لنگرودی، سعیده دراسة تحلیلیة لمؤشرات الکتابة المشترکة فی مقالات مجلة الجمعیة العلمیة الإیرانیة للغة العربیة و آدابها، فی مرکز [دوره 10، شماره 33، 1393، صفحه 97-117]

 • میرزائی، فرامرز زیبایی‌شناسی ساختار ساخت‌های نحوی در داستان پلنگ‌ها در روز دهم [دوره 13، شماره 42، 1396، صفحه 21-42]

 • میرزائی، فرامرز همگرایی زبانی و ادبی عربی و فارسی: زمینه‌‌ای برای رواج دیپلماسی علمی میان ایران و دولت‌های خلیج‌فارس [دوره 15، شماره 51، 1398، صفحه 125-142]

 • میرزائی، فرامرز تقابل خاص‌گرایی فرهنگی و جهانی‌شدن در رمان الجزایر خوانشی الگو گرایانه از رمان "ریح الجنوب" [دوره 19، شماره 66، 1402، صفحه 23-52]

 • میرزائی نیا، حسین مقارنة بین المسرحیتین مجنون ولیلی و رومیو و جولییت [دوره 2، شماره 6، 1385، صفحه 61-80]

 • میرزایی، فرامرز نقش آفرینی گروه های زبان و ادبیات عربی در توسعه علمی دانشگاه ها [دوره 6، شماره 14، 1389، صفحه 119-138]

 • میرزایی، فرامرز تحلیل مکتب ادبی داستان «سه گانه» نجیب محفوظ [دوره 5، شماره 11، 1388، صفحه 115-136]

 • میرزایی، فرامرز تحلیلی گزارش گونه از مقالات چاپ شده مجله ی انجمن ایرانی زبان وادبیات عربی ( شماره یک تا ده) [دوره 4، شماره 10، 1387، صفحه 165-181]

 • میرزایی، فرامرز روش گفتمان کاوی شعر [دوره 1، شماره 4، 1384، صفحه 45-70]

 • میرزایی، فرامرز ارایه یک الگوی آموزشی مناسب جهت کسب مهارت خواندن زبان عربی (برای دانشجویان رشته حقوق) [دوره 1، شماره 2، 1384، صفحه 113-141]

 • میرزایی، فرامرز بررسی نشانه- معناشناختی ساختار روایی داستان کوتاه «حبلٌ کالورید» [دوره 9، شماره 28، 1392، صفحه 87-108]

 • میرزایی، فرامرز هنجارگریزی شعری در گفتمان انقلابی اشعار فاروق جویده [دوره 10، شماره 33، 1393، صفحه 17-31]

 • میرزایی، فرامرز العنف السیاسی: الجماعی والحکومی وآثارهما فی روایة «نجمة أغسطس» لصنع الله ابراهیم [دوره 14، شماره 46، 1397، صفحه 119-140]

 • میرزایی، فرامرز زمان روایی و کارکرد آن در فرایند تولید درونمایة داستان کوتاه «الخطوبه» اثر بهاء طاهر [دوره 14، شماره 49، 1397، صفحه 21-40]

 • میرزایی، فرامرز اثر بخشی کاربست داستان کودک در تقویت مهارت خوانداری به زبان عربی در مقطع متوسطه اول در مدارس ایران (بررسی موردی مدارس شهرستان نور مازندران) [(مقالات آماده انتشار)]

 • میرزایی الحسینی، سید محمود بررسی معناشناختی باهم‌آیی واژگانی در شعر زهیر بن أبی سلمی [دوره 12، شماره 41، 1395، صفحه 83-102]

 • میرزایی الحسینی، سید محمود مخطّطات حقل المشاعر التصويرية فی روایة «حکایات یوسف تادرس» [دوره 17، شماره 58، 1400، صفحه 131-154]

 • میرزایی‌نیا، حسین دراسة نظریّة المعادل الموضوعی ل«إلیوت» و أثرها علی ادونیس [دوره 9، شماره 26، 1392، صفحه 101-123]

 • میرسیدی، سیده هانیه تحلیل السُّمان و الخَریف نجیب محفوظ با رویکرد ریخت¬شناسی [دوره 8، شماره 24، 1391، صفحه 141-164]

 • میرصفی، راضیه سادات دراسة رواية "مذکرات امرأة غير واقعية" لسحر خليفة وفقاً لآراء ميشل فوکو حول السلطة [دوره 16، شماره 57، 1399، صفحه 141-163]

 • میر قادری، سید فصل الله بررسی رغبت دانشجویان زبان عربی در دانشگاه‌های ایران به یادگیری ادبیات معاصر عربی [دوره 18، شماره 65، 1401، صفحه 25-50]

 • میر قادری، سید فضل الله قهوه در شعر محمود درویش (بررسی معناشناسی) [دوره 15، شماره 53، 1398، صفحه 81-102]

 • میرقادری، سید فضل الله نظریه ی ادبی دریافت در پرتو ادبیات تطبیقی [دوره 7، شماره 18، 1390]

 • میرقادری، سید فضل الله بررسی تطبیقی جلوه‌‌های عشق در شعر اقبال و شابّی [دوره 4، شماره 9، 1387، صفحه 105-126]

 • میرقادری، سید فضل الله ویژگی‌ها و کارکرد حرکت در تصاویر شاعرانة عبدالعزیز سعود البابطین [دوره 14، شماره 46، 1397، صفحه 103-118]

 • میرقادری، سیدفضل اله اهل بیت (ع) در دیوان امام شافعی [دوره 1، شماره 3، 1384، صفحه 127-148]

 • میرلوح‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ی، سیدعلی تقابل‌های زیبا شناختی در استعاره‌های قرآنی [دوره 7، شماره 19، 1390]

 • میرلوحی، سیـد علی معنا و اعراب دو ساختار« ویکأنّ » و «کأنّ ... بـ ... » در پرتو قرآن و نهج البلاغه [دوره 6، شماره 15، 1389، صفحه 95-112]

 • میرلوحی، سیّد علی جایگاه نحویان در کتاب مغنی اللّبیب ابن هشام أنصار ی (مطالعه موردی: أبوحیّان غرناطی) [دوره 5، شماره 11، 1388، صفحه 137-154]

 • میمندی، وصال «جیکور» خون زندگی در رگ¬های شعر شاکر سیاب [دوره 6، شماره 15، 1389، صفحه 25-48]

 • میمندی، وصال حیات فردی و علمی نجم الائمه در آیینه پژوهش و نقد [دوره 2، شماره 6، 1385، صفحه 99-121]

 • میمندی، وصال إعادة النّظر فی تعاریف الاستخدام البدیعی و کشف نموذج مجهول منه فی القرآن الکریم [دوره 9، شماره 26، 1392، صفحه 125-149]

 • میمندی، وصال هماهنگی‌های صوتی و دلالت آن در قرآن کریم «مطالعه موردی سوره إبراهیم (ع)» [دوره 17، شماره 58، 1400، صفحه 21-42]

ن

 • نادری، اسماعیل نقد إنتاجات مجلة الجمعية الإيرانية للغة العربیة وآدابها العلمية من منظار المؤشرات العلمية [دوره 16، شماره 57، 1399، صفحه 165-182]

 • نادری، روژین الخوف من الزمن والتغلب علیه فی شعر شعراء المقاومة (فی ضوء علم النفس) "یحیی سماوی، وعثمان لوصیف، وسمیح القاسم نموذجاً" [دوره 13، شماره 42، 1396، صفحه 195-216]

 • نادریفر، عبدالرضا المرأة والانتقال من التقليد إلى الحداثة في رواية "الدوامة" [دوره 18، شماره 64، 1401، صفحه 95-118]

 • ناظمیان، رضا بررسی تطبیقی دو رمان «قصة حبّ مجوسیة»، اثر عبد الرحمن منیف و «چشم‌هایش»، اثر بزرگ علوی، بر اساس مکتب ساختارگرایی زبانی [دوره 14، شماره 46، 1397، صفحه 39-58]

 • ناظمیان، رضا چگونگی ایدئولوژی کردن سوسیالیسم در رمان «الشراع والعاصفه» حنّا مینه [دوره 15، شماره 53، 1398، صفحه 1-20]

 • ناظمیان، رضا چالش هنر نمایش‌نامه‌نویسی توفیق حکیم با تکیه بر تکنیک‌های مکتب واقع‌گرا "نمونه موردی نمایشنامه ایزیس" [دوره 16، شماره 56، 1399، صفحه 21-42]

 • ناظمیان، رضا بررسی ارتباط بین فرا واقع گرایی در رمان "فرانکشتاین در بغداد" و حوادث هولناک عراق [دوره 18، شماره 62، 1401، صفحه 73-94]

 • ناظمیان، زینب تحلیل روایة «مفتاح لنجوی» لفاتن المرّ وفق نظریة سیمیائیة رولان بارت [دوره 18، شماره 63، 1401، صفحه 227-247]

 • ناظمیان، هومن ساختار داستانی و موسیقایی در إرادة الحیاة [دوره 5، شماره 13، 1388، صفحه 154-176]

 • ناظمیان، هومن رساله التوابع و الزوابع فی ضوء الفن القصصی المعاصر [دوره 2، شماره 5، 1385، صفحه 45-66]

 • ناظمیان، هومن جایگاه جرجی زیدان در داستان نویسی معاصر عربی [دوره 1، شماره 2، 1384، صفحه 10-32]

 • ناظمیان، هومن تحلیل گفتمان اخوان‌الصفا در قصه‌ی دادخواهی حیوان از انسان [دوره 8، شماره 22، 1391، صفحه 1-24]

 • ناظمیان، هومن پیوند فرم و ساختار با محتوا در سوره‌ی مبارکه‌ی تکویر [دوره 9، شماره 27، 1392، صفحه 97-115]

 • ناظمیان، هومن ناسازواری تصویری در شعر سیاسی نزار قبانی [دوره 13، شماره 42، 1396، صفحه 65-88]

 • ناظمیان، هومن رؤیة العالم والبطل الإشکالي في رواية القوس والفراشة من منظار البنیوية التکوينية [دوره 17، شماره 59، 1400، صفحه 109-128]

 • نامداري، ابراهيم نقد إنتاجات مجلة الجمعية الإيرانية للغة العربیة وآدابها العلمية من منظار المؤشرات العلمية [دوره 16، شماره 57، 1399، صفحه 165-182]

 • نامداری، ابراهیم نظرة جدیدة إلی کتاب «تأریخ الأدب العربی فی الأندلس» [دوره 12، شماره 41، 1395، صفحه 247-266]

 • نامداری، ابراهیم دورُ مهارات التنظيم الذاتي في الإجهاد الدراسي الناجم عن تدريس مادة اللغة العربية عبرَ الإنترنت لطلاب المرحلة الثانويّة [دوره 19، شماره 67، 1402، صفحه 181-209]

 • نامداری، ابراهیم تکنیک‌های شخصیت و شخصیت پردازی در رمان خارج الحریم امین ریحانی [(مقالات آماده انتشار)]

 • نجاتی، داود کارکردِ برخی از تکنیک‌های فراداستان در ساختِ معماریِ رئالیسم جادویی (خوانشی در رمان «رآلف رزق الله فی المرآة» از ربیع جابر) [دوره 16، شماره 54، 1399، صفحه 71-92]

 • نجاريان، ماجد جایگاه حقوق زن در سروده‌های فاطمه ناعوت؛ (مطالعه موردی: دیوان "شرفتي محطّ العصافیر") [(مقالات آماده انتشار)]

 • نجفی، حسن تحلیل جامعه‌شناختی داستان شعری «حفّار القبور» از بدر شاکر السیاب(ساختگرای تکوینی) [دوره 16، شماره 56، 1399، صفحه 43-64]

 • نجفی، سیدرضا نهضت فکری، علمی ابو اسود و پایه گذاری شعر نو در اسلام [دوره 7، شماره 18، 1390]

 • نجفی أسداللهی، سعید فرهنگنامه نویسی توصیفی در عربی و فارسی [دوره 5، شماره 13، 1388، صفحه 84-100]

 • نجفی اسداللهی، سعید …دَر زبان فارسی رساتر از زبان عربی! [دوره 3، شماره 7، 1386، صفحه 87-110]

 • نجفی ایوکی، علی گونه‌های حضور اسطوره«اورفئوس» در شعر آدونیس، محمد فیتوری و عبدالوهاب بیاتی [دوره 11، شماره 36، 1394، صفحه 111-134]

 • نجفی ایوکی، علی بررسی کاربست شگرد فلش‌بک در نهج‌البلاغه [دوره 13، شماره 42، 1396، صفحه 43-64]

 • نجفی ایوکی، علی تحلیل فلسفۀ زبانی آیۀ چهار سورۀ محمّد (براساس نظریّة دور هرمنوتیکی شلایر ماخر) [دوره 16، شماره 54، 1399، صفحه 29-45]

 • نجفی ایوکی، علی دراسة منهجیّة الإمام فخر الرّازي في احتجاجاته على الشّيخ عبدالقاهر الجرجاني في مبحث الکناية ‏‏(ترکیزاً علی الدّلالة العقلیّة)‏ [(مقالات آماده انتشار)]

 • نژاد انصاری، داریوش دراسة الفاعلیة القصیرة والطویلة المدی للمنهج القائم علی المهام في تحسین المقدرة النحویة للطلاب الإیرانیین [دوره 19، شماره 66، 1402، صفحه 79-103]

 • نصیحت، ناهید روش گفتمان کاوی شعر [دوره 1، شماره 4، 1384، صفحه 45-70]

 • نصیحت، ناهید بررسی نشانه- معناشناختی ساختار روایی داستان کوتاه «حبلٌ کالورید» [دوره 9، شماره 28، 1392، صفحه 87-108]

 • نصیرپور، منوچهر «بیت الحکمه» و تاثیر آن بر غنابخشی فرهنگ و ادب عربی در عصر اول عباسی [دوره 5، شماره 12، 1388، صفحه 135-155]

 • نصیری، روح‌اله تحلیل عناصر المسرحیة فی "مقامات" الحریری [دوره 8، شماره 23، 1391، صفحه 124-148]

 • نصیری، روح‌اله ضرب‌آهنگ صوتی در نهج‌البلاغه در دو خطبة «شِقشقیه» و «آفرینش طاووس» [دوره 11، شماره 35، 1394، صفحه 41-60]

 • نصیری، روح اله مقارنة عنصر العاطفة فی روایة "دا" وقصص غسان الکنَفانی [دوره 10، شماره 31، 1393، صفحه 117-136]

 • نصیری، روح اله بررسی نشانه‌شناختی عنوان رمان و نام شخصیت‌ها در رمان «عمالقة الشمال» [دوره 13، شماره 45، 1396، صفحه 21-38]

 • نظري، يوسف دراسة دوافع تعلم اللغة العربية لدى طلاب جامعة شيراز بناءً على نظام التحفيز الذاتي للغة الثانية [دوره 17، شماره 58، 1400، صفحه 71-92]

 • نظری، راضیه دراسة البناء الدرامی فی الشعر الجاهلی مؤکّدا علی المعلّقات و قصیدتی شعراء الصعالیک [دوره 10، شماره 32، 1393، صفحه 65-78]

 • نظری، عليرضا ساختارشناسی نمایشنامه عاشورایی بر مبنای نظریۀ فریتاگ (مورد پژوهی نمایشنامه منظوم الحر الریاحی) [دوره 18، شماره 63، 1401، صفحه 127-158]

 • نظری، عليرضا استعارة «الدینامیکیة» واسسها الثقافیة في مجموعة اغاني مهیار الدمشقي لادونیس [دوره 19، شماره 67، 1402، صفحه 53-72]

 • نظری، علی اشغالگری در شعر امروزین عراق (ازسال2003م تا سال 2010م) [دوره 6، شماره 16، 1389، صفحه 137-158]

 • نظری، علی ارایه یک الگوی آموزشی مناسب جهت کسب مهارت خواندن زبان عربی (برای دانشجویان رشته حقوق) [دوره 1، شماره 2، 1384، صفحه 113-141]

 • نظری، علی بررسی معناشناختی باهم‌آیی واژگانی در شعر زهیر بن أبی سلمی [دوره 12، شماره 41، 1395، صفحه 83-102]

 • نظری، یوسف بررسی انواع انگیزش عربی‌آموزان مرکز آموزش زبان دانشگاه کویت به عنوان زبان خارجی [دوره 15، شماره 53، 1398، صفحه 21-42]

 • نظری تریزی، امین اثربخشی راهبرد بارش مغزی در پیش‌برد توانش ادبی دانشجویان رشتۀ زبان و ادبیات عربی در مقطع کارشناسی [دوره 16، شماره 57، 1399، صفحه 1-21]

 • نظری تریزی، امین بررسی رغبت دانشجویان زبان عربی در دانشگاه‌های ایران به یادگیری ادبیات معاصر عربی [دوره 18، شماره 65، 1401، صفحه 25-50]

 • نظری منظم، هادی بررسی و نقد « الأدب المقارن» اثر طه ندا [دوره 3، شماره 7، 1386، صفحه 177-186]

 • نظری منظم، هادی گول نمایی و هنجار گریزی در ادبیات عصر عباسی [دوره 9، شماره 28، 1392، صفحه 127-158]

 • نظری منظم، هادی دیگری انگلیسی در آیینة منِ متفاوتِ شرقی «بررسی موردی: کتاب الجسد حقیبة سفر اثر غادة السمان» [دوره 14، شماره 46، 1397، صفحه 1-20]

 • نظری منظم، هادی بررسی گزینش واژگان سهیم در تداخل زبانی و تدریس آن به عربی‌آموزان فارسی‌زبان [دوره 15، شماره 52، 1398، صفحه 41-62]

 • نعمتي، فاروق دورُ مهارات التنظيم الذاتي في الإجهاد الدراسي الناجم عن تدريس مادة اللغة العربية عبرَ الإنترنت لطلاب المرحلة الثانويّة [دوره 19، شماره 67، 1402، صفحه 181-209]

 • نعمتی، فاروق بررسی و تحلیل «تحامق» در شعر مملوکی [دوره 8، شماره 22، 1391، صفحه 25-46]

 • نعمتی، فاروق سمبل‌های «آرمانشهر» در شعر معاصر عربی و فارسی [دوره 9، شماره 28، 1392، صفحه 61-86]

 • نعمتی قزوینی، معصومه بررسی انسجام و پیوستگی در سوره‌ی صف با رویکرد زبان‌شناسی نقش‌گرا [دوره 9، شماره 27، 1392، صفحه 65-95]

 • نعمتی قزوینی، معصومه بازتاب واقع‌گرایی عقلانی در آثار أمین الریحانی [دوره 12، شماره 41، 1395، صفحه 1-18]

 • نگارش، جاسم بررسی ویران‌شهر در رمان معاصر عراق (مطالعة موردی: رمان «یا مریم» اثر سنان أنتون) [دوره 17، شماره 61، 1400، صفحه 23-46]

 • نهیرات، احمد بازتاب شخصیت های قرآنی در دیوان بدوی جبل [دوره 5، شماره 11، 1388، صفحه 1-19]

 • نهیرات، احمد شخصیت‌های ایرانی در دیوان عبدالوهاب البیاتی [دوره 9، شماره 26، 1392، صفحه 1-28]

 • نهیرات، احمد تصویرسازی بصری در وصف لحظة فراق و دلالت‌های واقعی آن در معلقات سبع (مختارات زوزنی) [دوره 12، شماره 40، 1395، صفحه 99-118]

 • نوابی قمصر، لیلا بررسی و بحث پیرامون آرای مختلف در مورد حروف جرّ زائد در قرآن مجید [دوره 8، شماره 21، 1390، صفحه 61-80]

 • نوح نژاد، مژگان خوانشی فرمالیستی بر قصیدة لامیة الکرد از امرؤالقیس کردها [دوره 12، شماره 39، 1395، صفحه 109-130]

 • نودهی، مهدی خوانشی بر دیالکتیک سوبژه و ابژه در گفتمان هنری آدونیس [دوره 14، شماره 47، 1397، صفحه 19-38]

 • نورمحمدی، مهتاب دراسة مفاهیم الإستعارات فی نهج البلاغة (علی أساس منهج اللسانیات المعرفیة) [دوره 8، شماره 22، 1391، صفحه 155-188]

 • نویدی، عبدالوحید دراسة ونقد لکتاب «نصوص من الأدب الأندلسی» [دوره 13، شماره 43، 1396، صفحه 239-260]

 • نيازي، شهريار تحليل نقدي لخطابات المقاومة والاحتلال والخيانة في فيلم "عمر" السينمائي من منظور لاكلا وموف [دوره 19، شماره 67، 1402، صفحه 127-156]

 • نيک زاد شهريور، زهرا رؤیة العالم والبطل الإشکالي في رواية القوس والفراشة من منظار البنیوية التکوينية [دوره 17، شماره 59، 1400، صفحه 109-128]

 • نيلساز، نصرت چالش کاربست روش‌های نوین نقد روایت در بررسی زمان در داستان‌های قرآن [دوره 18، شماره 62، 1401، صفحه 25-50]

 • نیازی، شهریار انواع بینامتنیِ متن: بررسی موردی مقامات بدیع الزمان همدانی [دوره 6، شماره 17، 1389]

 • نیازی، شهریار اسطوره تموز در شعر پیشگامان شعر نو در عراق و سوریه [دوره 3، شماره 7، 1386، صفحه 41-62]

 • نیازی، شهریار الانزياح المفهومي في الترکيبات العرفانية الجدیدة لابن فارض [دوره 18، شماره 63، 1401]

 • نیکو بخت، ناصر بررسی تطبیقی دلالت عنوان در دو قصیده "رساله من المنفى" از محمود درویش و"نامه" از احمد شاملو [دوره 10، شماره 33، 1393، صفحه 1-16]

 • نیکوبخت، محمد رضا بررسی میزان موفقیت بخش «کارگاه ترجمه» در کتاب های عربی دوره دبیرستان از دیدگاه معلمان و دانش¬آموزان شهرستان دورود [دوره 6، شماره 15، 1389، صفحه 113-140]

و

 • واقف زاده، شمسی تطبیق التقنیات الزمنیة علی تطویر عملیة الخطاب السردی فی روایة «رجالٌ فی الشّمس» لغسان کنفانی [دوره 15، شماره 53، 1398، صفحه 103-122]

 • وفایی، کاظم موازنه بین ابوتمام و شها‌ب الدین محمود حلبی در دو قصیده‌ی فتح عموریه و فتح عکا [دوره 8، شماره 21، 1390، صفحه 139-168]

 • ولوی، سیمین مظاهر قیام حسینی در اشعار معروف عبدالمجید [دوره 9، شماره 29، 1392، صفحه 1-19]

 • ولیئی، یونس بررسی معناشناختی باهم‌آیی واژگانی در شعر زهیر بن أبی سلمی [دوره 12، شماره 41، 1395، صفحه 83-102]

ه

 • هاشمی، مریم بازتاب واقع‌گرایی عقلانی در آثار أمین الریحانی [دوره 12، شماره 41، 1395، صفحه 1-18]

 • هاشمی تزنگی، زهرا کاريزمای روایی در رمان "ساق البامبو" اثر سعود السنعوسی [دوره 18، شماره 63، 1401، صفحه 57-80]

 • هاشمی شیری، حجت ساختار قسم در زبان عربی و کاربرد آن در قرآن کریم [دوره 3، شماره 8، 1386، صفحه 141-163]

 • هدایتی، نازنین دیگری انگلیسی در آیینة منِ متفاوتِ شرقی «بررسی موردی: کتاب الجسد حقیبة سفر اثر غادة السمان» [دوره 14، شماره 46، 1397، صفحه 1-20]

 • همايوني، سعد الله تحليل نقدي لخطابات المقاومة والاحتلال والخيانة في فيلم "عمر" السينمائي من منظور لاكلا وموف [دوره 19، شماره 67، 1402، صفحه 127-156]

 • همایونی، سعدالله واکاوی متنی پدیدة آشنایی‌زدایی در قصیدة «أنشودة المطر» [دوره 14، شماره 46، 1397، صفحه 81-102]

 • همایونی، سعدالله دراسة السّمات الممیزة للمقولات التداولیة فی اللغة العربیة (البؤرة، المحور، المبتدأ والذیل) [دوره 16، شماره 55، 1399، صفحه 167-189]

 • همایونی، سعداله تحليل محتوى کتب "اللغة العربية، لغة القرآن" للمرحلة الثانویة (العامة) في ضوء البرنامج الدراسی و المنهج التواصلي لتعلیم اللغة [دوره 17، شماره 58، 1400، صفحه 93-114]

 • همتی، شهریار «أل» و اختلاف‌های پیرامون آن در زبان عربی [دوره 7، شماره 20، 1390]

 • همتی، شهریار تطور النقد مع ابن أبی عتیق [دوره 3، شماره 7، 1386، صفحه 111-133]

 • همتی، شهریار نقدی کوتاه بر کتاب «دراسة ونقد فی مسائل بلاغیة هامة» [دوره 12، شماره 41، 1395، صفحه 243-246]

 • هنری لطیف پور، یدالله العنف السیاسی: الجماعی والحکومی وآثارهما فی روایة «نجمة أغسطس» لصنع الله ابراهیم [دوره 14، شماره 46، 1397، صفحه 119-140]

ی

 • یادگاری، لیلا بازتاب باران و دلالت‌های معنایی آن در شعر عبدالوهاب البیاتی [دوره 15، شماره 50، 1398، صفحه 1-20]

 • یاراحمدی، طارق [دوره 11، شماره 35، 1394، صفحه 151-170]

 • یزدان‌پناه، مهرعلی نقد و بررسی بدیعیه علامه حائری مازندرانی و مقایسه‌ی آن با معروف‌ترین بدیعیه‌ها [دوره 3، شماره 8، 1386، صفحه 79-100]

 • یزدان پناه، مهرعلی زبان و ادبیات فارسی از منظر چهار شاعر بزرگ عراق [دوره 8، شماره 22، 1391، صفحه 47-74]

 • یوسفی (آملی)، حسین اندیشه فارسی و فرهنگ اسلامی درپرتو نهضت ترجمه [دوره 3، شماره 8، 1386، صفحه 1-26]

 • یوسفی (آملی)، حسین تجلیات الحواریه فی أهل الکهف لتوفیق الحکیم [دوره 8، شماره 23، 1391، صفحه 99-123]

 • یوسفی آملی، حسین بررسی شیوه‌های به‌کارگیری واگویه‌ی درونی در پیشبرد روایت رمان «حمار الحکیم» اثر توفیق الحکیم [دوره 9، شماره 29، 1392، صفحه 101-123]