تهران، خیابان ولی عصر(عج)، خیابان توانیر، محله نظامی گنجوی، کوچه هفت پیکر(8)، خیابان نظامی گنجوی، پلاک33، موسسه آموزش عالی بیمه اکو دانشگاه علامه طباطبایی، طبقه6، اتاق 607، انجمن ایرانی زبان وادبیات عربی، کدپستی: 1434863111

مدیر مسئول


عبدالحسین فقهی دانشیار - دانشگاه تهران

زبان و ادبیات عربی

 • afeghhiut.ac.ir
 • 09121128921

سردبیر


فرامرز میرزائی استاد - دانشگاه تربیت مدرس

زبان و ادبیات عربی

 • mirzaeifaramarzyahoo.com
 • 09183144397

دبیر تخصصی


حسین کیانی دانشیار ـ دانشگاه شیراز

زبان و ادبیات عربی

دبیر تخصصی


رسول بلاوی دستیار سردبیر و ویراستار مقالات عربی ـ دانشیار دانشگاه خلیج فارس بوشهر

زبان وادبیات عربی

 • r.ballawygmail.com
 • 09166230498

مدیر داخلی


خدیجه (ندا) شاه محمدی کارشناسی ارشد ـــ دانشگاه شهید بهشتی

زبان و ادبیات عربی

 • aanjoumanyahoo.com
 • aanjouman@yahoo.com

اعضای هیات تحریریه


محمدعلی آذرشب استاد - دانشگاه تهران

زبان و ادبیات عربی

 • -
 • dr.azarshabgmail.com
 • 09121120831

اعضای هیات تحریریه


ابوالحسن امین مقدسی استاد- دانشگاه تهران

زبان و ادبیات عربی

 • -
 • abaminut.ac.ir
 • 09124111860

اعضای هیات تحریریه


خلیل پروینی استاد - دانشگاه تربیت مدرس

زبان و ادبیات عربی

 • -
 • parvinimodares.ac.ir
 • 82884604

اعضای هیات تحریریه


رقیه رستم پور ملکی استاد ـ دانشگاه الزهراء

زبان وادبیات عربی

 • dr.rostampur2020yahoo.com

اعضای هیات تحریریه


علی سلیمی دانشیار - دانشگاه رازی کرمانشاه

زبان و ادبیات عربی

 • alisalimi832004yahoo.com
 • 09181317406

اعضای هیات تحریریه


حامد صدقی استاد - دانشگاه خوارزمی

زبان و ادبیات عربی

 • sedghisaba.tmu.ac.ir
 • 09121302207

اعضای هیات تحریریه


علی باقر طاهری نیا استاد - دانشگاه تهران

زبان و ادبیات عربی

 • btaheriniyayahoo.com
 • 09183155498

اعضای هیات تحریریه


مسعود فکری دانشیار ـ دانشگاه تهران

زبان و ادبیات عربی

 • dr.m.fekrigmail.com

اعضای هیات تحریریه


علی اصغر قهرمانی مقبل دانشیار ــ دانشگاه شهید بهشتی

زبان و ادبیات عربی

 • ali.ghahramanimgmail.com
 • 09127363623

اعضای هیات تحریریه بین المللی


ماهر أحمد علی المبیضین أستاذ قسم اللغة العربیة – کلیة الآداب جامعة مؤتة/ الکرک - الأردن

اللغة العربیة وآدابها

 • maher_mobideenyahoo.com

اعضای هیات تحریریه بین المللی


مها خیربک ناصر أستاذة قسم اللغة العربیة – کلیة الآداب جامعة اللبنانیة

اللغة العربیة وآدابها

 • maha_h86hotmail.com

اعضای هیات تحریریه بین المللی


حسن حبيب عزر الكريطي أستاذ قسم اللغة العربیة وآدابها/ كلية التربية للعلوم الإنسانية/ جامعة كربلاء

اللغة العربية وآدابها

 • h.alkuraytigmail.com